KDU başarannarı diplomnarı kablettilär

Yortulu ţeremoniyada diplomnarı Komrat Devlet Universitetin (KDU) başarannarına verildilär. Dokumendi bütündän 487 başaran kabletti: ilk ţiklda  – 281, ikincidä-206.

Danışmak sözünnän universitedin başarannarına KDU-in rektoru Sergey Zahariya danıştı.

SERGEY ZAHARİYA, KDU rektoru: «Üüürenmäk zamanı bitki yıllarda, angısı universitettä geçti, bän bölüklerä böleceydim: pandemiyaya kadar vakıt, pandemiya zamanı hem pandemiyadan sora. Biz sizinnän onnarı geçtik hem başarlı».

Bütündän bakalavr hem magistratura başarannarına 487 diplom verildi. Kutlamaa hem sertifikatları baaşlamaa bitirenerä geldilär Başkan İrina Vlah, Halk Topluşun başı Dmitriy Konstantinov, iş adamnarı, angıları diplomnu universitet başarannarına iş erlerini verdilär, fakultetlerin dekannarı, üüredicilär.

İRİNA VLAH, Gagauziyanın Başkanı: «Pek önemli, ani birkaç yıl geeri KDU-ni seçtiniz. Biz çok yıl sıravardı çalıştık, ki unuversitet avtonomiyanın vizit kartı olsun hem Komradın universitedi kendi uzmannarını çıkarsın, bizim yaşayannarımız kendi erindä kaliteli zanaatı kabletsinnär».

DMİTRİY KONSTANTİNOV, GHT başı: «Kutlȇȇrım hepsinizi üürenmenin başarmasınnan hem diplomnarın kabletmesinnän. Ko bu diplomnar kanatlarınız olsunnar da nesoy neetleri önünüzdä koydunuz başa çıkarabiläsiniz.  Studentlik yılları en sevimni hem meraklı».

Şükürlemäk laflarını üüredicilerä, fakultetlerin önderciliinä hem universitedä 2022-ci yılın başarannarı söledilär.

«Biz bu günä iki yıl örüdük. Sevinerim, ani KDU-dä üürendim. Üüredicilär üüsek bilgili. Umutlanȇrım, ani diplom bana yolu eni yaşamaya açacek».

КDU-nä 31 yıl. O akreditaţiyayı geçti. Universitet 60 programaya görä başarannarı kolverer. Burada 4 fakultet çalışȇr, kafedralar, 12 halklararası merkez. Вu yıl universitettä, bakınca geçän yıla, taa çok büdjet eri verilecek.
Источник grt.md

İlgili statyalar

Gagauziyanın en ii başarannarı hem üüredicileri ödüllendilär

Bakalavra ȇkzamennerin çıkışlarına görä, Gagauziyanın en ii başarannarını belli ettilär. Yortulu oluş Коmratta geçti. Ödülleri kablettilär 50 kızdan hem çocuktan zeedä. BАК — 2022  sesiyasının çıkışlarına görä 9 hem 10 notasına hepsi ȇkzamenneri dört başaran verdi. Onar da «Altın» medaliyi üürenmäk için kablettilär, gümüşü — 49 başaran. Ödülleri tamannadı premiyalar: 30.000 ley altın için hem 15.000 gümüş için. Ödüllendi 16 üüredici dä. Kendi geleceeni başarannarın çoyu artık seçtilär. Kimileri mediţinayı, kimileri tehnik universitetini, KDU hem Rusiyanın universitetlerini. Yana Mitioglo Valkaneşin A.Doljnenko adına liţeyindän bu yılın başaranı, söledi, ani mediţina institidina girdi üürenmää. YANA MİTİOGLO,  Valkaneş A.Doljnenko adına liţeyin başaranı: «Ȇkzamennerä…

KDU-dä konferenţiyada açıkladılar adetleri, eni tendenţiyaları hem perspektivaları muzika kulturası

Komrat  Devlet  universitetindä  3-cü   «Muzika  kulturasında adetlär hem zamandaş  kolaylıklar için bilim-praktik konferenţiyası»  geçti. Konferenţiyanın işindä  studentlär, üüredicilär hem üüsek  üüretim  kurumun  rektoru  Sergey  Zahariya pay aldılar. Bilim-praktik konferenţiyası verer kolaylık  muzika uurunda  bilgilärlän, bakışlarlan hem  becermeklärlän paylaşmaa, belli eder  daavaları, nicä  korumaa hem ilerletmää Moldovanın kulturasını, nışannadı Komrat Devlet universitetin  kultura hem incä  zanaat kafedrasının başı  Tatyana Şögoleva. «Diplom hem  Magistr  bilim işlerin temalarını  savaşȇrız ölä  ayırmaa, ani olsun kolaylık  aaraştırmaa halkın kulturasını. Uşakları muzikaya üüredärkänä ayırȇrız uşaklara halk türkülerini». Konferenţiyayı  açtı  Komrat Devlet universitetin  rektoru  Sergey  Zahariya. O nışannadı, ani  universitet  bir er, neredä  aaraştırıcıların, bilgiçlerin aralarında  dialog kurulȇr. O…

/Video/ KDU 32 –ci yıldönümünü halklararası konferenţiyasınınnan kutladı

Bu yıl Komrat Devlet Universiteti – KDU — tamannadı 32-cü yıldönümünü.  Bu yortuyu bilim — praktik konferenţiyasınınnan nışannadılar. Yortu başladı susmak minudundan, angısı adandı Türkiye devletindä ertepremi sebepindän geçinmişlerä. KDU ilk studentlerä deyni kendi kapularını 32 yıl geeri açtı. Bu yılların süresindä burada hazırlandı binnärlän uzman türlü uurlarda. Onnarın taa çoyu büün Gagauziyada hem Moldovada işleerlär. Onnarın arasında Gagauziyanın başakanı da. İrina Vlah başardı KDU 1996-cı yılda ilk üridik grupasını. Bundan kaarä KDU yıllar boyunca regional kuvetlerin tarafından tutturulȇr. 2023-cü yılın bücetindän veriler 2 buçuk mln ley universitetin sport salonun düzülmesi için, haberledi Halk Topluşunun başı Dmitriy Konstantinov. 50 bin…

 Video: TÜRK DİLİ KURSLARINI TAMANNAMIŞ İNSANNAR KABLETİLÄR SERTİFİKATLARI 

Komrat   türk  bibliotekasında  seritfikatları verdilär o üürenicilerä, angıları başardılar  türk dili  kurslarını.  2015 yıldan Komratta  kurslar başladılar, da bu vakıdın  içindä onnarı geçtilär 400 kişidän zeedä. Büün  türk dilindä kursların başarannarı  kablettilär  diplomnarı.  Kurslar dört etaplan geçtilär: A1, A2, B1, B2 hem C. Üüreniclär nışannadılar, ani üüredicilär  meraklı hem  bilgili  götürerlär dersleri.  Onnar nışannadılar, ani  yabancı diilerin üürenmesi verer kolaylık genişletmää kendi bilgilerini hem dostlaşmaa başka  halklarlan. Üüredicilär urguladılar, ani  meraklık  kuslara büük   bizim yaşayannarın  arasında, gelerlär üürenmää diil sade üüredicilär, ama başka zanaatların uzmannarı da.  Çoyu geçtilär ilk etapları, ikinci da gideceklär  ileri dooru. Konuşmak etapın üredicisi nışannadı, ani  pay alannar becerikli  hem…

KDU bitki kursların studentleri dual sistemasına görä hem üürenerlär, hem işleerlär

KDU studentleri  dual sistemasının yardımınnan kabledän bilgilerini iş erlerindä praktikada kontrol ederlär. KDU yıl yıldan büük kuvet koyȇr kaliteli uzmannarı hazırlayıp hem yardım eder onnara iş erlerini bulmaa. Bu önemli neetlän universitettä üçüncü yıl sıradan dual sisteması üüretmäk proţesindä kullanılȇr, angısına görä studentlär diil sade eni bilgileri türlü zanaatlarda kablederlär, ama kullana bilerlär onnarı praktikada da. Bilgilerin kabledilmesi hem onnarın kullanılması iş erlerindä verer kolaylık studentlerä annamaa, dooru mı onnar ayırdılar kendilerinä deyni zanaadı, sayȇr Sergey Zahariya. Büünkü gün dual sisteması üüretmäk proţesindä pedagogika hem agrar zanaatlarında başarlı giriştiriler. Gider laflaşmak ki ekonomika hem üridik zanaatlarını da bu sistemaya koşmaa.…