GRT – nın Gözledici Soveti tamannandı

“Gagauziya Teleradio için” kanonuna göra GRT cümnä kompaniyasının Gözledici Sovetindä lääzım olsun dokuz aza. Onnarı ayırȇrlar cümnä temsilcilerindän. Büünädän sovettä vardı sade 6 kişi. Halk Topluşu büünkü oturuşunda seçti taa 3 azayı.

Etmeyän 3 azayı seçtilär reyting ses vermesinnän 12 kişidän, angıları katıldılar konkursa. Gözledici Sovetin azaları seçilerlär deputatların çounnan.

Ayırıldı o kandıdatlar, angıları en çok ses aldılar: Kassa Vasiliy Georgieviç, Pıntä Denis Vitaliyeviç, Vlah Mihayıl Petroviç.
Источник grt.md
227

İlgili statyalar

Halk Topluşu cumaa günü seçecek GRT -nın Gözledici Sovetin taa üç azasını

GRT kompaniyanın gözledici nasaatına ayırılacek taa 3 kişi. Bu uura deyni kendi kandidaturalarını verdi 12 kişi. Gagauziya Halk Topluşun başın yardımcısı Nikolay Ormanji haberledi, ani konkursta pay almaa deyni kandıdatlardan bildirimnerin son kabletmäk günüydü  mart ayın 10-nu. “Hepsi proţeduralar yapıldı, Gözledici Sovetinä ayırılmaa deyni istemesini açıkladılar 12 kandidat, onnar verdilär hepsi lääzımnı dokumentlerini, angılarını baktırȇr kanon. Cumaa günü reyting ses vermesinä görä ayırlacek Gözledici Sovetin taa üç azası. Sovet ayırılȇr HT deputatların çoyunnan”, — açıkladı Nikolay Ormanji. “Gagauziyada teleradio yaını için” kanonuna göra Gözledici Sovetin läzım olsun 9 azası, angıları ayırılȇr cümnedän. Şindiki zaman Gözledici Sovetindä var 6 kişi. O…

(Video) Gözledici nasaatı hepsi azalarınnan buluştu GRT-nın işçilerinnän

GRT Cümnä Kompaniyasının kolektivini tanıştırdılar Gözledici Sovetin 3 eni seçilmiş azalarınnan. Onar: cümnä aktivisti Mihail Vlah, geçmiştä Tarakliyanın teleradio kompaniyasının eski başı Vasiliy Kassa hem muniţıpal teatrusunun başı Denis Pıntä. Onnarı Gagauziya Halk Topluşunda baba marta ayın 18-dä ayırdılar deputatlar. Halk Topluşun hukuk soruşlarda, informaţıya politikası komisiyasının başı Sergey Zahariya nışannadı, an Gözledici soveti şansora toplu, var nicä başlasın işlemää, ki ilerletmää kompaniyayı hem kaldırmaa onun imajını taa üüsek ura. «İsteerim dilemää, ki Gözledici nasaatı faydalı çalışsın. Var çok soruş,  angılarını lääzım çözmää. Onnara çıkış ulunacȇk  sade gözledici nasaatın yada Halk Topluşun yardımınnan. Biz annȇȇrız,ani tezdä lääzım olacȇk analog yayınnamasından…

GRT CK Gözledici nasaatında diişilmeklär var

GRT CK gözledici nasaatında diyşilmeklär iliştilär öndercilik uuruna. Nasaatın başı görevinä seçildi MihailVlah, onun yardımcısı oldu Denis Pıntä, sekretarı da Vasiliy Kassa.  Oturuşta bakıldılar soruşlar, angıları baalı kompaniyanın bücetinnän hem yayın sırasınınnan. Gözledici Nasaatın oturuşu başladı yapılmış iş için haberlerin verilmesindän. “Biz seçtik karar zanaatlanmaa kompaniyanın ilerlemesi strategiyasınınnan, onuştan da çıktık iniţiativaylan yapmaa kanonda diyşilmekleri.  Ki kompaniyanın önderci görevi için koşullar diyştirilsinnär”, — açıkladı Nasaatın başı Tatyana Donçeva. Bundan sora Gözledici nasaatın azası Marina Anastasova maana buldu nasaatın önderciliin işinä hem teklif etti enidän öndercilii ayırmaa. Bu tekliftän sora var olan GN öndercisi Tatyana Donçeva çıkti oturuştan. Nasaatın azaları sa…

GRT gözledici sovetin başı: kompaniyayi ilerletmäk için lääzım eni strategiya

Finans problemaları hem kompaniyanın ilerlemesi — bu soruşlar GRT cümnä kompaniyasının gözledici soveti baktı sıradakı oturuşunda.   Halk Topluşunun oturuşunda orak ayın 6-da GRT cümnä kompaniyasının gözledici  sovetin başı Mihail Vlah temsil etti 2019 — 2021 yılların çıkışları için, angısında o nışannadı kompaniyanın problemalarını, urgulayıp, ani GRT- nın ilerlemesinä  lääzım eni impuls verilsin. Kompaniyayi ilerletmäk strategiyası için laf gitti gözledici nasaatın oturuşunda da. Mihayil Vlah: “Biz söledik deputatlara, ani GRT – yi ilerletmäk strategiyasınını yapmaa vakıt geldi, neçin ki kompaniya lääzım ilerlesin. Lääzım nışannamaa, ani dünnä diişer, biz sä kaldık durdumuuz erdä”. GRT cümnä kompaniyasına etişmeyecek finanslar, ki uzmannara kazanç…

Sade iki isteyän «GRT» cümnä kompaniyasının önderci görevinä var

«GRT» cümnä kompaniyasının önderci görevinä yarışmakta  pay almaa deyni gözledici nasaatına  iki kandidat kendi dokumentlerini verdi.  «GRT» cümnä kompaniyasının Gözledici nasaatın azaları tanıştılar iki kandıdatların dokumentlerinnän, angıları isterläär kompaniyanın önderci görevinä yarşmakta pay almaa. Biri onnardan — biznes adamı Väçeslav Bolgar hem taa öbürü Komrat kasabasının sovetin azası Vadim Anastasov. Yarışmanın çıkışları belli olaceklar harman ayının 26-nda. Источник grt.md