Halk Topluşunda teklif ettilär belli etmää iki dolayda seçimnerin gününü. Deputatlar teklifi tutturmadılar

Deputatların çoyu avtonomiyanın iki dolayinda — Valkaneşta hem Çok-Maydanda seçimnerin gününü belli etmää teklifi tutturmadılar. Da bakmadan ona, ani kommunist hem soţialist frakţiyasının deputatları çetin durardılar neetindä seçimnär gününü belli etmää, onnarın kollegaların çoyu nışannadılar, ani bu işi lääzım kanonnara uyarak yapmaa.

Valkaneştä hem Çok-Maydanda seçimneri geçirmää deyni Bakannık komiteti lääzım bulsun para, çizgiledi GHT başın yardımcısı Aleksandr Tarnavskiy.

«Siz, bezbelli, tutȇrsınız aklınızda, ani biz ayırı statyayı Seçimnär kodeksında tutturduk. Nışannadık, ani kanona görä Bakannık komiteti lääzım bu kanona kayılıını versin hem bulsun seçimnär için para  kaynaanı. Bunu esaba alarak biz nesoy yapacez bu seşimneri? Еer seçimnerin gününü büün billi edärsidik, biz çeketterecez seçimneri hazırlamak işlerini”, — nışannadı Aleksandr Tarnavskiy.

Komunist-soţialist bloku frakţiyasının deputatı Pötr Fazlı teklif etti seçimneri bu güzün geçirmää.

«Bän sanȇrım, ani lääzım ceviz ayın 4-ndä seçimneri geçirmää. Bezbelli, ozamanadan  para da bulunacek», — söledi Pötr Fazlı.

 

«Bizä lääzım ilkin seçimneri hazırlamak proţedurası çeketsin. Sora da hepsi olacek. Siz bölä mi sayersınız?» — danıştı deputatlara Halk Topluşun başı Dmitriy Konstantinov.

GHT deputatların başı Dmitriy Konstantinov tutturdu Aleksandr Tarnavskiyin iniţiativasını ki bütünnä seçim proţedurasını esaba almaa.

Butakım seçimnerin datası iki dolayda taa belli edilmedi.

Şindiki zaman GHT işleer 33 deputat. Onnarın iki kollegası Çok – Maydandan Födor Yanioglu hem Valkaneştän Dmitriy Topal geçindilär bu yıl Büük ayında.
Источник grt.md
323

İlgili statyalar

Valkaneşin hem Çok – Maydanın yaşayannarı istedilär deputatlardan bu bölgelerdä seçimnerin gününü belli etsinnär

Çok-Maydan küüyün hem Valkaneş kasabasının yaşayannarı HT oturuş günündä toplandılar Bakannık komitedin önündä binasının önündä, ki deputatlara tekliflän danışmaa, mutlaka seçim gününü belli etsinnär onnarın dolaylarında. «Deputatlar lääzım, çünkü yaşayannar yok kimä zorluklarınnan danışsınnar, önümüzdä sä kış. Bizim deputatlar lääzım seçim gününü belli etsinnär».   “Biz isteeriz dooruluk olsun. İsteeriz bizim da deputatımız olsun. Var çok soruşlar, angılarınnan biz deputata isteeriz danışmaa”. İş sırası listesinä geçincä, deputatların bir bölüü çikardılar dartışmayı kayıl olmayıp, ani soruş «Gagauziyada halk topluşuna seçimnerin geçirilmesi günün belli edilmesi» ilk koyulmadı, ama 10 –cu erdä durȇr. NİKOLAY DUDUGLO, GHT deputatı: «Bän diil sade teklif ederim, ama…

GHT deputatları grupaların arasında ilişkilär için: “Gerilmeklär aralarımızda doal bir proţes”

Avtonomiya Halk Topluşunda pay etmeerlär eşil skaunnarı. Bunu Gagauziya Radio Televizionu “Obsujdaem vmeste” programasında söledilär Gagauziya Halk Topluşun deputatları. Deputatlar opoziţiyadan çetin durȇrlar neetindä geçirmää iki dolayda: Çok – Maydan küüyündä hem Valkaneş kasabasında 2 deputatın seçimnerini, angıları taa ileri geçindilär. Gagauziya Halk Topluşun deputatları Leonid Kiosä hem da Aleksandr Dinjos haberledilär, ani avtonomiyanın kanondakı organında pay etmeerlär eşil skaunnarı, neçinki onnar şindän sora  pay edili. Onnarın bakışlarına görä, lääzım  işlemää Gagauziya insannarın islä yaşamakları için. GHT deputatı Leonid Kiosä nışanandı, ani ilk lääzım bakılsın yaşayannarın problemaları, paaların politikası o üzerä, ani üüseldilär paalar şafka hem gaza. LEONİD KİOSÄ, Gagauziya…

Gagauziyada canavar ayın 2-ndä geçecek hepsi GHT deputatların oturuşu

Gagauziyada canavar ayın 2-ndä geçecek hepsi GHT deputatların oturuşu.Bunun için haberledi GHT başı Dmitriy Konstantinov. O nışannadı, ani deputatlar lääzım açıklasınnar politika hem soţial ekonomika soruşlarını. Lääzım annamaa, nicä avtonomiya lääzım ilerlesin. Bunun için lääzım geçirmää hepsi GHT deputatların oturuşunu, haberledi halk topluşun başı Dmitriy Konstantinov. Gagauziyada var çok problema, angılarını lääzım çözmää, çizgiledi Dmitriy Konstantinov. İdeyayı geçirmää hepsi GHT deputatların oturuşunu tutturdu halk topluşun başın politika soruşlarında nasaatçısı İvan Burgucı.  İVAN BURGUCI Halk topluşun başın politika soruşlarında nasaatçısı: — “Bu pek önemli. Biz lääzım gösterelim hepsi insannara, ani birleştik. Lääzım açıklamaa ne düşüneriz bizim haklarımız için. Moldova diil hepsini…

Video: Gagauziya Halk Topluşuna seçimnär davaylan tanıldılar

“Düünkü oturuşta canavar ayın 12-ndä Apellaţiya davası tanıdı seçimnerin çıkışlarını hem GHT taa 17 deputatların mandatlarını. Butakım kanonnarı kabledän organına ayırıldı hepsi 35 deputat.  O vakıttan, nicä bu çıkışlar açıklandılar, hem Apellaţiya davası kabletti bölä kararı, Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah 30 günün süresindä lääzım belli etsin Halk topluşun ilk oturuşun gününü”, — açıkladı Gagauziyanın Mrkez Seçim Komisiyasının başı Yana Kovalenko. Источник grt.md

Halk Topluşu kabletti “Baş investiţiyalar için” kanonuna diişilmekleri

GHT deputatları yaptılar diişilmekleri “Baş investiţiyalar için” kanona. Onnarın biri — avtonomiyanın bücetndan finansları regional hem erli proektlerä kabletmää deyni lääzım olacek erli deputatın izini. Diişilmekleri teklif etmiş deputatlar sayȇrlar, ani “Baş investiţiyalar için” kanonuna lääzım yapılsınar diişilmeklär, çünkü onnarın baş neeti — dooru hem birtürlü pay etmää cümnä finanslarını, nışannadı GHT deputatı Aleksandr Tarnavskiy. “ 2017 – ci yılda kanon başka uurda çalışardı. Oldu ölä, ani iki yıln süresindä Bakannık Komiteti doorudardı paraları eski proektlerin bitirilmesinä. Primariyalar sa  iki yıl kabletmeerlär paraları. Biz isteeriz diiştirmää bu prinţipı. Biz isteeriz ilkin pay edilsin hepsi bu uura bücettä bakılan paralar dooru…