“Kaplun buanın evi” hem “Güneşin kardaşı” masalları

“Kaplun buanın evi” hem “Güneşin kardaşı” masalları

“Kaplun buanın evi” hem “Güneşin kardaşı” masalları

Yuliana BAYRAM duudu 1981-ci yılda Gagayziyanın Tomay küüyündä. 1998-2000 yıllar arasında üürendi Kişinevun İon KRÄNGA (İon Creanga)  Devlet pedagogika universitetında “Romın dili hem literaturası / Gagauz dili hem literaturası” bölümündä. Taa sora Türkiyenin Gazi Universitetında üürendi. Rusça-türkçä hem Türkçä-rusça literatura çevirmileri yapêr. Birkaç kiyadı tiparlandı. Tezdä dünneyi görecek onun uşaklar için annatmak toplumu. 2000-ci yılda gagauzçaya çevirdi moldovan halkının en anılmış “Miorița” folklor balladasını. Yazêr uşaklara deyni masal, onnarın ikisini “Güneşin kardaşı” hem “Kaplun buanın evi” sizä deyni büün tiparlêêrız.

Kaplun buanın evi

Nezamansa, pek çoktan yaşarmış dünnedä bir kaplun bua. O zamannar onun varmış gözäl evceezi, angısını o hergün paklarmış, tutarak ideal paklıkta. Ona beenärmişlär gelmää musaafirlää başka havannar.

Ama kaplun buanın evi kilitlän-märmiş, da o korkarmış, evdä kimsey yokkana, girmesinnär içeri da soysunnar. Ne yapmaa? Ya evdän çıkmamaa ya da evini yanında taşımaa. Ama nicä var nasıl taşımaa herkerä yanında koca evi? Da düşüner kaplun bua yapmaa kendinä görä bir evcääz, angısını yakışacek taşımaa yanında, arkasında.

Yapmaasaydı – yapmaa!

Çok düşünmeyip gider kaplun bua derä boyuna, yapêr orada biraz çamur da çekeder yapıştırmaa onu bütün güüdesinä. İşini bitirdikçä kaplun bua okadar yorulêr, ani uyuklêêr erindä.

Aaz mı, çok mu vakıt geçer, uyanêr kaplun bua. İsteer kalkmaa – kalkamêêr, isteer uzatmaa bacanı – uzadamêêr, kafasını isteer kaldırmaa – ensesini oynadamêêr: kurumuş şu çamur sırtında da brakmêêr kıpırdasın erindän.

Çekeder kaplun bua aalamaa. Bu vakıt, yanından geçän sıçancık görmüş onun yaşlarını da, yaklaşıp, sormuş:

– Kaplun bua, sän misin?

– Bänim, banim, sıçancık.

– Ne oldu sana, ne bu senin üstündä?

– Ah, sıçancık, sän bilsän, nesoy ahmaklık bän yaptım.

– Annat bana, beki bän sana yardım edäbilirim, – teklif etti sıçan kaplun buaya.

– Vardı benim bir gözäl, uygun, yakışıklı evceezim, ama bän korkardım, ani ondan kapıcılar bişey kapabilirlär. Da düşündüm yapmaa kendimä bir evcääz, angısını yakışacek taşımaa yanında da tä ne oldu bundan: hiç kaldıramêêrım kendimi erimdän, – annattı kaplun bua sıçancaa da çeketti taa pek yaşlarını dökmää.

Düşündü ozaman sıçancık çaarmaa başka taa büük hem kaavi hayvannarı yardım etsinnär kaplun buaya kurtulmaa bu çirkin beladan.

Bu sesetmeyä cuvap etti ayı. Çok savaştı o kırmaa kabı kaplun buanın üstündän, ama kıramadı. Onun ardına geldi kaplan. O da buuştu – buuştu, kabı çatlatamadı baari. Aslan geldi, çalıştı – çalıştı, hiçbir faydasız.

Ozaman çaardılar hayvannar fili. Geldi o da savaştı-savaştı, çiinedi-çiinedi kaplun buanın taş gibi olmuş kabını sırtında – ölä da kurtaramadı zavalı hayvancıı.

Çeketti ozaman kaplun bua aalamaa garip yaşlarlan, ama yok näpmaa. Düşünmedi o, ani bölä var nicä olsun. Aalaşmaa da yok kimä – kendi kabaatlı, ani alatladı. Ölä da kaldı o zamandan beeri gezmää aar evinnän arkasında, çıkaramayarak onu bir da minuda.

“Güneşin kardaşı”

Nezamansa çoktan-çoktan, erdä taa yokmuş gündöndülär, da güneş yalnız şıladarmış eri. O herkerä şenmiş, sevinärmiş yaşamaya, insannara her sabaa kalkıp-çıkarmış gök üzünä, ki getirmää insannara taa bir kısmetli gün.

Ama bakarak erä, da göreräk kısmetli insannarı, nicä onnar sevinerlär dostlarına, yavklularına, kardaşlarına, güneş başladı düşünmää, neçin onun da yok bari bir kardaşçıı, angısı sevgiylän bakar onun gözünä. Bu fikir hiç brakmazdı güneşi raada, o her gündän hep taa küsülü çıkardı maavi gökä, başladı taa az şennenmää hem yısıtmaa eri.

Da bir gün güneşin gözlerindän damnadı erä birkaç damnacık pak göz yaşı. Ama onnar okadar aşlaktılar, ani yaktılar hepsi eşillikleri, ne vardı er üzündä.

Gün-gündän hep taa çok yaş akıdardı erä güneş. Geldiydi güz, ardına da kış.

Güneş sä hep aalardı. Bitki-bitkiyä onu bitti yaşları, da o durdu aalamaktan. Ozaman bütün toprak eşerdi. Te o erdä da, nereyi düştü hepsindän çok sıcak güneş yaşı, büüdü bir çiçek, angısı pek benzärdi güneşä kendi altın-sarı çiçeciinnän.

– Kimsin sän? – şaşıp, sordu güneş.

– Bän gündöndü, – dedi çiçek. – Bän bilerim, ki sän pek isteersin senin olsun bir kardaşın. Bän olurum kardaş sana. Bütün gün bän bakacam sade senin gözlerinä, sän da uyumaa gittiynän, inannı bekleyecäm uyanmanı.

Pek sevindi buna güneş, gülümsedi geniş, da birdän onun altın okları çekettilär yalabımaa hem yısıtmaa taa da pek.

O zamandan beeri hergün, güneş maavi gökä çıktıynan, onun gözlerinä inannı bakêr ona benzeyän kardaşı gündöndü, ani şindiyädän hep büüyer da sevindirer güneşi hem insanı.

 

 
Источник anasozu.com
154

İlgili statyalar

“Miorița” – romın halkının en anılmış folklor balladası

“Miorița” balladası – romın halkının en anılmış folklor peet yartmalarından birisidir. Sayılêr, ani ilkin onu insandan 1846-cı yılda yazıdı yazıcı Aleku RUSSU (17.03.1819 – 05.02.1859) hem 1850-ci yılda “Bukovina” jurnalında tiparladı yazıcı Vasile ALEKSANDRİ (21.07.1821 – 22.08.1890). Ballada 1400-dän seedä variatında bulundu hem yazıldı. Büünkü gündä “Miorița” çevirildi 20-dän zeedä yabancı dillerä, onnarın arasında gagauzça da var. Buyurun, okuyun “Miorița” balladasının gagauzçaya çevirilmesini, angısını 2000-ci yılda yaptı Yuliana BAYRAM. MİORİȚA Sessiz uzaklarda, Geniş kırlarda Brakarak toz ardından Tä inerlär bayırdan Üç koyun sürüsü Hem da üç güdücüsü. Biri moldovan, Biri ungurän Hem biri vrınçan. Ama o vrınçan Hem da ungurän…

Tepliţa zanaatı ilerler: Komratlı Dimça aylesi büüdülän zarzavatların sayısını zeedeletti

Bitki yılların içindä devlet aktiv yardım eder paraylan açmaa eni tepliţaları emişlerin, zarzavatların büütmesi için. Bitki  vakıt tepliţaların sayısı regionda zeedelener. Agrariyalar savaşȇrlar kullanmaa eni tehnologiyaları hem ilk kabletmää  bereketi, ki etiştirmää çıkmaa panayıra da  satmaa ii paaya.  Gelirli mı büün  koymaa tepliţayı, üürendi bizim korrespondentımız. İşä gün duumasından kauşmasınadan diil hepsi dayanabiler. Da nicä söleerlär, iş gider ozaman, açan bütün canını koyȇrsın onun yapmasına. Tepliţa işinä lääzım diil sade bilgilär çiftçilik uurunda, ama kuvet, istemäk hem eni tehnologiyaların bilmesi. Büük tepliţa kompleksını kendinä deyni koydu Dimça aylesi Komrattan. Onun saabiykası Natalya taa çoktan istärdi bu işi yapmaa. Ama açan…

Komratta evin önündä, angısında yaşamış Ludmila Pokrovskaya, koyuldu anmak taftası

Komratta Puşkin sokaanda açtılar memorial taftasını  anılmış turkologa, lingvistä  Ludmila Pokrovskayaya. Koydular onu Bilim — Aaraştırmak  merkezin iniţiativasına görä. Açılışta pay aldılar BAM  zaametçileri, KDU  uzmannarı, studentları hem te o insannar, angıları onu bilärdilär. Nicä yazardı  Çingiz Aytmatov: “Halkın  ölümsüzlüü onun dilindä”. Da bizim dedelär  geçirdilär bizim gagauz ana dilimizi  asuirlerdän yokkana  yazımız, gramatikamız.  Yazılı dilin çeketmesi  geldi 19 asirin bitkisina hem 20 asirin çeketmesinä. Büük rol bunda vardı rus bilim adamnarında, angıların aralarındaydı türkolog, lingvist, filologiya uurunda Doktor Lüdmila Pokrovskaya da. O braktı bir büük iz gagauz dilin ilerlemesindä, gramatika uurunda, orfografiya, kurdu kuralları hem yardım etti geçirmää alfabeti…

«Yaşamaa hem faydalı insana olmaa». Gagauziyanın şannı jurnalisti Mariya Parfönova için

Ses, angısını Gagauziyada may herbiri biler, jurnalist angısı bütün yaşamasını radioya verdi. O jurnalist duumadı, ama gösterdi, ani  var nasıl becerekli uzman olmaa. Büün Mariya Parfönovanın günü bundan çekeder. İşlemää radioda o başladı  1987-ci yıldan.  O vakıtlarda düşmää radioya zordu, ama Mariya da pek istemäzdı. Taa  okulda üürenärkänä o pek  aktivdı, becerekliydi hem analitika uurunda düşünärdi. Hepsi bu taabeetlär yardımcı ona oldular  açan o  20 yıl  radionun baş işindä çalışardı. Umutlanardı kriminalıst olmaa, ama düşünmekleri aslıya çıkmadı. Hepsi diişti ondan sora, nicä Mariyanın kaynası Lüdmila Parfönova, anılmış jurnalıst Gagauziyada hem Moldovada, yolladı onu  Kişnova orada baksınnar, var mı nicä o …

Video: Genç şarapçılar – Sırbu kardaşları şarabin paasını bilerlär

İki genç kardaş Evgeniy hem Aleksandr Sırbu — somelye. Diil çoktan birleşip onnar başladılar şarap yapmaa. Genç şarapçılar büük havezlän işini ilerlederlär. Onnarın ustalıı şansora tanıldı üüsek ödüllärlan. Onnarın baaları Taraklı dolayın Vinogradovka küüyündä bulunȇrlar. Nicä edän bu zanaat çeketti süjetımız açıklȇȇr. Komrat Devlet Universitetini başarıp şarapçı zanaatında Aleksandr Sırbu Valkaneşin şarap zavodunda master ţehta işledi. 2003-cü yılda Moskvanın restoranında somelye karyerasını çekettirer. Orada da Aleksandr «Nostalji»  somelye okulunu başarȇr. Hep bu zanaatı onun kardaşı Evgeniy kabletti. Büün onnar  Kaberne Savinyon üzümünü büüderlär 1,8 gektarda.   Evgeniy Sirbu, şarapçı: «Saşa şarabın yapması için cuvap eder, bän malın yapması hem tanıması için. Bän beenerim baalarda işlemää, o maazalarda».  …