GRTdan Akademik Todur ZANETä hem “Ana Sözü”nä kutlama

Gagauziya Radio hem Televideniyeylan (GRT) cümne Kompaniyasının adından onun zaametçileri Valentina KOROLÄK hem Polina BARBOVA kutladılar Akademii, gagauz yazıcısını hem “Ana Sözü” gazetasının baş redaktorunu Todur ZANETi Canabizinin 65-ci yıldönümünnän hem “Ana Sözü” gazetasının ilk nomerinin çıkmasının 35-ci yılınnan.

Bak: https://grt.md/gagauziya-gun-gundan-todur-zanet/

GRTdan Akademik Todur ZANETä hem “Ana Sözü”nä kutlama

GRTdan Akademik Todur ZANETä hem “Ana Sözü”nä kutlama
Источник anasozu.com

İlgili statyalar

TRTdan GRTya treninglar yardımı

Gagauziya Radio hem Televideniyeylan (GRT) cümne Kompaniyasının hem Türkiyenin Radio hem Televideniye (TRT) kuruluşun arasaında  dostluk hem işbirlii baalantıları uzun zamandan beeri kuruldu. Çok yıllar sıravardı, Türk İşbirlii hem Koordinațiya Agenstvosu (TİKA) zaametinnän, bu baalantılar ilerledi. Geçennerdä Türkiyenin Radio hem Televideniye (TRT) kuruluşundan zaametçilär Gagauziyaya geldi da Gagauziya Radio hem Televideniye (GRT) cümne Kompaniyasının jurnalistelerinä hem işçilerinä 5 günün içindä kurslar verdilär hem tele- radio- jurnalistikaylan operatorluk ustalıında treninglar yaptılar. Bundan kaarä TRT zaametçileri getirdilär hem baaşladılar GRTya en üüsek kalitedä dicital kameraları. Trening zamanı vakıdında TRT temcilciler buluştular Gagauziya Başkankası İrina VLAHlan, neredä annattılar GRT cümne Kompaniyasında kendi çalışmaları…

Kişinevun Mihail ÇAKİR adına bibliotekası yıldönümünü kutladı

1992-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 4-dä Kişinevda açıldı Mihail ÇAKİR adına gagauz bibliotekası. Kovid salgının beterinä bu önemni datanın 30-cu yıldönümü vakıdında bakılmadı. Ama te şindi, Kasımın 24-dä, bu olaylan ilgili olarak bibliotekada bir kutlama sırası oldu. Kutlama sırası başladı Kişinevun merkez mezarlıında bulunan Aydınnadıcımızın hem Apostolumuzun, Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin hem onun eşinini İrinanın mezarına çiçek koyulmasından hem saygı duruşundan, neredä pay aldıar “Mihail ÇAKİR” bibliotekasının direktoru Anjela VİNTİLÊ (Angela Vintilă), Moldova gagauzların cümne kuruluşun başı Nikolay TERZİ, Gagauziya Radio hem Televideniye (GRT) cümne Kompaniyasının Gözledici komitetın predsedateli Mihail VLAH hem bu kompaniayanın zaametçileri Polina BARBOVAylan Valentina KOROLÄK, Akademik…

Todur ZANET – 65 yaşını doldurêr

Büün, Kirez ayın (iyün) 14-dä, “Ana Sözü” gazetamızın baş-redaktoru, Gagauz Milli Gimnanın avtoru, Akademik, poet, yazıcı, dramaturg, aaraştırmacı, folklorcu, sţenarist hem rejisör, publiţist, çevirici, “GAGAUZLUK” Cümne Birliin başı, “Gagauz Yeri” hem  “Gloria Muncii” ordennarın kavalerı Todur ZANET 65 yaşını doldurêr. Saalık, kısmet, uzun ömür Canabinizä. Allaa versin sizä kuvet hem çok akıl Gagauz milletinä hem Gagauzluklan Türk Dünnäsına izmetlerinizdä hem zaametlerinizdä. Göklerdän can sıcaklıı nurlar üstünüzä insin. Literaturada hem incääzanaatеa bütün neetleriniz, yaratmalarınız hem çalışmalarınız aslıya çıksın. Allaa versin çok yıllar ayakta durasınız, kılıç gibi keskin kalasınız, gül gibi nazlı olasınız! Saalık Allaa versin, Todur ZANET, sizä hem hepsimizä! “Ana…

Serkan KAYALAR enidän TİKA Başkannıına atandı

Türkiye kultura ministrusu Mehmet Nuri ERSOYun teklifinä görä, Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN kendi Kararınnan Serkan KAYALARı enidän TİKA Başkannı koydu. Bu kolaylıkta da, Gagauz Milli Marşın avtoru olarak, “Ana Sözü” gazetasının, bütün gagauz hallkın hem kendi adından Saygılı Serkan KAYALARın Türk İşbirlii hem Koordinațiya Agenstvosunun  (TİKA) Başkannıına enidän atanmasınnı büük sevinmeliklän kutlêêrız. Moldovada hem Gagauziyada TİKAnın yaptıkları hem yapılacek proektaları için çok-çok şükür ederiz . Canabisinä, TİKA yolunnan Türkiyenin Bayraa hem adı altında yapılan bütün dünnääda proektların aslıya çıkarılmasında candan başarılar dileriz. Akademik Todur ZANET, “Ana Sözü” gazetasının Baş redaktoru Foto: tika.gov.tr Источник anasozu.com

Ana Dili aftasında Todur ZANETlän sıcak buluşmak

Çiçek ayın (aprel) 27-da, büük dünnää aydınnadıcısının hem gagauzların apostolunun Ay-Boba Mihail ÇAKİRın duuma gününüdä kutlanan “Ana Dili” yortusuna adanan bir dialog sırası geçti Çiçek ayın (aprel) 4-dä Çeşmäküü teoretik liţeyindä. Sıranın musaafiriydi akademik, poet, yazıcı, aaraştırmacı, folklorcu, çevirici, rejisör, dramaturg, GAGAUZLUK Cümne Birliin başı hem “Ana sözü” gazetanın baş redaktoru Todur ZANET. Gagauz dili hem literaturası üürediciykaları Natalya Evgenyevna KİVEL hem Elena Nikolaevna KÖSÄ tarafından hazırlanan bu pek gözäl buluşmada pay aldılar 1, 2, 7, 8, 9 hem 12-ci klastan üürencilär. Onnarın kimilerei musaafirin, kimileri dä kendilerinin peetlerini okuyarak, Todur ZANETä “poet yolu”, “dilin koruması hem ilerlemesi”, “sevda duygusu”,…