HIZLI MEDİK YARDIMI NON-STOP REJİMINDA ÇALIŞTI
Источник grt.md

İlgili statyalar

Geçän dinnenmek hem yortu günnerindä Gagauziya hızlı medik yardımı çaarıldı insannarlan 385 keret

Dinnenmek hem yortu günnerindä hızlı medik yardım izmeti işledi gecä – gündüz durmadan. Ekstra hem sıra dışı danışmalar yoktu. Bunu için haberledi Gagauziya hızlı medik yardımı departamenti. Medik yardımını insana 15 brigada verdi. Dört günün içindä  danışmaklara görä  brigadalar çıktılar 385 çaarmaya. Var baalantı dolay merkez bolniţalarınan, da lääzımsaydı, hastaları orayı getirerlär, haberledi Gaguziyanın hızlı medik yardımı departamentin başı Vitaliy Dragoy. “Danışmaların taa çoyu baalı kalp-damar hastalıklarınnan hem üüsek tansionnan. Bundan sora, insan üüsek temperaturaylan danışardı. Üçüncü erdä da pankreatit hem gepatit hastalıklaırı”, — açıkladı  Vitaliy Dragoy. Ne baalı koronaviruslan, Vitaliy Dragoy annattı, ani durum hep ölä kalȇr. Eer brigada…

Video: Komrattakı bolniţa kabletti yardımı Germaniyadan

Yardımın içindä var ilaçlar, dezenfektantlar, yaraları sarmak bezlär. Onu kabletmää kolaylık oldu Halk Antikrizis Ştabın hem Germaniyadan gumanitar kurumnarın aralarında annaşmaya görä. Gumanitar yardımını bolniţaya deyni verdilär baamsız organizaţiyaları Germaniyadan. Bunu bildirdi  Halk Antikrizis Ştaban başı Viktor Petrov. O nışannadı, ani bütün yardım, ani lääzımnı medik kurumnarına, verilecek bolniţaya. VİKTOR PETROV, Halk antikrizis ştabın kurucusu: “Bu yardımı verdi Baamsız organizaţiya Germaniyadan, çünkü büün onnar hepsi lääzımnı hem harcanılan tertiplär. Bu medik tertipleri hirurgiya hem travmatologiya bölümnerinä deyni. Bu yardım parasız, o duyuldu, çünkü Gagauziyanın çoyu yaşamak punktlarında var Medik sanitar bölümneri, angılarının var hergünkü sorumnuukları onnarda”. Verilmiş yardımın taa çoyu harcanılacȇk hirurgiya…

/Video/ Valkaneş bolniţası kabletti Almaniyadan yardımı

Valkaneş dolay bolniţasına Almaniyadan mebel tedarıkları getirildi. Yardımı devletimizä getirtti Halk antikrizis ştabı kurucusunnan Viktir Petrovlan başında. Valkaneş dolay bolniţasının medik uzmanı Oksana Radukan açıkladı, ani bolniţa kabletti eni medik yataklarını, kuşȇtkaları, skemneleri, dolapları, yorgannarı, çarşafları hem  konservalı meyvalarlan, zarzavatlarlan bankaları. «Biz pek  bekledik bu  yardımı. Te, ne büün geldi bizä, lääzımnı. Bolniţada bulunan hastalar lääzım islää koşullarda bulunsunnar. Şindi bu eni tedarlıklarlan bizä taa kolay olacȇk işlemää hem insana da raat», — söledi Oksana Radukan. Almaniyadan getirilmiş yardım zamanında geldi, nışannȇȇrlar bolniţa hastaları. » Sevineriz. Hepsi  bolniţada eskidi. Saa olsunnar te onnar, kim yardım eder hem  ilaçlȇȇr bizi». »…

Mediklerä aylık parayı üüseldeceklär 10 %-dä

Oktäbrinin 1-dän devletin medik işçilerinä aylık parasını üüseldeceklär. Büültmäk 10 % kuracek. Moldova devletin saalık Ministerlii 2022-ci yılına «Mediţina sigortasının fondu için» kanonuna  diişilmeklerini geliştirdi. Proekt Hükümetlän inandırıldı. 10%-dä kazanç parasının üüseldilmesi Valkaneş dolay bolniţasının doktorlarına deyni devlettä infläţiyasına bakarak, büültmäk  evdeki büdjettä duyulmayacek. МİHAİL KAPSAMUN doktor :-  «İnfläţiyayı hem doktorların kazanç paralarını esaba alarak büültmäk hem fayda olmayacek. Bän 0,75 stavkaya işleerim, sıra geler gecä taa işlemää. 10%-dää parayı kaldırmaktan fayda olmayacek. İslää, ani saalıım var da işleerim». Valkaneşin dolay bolniţasının medik yardımcıları şaşȇrlar, ani sade 10%-dä kaldırmak olȇr.  SVETLANA HERGELEСİ medik yardımcısı : — «10% kaldırmak pek az.…