«Herbiri küçüklüündä düş güder olmaa kahraman». Nicä Moldovada ilk karı mina aarayacısı  oldu

Moldovada ilk  karı  minaları  yoketmäk zanaatını ayırdı. O askerlik eder  Kagul kasabasında «Daçıya» brigadasında. Adamnarlan bir uurda Alöna Bezman kontrol  eder devletin üülen tarafını. Herlim varsa şüpä, ani var bomba yada mina, Alönayi hem onun brigadasını çaarȇrlar korkunç olayın razgelmesini yoketsinnär.

2005-ci yılda Alöna Bezman halklararası ekonomika  ilişkilär  fakultetini  başardı, ama ozaman  hiç  düşünmäzdi, ani  mina aarayacısı  olacȇk.  İki  yıldan  sora  milli  armatasına asker olmaa girdi.  2014-cü  yılda da, artık mina  aarayacısı  oldu.

«Herbiri küçüklüündä düş güder olmaa kahraman. Beki bu benim istemäm küçüklüümdän», — paylaşȇȇr Alöna Bezman.

Mina aarayannarın bölümünä 5  kişi  girer: bölümün  başı, iki mina aarayacısı, şoför hem vraç. Onnar  kardaş  gibi  bilä annaşıp çalışȇrlar. Herbirin baş kalitesi  —  becermää üüsek uurda  çalışmaa.

«Lääzım  inanmaa, ani  sän o işi yapacan hem  senin kollegaların da  bulacȇklar  kuvet  o işi başa çıkarmaa. Ellär diil lääzım titiresinnär. Bu kuyumcu işi gibi. Diilsaydın güvenni, alınma», — nışannȇr Alöna Bezman.

39  yaşında karıya mina aarayacı zanaatı vermeer şans yannışlıklara. Herbir adım islä esaplı  lääazım olsun, nışannȇȇr Alöna Bezman.

«Herzaman  biz  maasus koruyucu  rubaları  giyeriz. Mina aarayan rubaları pek korkunçlu oluşlara deyni. Ozaman da giyeriz. İlkin oluşun  uurunu  belli ederiz», açıklȇr o.

Mina aarayan  takımı, neredä  Alöna  Bezman izmet eder, Moldovanın  üülen tarafında çalışȇr. Nicä  o nışannȇr, minalar  hem  bombalar en  sık  kırlarda, daalarda yada  evlerdä bulunȇrlar. Hepsi  onnar  İkinci  Dünnä cengindän kaldılar. Alöna  Bezman  Milli  armatasında  15 yıl  asker eder. Hiç  bir sıra da  pişman olmadı.
Источник grt.md
134

İlgili statyalar

Komrattan gencecik gimnastkalar aldılar iki ilk eri “Renaissance”haklararası yarışmaklarda

Komrat muniţipal sport okulun akrobatika hem gimnastika bölümün terbiedilenneri pay aldılar “Renaissance” modern oyunnarı halklararası yarışmaklarında. Onnar Kişinöv kasabasında geçtilär. “Renaissance” modern oyunnarı halklararası yarışmaklarında pay aldılar komandalar  bütün devlettän. Trenerın Alöna Junenin laflarına görä Komrat sport okulundan  yarışmaklarda 11 kişi pay aldı . Kızlar üüsek uurda hazırlandılar bu oluşa da gösterdilär  gözäl hem professional programmalarını. “Biz pay aldık zamandaş oyunnarında yarışmaklarında akrobatika uurunda. Kızlar pay aldılar taa ii, nekadar geçän yarışmaklarında , makar onnarda da kazandılar ilk eri. Ama bu sefer onnar taa üüsek uurda gösterdilär kendilerini. Da bän düşünerim, ani gelän sıra olacek taa ii”, — açıkladı trener…

«Askerlik akademiyası girginnii terbi eder». Nicä Moldovanın tek askerlik üüsek okulun studentı olmaa

Moldovanın Aleksandr Çel Bun adına tek asker akademiyası işleer Kişinöv kasabasında. Onun baş davası hazırlamaa ofiţerları Moldovanın Milli armatasında çalışmak için. Her yıl üüretim kurumunu başarêrlar uzmannar pehotada, arteleriyada, baalantılar, sınır korumasında hem karabinerlar. Nesoy kullanmaa kolaylıı da girmää üürenmää akademiyaya, üürendi bizim çekim grupamız. Üürenmää akademiyada var kolaylık nicä genç olannarda, ölä da kızlarda. Abiturientlar lääzım göstersinnär bakalavra êkzamennerinin sertifikatını. İlk üürenmäk yıllar zor, önemli olsun dayanmak, kuvet hem becermeklär, nışannadı Akademiyanın rektoru Anatoliy Bukuç. “Aleksandru çel Bun adına Akademiyası — tek üüretim kurumu asker uurunnan. Bizdä var çok türlü zanaatlar Molodovanın gençlerinä deyni. Burada hepsi üürener parasız. Hepsi…

Doktorun borcu – ilaçlamaa insannarı . Dmitriy Kapsamunun zanaat yolu.

Gagauziyadan  doktor -neyrohirurg Dmitriy  Kapsamun 4 yıl geeri  başladı bu zanaatta Komratta çalışmaa. Şindiki zaman o nevrologiya hem neyrohirurgiya institutunda  çalışȇr. Dmitriy annattı neçin ayırdı  bu zanaatı, nesoy  başarılı  operaţıyaları  geçirer, nicä  insanı aya kaldırȇr. Girärkänä nevrologiya hem neyrohirurgiya institutuna yok nicä  esap almamaa gülär  üzlü  hem yaşamaya sevinän doktoru  Dmitriy Kapsamunu. O neyrohirurg. Duudu  Gagauziyada. Dmitriy üürendi  ilkin Çadırda  sora gitti  Türkiyaya  kaaviletmää  kendi  bilgilerini. DMİTRİY  KAPSAMUN doktor-neyrohirurg : — » Bän  pek istärdim doktor  olmaa. Çok savaştım, çıkışlar  belli.Bu  pek  incä  iş. Bir  kerettän  hepsi  olmadı. Brakardım ,genä  çekedärdim. Zordu  yolum». Zanaat  yolunu Dmitriy Kapsamun 2018-ci  yılda  Komratta…

Komratta 1045 asker bölümün 28-ci kuruluş yılı  

1045 karabiner bölümü, angısı Komratta bulunȇr 28-ci kuruluş yılını kutlȇȇr. Bölük 1994-cü yılda kuruldu. 28 yıl geeri burayı ilk armatayı yapannarını kablettilär. Bunun için sayı 1994 -ün iyülün 30-da gider. Karabinerlar askerindä şindiki  vakıtta askercilär kontrakt uurunda geçerlär. 1045 askerlik bölümündä  100 askerci izmet eder. 17 yıl burada izmet eder ofiţer-psiholog Marianna Zlatova.  O belli etti, ani karabinerlar asker izmetini götürärkenä cümnä usluluunu koruyarak. МАRİANA ZLATOVA, ofiţer-psoholog 1045 asker bölümündä: «Adamnarlan bir uurda işlemää var nicä hem taa da islää. Karı tarafı burada karşılaşȇr. Bana kalsa sokaklarda karılar-askercilär donak gibi görüner». 1045 asker bölümündä Lüdmila Stratila da işleer. O- iç…

Baurçü küüyündä Dionis Tanasoglunun yaradıcılıına baalı tombarlak masa geçti

Baurçu küüyün bibliotekasında geçti tombarlak masa hem sergi, baalı yazıcının, peetçinın Dionis Tanasoglunun100 –cü yıldönümünä. Gagauz yazıcısı, gagauz dilindä ilk romanın avtoru, şayır, üüredici, muzicacı, kompozitor, gagauz alfabetin kurucusu, folklorist, dramaturg, Milli teatru incäzanaatın kurucusu Dionis Tanasoglu bu yıl 100 yaşını tamannayaceydı. Tombarlak masa adalıydı bu büük insana. İstorik hem yazıcı Konstantin Kurdoglo çizgiledi, ani  bölä insannarın yaratmak yolu için lääzım hepsi bilsinnär. «Elbetki,bu şannı adam derin iz braktı istoriyada. Var taa bölä laflar halkların arasında, ani açan adam talantlı, o diil sade bir uurda talantlı. О çok açık her taraftan. Haliz Tanasoglo bölä bir adamdı. Bizä örnek nicä patriot…