İlktän öldürdtülär, sora da orden verdilär: Georgiy SIRTMAÇın kahramannıın 30-cu yıldönümünä

İlktän öldürdtülär, sora da orden verdilär: Georgiy SIRTMAÇın kahramannıın 30-cu yıldönümünä

30 yıl geeri, 1992-ci yılın Hederlez ayın (may) 24-dä, gagauz kahramanı miliționer Georgiy SIRTMAÇ, canını kurban koyarak, durguttu ozamankı Moldova kuvetlerin emirinnän,  bir sıra terorist aktları yapmak için, Çadır kasabasına yollanan diversiya grupasını.

Miliționer Georgiy SIRTMAÇ, yanındakı milițiya kafadarlarınnan, Çadır kasabasında postta durardılar, açan onnara yaklaştı bir maşina. Durgudup onu, Georgiy SIRTMAÇ yaklaştı o maşinaya da buyur etti şöföru dokumentleri göstersin. Bunun erinä, maşinadan ateş ettilär da Georgiy SIRTMAÇı ölüm biçimindä yaraladılar.

Açan o teroristlär yakalandı, onnar kameraya anaattılar, ani onnarı Moldova kuvetleri yollamışlar Çadır rayonunda birkaç terorist diversiyası yapsınnar. O diversiyaların birisi – Velea-Perji küüyündä bir bulgar, bir gagauz hem bir moldovan evini yaksınnar, bulgar aulunda baararak gagauzça, gagauz aulunda bulgarca hem moldovanca, moldovan aulunda da gagauzça hem bulgarca. Ama bunu aslıya çıkaramadılar, zerä Georgiy SIRTMAÇ gibi kahraman olan başka miliționerlar da onnarı tuttular.

Yıllar geçtiynän Georgiy SIRTMAÇa “Gagauziya (Gagauz Yeri)” odenı veridli (ölümündän sora).

Çadır rayonunda birkaç terorist diversiyası için teroristleri yollayan hem Georgiy SIRTMAÇı öldürdän Moldova kuvetleri da verdilär Georgiy SIRTMAÇa Moldovanın en büük asker ordenını “Ordinul „Ștefan cel Mare”” (ölümündän sora).

Miliționer Georgiy SIRTMAÇın can kurban kahramannıın 30-cu yıldönümünnän hem o uzak günnerin tragediyalı olaylarınnan ilgili olarak, 2022-ci Hederlez ayın (may) 24-dä Çadır kasabasında yortulu anmak sırası yapıldı, neredä anıldılar başka miliționerlär dä, ani insanın raatlıı için cannarını verdilär. Anmak sırada pay aldılar kahramannarın yakınnarı, milițiya veterannarı, polițiyacılar, rayonun öndercileri hem Gagauziyanın Başkankası.

Büünkü gündä Çadır kasabasınında gimnaziya-uşak başçası, bir sokak hem bir çeşmä Georgiy SIRTMAÇ adını taşıyêrlar.

İlktän öldürdtülär, sora da orden verdilär: Georgiy SIRTMAÇın kahramannıın 30-cu yıldönümünä

İlktän öldürdtülär, sora da orden verdilär: Georgiy SIRTMAÇın kahramannıın 30-cu yıldönümünä

İlktän öldürdtülär, sora da orden verdilär: Georgiy SIRTMAÇın kahramannıın 30-cu yıldönümünä
Источник anasozu.com
275

İlgili statyalar

Çadırda andılar 90-cı yıllarda öldürülmüş poliţiya izmetçisini Georgiy Sırtmaçı

30 yıl geeri  Çadırda hatalı  olay oldu, angısının beterinä poliţıya izmetçisi Georgiy Sırtmaç öldürüldü. Büün Çadır kasabasında  anmak  olayları  geçti. 1992 ci  yıl hederlez ayın 24-dü  —  gün, angısı  doldurdu  insannarın  cannarını  kahırlan. Büün dä onnarın  gözleri  yaşlan dolu hem cannarı  aalȇr. Diversant grupası o vakıt istedi patlatmaklan yoketmää Çadır kasabasının birkaç önemli obyektları. Poliţiya uzmanı Georgiy Sırtmaç o günü işläärdi. O durguttu bu insannarın maşınasını, onnar sa tüfektän urdular Georgiy Sırtmaçı. Canını vereräk  Georgiy Sırtmaç engelledi büük belayı, angısı  vardı  nicä  çok  yaşamak  alsın. «Sırtmaçın hem poliţıya uzmannarın  yaptıkları kalmadılar  bir tarafta hem unudulmadılar. İi, ki  hederlez  ayın 24-dä…

Mayin 9-da Georgiy şiridini kullanmış insannar cezalanaceklar

Hederlez ayın 9-ndan sora insannar, kim taktı Georgiy şiridini, ceza kabledeceklär. Moldovada şansora belli edildi 103 cezalanacek kişi. Onnarın arasında deputatlar da. MD parlametin başı İgor Grosu nışannadı, ani deputatlar için da kanon işleer. O vatandaşlar, angıları Georgiy şiridini takıp Enseyiş gününü nışannadılar, gezalanaceklar. Bunu için haberledi Gagauziya Poliţiya bakannıın presa ofiţerı Olga Dutka. Gagauz Eri Halk Topluşu başının yardımcısı Georgiy Leyçu nışannadı, ani yaşayannarı koruyȇr postanovleniye, angısını deputatlar kablettilär mayin 8-dä gecä ȇkstra oturuşunda. Georgiy şiretlerini takması için insannar gezalanaceklar 4,5 bin leydan –9 bin leya kadar yada çalışaceklar parasız 30 saattan 60 saada kadar. Üridik kişilär için hem…

Georgiy İvanoviç KISSA raametli oldu

Bu afta raametli oldu Gagauziyanın hem gagauzların büük patriotu, Gagauziyanın kıymetli şarapçısı, Kojuşna şarap fabrikasının direktoru, Moldovanın “Om Emerit” ödülünü taşıyan Georgiy İvanoviç KISSA. Candan-ürektän bildireriz aylesinä hem yakınnarına bizim acızgannıımızı. Topracıın ilin olsun, Georgiy İvanoviç! Allaa seni saa yanına kabletsin… Источник anasozu.com

Georgiy Arabacı nışannadı 70-ci yıldönümünü

Gagauziyanın patriotu, Komrat kasabasının şannı yaşayannı 70-сi yıldönümünü nışannadı. Komrat primariyası şükür kiyadını ona verdi. Georgiy Arabadji Gagauziyanın  patriotu.  O çok gözäl duygularlan aklına getirer vakıtları, açan avtonomiya kurularda. «Çok küvet bän koydum, ani olsun bizim avtonomiya. Bän koydum bütün küvet  bunun için. Radio da yardım etti, zerä işlärdi gecä-gündüz», — getirer aklına Georgiy Arabadji. Georgiy Arabadjı işledi çok yıl Gagauziyanın türlü kurumnarında. Söleer, ani  yaşaması pek meraklı. «Bendä bu dünnedä hepsi var: uşaklar, analar-bobalar hem unukalar. Yaşamak  bendä dä pek meraklı. Hepsinä deerım: Çok saa ol!»», — söleer übilär. Komrat Aksakallar soveti hem primariya nişannadılar Georgiy Arabadjiyi  hem verdilär…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Kirez ayın (iyün) nomerı

Kirez ayın (iyün) 29-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Kirez ayın (iyün) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Türkiyenin Kastamonu kasabasında gagauzların bütünnüü gösterildi”, “Türkiye Mersin iş adamnarı Gagauziyaylan meraklanêrlar”, “EİHS Moldovadan STOYANOGLU hakında esap sorêr”, “”, “Türkiye Mersin iş adamnarı  Gagauziyaylan meraklanêrlar”, “Moldovada Evropa Birliinä kandidat statusu var artık”, “Maya SANDUnun Ukraynaya iş vizitı”, “İgor DODON hem Galina DODON ev arestına alındılar”, “Kim bozmaz sa kör olsun:  Baurçu küüyündä sade bir şkola kalacek”, “İlktän öldürdtülär, sora da orden verdilär:  Georgiy SIRTMAÇın kahramannıın 30-cu yıldönümünä”, ““Ömürünü gagauz muzıkasına baaşladı” kiyadın prezentațiyası”, “Prezident Maya SANDU gagauz horusunu oynadı”, “Kongazın “Altın çöşmä” ansablisi…