HALKIN OOLLARI TARİHİN SAYFALARINDA

Çiçek ayın 27-dä  gagauz halkı nışannayacek birdän üç  büük yorutuyu- ana dili, aydınadıcının  Mihail Çakirin duuma gününü hem anaceklar  gagauz yazıcıyı D. Tanasogluyu,  çünkü bu yıl onun adına koyuldu.  Bu  günä karşı  Komrat kasabasının muzeyindä hazırlandı  bir sıra sergi,  angıları annadȇrlar bu iki anılmış adamnarın yaşaması hem  yaptıkaları için, Ana dili yortusu için.  Musaafirlerin olacek kolaylıkları  tanışmaa taa bir gagauz halkın anılmış  oolunun resinmerinnän D. Savastinnän.  Taa derindän süjetımızda.

Ana dilim, tatlı bal, salkım çiçää kokusu, şırasını üklü dal vermiş gömeç dolusu. Bölä lafları  ana dilimizä  adadı  bizim şannı yazıcımız  Dionis Tanasoglu  , angısı braktı  büük iz  bizim literaturamızda, dilimizdä, kulturamızda.   Onadan başladı bildirtmää gagauzları nicä halk aydınnadıcı  Mihail Çakır.  Onnarın yaptıkları parasıs bizim  halkımıza deyni.  Bu iş için    Komrat  regional muzeyindä  hazırlı sergilär, neredä hepsi pay alnnarın olacek  kolaylıkları tanışmaa  bu  unikal insannarın yaşamalarınnan hem ne onnar braktılar kendi ardına.

Hederlez ayın ikisindä   Gagauz  halkı akıntısının  kurucusu hem anılmış resimci  Dmitriy Savastin tamannayaceydı  80 yaşını.  Erken o braktı bizi üüsüs, o gitti  da aldı ardına epohayı incä zanaat uurunda. Ama o braktı  biza büüük zenginnii kultura uurunda,paasıs resimneri, angıları bulunȇrlar diil sade Komrat muzeyindä, ama  Kişinöv Muzeyindä dä, galereyalarda,  Turkiyada, neredä o çok yıl yaşadı hem  çalışardı. Onun çocuu  Sergey Savastin  söleer, ani bobasının  yaptıklarını  bişeylän  ölçmeyecän, da gençlär laazım   bilsinnär böla  insannarı.

Te onnar, kim bilädi Dmitriy Savastini, kim onda üürendi hem  genç resimcilär  toplanaceklar çiçek ayın dördündä  regional muzeyindä  anmaa onu hem görmää  resimnerini, angıları var  muzeyin fondunda.

Muzeyin kapuları her gün açık  hepsina , kim  isteer  tanışmaa bu anılmış adamnarlan hem  gagauzların  tarihinnän, kulturasınnan hem  adetlerinnän.
Источник grt.md
162

İlgili statyalar

Gagauz resimcisini Dmitriy Savastinı anmak sergisi açıldı Komratta

Komrat kasabasının istoriya hem êtnografiya muzeyindä kurulu sergi şannı resmcinin en ii işlerindän. Naturalist hem gerçektän yazan Dmitriy Savastin resimnerindä, kullanıp hertürlü tehnikaları, gösterdi haliz hem açık gagauz folklorunu. O tek sanaatçı, angısı gösterdi gagauz simalarını kahramannarında.Onun işleri anılı bütün dünnedä gagauz halkın ruhunu hem incilliini, onnarı vardı nasıl yapsın bir kıpımda bir sade kalemnän. Geçindi şannı artist 2015-ci yılın kış vakıdında, 74 yaşında. Nedän sora, 2 yıl zamanı geçtiktän kuruldu onun yazılarından bir albom. Her yıl hederlez ayın 2-dä onun yıldönümünä adalı sergilär kurulêrlar. Bu yıl o tamannayaceydı 80 yaşını. Komrat kasabasının istoriya hem êtnografiya muzeyindä sergiyi kurdu Dmitriy…

İon Bass çalgıcının işleri komrattakı muzeyindä olacek

Komrat kasabasının Regional dolay istoriya muzeyin fondları eni eksponatlarlan zenginnendi. Bu günnerdä muzeyä verildilär anılmış türkücünün Bass İonun rubaları hem başka işleri. Bu baaşışı yaptı onun senselesi Elena Nedälkova. O sayȇr, ani bu baaşış verecek kolaylık muzeyin musaafirlerinä taa çok annamaa çalgıcının yaradıcılıı için. Komrat kasabasının Regional dolay istoriya muzeyin fondlarında büün korunȇrlar unikal eksponatlar, angıları annadȇrlar diil sade dolayımızın istoriyası için, ama anılmış insannarı için dä. Onnarın birisi Moldovanın anışlmış çalgıcısı İon Bass. Onun  senselesi, Başküüyüdä İon Bass adına muzeyin öndercisi Elena Nedälkova seçti karar vermää muzeyä maestrunun kimi rubalarını hem muzika instrumentlerini. O nışannadı, ani bu eksponatlar yardım…

Komratta evin önündä, angısında yaşamış Ludmila Pokrovskaya, koyuldu anmak taftası

Komratta Puşkin sokaanda açtılar memorial taftasını  anılmış turkologa, lingvistä  Ludmila Pokrovskayaya. Koydular onu Bilim — Aaraştırmak  merkezin iniţiativasına görä. Açılışta pay aldılar BAM  zaametçileri, KDU  uzmannarı, studentları hem te o insannar, angıları onu bilärdilär. Nicä yazardı  Çingiz Aytmatov: “Halkın  ölümsüzlüü onun dilindä”. Da bizim dedelär  geçirdilär bizim gagauz ana dilimizi  asuirlerdän yokkana  yazımız, gramatikamız.  Yazılı dilin çeketmesi  geldi 19 asirin bitkisina hem 20 asirin çeketmesinä. Büük rol bunda vardı rus bilim adamnarında, angıların aralarındaydı türkolog, lingvist, filologiya uurunda Doktor Lüdmila Pokrovskaya da. O braktı bir büük iz gagauz dilin ilerlemesindä, gramatika uurunda, orfografiya, kurdu kuralları hem yardım etti geçirmää alfabeti…

09 09 21 MİHAİL ÇAKİR – GAGAUZ HALKIN APOSTOLU

Ceviz ayın 8 — dä  77 yıl geeri  geçindi gagauz aydınadıcısı  protoierey Mihail Çakir. Bu büük kayıplıktı diil sade moldovanın cümnesinä deyni,  ama gagauz halkına da.  Onun  anmak günündä Moldovanın Devlet Universitetindä  geçirildi bilim-praktik konferenţıyası «Tarih ecellerin birlii». Mihail Çakirin anmak günündä Moldovanın Devlet Universitetin klisesindä geçti slujba onun adına. Gagauz aydınnadıcısı  bu klisedä  işledi 35 yıl. Din izmetçileri, angıları büün ilerlederlär onun işini, sölerlär, ani o braktı büük zenginnik nicä din tarafından, ölä da başka bölümnerdä. «Biz bulunȇrız o  vakıtta, açan biz savaşȇrız enidän kaldırmaa bizim kulturayi, istoriya zenginniklerini. Bizim büük zenginiimiz, bu bölä insan, nicä Mihail Çakir. Da…

Yildiz Viktor Ţoyun adına anmak konţerdi

Harman   ayın   24-dä   Çadır  kasabasının     kultura evi    geçirdi anmak   konţerti,  angısı  adalıydı  anılmış muzikacısına Viktor  Ţoya.Temayi  ilerleder   bizim  korrespondentımız   Oleg Duloglo. Viktor   Ţoy –rus   çalgıcıların   arasında   yıldızların  biriydi ,  onun  türkülerini   tanȇrlar  hem  severlär. Pek    çok  insan  sever  onun  zanaatını,  büün dä  onun  türkülerini   sesleerlär , çalêrlar ,  koşup oynȇȇrlar. Kasabanın   yaşayannarında,  kim  geldi  anmak konţerdä,  vardı  kolaylık   taa yakın   tanışmaa  anılmış  muzikacının  zanaatınnan hem   biografiyasınnan. —  «Çok  dooru, lääzım  korunsun  hem  ilerlesin  bu  iş,  gençlär   lääzım  bilsinnär  ölä  insannarı   da  alsınnar  onnardan  örnek».  — «Hepsi  onun  türkülerini  bilerim,  çoyunu  bilerim  , çalardım  onnarı,  biz  onun türkülerindä  büüdük. Beenerim  onun …