GRT – nın müdürü yakında seçilecek. Büünä var mı isteennär?

“Gagauziya Radio Televizionu” kompaniyasının Gözledici soveti haberledi konkursun geçirmesi için  GRT-nın genel müdürü görevinä. Bildirim tiparlandı “Ȇkspress kanonda” 2022 yılın orak ayın 22 dä.

GHT  deputatları 2022 yılın baba — marta ayın 18-dä  yaptılar diişilmekleri “Gagauziya  Radio Televizionu” için kanonun  38 statyasına, angısında bakılı nesoy ayırmaa kompanıyanın genel müdürünü.  Diişilmeklär  baalı onunnan,  ki azaltmaa  kriteriyaları  kandıdatlara, angıları isterlär   bu görevä seçilmää. Çünkü  ilerki  kriteriyalara görä zordu bulmaa  kandidat. Yardım edeceklär mi diişilmeklär ayırmaa  “GRT” kompaniyasının eni genel başını söledi  Gözledici nasaatın başı Mihail Vlah.

MİHAİL VLAH, “GRT” CK Cözledici Nasaatın başı: “O diişilmeklär koyardılar köstekleri. Maasuz lääzımdı olsun ekonomika uurunda diplom,   hem iş stajı önderci uurunda en az beş yıl. Bununnan baalı geçtilär cümnä seslemekleri, da yapıldılar diişilmeklär, Başkan onnarı  imzaladı. Da var kolaylık ki biz geçirelim konkursu”.

Pay almaa deyni konkursta GRT müdürün  görevinä kandidatlar lääzım versinnär bu türlü dokumentları:

  • Danışamak pay almaa deyni konkursta Cözledici Nasaatın başın adına
  • Kandidatın avtobiografiyası
  • Pasportun kopiyası
  • Üürenmäk diplomun kopiyası
  • İş dokumentın kopiyası,  neredä  yazılı staj, medik  dokumenti
  • Dokument, ani yok daava uurunda  kanona karşı gitmeklär
  • Proekt nesoy kandidat görer kompaniyanın ilerlemesini

Verilmiş dokumentlerin kopiyaları lääzım olsunnar imzalı notariuslan yada verilsinnär originallan bilä ki belli etmää onnarın aslı olduunu.

Te onnar, kim ister pay almaa konkursta,  lääzım olsunnar üüsek profesional uurlan, olsun   önderci becermekleri, üüsek üürenmäk diplomu, iş stajı en az üç yıl hem olsun Moldovanın vatandaşı, angısı yaşer Gagauziyada hem biler gagauz dilini.

Genel  başın  görevi  diil lääzım  karşı dursun başka önderci görevinnän, akţıoner uurunnan, yada olmaa kendibaşına kompaniyanın başı,olmasın  partiyanın azası yada başka kurumnarda, hem GHT deputatı, hem Bakannık Komitetin azası.

Dokumentlär pay lamaa deyni konkursta  verilerlär GRT kompaniyanın gözledici nasaatına  harman yaın 22 dan.

MİHAİL VLAH, “GRT” CK Cözledici Nasaatın başı: «Büünä taa kimsey açıklamadı istediini bu görevä girmää. Taa var vakıt. Sanȇrım isteyän olacek. “Ȇkspress kanonda”bildirim tiparlandı”.

Harman ayın 26-da 2022 yılda geçecek  konkurs, neredä bakılacek kandıdatların danışmakları “GRT” Cümnä Kompanıyasının müdür görevinä.  Kompanıyanın adresına görä  mun. Komrat  Lenina sokaa 134.

Nışannayacez, ani  GRT  müdürün görevi boş kaldı 2020 yılın ceviz ayından.
Источник grt.md
269

İlgili statyalar

GRT CK Gözledici nasaatında diişilmeklär var

GRT CK gözledici nasaatında diyşilmeklär iliştilär öndercilik uuruna. Nasaatın başı görevinä seçildi MihailVlah, onun yardımcısı oldu Denis Pıntä, sekretarı da Vasiliy Kassa.  Oturuşta bakıldılar soruşlar, angıları baalı kompaniyanın bücetinnän hem yayın sırasınınnan. Gözledici Nasaatın oturuşu başladı yapılmış iş için haberlerin verilmesindän. “Biz seçtik karar zanaatlanmaa kompaniyanın ilerlemesi strategiyasınınnan, onuştan da çıktık iniţiativaylan yapmaa kanonda diyşilmekleri.  Ki kompaniyanın önderci görevi için koşullar diyştirilsinnär”, — açıkladı Nasaatın başı Tatyana Donçeva. Bundan sora Gözledici nasaatın azası Marina Anastasova maana buldu nasaatın önderciliin işinä hem teklif etti enidän öndercilii ayırmaa. Bu tekliftän sora var olan GN öndercisi Tatyana Donçeva çıkti oturuştan. Nasaatın azaları sa…

Sade iki isteyän «GRT» cümnä kompaniyasının önderci görevinä var

«GRT» cümnä kompaniyasının önderci görevinä yarışmakta  pay almaa deyni gözledici nasaatına  iki kandidat kendi dokumentlerini verdi.  «GRT» cümnä kompaniyasının Gözledici nasaatın azaları tanıştılar iki kandıdatların dokumentlerinnän, angıları isterläär kompaniyanın önderci görevinä yarşmakta pay almaa. Biri onnardan — biznes adamı Väçeslav Bolgar hem taa öbürü Komrat kasabasının sovetin azası Vadim Anastasov. Yarışmanın çıkışları belli olaceklar harman ayının 26-nda. Источник grt.md

GRT gözledici sovetin başı: kompaniyayi ilerletmäk için lääzım eni strategiya

Finans problemaları hem kompaniyanın ilerlemesi — bu soruşlar GRT cümnä kompaniyasının gözledici soveti baktı sıradakı oturuşunda.   Halk Topluşunun oturuşunda orak ayın 6-da GRT cümnä kompaniyasının gözledici  sovetin başı Mihail Vlah temsil etti 2019 — 2021 yılların çıkışları için, angısında o nışannadı kompaniyanın problemalarını, urgulayıp, ani GRT- nın ilerlemesinä  lääzım eni impuls verilsin. Kompaniyayi ilerletmäk strategiyası için laf gitti gözledici nasaatın oturuşunda da. Mihayil Vlah: “Biz söledik deputatlara, ani GRT – yi ilerletmäk strategiyasınını yapmaa vakıt geldi, neçin ki kompaniya lääzım ilerlesin. Lääzım nışannamaa, ani dünnä diişer, biz sä kaldık durdumuuz erdä”. GRT cümnä kompaniyasına etişmeyecek finanslar, ki uzmannara kazanç…

GRT CK işini gözledän Sovet kabletti GRT önderciliin iş çıkışlarını bu yılın ilk 3 ayında

Gagauziya  radio televizion kompaniyasının gözledici sovetin oturuşunda bakıldı  birkaç soruş. Onnarın  arasında  kompaniyanın 2022-ci yılın ilk kvartalın iş çıkışları. Gözledici sovetin temsilcileri  baktılar  Gagauziyanın  Halk Topluşun   üridik  komisiyasının kararını gözledici nasaatın bir azası için, angısı  iki iştä çalışȇr, bu sayılȇr kanona karşı gitmäk. Kendi sıralarında gözledici nasaatın temsilcileri esaba aldılar  bu işi da nışannadılar, ani bu soruş onnarın görevinin dışında bulunȇr. Gözledici sovetin  oturuşunda  «GRT» CK  öndercisinin işini götürän Galina  Maresyeva  tanıştırdı sovetin azalarını kompaniyanın 2022-ci yılın ilk kvartalın otçotunnan. O nışannadı, ani yapıldı büük iş kompaniyanın uzmanarınnan, neçinki hederlez ayın 1 – dän televizion geçti  ţifra yayınnarına. Galina  Maresyeva …

(Video) Gözledici nasaatı hepsi azalarınnan buluştu GRT-nın işçilerinnän

GRT Cümnä Kompaniyasının kolektivini tanıştırdılar Gözledici Sovetin 3 eni seçilmiş azalarınnan. Onar: cümnä aktivisti Mihail Vlah, geçmiştä Tarakliyanın teleradio kompaniyasının eski başı Vasiliy Kassa hem muniţıpal teatrusunun başı Denis Pıntä. Onnarı Gagauziya Halk Topluşunda baba marta ayın 18-dä ayırdılar deputatlar. Halk Topluşun hukuk soruşlarda, informaţıya politikası komisiyasının başı Sergey Zahariya nışannadı, an Gözledici soveti şansora toplu, var nicä başlasın işlemää, ki ilerletmää kompaniyayı hem kaldırmaa onun imajını taa üüsek ura. «İsteerim dilemää, ki Gözledici nasaatı faydalı çalışsın. Var çok soruş,  angılarını lääzım çözmää. Onnara çıkış ulunacȇk  sade gözledici nasaatın yada Halk Topluşun yardımınnan. Biz annȇȇrız,ani tezdä lääzım olacȇk analog yayınnamasından…