KANON HEM KARAR KABLEDİLDİLÄR İKİ OKUMAKTA

GHT baktılar kanonu, angısı baalı “Gagauziyada Enseyış simvolların kullanmasınınnan”.  Bundan kaarä bakıldı karar da, angısı baaşı “Georgiev şiridi” akţiyasının geçirilmesininnän Avtonomiyada.

GHT deputatı oturuşta Sergey Çimpoeş nışannadı, ani istoriya olaylarını lääzım bilmää.

SERGEY ÇİMPOEŞ GHT deputatı:

“Bu iş ne satın alınȇr, ne dä satılȇr. Önemli, ani insan bilsin, aklısında tutsun. Pek islää, ani bu soruş bizi birleştirdiı”.

GHT deputatı Nikolay Dudoglo nışannadı, ani Gagauziya Moldovanın içindeliinä girer hem HT lääzım her aman esaba alsın o olayları, angıları devlet uurunda olȇrlar.

NİKOLAY DUDOGLO GHT deputatı:

“Bän verecäm kendi sesimi bu kanon için hem sayȇrım, ani bu kanon devlet kuvetlerinä  deyni  bir nışan gibi lääzım olsun. Onnar lääzım alsınnar esba onu, ani Halk topluşunun var hakı  Moldovanın Parlamentinä iniţiativalarlan çıkmaa”.

GHT başın yardımcısı Georgiy Leyçu nışannadı, ani bu kanonun kuvedi bütündän işleyecek.

GEORGİY LEYÇU GHT başın yardımcısı:

“Bu kanonu kabletmää HT var hakı-bunda şüpä yok. Biz lääzım bunu yapalım hem o, başka kanonnar gibi, lääzım işlesin”.

Bundan kaarä deputatlar baktılar kanonu, angısı baalı   “Georgiev şiridi” akţiyasının geçirilmesininnän Avtonomiyada.

İVAN DİMİTROGLO GHT deputatı:

“Teklif edildi geçirmää türlü olayları ki anmaa enseyiş gününü. Burayı girer okullarda toplantıların geçirilmesi hem hederlez ayın 9-da toplantıları geçirmäk”.

Deputatlar kablettilär diişilmekleri, angılarına görä kanonda “Georgiev şiridi” adlanacek nicä “Gvardeysk şiridi”.

 MİHAİL JELEZOGLO GHT deputatı:

“Georgiev şiridi kabledildi 1700 yılda, onun yok ilgisi 1945-ci yılın enseyişinnän, çünkü o kullanılardı nicä Gvardeysk şiridi. Bişey olmayacek, eer biz bunu yaparsaydık. Bu bir saygı bizim istoriyamıza”.

“Georgievsk şiridi” 1769-cu yılda Russiya İmperiyasının imperatriţasınınnan Ekaterinaylan kabledildi hem kullanılardı ofiţerlerinın ödülleri payı gibi.  2005-ci yıldan beeri “Georgievsk şiridi” kullanılȇr  hederlez ayın 9-da enseiş simvolu gibi. Kanon hem karar iki okumakta bakıldılar hem kabledildilär hem başkana imza için verildilär. Önemli urgulamaa, ani diil çoktan MD Parlamenti seçti karar  cezalamaa insannarı “georgiev şiridini”, “V” hem “Z” simvollarını kullanması için. Bu iş için  yaşayannar var nicä kabletsinnär dürt buçuk bindän dokuz bin leyädän ceza. Bu kanon MD prezidendinnän çiçek ayın 19-da imzalandı.
Источник grt.md
193

İlgili statyalar

Gagauziyada neetlenerlär Georgiev şiridi kullanmasını koruyan kanonunu kabletmää

Gagauziya Halk topluşu  üridik  komisiyası geçirdi  cümnä  seslemeklerini  iki    kanon proktlerinä görä. İlk  kanon proekti  «Georgiev  şiridi» akţiyası   için hem kanon  «Gagauziyada  Büük Vatan cengin nışannarını  kullanmaa» deyni. Kanon iniţiativaların avtoru Gagauziya Halk topluşu deputatı  Sergey  Çimpoeş. «Yazarkana bu kanon proektini  biz ilkin düşündük, nicä korumaa insannarı  hederlez ayın 9-da», çizgiledi  Gagauziya Halk  topluşun deputatı  İvan Dimitroglo,  söz  tutarkana  cümnä  okumaklarında. «Bileriz, ani  çoyu  hederlez ayın 9-da  akţıyaya katılacȇklar. Biz — deputatlar lääzım  vatandaşları  koruyalım. Onnara var nicä  9 bin ley ceza koysunnar», — söledi İvan Dimitroglo. Deputat Sergey Çimpoeş nışannadı, ani  «Gagauziyanın maasuz statusu  için» kanonunda var punkt, angısına…

“Gagauziya Prokuratura için” kanon kabledildi

Halk Topluşun oturuşunda deputatlar “Prokuratura için” kanonu kablettilär. GHT deputatları “Prokuratura için” kanonunda belli ettilär, nicä hazırlamaa konkursu hem ayırmaa Gagauziyanın prokurorunu. Bu kanonun önemliini açıkladı GHT deputatı Mihail Jelezoglo. «İlk bizim soruşumuz — yapmaa konkursu prokuror için kanonunda.Deputatlar kablettilär onu iki okumakta , lablettilär diişilmekleri, esaba alarak, ne verdilär bizim deputatlarımız .Bu iniţiativaylan çıktı iki deputat-Mihail Jelezoglo hem Vladimir Kıssa. Reglament komisiyası baktı kanon proektını.Deputatlar kayıl oldular da kablettilär bizim kanonumuzu», — söledi Mihail Jelezoglo. Sora bu kanon verildi Başkana deyni kayılıını versin. «İkinci soruş baalı ilk soruşlan. İniţiativa gider Başkandan. Lääzım yapmaa diişilmekleri. Parlament kabletti Prokuratura için kanonunu.…

Gagauziyada  kabledildi  „İnformaţiya – tehnologiyalar parkı için” kanon

GHT deputatları kablettilär bitki okumakra informaţiya – tehnologiya parkı için kanonu. Onda nışannanȇr, nicä lääzım işlesinnär IT kurumnarı avtonomiyada. Moldova Devletindä 2016-cı yılda kuruldu kanon temeli ki işlesinnär informaţiya-tehnologiyarlar parkları. Gagauziya bu örnää hep esaba aldı. İnformaţiya – tehnologiyalar parkı için kanonu lääzım olacek Gagauziya Bakannık komiteti  giriştirsin. GHT deputatı Aleksandr Dülger nışannadı, ani  proekt kanonu verecek kolaylık açmaa avtonomiyada eni iş erlerini hem ii kazanç paralarını uzmannara vermää. Hem IT tehnologiyalar ilerleyeceklär. GHT deputatı Viktor Petrov çizgiledi, ani kanon proektını lääzım kabletmää, bölä genç insannar taa ilin kendilerinä iş erlerini bulaceklar. “Onnar avtonomiyamızın gelecää”, — nışannadı Petrov. Kanonda var…

Komratta geçtilär Gagauziya prokurorun ayırılması için kanon proektinä açik seslemeklär

GHT reglament komisiyası geçirdi açık seslemeklerini Gagauziya Prokuraturası baş prokurorun erinä yarışmak için kanon proektinä. Ne olacek yazılı eni dokumenttä, üürendi İrina Karaman. 2016  yılda MD Parlamenti kabletti kanonu Prokuratura için. Orada yazılı, ani Gagauziyanın Prokuroru ayırılȇr o kanona görä, angısını kableder Halk Topluşu. MİHAİL JELEZOGLO, GHT deputatı: «Orada yazılı, nicä  yarışmak geçecek, nesoy etaplar var, ki ayırmaa onu hem yarışmak dooru hem açık geçsin, nesoy kriteriyalar. Lääzım olsun  diplom, o diil lääzım politikaya karışsın, lääzım bilsin hem lafetsin gagauz dilindä». GHT deputatı Georgiy Leyçu açıkladı kendi bakışını, ne lääzım olsun yazılı eni kanonda. GEORGİY LEYÇU, GHT deputatı:«Bän isteerim, ki …

Deputatlar: “Gagauziyanın baş kanonuna diişilmeklär lääzım Komstituţiyada yazılsınnar”

Gagauziya Halk Topluşu (GHT) deputatları Sergey Çimpoeş, Georgiy Leyçu, hem Aleksandr Tarnavskiy press-konferentiya verdilär, neredä parlament arası grupanın işi için annatılar, Bakannık Komitetin işindä yanışlıkları için annattılar hem nesoy diişilmekleri teklif ederlär deputatlar Gagauziyanın baş kanonuna giriştirmää ki ileri dooru onnar yazılsın devletin konstituţiyasına. Kanondakı organın deputatı Sergey Çimpoeş annatı, ani 2015 yıldan deputatlar parlament arası grupasının işindä pay alȇrlar. En önemli problema, urguladı deputat, o, ani merkez kuvetleri saymȇrlar avtonomiyayi politika uurunda. Sergey Çimpoeş çizgiledi, ani evropadakı kurumnarın, Evropa birliin, Rusiya devletin, Türkiyanın pay almasınnan 1994 yılda Gagauziyanın yaşayannarı avtonomiyayi kablettilär. O düşüner ki avtonomiyanın ilk günnerindän politiklär kimi…