«Kadınca» ansamblisinin 30 yıldönümünü Komratta büük yortulu konţertlan kutladılar

Canavar ayın 30 –zu Gagaguziyaya deyni  önemli  gün. Bu gün bütün dünneyä  anılmış «Kadınca»  oyun hem  türkü  ansamblisi  kuruldu. Bu yıl o 30  yılını tamannȇȇr. Yıldönümünnän baalı  yortulu  konţert Komradın Kultura evindä  geçti. Yortunun programasında  avtonomiyada yaşayan —  gagauzların, moldvannarın hem bulgarların türküleri  hem  oyunnarı vardı. Yortunun saygılı  musaafirleri  oldular “Moldova Concert”  kurumun başı  Andrey Lokoman, Gagauziya Halk Topluşun hem Parlamentin deputatları,  avonomiyanın primarları.

Anılmış «Kadınca» oyun hem türkü  ansamblisi bu  yıl 30-cu  yıldönümünü nışannȇȇr. Bu  beterä  artistlär  devlet uurunda Kultura ministerliindän hem “Moldova Concert” kurumundan  ödülleri  kablettilär.

«30 yıl — önemli yaş ansambilin ecelindä. Nezaman yakışȇr geeri baktıynnan çıkışlar artık belli. Yaş, nezaman  var  nicä ileri  bakmaa  mutluluklan hem umutlan geleceyä. Moldova Devletin prezidenti  geldi  karara “Moldovanın şannı  kultura izmetçisi” adını vermää bir kaç artistä: Pötr  Kazancıya, Elena Deçevaya, ansamblinin öndercisinä  Mariya Taranenkoya hem Vasiliy Telpiza verildi», — haberledi “Moldova Concert”  kurumun başı  Andrey Lokoman.

Prezidentin adından «Kadınca» ansamblisi 200 bin ley eni ruba almaa deyni kabletti.  Gagauziyanın kultura bakannıı barabar başkannan İrina Vlahlan oyunculara eni ayakkabuları  baaşladılar.

«30  yıl az  o sa çok mu  diil belli. Ama  bu  vakıtta bu  artistlär türlü  sţenalarda  gösterdilr  kendi  becermeklerini hem ustacılıını. Sizä  şükür  deeriz,ki  kulturamızı bildirersiniz, oyunnarımızı hem  türkülerimizi  koruyȇrsınız», — söledi Gagauziya kultura bakanı Marina Semönova.

 

«30  yıl  ansambliyä  deyni diil  çok, ama onun istoriyası artık var. Neredä  belli çeketmesi, başarılar. Dilerim, ki «Kadınca» bakmayarak  kimseyä  sade ileri gitsin. Ko kimsey onnara engel olmasın», — söledi GHT deputatı Vladimir  Kıssa.

Kultura evin  zalası  doluydu. Yortunun musaafirlerinä deyni Gagauziyanın hem Moldovanın türlü milletlerin  kulturalarını  gösterdilär  «Kadınca»  ansamblisi, Kişinövdan «Flueraş» türkü hem oyun ansamblisi, bulgar «Rodolübie» ansamblisi Tarakliyadan hem en anılmış grupaların biri  «Noroc».

«Duyguları laflarlan yok nicä annatmaa. Büün göründü, ani  biz haliz  Gagauziyada. Bileriz hem  emin olduk, ani «Kadınca»  bizim  vizit  kartımız», — söledi Moldova Parlament deputatı İvanna Köksal.

 

«Açan zala girdik,  şaşarak  kaldık. Gözlerimiz yaşlan doldu  o şafklardan, angılarını  bizä  deyni  hazırladılar. Yoktur bizim için bölä  yortu  geçirdiydilär. Hepsini taa bir  sıra  kutlȇȇrım yortuylan», — söledi «Kadınca» ansamblisinin başı Mariya Kıssa – Taranenko.

1992-ci  yılda Gagauziyada  «Kadınca»  oyun hem türkü  ansamblisi  kuruldu. Avtonomiyanın vizit  kartı  herzaman  siiredicileri  kendi  yaratmalarınnan şaştırardılar. O oyunnarı anılmış  horeograf  Avram Kösä  koymuştu. O terbiedärdi  gençlerdä  halk  oyunnarına sevgiyi, adetlerä,  hem gagauz kulturasına saygı, nışannadı Moldova Parlamentin deputatı İvanna Köksal. 

Eni buluşmalar, konţertlär  hem  yortular. Eniletmää  repertuarı, ilerletmää kaviletmää kendi  becermeklerini —  te bu  daavaları  kendi  önünä  «Kadınca» koyȇr.  Siiredicilerä  sä  sade  kalȇr  desteklemää  kendi  sevgili  artistleri.

«Okadar  beendiim  konţerdi! Canım mutlu  kaldı hem sevineräk  evä  giderim. Şükür, ani  bän Gagauziyada yaşȇȇrım. Ansamblidä  haliz  professional  artistlär  çalışȇrlar. Hodulluyum, ani  Gagauziyada yaşȇȇrım. Pek severim onnarı».

«Pek  islä  konţert  geçti. Hepsi  koliktivlär  hem bizim «Kadınca» üüsek  uurda sţenaya çıktılar. Kablettim  ii duyguları.  Saa olsunnar, ani  bizä  bölä  konţert hazırladılar. Kadınca ilerlesin  bakmayarak hepsi  zorluklara».

«Orada benim uşaklarım büün oynadılar. Dilerim onnara  iilik hem  ilerlemäk. Ama en  paalıı o saalık, açan o var,  hepsi  olȇr».

«Kadınca»  ansamblisi  30  yılın içindä  pay  aldı  dolay, bölgä, devlet  hem halklararası  festivallerdä  Rumıniyada, Bulgariyada, Greţıyada, Franţıyada, Türkiyada, Ukrayınada, Rusiyada hem Belarusiyada.

Reportör: М. Тоpal

Video: G. Stavilov

Kurgu: А. Тopal
Источник grt.md
106

İlgili statyalar

Çadır – Lunga «Kadinca» ansamblisi 65-cı yıldönümü kutladı

Çadır-Lunga oyun hem türkü ansamblisi «Kadınca» kutladı kendi 65-cı yıldönümünü yortulu konţertnan. Ansamblinin çalışannarını kutlamaa yıldönümünnän  geldilär Gagauziyanın hem erli kuvetlerin öndercileri, hem da Çadır kasabasının yaşayannarı. Kultura evin zalı dop — doluydu. «Kadınca» ansamblisini 1957 yılda kuruldu horeograf Dionis Tanasoglu. 65 yılın içindä «Kadınca» büük fayda getirdi gagauz kulturasına hem onun ilerlemesinä, bununnan bilä kazanıp milionnarlan siiredicilerin kalplarını. Yortulu konţerttä ansambli repertuarından çaldı hem oynadı türlü oyun, ava hem türkü. Kollektivin eski hem şindiki muzıkacıları hem oyuncuları ödüllendilär Gagauziyanın kultura Bakannıından hem Çadır dolay administraţiyasındandiplomnarlan. «Bu yıldönümünü biz adêêrız bizim orkestranın veterannarına, dans kollektivinä hem bizim kasabamızın yaşayannarına. Bizim…

Geçindi gagauz türkü hem oyun ansamblisinin “Kadınca” incazanaat uurunda başı Avram Kösä

Avram Petroviçin geçinmesi için bildirildi bugün, aprelin 1-dä. Acı haberi paylaştı Komrattakı Kultura Evin kollektivi Facebook-ta. Avram Kösä 70 yaşındaydı, onun yaşaması koptu aar hastalıın beterinä. Kultura Evin kollektivi açıkladı acısını Avram Petroviçin geçinmesi için. “Avram Petroviç Kösä – büük bukvaylan Adamdı, açık pak hem yımışak cannı, oyun incä zanaatı uurunda maȇstro, angısı bütün yaşamasını gagauz kulturasının ilerlemesi için izmet etti. Açıklȇȇrız acızgannıımızı Avram Petroviçin senselelerinä hem yakınnarına. O diveç kalacek aklımızda!”, — sölener Komrattakı Kultura Evi kollektivin yazısında. Avram Petroviç Kösä gagauz türkü hem oyun ansamblisinin “Kadınca” incazanaat uurunda başıydı. O gençerin arasında becerikli yaradardı sevgiyi halk oyunnarına, başarılı…

Avram KÖSÄ raametli oldu

Çiçek ayın (aprel) 1-dä raametli oldu “Kadınca” gagauz türkü hem oyun ansamblisinin öndercisi Avram Petroviç KÖSÄ. Avram KÖSÄ bütün ömürünü baaşladı gagauz kulturasına hem gagauz halk oyunnarına, ilktän “Düz Ava” ansamblisindä hem sora da, açan bu ansambli büüdü da lääzım oldu ikiyä bölünsün da oradan “Kadınca” ansamblisi duusun, o oldu o ansamblinin yaratmak öndercisi. Büük adam, pedagog hem pek käämil baletmeyster olarak, Avram KÖSÄ birkaç boy oyuncu ayaa koydu, onnardan artist yaptı hem “Kadınca” ansamblisinin o artistlerinnän bilä Canabisi gagauzları bütün dünneyä tanıttı. Kendisinin gagauz hem Moldova kulturasına izmetleri için, Avram KÖSÄ çok ödüllär kabletti, angıların arasında var Gagauziyanın “Mihail…

“Düz Ava” hem “Kadınca” Kişinevu genä büüledilär

Baba Marta ayın 7-dä, Moldovanın 57-ci “Marţişor” milli festivalin çerçevesindä, Kişinevun “Nikolay SULAK Milli Palatası”nda olan konțerttä pay aldılar Komrattan Gagauziyanın anılmış tîrkî hem oyun ansamblileri “Düz Ava” hem “Kadınca”. Gagauz milletinin “Düz Ava” hem “Kadınca” ansamblileri büük ustalıklan sțenadan gösterdilär artık sedef olan gagauz milli oyunnarını hem halk muzuka kompozițiyalarını, tanıştırdılar sțțredțcțlerț gagauz türkülerinnän. O günü, Gagauziya artistlerinnän barabar, kendi ustalıını siiredicilerä gösterdilär Moldovanın çeşitli halkların ansamblileri dä, ölä nicä “Rodolübiye”, “Veselia”, “Vodograi”, “Enigma Romilor”, “Polinuşca”, hem da musafir olan “Sturczanskie Dzwoneczki”, angıları tanıştırdılar onnari moldovan, gagauz, bulgar, çingenä, poläk, ukrayin hem başka halkların kulturasınnan. Artistleri islää kablettikleri için,…

Ankarada Moldova Respublikasının kultura Günneri geçti

Moldova Respublikasının baamsızlıını açıklamasının (27.08.1991 y.) günün 30-cu yıldönümü kutlamaları çerçevesindä, Kasım ayın 23-28 günnerindä Ankarada geçti Moldova Respublikasının kultura Günneri, angısını, ortak olarak, hazırladılar Moldova Ankara Büükelçilii, KUKSADER (Kukla Karagöz gösteri hem Sțena Zanaatları Dernää, başkanı – Halük YÜCE) hem da Tempo Produkțion firması (Tiyatro Tempo). Maasuz Kultura Günneri için Türkiye Respublikasının başkasabasına Ankaraya geldilär Moldovanın “Joc” milli tanțları ansamblisi, “Lăutarii” milli orkestrası, Gagauziyanın gagauz halk oynnarı “Kadınca” ansamblisi. Kasım ayın 23-dä olan Ankarada Moldova Respublikasının kultura Günnerin açılışında pay aldılar hem nasaat ettilär Türkiye hem Moldova kultura ministirliklerin temsilcileri, Moldova Ankara Büükelçisi Dimitriy KROYTOR, Tempo Produkțion firmasının direktoru…