Kazayakta temeldän düzeceklär trotuarı küüyün mezarlıına dooru

Kazayakta temeldän düzeceklär trotuarı küüyün mezarlıına dooru

Фото: Примэрия Села Казаклия

Kazayak küüyün primariyası başlattı hazırlık işleri önemli soţiyal proektın aslıya çıkarılması için. Ona görä küüdä temeldän düzülecek trotuar yolun boyunda Cadir tarafına doru. Onun uzunnu 475  metra olacek.

Kazayak küüyün primarı Anatolıy Uzun açıkladı, ani bu yol baalayacek klisayı hem mezarı. Onnar R-37 gegional yolun boyunda bulunȇrlar. Orada dayman gezer transport, yayan gidan insannar için dä yoktu düzülmüş yol boyu.Onnuştan insan da yoktu nica raat, korkmayarak kendi yaşaması için geçsin oradan, maalez bir ölüyü bitki yola geçirärkana.

İşlär artık gider, yolun boyunda diktilar genç fıdancıkları, koyacȇklar slemga hem gübürlük için urnaları. Bundan kaarä geca vakında da raat gezmaa  kolaylık olsun şafk ta geçirilecek.

Proektın pası 600 bin ley kuracek. Sayının bir payı verilecek küüyün bücetndän, kalanı neetlenerlär bulmaa donorların yardımınnan.

Фото: Примэрия Села Казаклия Фото: Примэрия Села Казаклия Фото: Примэрия Села Казаклия Фото: Примэрия Села Казаклия
Источник grt.md
366

İlgili statyalar

(Foto) Kazayak lagerindä düzmäk işleri ilerler

Примэрия Села Казаклия Kazayak küüyünün primariyası ilerleder düzmäk işlerini uşaklar için lagerdä. Açıklamalar süjetimizdä.  Lagerdä, nända kaavileştirilerlär, nända sa enilenerlär eski elementlär, evceezlerin hepsi pençereleri hem kapuları diiştiriler. İlk evceezi primariya tertipledi bıldır. ANATOLİY UZUN, Kazayak küüyünün primarı: “İşlär gider, işleri yapan firmaylan annaşmayı yazdırdık, hepsi lääzımnı materialları aldık. İşleri neetleneriz bitirmää bir ayin içindä”. Uşakların saalıı için en önemli hem lääzımnı koşullardan biri duş odaları hem tualetlär. Onnarı yapȇrlar baalayıp evceezerä. Bunu için erli sovetin kararınnan verilecek  277 bin ley, haberledi primar. ANATOLİY UZUN, Kazayak küüyünün primarı: “Para etmeer. Bu paralar az. İşlerin birazını yapacez bu yıl, kalanını gelän…

Kazayakta mezarlaa götürecek düzülän yolun kenarında peydalanacek çöşmä

Kazayak küüyünün primariyasına Moldova parlamentin deputatı İvanna Köksal yardım eder eni proekti  giriştirmää. Küüdä eni  yol yapılacȇk. O götürecek mezarlaa. Yakında onun kenarında çöşmä da peydalanacek. İşär şansora başladı. Yol küüyün klisesindän mezarlaadan ii lääzım olsun, ki yayan gezennerä uygun olsun  gitmää, nışannadı Moldova  parlamentin deputatı, Kazayaklı İvanna Köksal. «Eni proekti giriştireriz, ki insana olsun kolay mezarlaa  geçmää. Şindiyadan sıra gelärdi  baş  yola  çıkmaa. Bu yoldan insan korkusuz var  nasıl olacȇk  gezsin. Yol boyunda  sundurmacıklar  koyulu olacȇk, büün  çöşmenin ilk taşını koyduk», — söledi deputat. Çöşmenin dolayı temizlenecek, nışannadı küüyün primarı Anatoliy Uzun. «Ötää dooru dikilecek  fidannar da  yolun boyunda.…

Kazayak küüyünün üüretim kurumnarında diiştirildi isıtmak sisteması hem binanın örtüsü

Kazayakta giriştiriler önemli soţial proektlar. İlk uşak başçasında diiştirildi isıtmak  sisteması hem koyuldu bio mallarınnan yanan isıtıcı, gimnaziyada  diiştirildi örtü. Gagauziya başkanı İrina Vlah dolaşarkana Kazayak küüyünü üürendi, ne uurda yapıldı proektlar. Kazayak uşak başçasının başı Tatyana Varban nışannadı, ani proektı pek beklärdilär, çünkü uşaklar lääzım kabletsin bilgileri ii koşullarda. 2022 yılda Kazayak küüyünä Gagauziyanın bücetindän verildi 700 bin leyä yakın para. Küüyün sovet azaları belli ettilär o paraları küüyün ilk uşak başçası için  ki geçirmää onda isıtmak sistemasını. Bundan kaare Kazayaan primariyası geçirer düzmäk işleri küüyün gimnaziyasında, iş yapılȇr «Evropalı küü» proektın yardımınnan. İvan Momat nışannadı, ani gimnaziyanın örtüsü…

Kıpçakta yapılan daa sıraları eniletmäk işlär şüpelendirdilär küüyün yaşayannarını   

Kıpçak küüyündä yol boyunda daa sıralarını enilederlär. Bununnan diil kayıl kimi yaşayannar.  Küü aksakalları soveti yazdı danışmayı Gagaziya ekoogiya inspekţiyasına.  Şindi bu kurum durumu aaraştırȇr.  2020 yılda Kıpçak küüyün primariyası başladı proektı, angısına görä daalar Kıpçak küüyündä enilenerlär. Kıpçak küüyün Aksakalların nasaatı hem kimi yaşayannar   isteerlär annamaa, kanona görä mi bu iş yapılȇr. ULYAN KOPUŞU, Kıpçak küüyün Aksakalların nasaatın öndercisi: «Aksakalların nasaatı danıştı ekologiya inspekţiyasına, da büünkü gün inspekţiya geldi bizim   küüyä bizim soruşu çözmä deyni. Onuştan biz geldik burayı». VADİM FUÇEDJI, Kıpçak küüyün yaşayanı: «Bu soruşu kaldırdım bän, niçä insan, angısı yaşȇr küüdä, çalışêrım kolhozda ürist. Bu informaţiyayı bän…

09 09 21 CALTAY KÜÜYÜN GIRIŞ YOLU YAPILDI

Caltay küüyunä giriş yolun proektın ilk payı başarıldı. Döküldü yakın 2 km asfalt. Şindi yaşayannarda peydalandı kolaylık gezmää kaliteli yoldan. Bu proektı Caltay küüyun yaşayannarı çoktan beklärdilär. Taşlı yoldan diil kolay gezmää. Çok sıra şoferlera lääzım olȇr düzmää transportu. Yolun düzülmesi başladı 1.5 ay geeri. Bütün yolun uzunnuu 7.5 km, ama bu yıl yapıldı yakın 2 kilometra. Drumuri-Comrat düzmäk kompaniyasının temsilcisi Alexey Chesea haberledi, ani koyuldu 18 sm biyaz taş, sora da iki kat asphaltlan örtüldü. Caltay küüyun giriş yolunda koyuldu 10 140 kvadrat metra asfalt. Yolun genişlii 6 metra, nışannadı tehnika gözletmesindä uzman Väçeslav Topal. O taa urguladı, ani…