“İsteerlär  bizi  öldürmää!” Komradın yaşayannarı oloyun paalılanması için

Ofiţıal  statistika  gösterer, ani  oloyun paası  gün — gündän  üüseler. Ekspertlär  söleerlär, ani paaların büümesi ansızdan  bir  iş  diil, ama  yaşayannar kahırlanȇrlar.

Oloyun paasının  ansızdan üüselmesi şaştırdı  insanı. Devletin  büük  tükennerindä oloyun bir litrası 48 leydän  50 leyä kadar büüdü. Komratta kimi satmak  erlerdä taa var oloy eski paaylan 40  ley  bir litra için. Vatandaşların  laflarına görä, paalar  10  leyä  kalktı, ama  yok ne yapmaa, hep okadar geler sıra satın almaa.

«Ne yapmaa?  Şindi  hepsi paalı. Pensiya etmeer. Büün çıktık imelik almaa. Bir küçük poşet için 300 ley  verdik.  Pensiya bitti. Uşaklar yardım ederlär. Nezaman onnar bizä  alȇrlar, nezaman  biz kendimiz birär şişä alȇrız. Yavaş-yavaş».

 

«Belli ki, çiftçi bölümündä şindi biraz krizis, ama  hep  okadar  hepsi paalı. Yazık, ama bizdän paalar çekilmeer. Devlet  uurunda  bölä  soruşlar lääzım çözülsünnär. Beki  yavaş-yavaş  paalar  kalkacȇk, ama diil bukadar hızlı».

 

«Pek paalı. Bizä  pensiyada insannara deyni. Pensiyamız az, angı – birinä? Bizim kendi  oloyumuz var. Ama kim satın alȇr  ne yapacȇk?».

 

«Nereyi  bizim  Hükümet  bakȇr? Var mı nicä  bölä  yaşamaa? İsteerlär  bizi  öldürmää! 2 bin ley pensiya! Bu paraya var mı nicä yaşamaa? Bilmeerim».

Dünnedä  paalar  kalkȇrlar hem belli edilerlär devletin  içindä  satılan  imäk malların paalarında. Geçän  ay  imäk malların her bir  kategoriyasının  paaları  27%  üüseldilär — bitki  22 yılın içindä  bölä  paalar  yoktur  oldu, nışannadı  ȇkspert  Väçeslav İoniţȇ.

«Moldovaya  imäk malların taa çoyu  Ukrainadan  gelärdi. Onnarın arasında  oloy da vardı. O pek  paalı, bizdä  satılmazdı. Bir taraftan  karşı  geldik  paaların üüselmesinnän, öbür  taraftan  ucuz  mallar da tükennerdän kaybeldilär. İnsanda iki taraftan da  kayıp  oldu», — söledi ȇkspert.

Moldovada soţial  önemli  imäk malların listesi var, angılarına paa maasuz normalara görä kurulȇr.  Bölä  karara geldi  hükümet, açan paalar sebeplän hem  sebepsiz başladılar  büümää, ki durgutmaa bu  proţesi.  2022-ci  yılın küçük ayında soţial listenin malların sayısı  genişlendi: domuz hem kuş yaanıları, don balık, şeker, yımırta, kartofi, suvan, laana, morkva hem  çukundur eklendilär, ama oloy  onarın arasına girmeer. Onuştan da satıcılar paayı kurarkana oloya bu  karara aardılmȇȇrlar.
Источник grt.md
288

İlgili statyalar

Harmannarı ekmää deyni yaşayannar läzım olacek taa çok para harcasınnar

Gagauziyanın çiftçi kurumnarında giderlär ilkyaz kır işleri, enikunu başladılar satın almaa  tuumnarı hem beslemäk materiallarını yaşayannar da. Onnarı ekerlär diil sade tepliţalarda, ama kendi harmannarında da. Petrol malların  paasının zeedelenmesinnän paalar  tuumnara kaldılar hep o uurda. Ama gübrelerä kalktılar, bakarak geçän yıla.  Ne büün alȇrlar insannar ekmää deyni, var mı para bu işlerä,  hem beklemää mi paayın zeedelenmesini,  üürendi bizim korespondentımız. Baba marta ayın havası taa suuk tuumnarın ekilmesi için, ama arpacıkları hem sarmısakları hep ölä  var nicä ekmää.  İnsannar bu vakıt  yakışȇr alsınnar satın tuumnarı hem gübreleri,  arpacık, sarmısak hem kartofi. Nicä söleerlär panayırın satıcıları, büünkü günä pek az…

Şafkın paası var nicä büüsün

Premyer energi kurumu  danıştı Ȇnergetika uurunda agentstvosuna isteklen kaldırmaa paayı  şafka  20  proţendä kirez (iyün) ayın birindän, o var nicä büüsün 2 leydän 17 bandän  2 ley  71 banä  kadar kilovat saat için. Energetika uurunda  agentstvosu  kabledecek kararı  beş günün içindä. Taa bir energiya uurunda kompaniyası  danıştı bu  agentstvoya  ki zeedeletmää şavkın paasını. Laf gider  Furnizare Energi Nord kurumu için. Onnar plana koydular üüseltmää paayı 2 leydän 51 bandan 2 leya  93 banä kadar. Bizim televizion gruppamız üürendi  regionun yaşayannarından,  nicä  belli olacek onnarın  bücetindä şavk paasının üüselmesi. Şavka paanın enidän bakılması baalı onunnan, ani Moldova onu satın alȇr taa…

Paskalara bu yıl paalar belli kalktı

Paaların büümesinnän petrol mallarına, Moldovanın ekonomika agentleri  karşı gelerlär imäk malların paalılanmasınnan da. Bundan kaare büüyer harçlar gaz hem elektroenergiyaya. Bölä, ekmek mallarını pişirän kurumunda, angısı Komratta bulunȇr, haberleerlär, ani onnar paaları kaldırdılar. Paskalar bu yıl  taa paalı olaceklar. Paskellä yortusuna Komrat kasabasında ekmek yapan kurumu paskaları yapȇr. Bu iş başlȇȇr 2 afta ileri Paskelleyadan. Hergün 5 kişi yapȇr 3 bin paska. “Bu  işlän zanaatlanȇr 3 smena. Uzmannarın bir payı  ekmää pişirerlär,  başkaları gözellederlär, kalanı  da paketleerlär”, — açıkladı usta Praskovya Mitioglo. Harçların büümesi getirdi ona, ani kendi mallarına kurum paaları 15-20 % kaldırdı. Geçän yıl paskanın paası edärdi 42…

«Paalar üüsek. Sade yanından geçeriz». Komratlılar zarzavatlara hem meyvalara paalar için sezonun ortasında

Bakmayarak ona, ani zarzavatların hem meyvaların vakıdı, paalar pek üüsek. Bir kila patlıcan için yaşayannar büün öderlär on iki leydän irmiya kadar, hıyarları satın alêrlar on iki – on beş leyä, sarmısak için vererlär elli ley. Komrat kasabasının merkez panayırında insannar sakınnaşıp ta alêrlar karpuzları. Satın alannar aalaşêrlar, ani bu yıl paalar pek üüsek, ne baalı kuraklıklan hem sıcak yaz vakıdınnan, neyin beterinä bereket tä iisik oldu. Moldovanın yaşayannarı nışannadılar, ani çok bekledilär yaz vakıdını, ki imää meyva hem zarzavat, ama üüsek paaların beterinä vitaminnar için söz da gitmeer. “Bölä üüsek paalar, sade yanından geçeriz. Hepsi paalı: zarzavatlar, patlıcannar, hıyarlar,…

Moldovada avtobus biletları genä paalılandılar

Kasaba hem küü aralarında gezän avtobuslara biletlar genä paalılandılar. Paa zeedelendi 9 banä bir kilometra için.  Devlet hatalı olaylar komissiyası  kararladı, ani paalar koyulaceklar petrol malların paasının üüselmesinä görä bitki edi günün içindä.  Karar işleyecek  hatalı durumun süresindä. Durum paaların üüselmesinnän  kasaba hem küü aralarında marşrutlara diişilecek  her afta. Tariflär üüselerlär  bakarak petrol malların paasınına. Hesaplamalar hepsinä bir türlü – eski paaya eklenecek 9 ban her bir kilometra için.  Örnek gibi,  Kongazdan gelärdilär insannar 15 leyä, büün sä paa kaltı 20 leya yakın. Valkaneştän Kişinöva paa kurȇr 130 ley, Komrada 65. VLADİMİR ÇEBAN,  Komrat avtogaranın başı: “Kongaz, Kirsovo hem başka…