GRT – nın kiyat fondu eni literaturaylan zenginnendi

GRT cümne kompaniyasının hem Gagauziyanın M. Maruneviç adına Bilim Aaraştırma Merkezin (BAM) aralarında 2021-cı yılda imzalanmış  annaşmaya görä BAM verdi 50-ya yakın kiyat, angıları bitki yılların süresindä hazırlandılar hem tiparlandılar.

İki yılın süresindä GRT CK kompaniyasınınnan hem Gagauziyanın M.Maruneviç adına BAM birkaç önemli proekt gerçeklendi. Onnarın taa çoyu dooruduldular gagauz halkının kulturası hem dili ilerlemesinä. Verilän literatura kullanılacek programaların hem türlü rubrikaların hazırlanmasında.

«Sizin dä bibliotekanızda lääzım olsunnar o kiyatlar, angıları çıkȇrlar bizim merkezdä. Biz getirdik hepsi kiyatları, angıları bizimnän 5-6 yılın süresindä çıktılar, kimilerindän birär ekzemplär, kimilerindän 2-är, 3-är. Önemli, ani sizdä olsun bir er burada, neredä kiyatlar korunaceklar, da siz onnarı programaları hazırlarkana kullanaceenız», — nışannadı BAM başı İrina Konstantinova.

Hazırlanarkana hergünkü kolverimnerä hem programalara, GRT uzmannarı sık karşı gelerlär informaţiya etmemezliinnän. Bu kiyatlar yardım edeceklär zenginnetmää programaların içindeliini, nışannadı GRT CK öndercisi Galina Maresyeva.

«İsteerim sölemää, ani bu kiyatlar pek faydalı olaceklar jurnalistlerin işindä. Onnar hazırlarkana materialları, yakışȇr kullansınnar dokumentleri hem bilgileri, angıları toplu bu kiyatlarda», — söledi Galina Maresyeva.

GRT CK kabletti 50 kiyattan zeedä. Annaşamanın sıradakı proektinä görä GRT kompaniyanın uzmanarına deyni BAM uzmannarınınnan gagauz dili dersleri geçirileceklär.
Источник grt.md
288

İlgili statyalar

Gagauziyada Dionis Tanasogluya adalı simpozium geçti. Onda laf gitti gagauz klasiin zaameti için halkına

2022-ci  yıl Gagauziyada adalı Dionis Tanasogluya. Bu yılın süresindä avtonomiyada D.Tanasoglunun duumasının 100 — cü yıldönümünä baalı 272 olay yapıldı: konferenţiyalar, açık derslär okullarda, sergilär. GRT Cümne Kompaniyası da 2022-ci  yılda yaptı hem yayınnadı bir sıra programa baalı D. Tanasogluylan. Kıran ayın 13-dä  Gagauziyada regional simpoziumu geçti, neredä  bilim  adamnar  annattılar D. Tanasoglunun yaratmak yolu hem  yaşaması için. Simpoziumu M.Maruneviç adına  Bilim-aaraştırma  merkezi  Gagauziya Kultura bakannıınnan barabar hazırladılar. Bu  yıl anılmış  gagauz yazıcısına, şayırına, filologiya doktoruna, Dionis  Tanasogluya adalı 2022-ci  yılda  geçirildi  türlü  buluşmalar, bilim konferenţıyalar açık derslär  okullarda, angıları  baalıdı  Dionis Tanasoglunun yaratmak  yolunnan hem ecelinnän.  Oluşlar derindän açıkladılar…

BAKANNIK KOMİTETİ TUTTURMADI GAGAUZ DİLİ BİLMESİ İÇİN KOMİSİYASININ KURULMASINI

Gagauziyanın Bakannık komiteti tutturmadı Avtonomiyada kuvetlär organnarına görevlendirilän kandidatların  gagauz dili bilmesi uuru için komisiyanın kurulmasını. Gagauziyanın M.Maruneviç adına BAM başı İrina Konstantinova nışannadı, ani Avtonomiyada kuvetlär organnarına görevlendirilän kandidatların  gagauz dili bilmesi uuru için komisiyası büün yok nicä kurulsun, çünkü gagauz dilindä cümnä-politika uurunda lääzımnı leksika taa yok. İRİNA KONSTANTİNOVA Gagauziyanın M.Maruneviç adına BAM başı: «Geneldän Gagauziyanın yaşayannarı bilmeerlär gagauz dilinin özel cümnä-politika leksikasını üüsek uurda. Bu takım geçirmää test da bellietmää Gagauziyada kuvetlär organnarı görevlendirmä kandidatların , angıları mutlak lääzım bilsinnär gagauz dilini hem GHT deputatların gagauz dili bilmesi uurunu var nicä belli etmää sadece hazırlayıp hepsi didaktika…

Gagauzların tarihin eni  sayfaları üzä çıktı. Onnar tanıtıldı konferenţiyada

Kirez ayın 28-dä  M. Maruneviç adına  bilim-aaraştırmak  merkezindä  geçti  konferenţıya  gagauzların  kultura  varlıı  temasına görä. Oluşün süresindä  birkaç   tanıtım vidio  gösterildi, angıları  temsil  ettilär  gagauz halkının arhiv  bilgilerini hem  din türkülerini. Onnarı Türkiyanın bilim adamnarı  bildirdilär. Nekadar  şindiki  zaman bu proektlär  lääzımnı  hem  özel  gagauzlara deyni,  üürendi  Marina  Topal. Gagauziyanın bilim-aaraştırmak  merkezindä  temsil ettilär üç proekt. Onnar  yapılȇr Türkiyanın büük elçiliin hem  Moldovanın yardımınnan. Konferenţiyanın pay  alannarı  hazırladılar  tanıtım vidioları, angıları  taa derindän  açıkladılar  proektlerin manaasını. Laf gitti Türkiyanın arhivlerindä  bulunan  gagauzlar  için  bilgilär hem  din türkülär  için. Merkezin başı  İrina Konstantinova nışannadı, ani  bu  proektlärlän  çalıştılar  bir  kaç yıl.…

«GRT» CK gözledici sovetin oturuşu

«GRT» CK gözledici sovetin oturuşunda yapıldılar çıkışlar 2022-ci yılın 2-cı kvartalda yapılan çalışmalar için. A.Terzi taa derindän. Oturuşun süresindä 2022-ci yılın 2-ci kvartalda gerçeklenmiş iş çıkışlarını temsil ettilär televizion hem radio bçlümnerin öndercileri.  VALENTİNA KОROLÄK «GRT» CK televizionu  baş redaktoru : — “3 ayın süresindä televizionda yapıldı 350 haber kolverimi, ne kurdu 750 saat 40 minut. Onnardan 300 kolverim gagauz dilindä, 199 rus dilindä, 191 devlet dilindä hem 60 kolverim kolaylıksız insannada deyni. Bu vakıdın süresindä yapıldı 912 programa, ne kurdu 630 saat 20 minut. Onnardan 384 programa gagauz dilindä, 507 programa rus dilindä hem 18 programa devlet dilindä ”.…

Gagauz milli teatrusu Naţional Teatru Premiyasından 5 ödül kabletti

Moldovanın Naţional Teatru Premiyasında «Gala Premıılor Unıtem-2022»  DionisTanasoglu adına Gagauz Milli Teatrusu bu yıl kazandı 5 premiya. Moldovanın Naţional Teatru Premiyası avşamı her yılın sonunda geçiriler. Burayı katılȇrlar Moldovanın profesional  teatruları. Onnarın var  hakı burayı yılın süresindä gösterilmiş spektaklilerinnän çıkmaa. Bu yıl yarışmakta pay aldı 42 spektakli. DionisTanasoglu adına gagauz milli teatrusu “Körlerin dünnesi” spektaklisininnän çıktı. “En ilkin isteerim şükür etmää teatrunun uzmannarını, siyredicileri, angıları gelerlär bizä hem büük saygı bizim dostlarımıza hem kollegalarımıza Pridnestroviyanın N. Raneţkaya adına devlet teatrusundan D. Ahmadieva hem O. Yakimenkoya, angıları yardım ettilär bizä spektaklinin horeografiyasını hem plastikasını düzmää.  Bu ödül verer bizä kuvet ileeri…