“Jurnalistika özellikleri okulda hem gagauz dilin faydası, kullanması bu zanaatta” adlı bir master-klas

“Jurnalistika özellikleri okulda hem gagauz dilin faydası, kullanması bu zanaatta” adlı bir master-klas

Çiçek ayın (aprel) 14-dä Komrat Stepan KUROGLU adına gimnaziyasının, “Ana dili – tatlı bal” adlı sıraları çerçevesindä, oldu “Jurnalistika özellikleri okulda hem gagauz dilin faydası, kullanması bu zanaatta” adlı bir master-klas sırası, ani adandı Gagauz dili yazısına hem gagauz yazıcısının hem bilim adamın Dionis TANASOGLUnun duumasının 100-cü yıldönümünä.

Master klasta, angısı hazırlandı gimnaziyanın gagauz dili hem literaturasında üürediciyka Vera Afanasyevna ARAKELÄN, uşaklara jurnalistikaylan ilgili türlü denemeklär yapıldı hem annadıldı gagauz yazıcısı hem bilim adamı Dionis TANASOGLU için, onun biografiyası hem gagauz yazıları hem gagauz halkı için yaptıkları. Gösterildi bir dokumental film parçası, neredä Dionis Nikolaeviç TANASOGLU okuyer kendisinin en anılmış peetini “Ana dili – tatlı bal”.

Uşaklar da okudular Canabisinin peetlerini hem gösterdilär onun yaratmalarına, çevirmelerinä görä sțenkaları: “Ana dilim” hem “Garga hem tilki” fabulalası. Çaldılar Dionis TANASOGLUnun türkülerini “Ay, Komrat, Komrat”, “Oguzistan” h.t.b.

Master klasta körpä jurnalistlär-üürencilär yaptılar praktika çalışması da hazırladılar kısarak viktorina, angısını gösterdilär o günkü sıranın musaafirlerinä hem jüri azalrına: jurnalistika çevresi üüredicisi hem Yaratmak evin direktoruna M. A. MELKANa, GRT cümnä kompaniyasın jurnalistlerinä P. D. BARBOVAya hem N. S. ANDRİEŞa, “Vesti Gagauzii” gazetasının redaktor yardımcısına hem jurnalistä A. B. BÜKä, angıları kendileri da uşakların önündä jurnalistika zanaatı için nasaat ettilär.

Başarıldı master-klas türküylän “Ana dilim”.

“Jurnalistika özellikleri okulda hem gagauz dilin faydası, kullanması bu zanaatta” adlı bir master-klas

“Jurnalistika özellikleri okulda hem gagauz dilin faydası, kullanması bu zanaatta” adlı bir master-klas

“Jurnalistika özellikleri okulda hem gagauz dilin faydası, kullanması bu zanaatta” adlı bir master-klas

“Jurnalistika özellikleri okulda hem gagauz dilin faydası, kullanması bu zanaatta” adlı bir master-klas

“Jurnalistika özellikleri okulda hem gagauz dilin faydası, kullanması bu zanaatta” adlı bir master-klas
Источник anasozu.com
173

İlgili statyalar

Dionis Tanasoglunun yaradıcılıına baalı oluş geçti Komrat S.Kuroglo adına gimnaziyasında

Komrat kasabasının Stepan Kuroglo adına gimnaziyasında geçti toplantı, angısı adalıydı  yazıcının, üüredicinin, muzıkantın, dramaturgun  Dionis  Nikolaeviç Tanasoglunun 100 – cü yıldönümünä. İki ayın süresindä Komrat kasabasının Stepan Kuroglo  adına gimnaziyasında  geçiriler oluşlar, baalı peetçiya, yazıcıya,dramaturga, folklorista, gagauz dilindä  ilk yaratmanın avtoruna Dionis Tanasogluya. Hepsi onnar hazırlanȇr üürenmäk kurumun gagauz dili,  literatura, gagauz halkın adetleri üüredicisinnän Vera Arakelännan. Gimnaziyanın başlankı klasların üürenicileri  hazırladılar programayı avtorun yaratmalarına görä. Dionis Nikolaeviç Tanasoglunun 100 –cü yıldönümü için üürenmäk kurumu plana koydu  geçirmää bir sıra toplantıları, angıları geçeceklär nicä erli, ölä da regioun uurunda. Источник grt.md

Literatura kafesindän “GagauzLogika” intelektual oyununa kadar

Kongaz Todur ZANET teoretik lițeуindä birkaç maanalı sıra yapıldı, ani adandı Gagauziyada “Ana dili” yortusuna hem da gagauz yazıcısının hem bilim adamının Dionis TANASOGLUnun duumasının 100-cü yıldönümünä. “Dionis TANASOGLU – üüredici, yazıcı, kompozitor, rejisör” sırasında Çiçek ayın (aprel) 20-dä lițeydä yapıldı bir “GagauzLogika” intelektual oyunu, ani adandı “Ana dilim – evimdä, canımda, halkımda” yortusuna hem angısında pay aldılar lițeyin 10-12-ci klasların üürencileri. Oyunu hazırladı hem geçirdi gagauz dilindä hem literaturasında üürediciyka Mariya İlyiniçna DUŞKOVA. Lițeyin üüredicilerindän hem öndercilerindän kurulan juri urguladı, ani “GagauzLogika” intelektual oyununda pay alan komandalar kendilerini gagauz dilin gramatikasında pek akıllı gösterdilär hem da derin bilgilär açıkladılar…

Kiriyet küüyündä Dionis TANASOGLUyu saygıylan anmak sıraları

Çiçek ayın (aprel) 28-dä, Kiriyet küüyündä duan gagauz yazıcısının hem bilim adamının Dionis TANASOGLUnun duumasının 100-cü yıldönümünnän ilgili olarak Kiriyet küüyündä iki büük sıra yapıldı: Kiriyet küüyün Dionis TANASOGLU adına gimnaziyasında Canabisinin anmak tablasının ofițial açılışı hem “Kiriyettän seslär – D. Tanasogludan izlär” adlı büük kultura programası. Bu sıraları Kiriyet küüyün Dionis TANASOGLU adına gimnaziyası hem Kiriyet küüyün primariyası ortak hazırladılar. Gagauziya Başkankasının beterinä, Dionis TANASOGLUyu anmak tablasının açılışı may bir saat geç başladı, çünkü tablanın açılışını lääzımmış o, Dionis TANASOGLUnun karısınnan bilä yapsınmış. Nicä dä olsa, bir saat kadar kendisini bekletmektän sora Başkanka peydalandı, açılış sırasında nesa söledi, sora…

Dionis Tanasoglunun yaptıkları unudulmadı

Orak ayın 7-dä  Komrat  Devlet  universitetindä  «Dialog millet dili  için hem  onun rolü kultura, üüretim hem incäzanaat ilerlemesindä» temayalan bilim – praktika konferenţıyası geçti. Oluş baalıydı Dionis Tanasoglunun duumasından 100 yıldönümünä. Sabaalen  Gagauziyanın bilim adamnarı, üüredicilär, Dionis Tanasoglunun  dostları, ortakları Komrat  Devlet  universitetin şannı  alleyasında toplandılar, ki  anmaa gagauz yazıcısını hem onun büstuna çiçekleri  koydular. «Büün önemli gün. Dionis  Tanasoglu nekadar  yaşadı  hepbir  sölärdi, ani  biz diil lääzım gagauz dilini  unudalım. Koruyunuz  Gagauziyayı, ilerledin gagauz dilini «, — söledi KDU rektoru Sergey Zahariya. Esaba alarak  Dionis Tanasoglunun yaptıklarını  gagauz dilin korumasında hem ilerlemesindä hem  onun 100-cü  yıldönümünü, M.Maruneviç adına  bilim…

Gagauziyada Dionis TANASOGLUnun yılı ilerleer

Gagazuiyanın İspolkomu, esaba alarak, ani bu yıl, Orak ayın (iyül) 7-dä, tamamnanacek 100 yıl büük gagauz aydınnadıcının hem yazıcının Prof. Dr. Dionis Nikolaeviç TANASOGLUnun (07.07.1922 – 23.08.2006 y.y.). duuma günündän, 2022-ci yılı Gagauziyada Dionis TANASOGLUnun yılı olmasını açıkladı. Bu – sıradan dışarı bir kultura olayı. Çünkü bu iş, gagauz dilinin hem literaturasının direklerindän birisi olan, Prof. Dr. Dionis Nikolaeviç TANASOGLUnun gagauz dilin hem kulturasının ilerlemesindä zaametlerinin, yazıcı hem bilim adamının sonsuz çalılşmalarının tanınması hem ona büük saygı. Bir simvoldır, ani Dionis Nikolaeviç TANASOGLUnun razgeldi başka bir yortuya, angısını Canabisi baaşladı bizä – gagauz yazılarının 65-ci yıldönümünä. Dionis Nikolaeviç, bu yazıların…