Horeografiya koleci abiturientları bekleer

“JOK” halk oyun milli akademiya ansamblisi barabar milli horeografiya kolecinnän 2022-2023 üürenmäk yıllarına horeografiya zaanatına üürenicilerin kabledilmesi için haberledilär, adayıp ani ilerki iş erini onnar “JOK” ansamblisindä bulaceklar. Kim olabilecek denesin kendi becermeklerini oyunculuk zaanatında, aşaadakı materialımızda.

İlk sıra çok yılların süresindä horeografiya milli koledjında, “JOK” milli akademiya ansamblisinin maasuz üüretmäk kursu açıldı. Kablediler gençlär, angıları ya 7 klası ya da gimnaziyayi başardılar. Horeografiya bölümün gelän üürenicilerindä muzika işitmesi hem ritm duyması oyunda lääzım olsun, urguladı “JOK” halk oyun milli akademiya ansamblisinin başının yardımcısı Mariya Andriuţa.

«En önemli, ki üüredicilär, angıları bu zaanata üüredeceklär, kendileri “JOK” ansamblisinin horeografları. Bu bizim üüredicilär halk oyun hem balet zanaatında, başka da predmetlär horeografiya kolecin bazasına görä geçeceklär», — açıkladı Mariya Andriuţa.

Abiturientlara kolecdän kalmak eri hem stipendiya verilecek, nışannadı “JOK” halk oyun milli akademiya ansamblisinin başın yardımcısı Mariya Andriuţa.

«Bakarak nesoy onnar üüreneceklär, var perspektiva ileri bizim kolektivimizdä çalışsınar. Bölä kolaylık peydalanȇr ikinci kursun başarılmasından sora. Ama var lääzımnı kriteriyalar da – çocukların üseklii 170 santimetradan lääzım başlasın hem kızların da üseklii 165 santimetradan. İi ritmayi diysunar hem muzikayi ii işitsinär».

Derslär horeografiya bölümündä diil ilin, paylaşȇr Mariya Andriuţa.

 «Evlad boylarından evlad boylarına bilgilär geçer. Lääzım “JOK” ansamblisini “nu may de cît” görmää, ani o var, ani o şindän sora nicä istoriya».

Ki milli horeografiya kolecinä düşmää isteer, abiturientlar lääzım jüri temsilcilerini fizik hazırlıınnan, muzika uurunda hem oyun istoriyasında bilgilerinnän şaştırsınar.
Источник grt.md
132

İlgili statyalar

Geçindi «Düz Ava» türkü hem oyun ansamblisinin horeografı Konstantin Germek

Konstantin Afanasiyeviç Germek geçindi aprelin 2-dä. Bu yıl o olaceydı 70 yaşında. Konstantin Afanasiyeviçin zaameti Gagauziyanın professional oyun uuruna paasız. O çok işledi deyni ilerletmää bu bölümü. Onnan yaradılmış oyunnar Gagauziyanın istoriyasına yazılaceklar. «Düz Ava» ansamblisinnän işläärkana Konstantin Germek koydu 10 halk oyunu. Onnar haliz halk muzikanın, giimnerin hem oyunnarın spektaklileri oldular, üüsek professional uurunda gösterilän hem dünnedä unikal olarak. Onarın arasında “Kız oyunu”, “Baada”, gagauz adet oyunu “Düün”, «Köstek oyunu», adam oyunu «Çöbannar», «Molduvan süitası», «Valkaneş kadıncası», üç bölümlü «Gagauz süitası», «Dostluk oyunu», «Bulgar süitası». “Konstantin Afanasiyeviçin professionallıınnan hem paasız zaametinnän büün «Düz Ava» gagauz türkü hem oyun ansamblisi…

Geçindi gagauz türkü hem oyun ansamblisinin “Kadınca” incazanaat uurunda başı Avram Kösä

Avram Petroviçin geçinmesi için bildirildi bugün, aprelin 1-dä. Acı haberi paylaştı Komrattakı Kultura Evin kollektivi Facebook-ta. Avram Kösä 70 yaşındaydı, onun yaşaması koptu aar hastalıın beterinä. Kultura Evin kollektivi açıkladı acısını Avram Petroviçin geçinmesi için. “Avram Petroviç Kösä – büük bukvaylan Adamdı, açık pak hem yımışak cannı, oyun incä zanaatı uurunda maȇstro, angısı bütün yaşamasını gagauz kulturasının ilerlemesi için izmet etti. Açıklȇȇrız acızgannıımızı Avram Petroviçin senselelerinä hem yakınnarına. O diveç kalacek aklımızda!”, — sölener Komrattakı Kultura Evi kollektivin yazısında. Avram Petroviç Kösä gagauz türkü hem oyun ansamblisinin “Kadınca” incazanaat uurunda başıydı. O gençerin arasında becerikli yaradardı sevgiyi halk oyunnarına, başarılı…

Konstantin GERMEK geçindi

2022-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 2-dä geçindi S “Düz Ava” gagauz türkü hem oyun ansamblisinin horeografı hem baletmeysterı Konstantin Afanasieviç GERMEK. Konstantin GERMEK çok yıllar işledi Semön POMETKO adına “Düz Ava” gagauz türkü hem oyun ansamblisindä hem o ansamblinin üüselmesi için çok zaamet etti. Ansamblinin horeografı hem baletmeysterı olarak Canabisi koydu sțenaya gagauzların istoriyasında horeografiya tarafından en gözäl oyunnarı: “Çobannar”, “Dostluk oyunu”, “Düün”, “Kız oyunu”, “Köstek oyunu”, üç bölümnü “Gagauz süitası”, “Bulgar süitası”, “Moldovan süitası”, “Valkaneş kadıncası”. Bu oyunnarın horeografiyası hem onnar için yapılan kostüm şedevraları, halizdän oldular dünnää uurunda eşi olmayan büük yaratmalar. Konstantin GERMEK zaametlerinnän Semön POMETKO adına…

Komratta «Düz Ava» ansamblisinin kurucusu Semön Pometko için kiyadın prezentaţiyası yapıldı

Komratta «Ömürünü gagauz muzikasına baaşladı» kiyadın prezentaţiyası geçti. Kiyat adalı anılmış Moldovanın hem Gagauziyanın kompozitoruna, «Düz Ava» ansamblisinin kurucusuna Semön Pometkoya. Kiyadın avtoru — onun kızkardaşı Praskovya Kunçeva. Prezentaţiya Komrat kultura evindä yapıldı. «Ömürünü gagauz muzikasına baaşladı» kiyat gagauzça hem rusça yazılı.  Avtor paylaşȇr, ani   kiyat  birkaç yılın süresindä hazırlandı. Onda o savaştı maȇstronun yaşaması için annatmaa, onun yaratmak yolu için. Bundan kaarä var bölüm kollegaların hem üürenicilerin  aklına getirmeklerinnän. Semön Pometkonun önemli rolünu gagauz kulturasının ilerlemesindä nışannadılar Gagauziya  kultura bakannıın temsilcileri. KDU milli kultura fakultetin dekanı Pötr Paşalı sayȇr, ani herbir halk lääzım kendi kulturasını hem tarihini bilsin hem…

Regional uşak yaradıcılık festivali topladı Tarakliyadan hem Gagaziyadan oyun kollektivleri

Kirez ayın 4-dä Tarakliya kasabasının Kultura  evindä geçti regional uşak  yaradıcılık festival — konkusu. Onda pay aldılar avtonomiyanın oyun kollektivleri dä. Angı erleri onnar  aldılar, Oleg Duloglonun materialında. Regional  uşak  yaradıcılık festivali  topladı  en ii  oyun kollektivleri Tarakliya kasabasından  hem Gagaziyadan. Uşaklar çok sevinerlär bölafestivallerä, çünkü  herbiri özledi, açan Kultura evi dolu insannan. Uşaklar kendi talatlarını gösterdilär olayın musaafirlerinä. Horeografiya  janrasında küçük pay alannarın grupasında ilk hem ikinci  erleri  aldı  Tarakliya  kasabasından  oyuncular. Orta grupada en ii pay alan oldu Valkaneş oyun kollektivı, ikinci eri aldılar Tvardiţadan uşaklar. Büük grupadan payalannarın arasında ilk eri aldı Tarakliya kasabasından  oyun kollektivı, ikinci…