İnanêrız, ani gelecek 50 yılın içindä muzeyin duvarında peydalanacek gagauzça yazı da

50 yıl geeri, 1973-cü yılın Çiçek ayın (aprel) 15-dä, kuruldu “Valkaneş kasabasının tarafı aaraştırmak muzeyi”, ani yavaştan hem susaraktan savaşêr korumaa bu kasabanın hem dolay erlerin istoriyasını.

Büünkü gündä muzeyin fondlarında var altı bindän zeedä eksponat, angılarının arasında, belliki, en önemnisinnär gagauzların evelki yaşamasınnan ilgili olannar.

Kutlêêrız gagauz kulturasını hem muzeyin yaşamasın ilerledän zaametçilerini bu tombarlar yıldönümünnän hem inanêrız, ani gelecek elli yılın içindä muzeyin ön duvarında peydalanacek gagauzça yazı da: “Valkaneş kasabasının tarafı aaraştırmak muzeyi”. Çünkü biraz ayıp geler, ani romınca yazı var, rusça yazı var, ama gagauzça yok. Sansın orası gagauziya diilmiş.

Kıtluca olsun!

İnanêrız, ani gelecek 50 yılın içindä muzeyin duvarında peydalanacek gagauzça yazı da

İnanêrız, ani gelecek 50 yılın içindä muzeyin duvarında peydalanacek gagauzça yazı da

İnanêrız, ani gelecek 50 yılın içindä muzeyin duvarında peydalanacek gagauzça yazı da
Источник anasozu.com
200

İlgili statyalar

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2023-cü yılın Çiçek ay (aprel) nomerı

Çiçek ay (aprel) 27-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2023-ci Çiçek ay (aprel) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Etiştik taa bir Paskelleyä!”, “Öndercilerä deyni gagauz dili hem literaturası bişeycik mi?”, “Kişinevda gagauz yortusu hem 25-ci kadr”, “2023 yılın Çiçek ayın (aprel) 30-da Gagauziya Başkanı seçimneri olacek – kandidatlar 8 var”, “TRTdan GRTya treninglar hem teknik yardımı”, “Moldovadan Türkiyeyä 8 milion leylik gumanitar yardımı”, “Ana Dili aftasında Todur ZANETlän sıcak buluşmak”, “Gagauziyadan boksçu İliya ARGATU Moldova çempionu oldu”, “İnanêrız, ani gelecek 50 yılın içindä, beki, muzeyin duvarında peydalanacek gagauzça yazı: “Valkaneş kasabasının tarafı aaraştırmak muzeyi””, “Marina SEMENOVAya – kultura Ministerliin ödülü”, “TİKAdan…

Avdarma muzeyi “Ekselensa Diploması”nnan ödüllendi

Hederlez ayın 18-dä bakılan halklararası Muzeylär Günündä, memleketin kultura varlıının bir payı olan Avdarma küüyün istoriyasını aaraştırması hem korunması için, Moldova Respublikasının kultura ministerlii ödülledi Avdarma küüyün istoriya muzeyini “Ekselensa Diploması”nnan. Mețenat olan İlya KAZMALInın fikirinä görä 2011-ci yılda kurulan Avdarma küüyün istoriya muzeyi oldu halizdän bu küüyün hem gagauzların istoriyası varlıının bir zengin hazinesi. İstorik İgnat KAZMALI tarafından kurulan muzeyin interyer filosofiyası hem stendların dizaynı hem da Muzeyin konțepțiyasınnan artefaktları verer kolayını Avdarmanın 1563-cü yılda kurulmasından beeri 460 yıllık istoriyasını açıklamaa. Источник anasozu.com

2023 yılın Çiçek ayın (aprel) 30-da gagauziya Başkanı seçimneri

Bakmadaan ona, ani Gagauziyanın büünkü Başkankası pek istämeer, Gagauziya Halk Topluşu aldı karar, ani sıradakı Gagauziya Başkanı seçimneri yapılsın 2023 yılın Çiçek ayın (aprel) 30-da. Gagauziya Halk Topluşu kendisinin 16.08.2022 günü toplantısında, ansızdan, 20 halk deputatın kayıllıınnan, karar aladı Gagauziya Başkanı seçimneri 2023 yılın Çiçek ayın (aprel) 30-da yapmaa. Buna karşı kalktı Gagauziya İspolkomun Predsedatelin ikinci yardımcısı Olesä TANASOGLU, urgulayıp, ani bu büük yannışlık, çünkü, maamilä surat, Başkankanın zamanı 2023-cü yılın Orak ayın (iyül) 19-da bitärmiş. Источник anasozu.com

Avdarma küüyün istoriyası muzeyi 10 yaşında!

2011-ci yılın Kasım ayın 21-dä, taman Avdarma küüyün Kurbanında, açıldı “Avdarma küüyün istoriyası muzeyi”, angısının ilk tombarlak yıldönümünü kutlamaa deyni, bu yl Kasımın 20-dä muzeyä bir alay insan geldi: muzeycilär, kultura adamnarı, yazıcılar, din, cümne hem politika insannarı. Hepsi bu insannarı eşiklerdä hem muzeyin odalarında karşladılar muzeyin direktoru Elena KARAMİT, muzeyin kurucusu İgnat KAZMALI hem muzeyin zaametçileri. Muzeyi derindän tanıştırmaa deyni, muzeycilär hazırlamıştılar pek gözäl, derin bilgili hem dört-dörtlük yapılı bir videoprezentațiya, angısına görä onnar, kimär kerä duygulanarak hem göz yaşlarını bastırmadan yutkunarak, pek geniş açıklamalarlan annattılar muzeyin kurulması hem ayaa kalkması için, yaşaması hem çalışması için, büünkü durumu hem…

Avdarma küüyün istoriyası muzeyi 10 yaşında!

2011-ci yılın Kasım ayın 21-dä, taman Avdarma küüyün Kurbanında, açıldı “Avdarma küüyün istoriyası muzeyi”, angısının ilk tombarlak yıldönümünü kutlamaa deyni, bu yl Kasımın 20-dä muzeyä bir alay insan geldi: muzeycilär, kultura adamnarı, yazıcılar, din, cümne hem politika insannarı. Hepsi bu insannarı eşiklerdä hem muzeyin odalarında karşladılar muzeyin direktoru Elena KARAMİT, muzeyin kurucusu İgnat KAZMALI hem muzeyin aametçileri İvanka TANASOVİÇlän Olga TRANDAFİLOVA. Muzeyi derindän tanıştırmaa deyni, muzeycilär hazırlamıştılar pek gözäl, derin bilgili hem dört-dörtlük yapılı bir videoprezentațiya, angısına görä onnar, kimär kerä duygulanarak hem göz yaşlarını bastırmadan yutkunarak, pek geniş açıklamalarlan annattılar muzeyin kurulması hem ayaa kalkması için, yaşaması hem çalışması…