Halk Topluşu cumaa günü seçecek GRT -nın Gözledici Sovetin taa üç azasını

GRT kompaniyanın gözledici nasaatına ayırılacek taa 3 kişi. Bu uura deyni kendi kandidaturalarını verdi 12 kişi.

Gagauziya Halk Topluşun başın yardımcısı Nikolay Ormanji haberledi, ani konkursta pay almaa deyni kandıdatlardan bildirimnerin son kabletmäk günüydü  mart ayın 10-nu.

“Hepsi proţeduralar yapıldı, Gözledici Sovetinä ayırılmaa deyni istemesini açıkladılar 12 kandidat, onnar verdilär hepsi lääzımnı dokumentlerini, angılarını baktırȇr kanon. Cumaa günü reyting ses vermesinä görä ayırlacek Gözledici Sovetin taa üç azası. Sovet ayırılȇr HT deputatların çoyunnan”, — açıkladı Nikolay Ormanji.

“Gagauziyada teleradio yaını için” kanonuna göra Gözledici Sovetin läzım olsun 9 azası, angıları ayırılȇr cümnedän.

Şindiki zaman Gözledici Sovetindä var 6 kişi. O ayırıldıydı canavar ayında 2019 yılda. İlkin seçildiydi 5 aza, sora büük ayında taa bir aza ayırıldı. Ama bütündan toplamaa laazımnı sayıda azaları öla da uymadı. Bu cumaa günü Gagauziya Halk topluşun deputatları ikinci iş topluşunda tamanayaceklar Gözledici Sovetin azalarını ayırıp etmeyan üç kişiyi. Kandituralarını verdilär 12 kişi.

 • Vlah Mihayıl Petroviç
 • Guç Dmitriy Dmitrieviç
 • Kassa Vasiliy Georgieviç
 • Kösä Dmitriy İlyiç
 • Koçanjı Nadejda Panteleevna
 • Kılçık İvan Födoroviç
 • Mavrodi Dmitriy Georgieviç
 • Molla Mihayil Vasilyeviç
 • Pıntä Denis Vitaliyeviç
 • Todorova İrina Mihaylovna
 • Fortuna Dmitriy İvanoviç
 • Sçegoleva Tatyana İvanovna

Butakım, kandidatların arasında sade 3 karı.

GHT başın yardımcısı açıkladı umudunu, ani Gözledici Soveti bütündän toplu olduynan, yakışacek taa efektıv kurmaa GRT kompaniyanın işini.
Источник grt.md
250

İlgili statyalar

GRT – nın Gözledici Soveti tamannandı

“Gagauziya Teleradio için” kanonuna göra GRT cümnä kompaniyasının Gözledici Sovetindä lääzım olsun dokuz aza. Onnarı ayırȇrlar cümnä temsilcilerindän. Büünädän sovettä vardı sade 6 kişi. Halk Topluşu büünkü oturuşunda seçti taa 3 azayı. Etmeyän 3 azayı seçtilär reyting ses vermesinnän 12 kişidän, angıları katıldılar konkursa. Gözledici Sovetin azaları seçilerlär deputatların çounnan. Ayırıldı o kandıdatlar, angıları en çok ses aldılar: Kassa Vasiliy Georgieviç, Pıntä Denis Vitaliyeviç, Vlah Mihayıl Petroviç. Источник grt.md

GRT CK Gözledici nasaatında diişilmeklär var

GRT CK gözledici nasaatında diyşilmeklär iliştilär öndercilik uuruna. Nasaatın başı görevinä seçildi MihailVlah, onun yardımcısı oldu Denis Pıntä, sekretarı da Vasiliy Kassa.  Oturuşta bakıldılar soruşlar, angıları baalı kompaniyanın bücetinnän hem yayın sırasınınnan. Gözledici Nasaatın oturuşu başladı yapılmış iş için haberlerin verilmesindän. “Biz seçtik karar zanaatlanmaa kompaniyanın ilerlemesi strategiyasınınnan, onuştan da çıktık iniţiativaylan yapmaa kanonda diyşilmekleri.  Ki kompaniyanın önderci görevi için koşullar diyştirilsinnär”, — açıkladı Nasaatın başı Tatyana Donçeva. Bundan sora Gözledici nasaatın azası Marina Anastasova maana buldu nasaatın önderciliin işinä hem teklif etti enidän öndercilii ayırmaa. Bu tekliftän sora var olan GN öndercisi Tatyana Donçeva çıkti oturuştan. Nasaatın azaları sa…

GRT CK işini gözledän Sovet kabletti GRT önderciliin iş çıkışlarını bu yılın ilk 3 ayında

Gagauziya  radio televizion kompaniyasının gözledici sovetin oturuşunda bakıldı  birkaç soruş. Onnarın  arasında  kompaniyanın 2022-ci yılın ilk kvartalın iş çıkışları. Gözledici sovetin temsilcileri  baktılar  Gagauziyanın  Halk Topluşun   üridik  komisiyasının kararını gözledici nasaatın bir azası için, angısı  iki iştä çalışȇr, bu sayılȇr kanona karşı gitmäk. Kendi sıralarında gözledici nasaatın temsilcileri esaba aldılar  bu işi da nışannadılar, ani bu soruş onnarın görevinin dışında bulunȇr. Gözledici sovetin  oturuşunda  «GRT» CK  öndercisinin işini götürän Galina  Maresyeva  tanıştırdı sovetin azalarını kompaniyanın 2022-ci yılın ilk kvartalın otçotunnan. O nışannadı, ani yapıldı büük iş kompaniyanın uzmanarınnan, neçinki hederlez ayın 1 – dän televizion geçti  ţifra yayınnarına. Galina  Maresyeva …

(Video) Gözledici nasaatı hepsi azalarınnan buluştu GRT-nın işçilerinnän

GRT Cümnä Kompaniyasının kolektivini tanıştırdılar Gözledici Sovetin 3 eni seçilmiş azalarınnan. Onar: cümnä aktivisti Mihail Vlah, geçmiştä Tarakliyanın teleradio kompaniyasının eski başı Vasiliy Kassa hem muniţıpal teatrusunun başı Denis Pıntä. Onnarı Gagauziya Halk Topluşunda baba marta ayın 18-dä ayırdılar deputatlar. Halk Topluşun hukuk soruşlarda, informaţıya politikası komisiyasının başı Sergey Zahariya nışannadı, an Gözledici soveti şansora toplu, var nicä başlasın işlemää, ki ilerletmää kompaniyayı hem kaldırmaa onun imajını taa üüsek ura. «İsteerim dilemää, ki Gözledici nasaatı faydalı çalışsın. Var çok soruş,  angılarını lääzım çözmää. Onnara çıkış ulunacȇk  sade gözledici nasaatın yada Halk Topluşun yardımınnan. Biz annȇȇrız,ani tezdä lääzım olacȇk analog yayınnamasından…

 «GRT» CK Gözledici Soveti kabletti kompaniyanın 2021 yılın çıkışlarını

Baba marta ayın 10- da geçti CK GRT gözledici nasaatın   sıradakı oturuşu,  angısında bakıldı iki soruş.  Nasaatın azaları sesledilär    kompaniyanın  başını, angısı  tanıttırdı  radio hem televideniyanın işinnän geçän yılda.  Hem hep ölä  baktılar  zaametçilerin  danışmaklarını  nasaata. GRT kompaniyasının müdür işini bir vakıda götürän Galina Maryeseva nışannadı, ani  2021 yılın işi için çıkışlar erleşik kompaniyanın grt.md saytında, da herbir isteyenin var kolaylıı tanışmaa onnan. Geçän yıl radionun hem televizionun jurnalıstleri  gagauz dilinin ilerlemisi için kanonuna görä hazırladılar diil sade  kendi programmalarını, ama  eklendilär başka proektlerä ki genişletmää yayını. Bu uurda çevirildi çizgi filmları uşaklara deyni. Gözledici Sovetin azaları birä-bir kablettilär kompaniyanın…