İon Bass çalgıcının işleri komrattakı muzeyindä olacek

Komrat kasabasının Regional dolay istoriya muzeyin fondları eni eksponatlarlan zenginnendi. Bu günnerdä muzeyä verildilär anılmış türkücünün Bass İonun rubaları hem başka işleri. Bu baaşışı yaptı onun senselesi Elena Nedälkova. O sayȇr, ani bu baaşış verecek kolaylık muzeyin musaafirlerinä taa çok annamaa çalgıcının yaradıcılıı için.

Komrat kasabasının Regional dolay istoriya muzeyin fondlarında büün korunȇrlar unikal eksponatlar, angıları annadȇrlar diil sade dolayımızın istoriyası için, ama anılmış insannarı için dä.

Onnarın birisi Moldovanın anışlmış çalgıcısı İon Bass. Onun  senselesi, Başküüyüdä İon Bass adına muzeyin öndercisi Elena Nedälkova seçti karar vermää muzeyä maestrunun kimi rubalarını hem muzika instrumentlerini. O nışannadı, ani bu eksponatlar yardım edeceklär  yaşayannara taa derindän üürenmää hem annamaa türkücünün katkısını muzikacılaa.

«Bän seçtim karar vermää muzeyä bir bulgar kostümunu, angısınnnan bän çıktıydım sţenaya, te burada da bir kostümun paraliyası hem gölmää.  Burada var onun saatları hem bir akardion, angısında çalardı onun kardaşı da Georgiy Bass. Var burada elektron muzika instrumentleri hem bir dä daul. Bunnar hepsi şindi muzeydä olaceklar», — açıkladı Elena Nedälkova.

İon Bass Moldovanın anılmış türkücüsü. Onun repertuarı pek zengindi gagauz, bulgar hem moldovan muzikasınınnan. Muzeyä verilmiş eksponatlar da korunaceklar hem ileeri dooru andıraceklar maestruyu yaşayannara.

«Herbir eksponat bizä deyni paalı.  İon Bass pek anılmış muzikacı hem kultura uzmanı diil sade Moldovada, ama Gagauziyada da. Pek büük bir adam, angısını biz lääzım tutalım aklımızda hem sayalım onunnan kalmış işleri», — söledi Komrat Regional istoriya muzeyin öndercisi Vladislav Marinov.

İon Bas duudu 1933-cü yılda Kirsovo küüyündä. Çok yıl çalıştı MD milli filarmoniyasında. Kendi yaradıcılıınnan andırdı dolayımızı diil sade devlettä, ama bütün dünnedä. O çalardı Moldova filarmoniyasında, «Fliueraş»,   «Bukuriya»,    «Мugurel»  hem   «Folklor»  orkestrularda.
Источник grt.md
370

İlgili statyalar

22 09 21 İSTORİYA BULUNMASI DEVLETİN ÜÜLEN TARAFINDA

Komrattakı regional istoriya dolay muzeyinä Bondarenko aylesi adadılar istoriya tarafından bulmasını, angısını Moskovey küüyün yanında buldular. Laf gider bilinmeyän hayvanın kafasının bir parça kemii için. Neetlän artefaktın istoriya önemliini aaraştırmaa Komrada Milli muzeyin izmetçisi, paleontolog Teodor Obade geldi. Bitki yılların süresindä Moldovada türlü kemiklär, arheologiya gübürü bulundu. Hepsi bu önemli eri kaplȇȇr o evel vakıtlar için, açan burada hayvannar yaşardı. Hepsi eksponatlar muzeydä bulunȇrlar. O işlerä, angıları bizim dolayımızda bulunȇrlar her gün, okadar üürendik, ani hiç düşünmeriz neredän hem ne zaman onnar peydalandılar. Muzeylerin neetleri-vermää bilgileri evlad boylarına geçmiş zamannar için, istoriyası için. Diil boşuna muzeyä kultura hem bilgi koorumak…

Vladislav Marinov muzeylerin paalılıı için: „İstoriyasız gelecek olmayacek”

Her yıl  Hederlez ayın 18-dä muzey zaamitçileri kendi zanaat yortusunu nışannȇrlar. Komrat regional  istoriya muzeyı  avtonomiyada yaşayan halkların istoriya hem kultura adetlerini  koruyȇr. Neçin bizim zenginnilekleri lääzım korumaa hem toplamaa, annattı muzeyın başı Vladislav Marinov. «Müzeyi korumaa — o bizä pek önemli bir iş. Biz üüreneriz hem toplȇȇriz her bir informaţiyayı istiriya için. İşimizi ilerlederiz. Bizim uşaklarımız pek meraklanȇrlar hem beenerlär bizä gelmää. İstoriyasız yok geleceemiz», — annattı o. Büün  muzeydä 16 bindän  zeedä eksponat  var. «Bizdä var  evelki eksponatlar – pala, yorgan, peşkir, çiiz. Çok yıllar insannar savaşardılar da toplardılar bu eksponatları. Bizim milli gıimnerimiz pek meraklı. Bizdä taa…

Dionis Tanasoglonun 100-cü yıldönümünä karşı Komratta regional bibliotekasında andılar onun katkısını gagauz halkına

Komratta dolay bibliotekasında tombarlak masa geçti anılmış şairın, yazıcının hem dramaturgun Dionis Tanasolonun 100 yıldönümünä adalı. O duudu orak ayın 7-dä Kiriet-Lunga küüyündä. Olayda bizim çekim grupamız da bulundu. Şairin, yazıcının hem dramaturgun Dionis Tanasoglonun 100 yıldönümünnän baalı GHT kabletti kararı 2022 yılı  Dionis tanasoglonun anmak yılı adlamaa.  Regional bibliotekasında  olay  Dionis Tanasoglonun önemli erinä gagauz dilin hem literaturanın ilerlemesindä  baalıydı, urguladı Gagauziyanın  regional bibliotekasının genel uzmanı Evgeniya Lülenova. «Dionis Tanasoglo zengin taraflı bir adamdı. O türlü sferalarda  çalıştı – gagauz yazıcısıydı, şair, dramaturg, filologiya doktoru, SSR yazıcıların birliin temsilcisi, profesor, Gagauziyanın şannı yaşayanı, muzikacı, rejisör hem başka». Komrat uşak…

HALKIN OOLLARI TARİHİN SAYFALARINDA

Çiçek ayın 27-dä  gagauz halkı nışannayacek birdän üç  büük yorutuyu- ana dili, aydınadıcının  Mihail Çakirin duuma gününü hem anaceklar  gagauz yazıcıyı D. Tanasogluyu,  çünkü bu yıl onun adına koyuldu.  Bu  günä karşı  Komrat kasabasının muzeyindä hazırlandı  bir sıra sergi,  angıları annadȇrlar bu iki anılmış adamnarın yaşaması hem  yaptıkaları için, Ana dili yortusu için.  Musaafirlerin olacek kolaylıkları  tanışmaa taa bir gagauz halkın anılmış  oolunun resinmerinnän D. Savastinnän.  Taa derindän süjetımızda. Ana dilim, tatlı bal, salkım çiçää kokusu, şırasını üklü dal vermiş gömeç dolusu. Bölä lafları  ana dilimizä  adadı  bizim şannı yazıcımız  Dionis Tanasoglu  , angısı braktı  büük iz  bizim literaturamızda, dilimizdä,…

22 09 21 İVAN KIRIM – HALK OPERATORU

Baalamaa  yaşamayı  sevän işinä, da hiç bir keret tä gücenmemää pek paalı eder.  Yaşamaa  eşinnän  birliktä 48 yıl – bu en önemli yaşamakta.  Bunnar hepsicii  operator İvan Kırım için, angısı brakmȇȇr elindän kamerayı 30 yıldan zeedä. Bizim korespondent  üürendi diil sade onun işinin sırrını, ama nösoy koorumaa ayleyi  bu yııların içindä dä. Taa üürenärkana  okulda İvan Kırım  gelärdi erdeki kluba da siiredärdi hem yardım edärdi göstermää kinoyu.  İvan Nikolayeviç  meraklandı da başladı orada  çalımaa, başardıynan okulu ofiţıal  işlemää erleşti.  Ondan sora nicä  kapandı kinoteatr, çeketti kendisini denemää video çekimnerindä, sınaştı da 90 yıllardan sora girdi işlemää erdeki muzeydä operator, da…