GRT-nın cezalanması, çalışannarın sayısı, programa kompleksi: Gözledici Sovedin eni kararları nesoy

Gagauziya Radio Televizionu cümnä yayın kompaniyasının Gözledici Sovedin toplantı planı doluydu. Angı soruşlar bakıldı hem angı kararlar alındı materialda. 

GRT cümnä kompaniyasının çalışannarın sayısı soruşu genıştän bakıldı Gözledici Sovetın oturuşunda. Kabledildi karar  yapmaa kimi diişilmekleri.

“Biz kablettik diişilmekleri çalışannarın sayısına neçin ani bücet şansora kabledildi. Buna görä  biz aldık ölä kararı, ani hem kompaniyada para olsun, hem biz uzadılmış ellän gezmeyelim”, — açıkladı Gözledici Sovetın başı Mihail Vlah.

 

«Gözledici Sovetın oturuşunda bakıldı en önemli soruş – kompaniyada çalışannarın sayısı. Nicä bän geçmiş yılın sonunda sölediydim intervyüda, ani biz azaldacez taa ileri kabledilmiş çalışannarın listesini 6 proţendä, tä bu oturuşta ona görä Gözledici Soveti aldı kararı yoketmää 4 vakansiyayı Valkaneş hem Çadır – Lunga korpunktlarında. Şindilik biz onnarı çalıştıramȇȇrız, ama umutlanȇrız ani bu soruşa taa dönecez da yılın ortasına dooru bu kasabalarda açabilecez ilerdän plana koyulmuş korpunktları», — annaştırdı GRT kompaniyasının başı Vadim Anastasov.

Geçän yılın bitkisinda Moldova televizion hem radio sovedi cezalandırdı GRT kompaniyasını 10 bin leyä o üzerä, ani devlet dilindä programalar lääzımnı sayıda efirä çıkmȇȇrlar. Kompaniyanın öndercisi  açıkladı  çıkışı bu durumdan.

“Hep ölä Gözledici Sovedi baktı soruşu baalı 10 bin leylik cezaylan, angısını Moldova  TV hem Radio  sovetdi koydu GRT kompaniyasına o üzerä, ani yatyında eterincä yoktu programalar devlet dilindä. Savaşacez çözmää bu problemayı da bulmaa devlet dilini bilän hem gözäl lafedän uzmanı, ki o yapsın programaları bu dildä. Onnar lääzım gözäl ötsünnär bizim yayınımızda”, — söledi Vadim Anastasov.

 

“Biz da ötää dooru bakacez ani bu işleri onnar (GRT) yapsınnar taa üüsek uurda, ana dili da olsun, moldovan dili da olsun. Bän düşünerim ani bu üç ayın içindä biz savaşacez kompaniyanın işini taa üüsek uura kaldırmaa, neçin ani az vardı moldovan dili yayında, bitki vakıtlar biraz zeedelendi ama etmedi, da bizi bu iş için cezalandırdılar. Onuştan ilerki üç ay bu uura işleyecez”, — haberledi  GRT Gözledici Sovedin öndercisi Mihail Vlah.

GRT kanalın 24 saatlık yayınındavar programalar üç dildä: gagauz, rus hem devlet dilindä. Onnarın arasında var Moldova 1 milli kanalın programaları da.

Avtor: T. Stavilova, video: G. Stavilov, V. Kıssa, montaj: M. Kazaku
Источник grt.md

İlgili statyalar

GRT çalışannarın sayısı diişecek

Gagauziya Radio Televizionu cümne yayın kompaniyasının öndercilii 2023-cü yıla çalışannarın sayısını azaldacek. Bölä nasaatlan kompaniyanın önderciliinä  danıştı Gözledici Sovedi bitki oturuşunda.  Gagauziya Radio Televizionun Gözledici Sovedi danıştı kompaniyanın önderciliinä, ki 2023-cü yılda işleyennerin sayısını 5%-dä azaltsın. Karar kabledildi avtonomiyada ȇkonomika hem soţial var olan zor durumna bakarak, açıkladı Gözledici Sovedin başı Mihail Vlah.  “Biz üüsek öndercilik olarak danıştık kompaniyanın önderciliinä ki belli etmää dikatlıımızı bücetä, angısı hazırlanȇr kabledilmää 2-ci okumakta. Onuştan lääzım eni yıla girelim dooru kararlarlan”,  — söledi Mihail Vlah. GRT-ın öndercilii ama kendi sırada kabletti kararı diil beş, ama altı proţendä azaltmaa çalışannarın sayısını. «Bän kararladım azaltmaa dört…

GRT gözledici sovetin başı: kompaniyayi ilerletmäk için lääzım eni strategiya

Finans problemaları hem kompaniyanın ilerlemesi — bu soruşlar GRT cümnä kompaniyasının gözledici soveti baktı sıradakı oturuşunda.   Halk Topluşunun oturuşunda orak ayın 6-da GRT cümnä kompaniyasının gözledici  sovetin başı Mihail Vlah temsil etti 2019 — 2021 yılların çıkışları için, angısında o nışannadı kompaniyanın problemalarını, urgulayıp, ani GRT- nın ilerlemesinä  lääzım eni impuls verilsin. Kompaniyayi ilerletmäk strategiyası için laf gitti gözledici nasaatın oturuşunda da. Mihayil Vlah: “Biz söledik deputatlara, ani GRT – yi ilerletmäk strategiyasınını yapmaa vakıt geldi, neçin ki kompaniya lääzım ilerlesin. Lääzım nışannamaa, ani dünnä diişer, biz sä kaldık durdumuuz erdä”. GRT cümnä kompaniyasına etişmeyecek finanslar, ki uzmannara kazanç…

GRT CK işini gözledän Sovet kabletti GRT önderciliin iş çıkışlarını bu yılın ilk 3 ayında

Gagauziya  radio televizion kompaniyasının gözledici sovetin oturuşunda bakıldı  birkaç soruş. Onnarın  arasında  kompaniyanın 2022-ci yılın ilk kvartalın iş çıkışları. Gözledici sovetin temsilcileri  baktılar  Gagauziyanın  Halk Topluşun   üridik  komisiyasının kararını gözledici nasaatın bir azası için, angısı  iki iştä çalışȇr, bu sayılȇr kanona karşı gitmäk. Kendi sıralarında gözledici nasaatın temsilcileri esaba aldılar  bu işi da nışannadılar, ani bu soruş onnarın görevinin dışında bulunȇr. Gözledici sovetin  oturuşunda  «GRT» CK  öndercisinin işini götürän Galina  Maresyeva  tanıştırdı sovetin azalarını kompaniyanın 2022-ci yılın ilk kvartalın otçotunnan. O nışannadı, ani yapıldı büük iş kompaniyanın uzmanarınnan, neçinki hederlez ayın 1 – dän televizion geçti  ţifra yayınnarına. Galina  Maresyeva …

«GRT» CK gözledici sovetin oturuşu

«GRT» CK gözledici sovetin oturuşunda yapıldılar çıkışlar 2022-ci yılın 2-cı kvartalda yapılan çalışmalar için. A.Terzi taa derindän. Oturuşun süresindä 2022-ci yılın 2-ci kvartalda gerçeklenmiş iş çıkışlarını temsil ettilär televizion hem radio bçlümnerin öndercileri.  VALENTİNA KОROLÄK «GRT» CK televizionu  baş redaktoru : — “3 ayın süresindä televizionda yapıldı 350 haber kolverimi, ne kurdu 750 saat 40 minut. Onnardan 300 kolverim gagauz dilindä, 199 rus dilindä, 191 devlet dilindä hem 60 kolverim kolaylıksız insannada deyni. Bu vakıdın süresindä yapıldı 912 programa, ne kurdu 630 saat 20 minut. Onnardan 384 programa gagauz dilindä, 507 programa rus dilindä hem 18 programa devlet dilindä ”.…

 «GRT» CK Gözledici Soveti kabletti kompaniyanın 2021 yılın çıkışlarını

Baba marta ayın 10- da geçti CK GRT gözledici nasaatın   sıradakı oturuşu,  angısında bakıldı iki soruş.  Nasaatın azaları sesledilär    kompaniyanın  başını, angısı  tanıttırdı  radio hem televideniyanın işinnän geçän yılda.  Hem hep ölä  baktılar  zaametçilerin  danışmaklarını  nasaata. GRT kompaniyasının müdür işini bir vakıda götürän Galina Maryeseva nışannadı, ani  2021 yılın işi için çıkışlar erleşik kompaniyanın grt.md saytında, da herbir isteyenin var kolaylıı tanışmaa onnan. Geçän yıl radionun hem televizionun jurnalıstleri  gagauz dilinin ilerlemisi için kanonuna görä hazırladılar diil sade  kendi programmalarını, ama  eklendilär başka proektlerä ki genişletmää yayını. Bu uurda çevirildi çizgi filmları uşaklara deyni. Gözledici Sovetin azaları birä-bir kablettilär kompaniyanın…