Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumu

Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumu

Kasımın (noyabri) 5-dä, Gagauziya İspolkomun kararına görä, Komratta oldu II-ci Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumu – “Gagauzia 360°”. Bu forum yapıldı Gagauziyanın dünnedä imecını üüseltmäk, avtonomiyanın investiţiya uurunda kuvedini göstermäk hem burada biznesı götürmää deyni uygun durumu yaratmak için.

Foruma katıldılar yaklaşık 20 devlettän delegaţiyalar hem işadamnarı: Türkiyedän, Rusiyadan, BDTdan (Birleşik Devletlär Topluluu), Evropa Birliindän, Yakın Doudan hem başka erlerdän.

Forumun işindä pay aldılar Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİP, Türkiye Başbakan Yardımcısı Turgul TÜRKEŞ, Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ,  Rusiya Kişinev Büükelçisi Farit MUHAMETŞİN, Germaniya Büükelçisi Ulrike KNOTZ, Evropa Birliin Moldovada Büükelçisi Pirkka TOPİOLA, Moldovanın milli kompaniyaları hem biznes-asoţiaţiyaları, politikacılar.

Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumu

Forum açıldı iş sabaa imeendän, neredä üüsek musaafirlerä açıkladılar, ani Gagauziya her taraftan, 360 gradusa, investiţiyalar hem iş için açık hem da dünneyin her tarafından yatırıma yol açmaa hazır. İş sabaa imeendä Gagauziyada hem Moldovada biznes durumun iileşmesinin problemaları da incelendi. Bu konularlan ilgili kısa sözlär tuttular Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Moldova viţe-ministrusu hem ekonomika ministrusu Oktovean KALMIK, Moldovada Dünnä bankasının temsilcisi Alex KREMER, Kişinev TİKA Koordinatoru Canan ALPASLAN, diplomat misiyaların temsilcileri, bankacılar hem başkaları.

Bu arada Gagauziyaya birliktä geldilär Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİP, Türkiye Başbakan Yardımcısı Turgul TÜRKEŞ hem Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ. Canabilerini Başkannık binasının önündä tuz-ekmeklän karşladı Gagauziya Başkanı. Gagauz ansamblileri da gagauz muzıkasınnan hem gagauz oyunnarınnan üüsek musaafirlerä sefalık sürdülär. Sora, Gagauziya Başkanın iş odasında üüsek musaafirleri forumun çalışma planınnan tanıştırdılar. Nedän sora, musaafirlär da, ev saabileri da, hepsi barabar Komrat Devlet Universitetına (KDU) yollandılar. Burada forumun plenar oturuşun önündä onnar tanıştılar gagauz mallarının sergisinnän.

Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumu

Forumun “Gagauzia 360°” plenar toplantısı yapıldı KDUnun aktovıy zalında da başladı Gagauziyada investiţiyaların kolaylıı için bir reklama filmınnan. Sora, biri biri ardı söz tuttular Gagauziya Başkanı, Moldova Premyer-ministrususu, Türkiye Başbakan Yardımcısı, Evropanın enilenmäk hem ilerlemäk Bankasının Moldovada temsilcisi Dimitriy GVİNDADZE, Moldovada Germaniyanın Halklararası işbirlii agenstvosunun temsilcisi Ronni BEHMAN.

Plenar toplantısı başarıldı birkaç neet annaşmaların imzalanmasınnan. Nedän sora Forumun çerçevesimndä üç diskusiya meydanı kuruldı: 1. Межрегиональное сотрудничество с регионами РФ и  странами СНГ; 2. Новые возможности для инвесторов с Турецкой Республики; 3. Новые возможности для инвесторов из Европейского Союза.

Bununnan II-ci Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumu – “Gagauzia 360°” sona vardı.
Источник anasozu.com
422

İlgili statyalar

VI-cı Halklararası “Invest Gagauzia-2020” Forumu

Komradın eni yapılan stadionunda, ani Türkiye Prezidentı Sayın Recep Tayyip ERDOĞANın Gagauziyaya 2018-ci yılın Canavar ayın 18-dä vizitı zamanında verilän izininä görä Türkiye Pravitelstvosu tarafından Komratta yapılêr, 2020-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 23-24 günnerindä geçer VI-cı Halklararası “Invest Gagauzia-2020” investiţiya forumu, angısında, Gagauziya tarafından kaarä, pay alêrlar Moldova öndercileri, diplomatlar, erindeki hem aşırı develtlerdän biznesmennar. VI-cı Halklararası “Invest Gagauzia-2020” Forumun birinci günündä açılış nasaatını yaptı Gagauziya Başkanı İrina VLAH, angısından sora kutlama hem selemnama sözlerini tuttular Moldova Premyer-ministrusu İon KİKU, Moldova Türkiye Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, Moldova Rusiya Büükelçisi Oleg VASNEȚOV. Onlain yolunnan Foruma katıldılar Evropa Birliin Moldovada Büükelçisi Peter MİHALKO…

Çok laf dermendä hem… romınca “Ekonomika Forumun”da

Bütündünnä gagauzların sıradakı VI-cı hem VII-ci Kongresi erinä, Canavar ayın (oktäbri) 7-8 günnerindä Gagauziyada genä geçti “Ekonomika Forumu”, bu kerä sekizincisi – “INVEST GAGAUZIA-2022”. Nicä dä buna kadar, “Ekonomika Forumu” hep o erdä (ekspluatațiyaya verilmemiş Türkiyenin tarafından yapılan stadionda) hem hep o kaluplarda yapıldı. Açıklandı, ani “INVEST GAGAUZIA-2022” sırasında pay aldılar 20 devlettän 600 kişiya yakın. Gagauziya öndercilerinin, primarlarının, biznesmennarın katılmasından kaarä, bu forumda pay aldılar Moldovada bulunan büükelçilär hem diplomat misiyaların deputatları, eski premeyr-ministrularlan ministrular, türlü işadamnarı. Türkiye tarafından forumda pay aldılar Moldova Türkiye Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Türkiyedän iş adamnarı. “INVEST GAGAUZIA-2022”…

Canavar ayın 1-2-dä ekonomika forumu, 3-dä dä – arda kalan GHT seçimneri

Koronovirus zapalarına bakmadaan, 2021-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 1-2 günnerindä Gagauziyada geçecek VII-ci Halklararası “Invest Gagauzia-2021” investiţiya forumu. Forumun arkasından da,  Canavar ayın (oktäbri) 3-dä Gagauziya Halk Topluşuna seçimnerin II-ci turu hem I-ci turda olmayan seçimnär enidän yapılacek. “Invest Gagauzia-2021” investiţiya forumu beklener erindeki hem aşırı develtlerdän işadamnarı, Moldova öndercileri hem Moldovada bulunan diplomat misiyaların temsilcileri, başka insannar. Canavar ayın (oktäbri) 3-dä dä Gagauziya Halk Topluşuna seçimnerin II-ci turu 11 seçim bölümündä (Komrat № 1 s.b., Komrat № 4 s.b., Çadır № 5 s.b., Çadır № 6 s.b., Baurçu № 12 s.b., Bucak № 15 s.b., Ütülü küüyü № 20…

Invest gagauzia-2022 investiţiya forumu açıldı

Komratta açıldı VIII Halklararsı investiţiya forumu Invest Gagauzia-2022. Onda pay alȇr 600 musaafirädän 19 devlettän. Oluşta yapılan malları temsil ederlär Gagauziyanın hem yabancı devletlerin iş adamnarı. İnvest forum oktäbrinin 7 hem 8 kararlı.   Источник grt.md

Moldova Premyer-ministrusu Kongaz Süleyman DEMİREL liţeyinä uuradı

Komrat kasabasını çevrä yolun ofițial açılışı için Gagauziyaya gelän Moldova Premyer-ministrusu Nataliya GAVRİLİȚA Canavar ayın (oktäbir) 21-dä  uuradı Kongaz küüyün Süleyman DEMİREL teoretik liţeyinä, neredä tanıştı bu üüredcilik kuruluşun çalışmasınnan. Moldova Premyer-ministrusu Nataliya GAVRİLİȚAyı tuz-ekmeklän, moldovan hem türk halk oyunnarınnan karşlayıp, lițeycilär tanıştırdılar üüsek musaafiri lițeylän. Kendi tarafından Nataliya GAVRİLİȚA lafa durdu üüredicilärlän hem üürencilärlän, tanıştı onnarın üüredicilik uurunda çalışmalarınnan. Vizit zamanında Canabisinnän bilä Kongaz Süleyman DEMİREL teoretik liţeyindä buyurdular Türkiye Kişinev Büükelçi Uygar Mustafa SERTEL, Gagauziya Başkankası İrina VLAH, Türkiye Respublikasının Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, Gagauziya İspolkomu azaları hem başka kişilär. Источник anasozu.com