İlan Şor hem Marina Tauber genä deputat imunitetını kaybettilär

Büün Moldova Parlamentin oturuşunda deputatlar kayıl oldular  Genel prokuraturasının danışmasınnan hederlez ayın 19-dan, ani «Şor» partiyasının iki deputatını lääzım imunitetsız brakmaa.   Onnar Marina Tauber hem İlan Şor.

Devletin Baş prokuraturası danıştı MD Parlametin deputatlarına, ani onnar çıkarsınnar imunitetı iki kişidän Şor partiyasından. Bunun için danıştı MD genel  prokurorun işini bir vakıda götürän Dmitriy Robu.

«Annȇrım, ani biz bu işi biterecez. Bu iştä birkaç epizod baalı “asir çalmasınnan”. Büün bizdä var çok fakt, ani bu kişilär bu işlerä baalı», — söledi Robu.

“ŞOR” partiyasının deputatı Marina  Tauber açıkladı, ani onnar korkmȇȇrlar baş prokuraturanın kararından.

«Biz barabar İlan Şorlan, angısı yok büün burada, ilk keret seslerimizi verecez, ani çıkarsınnar imuniteti bizdän. Bizä diil lääzım immunitet, biz korkmȇȇrız. Biz prokuraturaylan barabar işleyecez. Biz umutlanȇrız, ani bu iştä politika  karışmadı», — söledi Marina  Tauber.

Parlamentä geldi dört danışmak prokuraturadan — iki soruş baalı Ceza Kodeksın  243 statıyasına hem iki soruş baalı Ceza Kodeksına 190 statıyasınnan.

Haberin preview patredi primul.md saytından
Источник grt.md
390

İlgili statyalar

Moldovada deputatlardan imunitetı almak için Parlamentin kayıllıı diil lääzım olacek

Devleti önetän PAS partiyasının kanon proektinä görä, deputatlardan yakışacek alınsın imunitet, eer onnarı kabaatlı bularsaydılar korupţiya hem başka kanona karşı gitmäk proţeslerindä. İlk okumakta bu kanon proekti için büün çoyu deputatlar seslerini verdilär. Bu kanon proektindä laf gider Moldova Konstituţiyasının 70-ci statyasında diişilmeklär için, angıları baalı  deputatların imunitetinnän. Bu imunitet yakışacek çıkarılsın,  eer deputatları kabaatlı bularsaydılar korupţiya hem başka kanona karşı gitmäk proţeslerindä. Kanona görä bölä işlär belli olduynan, Parlamentin kayıllıı, deputatı yakalamak, daavaya çekmäk hem onun varlıını araştırmak için lääzım olmayacek. “Eer daava bulup, inandırarsaydı, sade ozaman var nicä söleyelim, ani insan kabaatlı. Bän annamȇȇrım neçin biz vereriz kolaylık…

Politolog: «ŞOR» partiyasının protestları zamannan azalaceklar

agora.md Canavar ayın 23-dä Kişinövun merkezendä geçti miting. Onu topladı “Şor” partiyası. Akţiyada pay aldı “Şor” partiyasının başının yardımcısı Marina Tauber, angısı geçennerdä gözaltından boşa brakıldı. Karşı gitmäk akţiyasında pay aldı Belţı, Glodänı, Dubasarı, Drokiya, hem başka regionnardan yaşayannar. Mitingı kurucuları baştan düşündülär geçirmää protestı Kişinövun baş meydanında, ama orada geçärdi agro malların sergisi, da poliţiya kapadı meydanı. Mitingın pay alannarını orayı kolvermedilär. Ama onnar savaştılar poliţiya aşırı geçmää, bunun için poliţiya hem mitingın pay alannarın arasında dartışmak oldu. Birkaç kişiyi yakaladılar, meydana onnar geçämedilär. Bunun için akţiyanın katılannarı durgundular genel prokuraturasının yanında da koydular palatkaları. «Siz kaavi bir halksınız,…

Video: GHT DEPUTATLARI MAASUZ TOPLANTIDA BAKTILAR GENEL PROKURURUN TUTULMASINI

GHT öndercilii büün topladı hepsi deputatları, ki açıklamaa durumu, angısı baalı MD genel Prokurorun Aleksandr Stoyänoglonun kapatmasınınnan. Toplantıya çaarıldılar hepsi deputatlar, onnarın arasında bulundular eni seçilmiş deputatlar da. Herbiri açıkladı kendi bakışını, angısı baalı MD genel Prokurorun Aleksandr Stoyänoglonun kapatmasınınnan. HT deputatı Georgiy Leyçu nışannadı, ani bu olay var nıcä zarar getirsin Gagauziyanın statusuna da. Eni seçilmiş deputat Dmitriy Konstantinov nışannadı, ani bu durumu göz altına lääzım alsınnar halklararası partnörlar. Bu soruşta lääzım birleşmää hem çetin açıklamaa bizim halkımızın duruşunu, nışannadı seçilmiş deputat Vİktor Petrov. Buluşmada bulundular MD Parlament deputatları da. Deputat Vasiliy Bolä açıkladı Aleksandr Stoyänoglonun saalık durumunu hem bulunmak…

Başkanın uşak başçaların başlarınnan buluşmasında bakıldı terbiedicilärlän baalı soruş

Gagauziyanın başkanı İrina Vlah geçirdi buluşmayı Avtonomiyanın uşak başçaların öndercilerinnän.  Oturuşun süresindä açıklandılar o problemalar, angıları büün var uşak başçalarında. Soruş, angısı baalı uşak başçalarında terbiedicilerin iş uurunun kalitesinnän, büün pek dikkat kontrol ediler, nışannadı Gagauziyanın Üüretim baş bakannıın başı Natalya Kristeva. “Üüredicilerin uurundan çekiler bizim uşaklarımızın hazırlık uuru da. Burada bizdä var problema, hem biz bu iş için açıktan annadȇrız. Uşak başçalarında büün işleerlär 185 terbiedici pensiyada. Bizä geldi sade 19 danışmak genç uzmannar için. Bu yıl sa universitetlerdän 31 genç terbiedici çıkacek. Bän diilim duşman pensiyada işleyän insannara, ama biz gençlerä dä yol lääzım verelim”, — söledi Kristeva.…

Gagauziyada neetlenerlär Georgiev şiridi kullanmasını koruyan kanonunu kabletmää

Gagauziya Halk topluşu  üridik  komisiyası geçirdi  cümnä  seslemeklerini  iki    kanon proktlerinä görä. İlk  kanon proekti  «Georgiev  şiridi» akţiyası   için hem kanon  «Gagauziyada  Büük Vatan cengin nışannarını  kullanmaa» deyni. Kanon iniţiativaların avtoru Gagauziya Halk topluşu deputatı  Sergey  Çimpoeş. «Yazarkana bu kanon proektini  biz ilkin düşündük, nicä korumaa insannarı  hederlez ayın 9-da», çizgiledi  Gagauziya Halk  topluşun deputatı  İvan Dimitroglo,  söz  tutarkana  cümnä  okumaklarında. «Bileriz, ani  çoyu  hederlez ayın 9-da  akţıyaya katılacȇklar. Biz — deputatlar lääzım  vatandaşları  koruyalım. Onnara var nicä  9 bin ley ceza koysunnar», — söledi İvan Dimitroglo. Deputat Sergey Çimpoeş nışannadı, ani  «Gagauziyanın maasuz statusu  için» kanonunda var punkt, angısına…