Halk Topluşu kabletti 2022 yıla Gagauziyanın bücetini

GHT oturuşunda kabledildi 2022-cı yıl için bücet kanonu. İkinci soruş ilişti gagauziyanın Merkez Seçim Komissiyasına bina verilmesi için.

Bakarak 2022-cı yıl için teklif edilän bücet proektini kimi deputatlar nışannadılar, ani o уsaba almȇȇr Gagauziyanın yaşayannarının istediklerini. Kıpçak küüyünün deputatı Valeriy Manastırlı nışannadı, ani o vermeyecek sesini bu kanon için, çünkü o karşı koyȇr uşaklarlan baalı soruşlara.

“2022-ci yılda Kıpşakta bir uşaa 26 910 ley. Gagauziyanın başka küylerindä sä 30 668 ley. Bölä/ Kıpçaan uşak başçalarına verilmedi 2 mln.213 bin ley. Biz maana bulduk o deputatlara, angıları geçti yıl insannara karşı koyan büceti kablettilär, ama bän büün yok nicä kendi sesimnän gideyim uşaklara, ana-bobalara hem terbiedicilerä karşı.  Bän yok nicä vereyim sesimi ölä kanon için, angısı uşakların imeesini böler”, — söledi Kıpçaktan deputat.

2022-ci yılı bücet kanonun dolayında dartışmaklar en ilkindän başladılar ondan, ani deputatlar sayȇrlar Bakannık komitetindä çalışan uzmannarın sayısını pek büük. Gagauziyanın Finans bakannıın başı Tatyana Doyçeva nışannadı, ani Bakannık komitetin finanslamasının aazaltması var nicä büük problemalara getirsin.

“Bizdä insannarın ay kazancını ödemäk için finans canavar ayın ortasında taa bitecek. Biz lääzım olacek durgudalım işimizi. Bölä durum, inanınız, herbir bakannıkta olacek”, — dedi Tatyana Doyçeva.

HT başın yardımcısı Aleksandr Tarnavskiy nışannadı, ani Bakannık komitetinnän teklif edilän bücetin sade 5%-dini diiyştirmää teklif ederlär.

“İsteerim nışannamaa, ani Bakannık komitetinnän teklif edilän 300 mln leydän, diyştireriz sade 15 millionu. Bu kurȇr sayının 5%-dini”, — nışannadı Aleksandr Tarnavskiy.

Bücetä görä 2022-ci yıl için bücet proekti zeedeleder Gagauz dilinin ortamın genışlenmesi kanonun finanslanmasını da.

“Pek islää, ani bu kanonan 5 mln. ley veriler. İsteerim burada esaba alınsın GRT CK-sı da. Gagauz dilindä programaların yapılması, filmnerin  hem çizgi filmnerin  gagauz dilinä çevirilmesi hem gagauz dilindä işleyän uzmannar da desteklensinnär lääzım. Gagauz dili hererdä lääzım işidilsin, hem biz bu işä yardım edelim lääzım ”, — teklif etti Kazayak küüyündän deputat Aleksandr Dülger.

Kanona görä 2022-ci yılda aazalȇr industrial kolecin düzülmesi için hem eni stadionun işini götürmäk için finanslar.

“Bana kalsa biz diil lääzım dokunalım bu obyektlerä. Biz bileriz, ani onnarı adadılar başarmaa geçan yıl, ama bakın nesoy pandemiya bizdä oldu, kaç insan biz kaybettik! Elbetki finanslar bu uurdan başka uurlara verildilär. İkinci — unutmayanız, ani bu proektleri biz gerçeklederiz bizim halklararası dostlarımızın yardımınnan. Biz bu işi yaparsaydık, sora nesoy investor bulacez?”,- sordu Kongaz küüyündän deputat Svetlana Düvenji.

Lafedärkana bücet için deputatlar seçtilär karar stadionun işini götürmäk için finansları kesmää. İki kat aazaldı MD tek at fermasının finanslanması da.

“2016-cı yıldan beeri biz işideriz, ani onnar başlȇȇrlar kendi-kendilerini finanslamaa. Bunu her yıl işideriz. Onnar uşakları da tezdä ilaçlamaa çekedeceymişlär. Açan biz onnara para dooru başlayacez vermää, ozaman da onnar kazanmaa başlayaceklar. MD sayı palatası çoktan taa hem diil bir sıra söleer bizä, ani biz bunnarı dooru finanslamȇȇrız”,- nılannadı Halk Topluşun başı Dmitriy Konstantinov.

Deputatların taa çoyu verdilär kendi seslerini bücet kanonu için 2-ci hem 3-cü okumakta. Bölä 2022-ci yıl için Gagauziyanın büceti kuracek 1mlrd.110 mln ley.
Источник grt.md
210

İlgili statyalar

Bakannık Komiteti kabletti 2022 yılına bücet proektini

Bakannık Komiteti kabletti 2022 yılına bücet proektini, angısını taa lääzım olacek kabletsin Halk Topluşu. Ama ilkin bücet proekti lääzım geçsin cümne seslemeklerini. Gagauziyanın büceti 2022 yılına taa kabledilmedi. Büünkü günä avtonomiya birvakıtlık bücetä görä yaşȇȇr, çünkü taa ilerdän Halk Topluşunnan kabledilmiş bücet kanonunu devlet üüsek daavası iptal etti. Bakannık komiteti bitki oturuşunda canavar ayın 31-dä baktı 2022 yıla eni bücet proektini. Bücet kuruldu, esaplayarak ekonomika krizisini, nışannadı Gagauziya  finans bakanın işini götürän Tatyana Doyçeva. Bücet harçların payı yaraştırarak 2021 yıllan üüseldi 108 million leya. Onnarın taa çoyu 938 mln ley gidecek soţial harçlarına. Bücetın 71 proţendi  gider kultura, saalık hem…

„Neçin örtülerä para vereriz da insannara yardım etmeeriz”. Nicä deputatlar Gagauziyanın 2023 yıla bücetini kabledärdilär

Kıran ayın 6-da, Gagauziya Halk Topluşu avtonomiyanın  bücetini  2023 yıla ilk okumakta kabletti. Deputatlar kendi  seslerini  proekt  için verdilär, esaba alarak 20 millionnuk  harcamak  hem gelir bölümnerin azaltmasını dä. Kanonun avtoru   — Bakannık Komiteti kayıl oldu  deputatların  kararınnan.  GHT deputatları avtonomiyanın en önemni dokumentini başlamadaan bakmaa dartıştılar birkaç başka soruş için. İlktän annaşmamazlık oldu kanonnan, angısı Gagauz Respublikasının  kuvet strukturaları veterannarına ödemeklerinnän baalı. Onu büünkü oturuşta da kabletmedilär, çünkü bücet kanonuna onnan baalı para koyulmadı. Deputatların  bir  payı istedilär  bu  soruş iş sırasına girsin, nicä dä  «Gagauziyanın anılmış  sporçulara  soţial  yardımı vermäk için» kanonu. Ama kanon kuruçuların taa büük payı…

Bakannık Komitetin azaları hazır açıklamaa kendi bakışlarını bücet için

Gagauziya Halk topluşun deputatları kablettilär bücet kanonu 2022 yılına. Onu lääzım olacek imzalasın avtonomiyanın Başkanı. Büün bucet kanonu için Bakannık Komitetin azaları kendi bakışını açıkladılar. Gagauziya Bakannık komitetin başı İrina Vlah danıştı bakannara açıklasınnar türlü platformalarda  ekomomika uurunda  ekspertlärlän  diişilmekleri, angları kabledildi avtonomiyanın 2022 yılına bücet kanonunda. Bundan kaare Bakannık komitetin azaları nışannadılar, ani hazır  bunun için GHT deputatlarınnan da buluşmaa ki bir karara gelmää. Gagauziya Bakannık komitetin başı İrina Vlah çizgiledi, ani bücet kanonundan çekiler avtonomiyanın ekonomika ilerlemesi hem vergilär. Bakannık komitetin azaları açıkladılar kendi bakışını  bücet kanonuna diişilmeklär için. Lääzım korumaa bücet kanonunda proektleri, angıları halklarasi partnörlarınnan finanslanȇrlar,…

Deputatlar teklif ederlär azaltmaa iştän çıkmasınnan baalı ödemekleri avtonomiyanın regional kuvetlerin temsilcilerinä

Gagauziya Halk topluşun deputatları çıktılar tekliflän, angısında isteerlär «Bakannıık komitetin işi için» kanonun 23-cü statyasını diiştirmää. Bu statya verer soţıal garantiyalarını Bakannıık komitetin azalarına. Bakannıık komiteti baktı Gagauziya Halk topluşun kanon proektini diiştirmää «Bakannıık komitetin  işi için» kanonun 23-cü statyasını . Bu soruşu açıkladı finans bakannıın başı Tatyana Doyçeva. TATYANA DOYÇEVA, Gagauziya finans bakannıın başı: «Proektın avtorları «Bakannıık komitetin iş statusu için» kanonun 17-ci statyasına aardılȇrlar. Onnar esaplı yaklaştılar soruşa, angısı baalı devlet görevlerindä çalışannarlan, ama Bakannık komitetin azalarını yannış devlet görevlerindä çalışannarın arasında saydılar». Bakannık komiteti dayma türlü kanon proektlerinnän çıktı, ki diiştirilsin kanona görä devlet görevlerindä çalışanarın kazanç…

Deputatlar başkanın vetosunu Bakannıklar için kanonuna geçemedilär

Gagauziyanın Halk Topluşun deputatları toplandılar maasuz oturuşa ki savaşmaa kabletmää başkannan geeri urulmuş kanonu veto adımamasınınnan. Kanon, angısı baalı Gagauziyanın bakannıklarınnan, imzalanmadı başkannan da çevirildi geeri GHT-na kirez ayın 3-dä, nışannadı Başkan İşleri bakannıın öndercisinın yardımcısı Oksana Nedälko — Kalın. “İlkin bakılan Bakannık Komiteti için kanona diyşilmeklerin geliştirmesi punktları girdilär Gagauziyanın bakannıkları kanonuna da.  Kurala görä bu punktlar geeri urulduktan sora yok nicä koyulsunnar başka kanona taa 3 ay. Bu vakıt orak ayın 19-da tamannanȇr”, — nışannadı Oksana Nedälko — Kalın. Gagauziyanın başkan yardımcısı Olesä Tanasoglo nışannadı, ani bu kanon yazılarkana esaba alınmadılar bakannıkların iş özellikleri. “En azdan 11 bakannık:…