İhtiarlarin zor yaşaması

Gün günän yaşta bulunan insannar taa pek kahırlanerlar,     çünkü geler kış.  Nicä Kıpçak küüyün Karakalçev aylesi büük paaların üstünä çikêrlar hem nicä onnar hazırlanêr kışa, annadêr,  bizim korrespondentimiz.

Hergün büüyän paalar mallara, imeklerä , ilaçlara zor eder ihtär insannarın yaşamasını. Karakalçev aylesi Kıpçak küüyündän annattılar,nicä onnar çika bilerlär büük paaların üstünä.  Onnar nışannadılar, ani bu büük paalarlan ihtär insanın yaşaması çok zor oldu.

AFANASİY  KARAKALÇEV Kıpçak küüyün yaşayanı : — «Paalar şindi hepsi kalktı,  pensiya küçük,  biz babuylan ikimiz  80- yaşında yanımızda kimsey yok.Nereyi  geler biz kablederiz, onda etmeyeck bir ayı da ödemää  o  zarplataylan. Şavk paalı,  gaz paalı , imeklär. Biz bitki parayı verip savaşêrız almaa produktuları. Nezman geler sıra balık imää,  te ona deyni toplȇȇrız pensiyayı ».

MARİYA   KARAKALÇEVA  Kıpçak küüyün yaşayanı : — «Zor, yaşamak zor, ama yok ne yapalım biz ona sınaştık. Aalaşalım da biri yardım etmeyecek uşaklardan kaarä.  İkimiz kaldık, savaşêrız boorca girmemää da kendi işinnän yaşamaa ».

Suuk zamannar yaklaştıynan,  ihtär insannar yaşerlar bir kahırlan: Nicä geçirmää kışı? Şimdiki krizis vakıdı da bu soruşta kahırlandırêr ihtär insannarı, açan onnarda yok kolaylık gazları ödemää.  Kalktılar paalar odunnara da,  onuştan diil hepsi ihtär insannar var nicä kendinäonnarı alsınnar.  Afanasiy  hem  Mariya   annattılar,  nica  onnar  bu  zor  zamanda  hazırlanêrlar  kışa.

AFANASİY  KARAKALÇEV  Kıpçak  küüyün   yaşayanı  : — «Gittik  topladık  dal, primariyadan  verdilär  kolaylık. Buldum  insan, transport, hepsini  ödedim   da  getirdik  dal. Onnan  ne,aya   sürtärsaydı  onnar  ,  şükür  ani  bunu  verdilär»

MARİYA  KARAKALÇEVA  Kıpçak  küüyün  yaşayanı : — «Bakmaa da  odunnan  girmää  kışa,  gaza   yok  ne  umutlanalım  açan    pek  büük   paalar  kalktı. Savaşêrız  kendi  kuvedimizinnän,  ekmek  yapêrım  fırında. Tenekeyi  lääzım  ettilerim, onnar da  paalı, te  bu yaşta  savaşêrız   bölä  yaşamaa  ne yapalım. Nekadar Allaa yazmış , okadaar da yaşayacıız».

İhtär insannar umutlanêr,  ani bu zor vakıtlar da kuvetlär onnara yardım edeceklär.  Moldova Devletindä yaşayȇȇr   500 bin dän zeedä insan var.
Источник grt.md
137

İlgili statyalar

Dinnenmäk yaşta bulunan insannara deyni

Kıpçak küüyün primariyası küüyün yaşta bulunan insannarın sovedınnän barabar,  küüyün pensionerlarına yaptılar Sokol lagerindä dinnenmäk smenasını. Onnarda var kolaylık ii dinnenmä, kuvetlenmä. Temayı ilerleder, bizim korrespondentimiz. Sokol lagerindä dinnenärkänä,  ihtär   insannar    pay aldılar meraklı  programmada  onnarın   yaşlarına   görä.  Yapıldı  yarışmak, viktorina ,   her  avşam   geçärdi  diskoteka,  neradä ötardi   ilerki  türkülär . Ihtär  insannar   sevinerlär,  ani  onnarı  unutmȇrlar ,  yardım   ederlär  onnara. — «Pek  islä,  şükür   Allaha,    ani  bän  burayı   düştüm , lääzımdı  başka yıllarda  geliim.  Pek  islä  doyurerlar   bizi,  saa olsun  hepsi   kim  yardım   etti  bu  işi  yapmaa, Allaa  versin   hepsinä  saalık». — «Bölä  bir  kolaylık   yapêrlar  bu  insannara , …

Çıkış bir – İhtärların evinä gitmää. Nekadar zor bizim pensida insannara,ani bölä düşünmeklär geldi fikirinä.

Pensiyada bulunan  insannar  korkȇrlar, ani  bölä  üüsek  paalarlan  kışı  geçirämiyäceklär. İmmä  almaa  hem  harçları  ödemää  zor  olacȇk. Korku var  ,ani  kendi  başına  çıkış  bulunmayacȇk. Üüsek  paalar  gaza hem  şavga Gagauziyanın  pensionerlarını zorlan  İhtär  evinä  yollandıracȇklar. Hazırmı  soţıal  kurumu  yaşlı  insannarı  kabletmää  ,üürendi  bizim  korespondentimiz. Gagauziyanın  yaşayanı  Mariya  Kara  50  yıl  çalışmış  Komrat  muniţıpiyasının  7-ci  uşak  başçasında. Beş  yıl geeri  Komradın  İhtärlara deyni  evinä  yaşamaa geldi. İnsan mutlu  evin  koşullarınnan. Mariya  Konstantinovna söledi,ani yalnız  kışı geçirmää  zor olacȇk. Paalar üüsek. MARİYA  KARA  Komradın  İhtärlara deyni  evin yaşayanı  : — » Durum kötü, bän sizä  söleyecäm. Bän buradayım,ama uşaklarım  orada. Düşünerin nicä …

Çadir – Lungada paaların büümesinä karşı insannar mitinga çıktılar  

Orak  ayın  17-dä  Çadır  kasabasının  meydanında  geçti  miting üüsek paalara karşı.  Biz lafettik  kasabasının yaşayannarınnan da üürendik onnarın  bakışlarını  mitinga, hem nicä  üüsek   paalar  diiştirdi  onnarın yaşamasını. Büük  paalar — o  bir tema,  angısı Moldova  devletin  insannarını pek raatsız eder  hem kahırlandırêr.  Bizim  devletimiz karşlaştı   pek  büük   paalarlan, her  gündän günä  paalar   diişiler. İnsannar umutlanêr,  ki  onnarı  işideciklär, çünkü  her  gün  diişilän paalar çok   zoorluk  yapêêr  onnarın  yaşamasında. İhtär insannar kahırlanêr kendi hem uşakların yaşaması için. «Çok harcamaa yok nasıl, çünkü bizim paramız  yok, kazanç  yok,  hepsi  bitti. Sınırları  açtılar,  herşeyi Ukrainaya  yollȇrlar,  bizim   insan   aaç  kaldı». «Biz  etiştirämeeriz  onnarın …

01 10 21 KIPÇAKTA İŞ VETERANNARINI KUTLADILAR İHTİARLARIN GÜNÜNNÄN

İhtiar insannarın günü için Kıpçak küüyün «Pobeda» Kolhozu hazırladı yortuyu iş veterannarına deyni. Bu günü Kıpçak küüyündä oldu  bir ii hem gözäl  adet. Musafirlär hem insannar,nangıları geldilär yortuya, vaardi  niça siiretsinnär en  beenän kolektivleri  hem artistleri Gagauziyadan. Vasiliy  Arnaut,  Gagauziyanin aksakallar birliin başi, kutlamak sözündä nışannadı, ani Kıpçak o büük  küü  kendi kaavi adetlerinnän. Vasiliy Arnaut, sayêr ani «Pobeda» Kolhozunu läzım  korumaa, bakmaadan bişeyä. Kıpçak  klisesinin  popazı Vitaliy Zelinskiy çizgiledi,  ani hepsi, ne vaar bizdä  büünkü gündä, ihtär  insannarın  ellerinän hem hatırlan kurulardı. Vitaliy Zelinskiy annadêr, ani şindi ihtär  insannarda kendi üüsek  rolü  vaar bizim  aramızda. ‘’Lääzım  savaşmaa  diil sade …

Kıpçak küüyün yaşaması gençlerin bakışınnan toplu erideki foto okulun kolekţiyasında

Kıpçak küüdä uşaklar savaşêrlar göstermää fotolarında kendi bakışını bu dünneyä, gagauz halkın yaşamasını. En gözäl patretleri var nica görmää üürenicileri albomlarında fotoşkolada, angısı çalışêr Kıpçak küüyün klisesindä. Kıpçak  küüyüdä gençlär koruyȇrlar kendi istoriyasını, savaşêrlar  göstermää  onu  fotolarda. Kıpçak  küüyün  fotoşkolasında, angısı klisedä çalışȇr,  var  niça  görmää  çok foto , neredä gösterili küüyün, insannarın  yaşaması. «Bän beenerim  çıkarmaa  patredä, bän  isteerim  üürenmää  çıkarmaa  partredä. Benim dädumda  var büük  aylä, bän  isterim  büüdüynän çıkarmaa  onnarı partredä, koymaa bir alboma  onnarı. Sora  kendi uşaklarıma  göstermää, ani  bizdä  büük  ayläydi», — paylaştı fotoşkolasının üürenicisi Elena  Tataroglo.   «Biz bu uura geldik büün bakmaa nicä …