GRT CK Gözledici nasaatında diişilmeklär var

GRT CK gözledici nasaatında diyşilmeklär iliştilär öndercilik uuruna. Nasaatın başı görevinä seçildi MihailVlah, onun yardımcısı oldu Denis Pıntä, sekretarı da Vasiliy Kassa.  Oturuşta bakıldılar soruşlar, angıları baalı kompaniyanın bücetinnän hem yayın sırasınınnan.

Gözledici Nasaatın oturuşu başladı yapılmış iş için haberlerin verilmesindän.

“Biz seçtik karar zanaatlanmaa kompaniyanın ilerlemesi strategiyasınınnan, onuştan da çıktık iniţiativaylan yapmaa kanonda diyşilmekleri.  Ki kompaniyanın önderci görevi için koşullar diyştirilsinnär”, — açıkladı Nasaatın başı Tatyana Donçeva.

Bundan sora Gözledici nasaatın azası Marina Anastasova maana buldu nasaatın önderciliin işinä hem teklif etti enidän öndercilii ayırmaa.

Bu tekliftän sora var olan GN öndercisi Tatyana Donçeva çıkti oturuştan.

Nasaatın azaları sa işini ilerlettilär, seçip eni önderciliini.

Gözledici nasaatın başı Mihayil Vlah oldu, cümnä aktivisti hem jurnalist. Mihayil Vlah nışannadı, ani Gözledici nasaatı ötää dooru da işleyecek kompaniyanın ilerlemesi için.

GN başın yardımcısı görevinä ayırıldı Denis Pıntä, angısı büünkü gündä işleer Komradın muniţipal teatrunun önderciliindä. Sekretar görevinä ayırıldı Vasiliy Kassa.

Nasaatın azaları neetlenerlär bildirmää kompaniyanın müdür görevinä konkursu, ama bu lääzım yapılsın kanona geliştirilän diyşilmeklerini başkannan imzalamaktan sora.

Mihail Vlah adadı, ani kompaniyanın uzmannarın arasında sayı azalması yapılmayacek.

Kıza zamanda nasaatın azaları bakaceklar başka soruşları da, angıları baalı kompaniyanın işinnän.
Источник grt.md
202

İlgili statyalar

GRT gözledici sovetin başı: kompaniyayi ilerletmäk için lääzım eni strategiya

Finans problemaları hem kompaniyanın ilerlemesi — bu soruşlar GRT cümnä kompaniyasının gözledici soveti baktı sıradakı oturuşunda.   Halk Topluşunun oturuşunda orak ayın 6-da GRT cümnä kompaniyasının gözledici  sovetin başı Mihail Vlah temsil etti 2019 — 2021 yılların çıkışları için, angısında o nışannadı kompaniyanın problemalarını, urgulayıp, ani GRT- nın ilerlemesinä  lääzım eni impuls verilsin. Kompaniyayi ilerletmäk strategiyası için laf gitti gözledici nasaatın oturuşunda da. Mihayil Vlah: “Biz söledik deputatlara, ani GRT – yi ilerletmäk strategiyasınını yapmaa vakıt geldi, neçin ki kompaniya lääzım ilerlesin. Lääzım nışannamaa, ani dünnä diişer, biz sä kaldık durdumuuz erdä”. GRT cümnä kompaniyasına etişmeyecek finanslar, ki uzmannara kazanç…

 «GRT» CK Gözledici Soveti kabletti kompaniyanın 2021 yılın çıkışlarını

Baba marta ayın 10- da geçti CK GRT gözledici nasaatın   sıradakı oturuşu,  angısında bakıldı iki soruş.  Nasaatın azaları sesledilär    kompaniyanın  başını, angısı  tanıttırdı  radio hem televideniyanın işinnän geçän yılda.  Hem hep ölä  baktılar  zaametçilerin  danışmaklarını  nasaata. GRT kompaniyasının müdür işini bir vakıda götürän Galina Maryeseva nışannadı, ani  2021 yılın işi için çıkışlar erleşik kompaniyanın grt.md saytında, da herbir isteyenin var kolaylıı tanışmaa onnan. Geçän yıl radionun hem televizionun jurnalıstleri  gagauz dilinin ilerlemisi için kanonuna görä hazırladılar diil sade  kendi programmalarını, ama  eklendilär başka proektlerä ki genişletmää yayını. Bu uurda çevirildi çizgi filmları uşaklara deyni. Gözledici Sovetin azaları birä-bir kablettilär kompaniyanın…

GRT CK işini gözledän Sovet kabletti GRT önderciliin iş çıkışlarını bu yılın ilk 3 ayında

Gagauziya  radio televizion kompaniyasının gözledici sovetin oturuşunda bakıldı  birkaç soruş. Onnarın  arasında  kompaniyanın 2022-ci yılın ilk kvartalın iş çıkışları. Gözledici sovetin temsilcileri  baktılar  Gagauziyanın  Halk Topluşun   üridik  komisiyasının kararını gözledici nasaatın bir azası için, angısı  iki iştä çalışȇr, bu sayılȇr kanona karşı gitmäk. Kendi sıralarında gözledici nasaatın temsilcileri esaba aldılar  bu işi da nışannadılar, ani bu soruş onnarın görevinin dışında bulunȇr. Gözledici sovetin  oturuşunda  «GRT» CK  öndercisinin işini götürän Galina  Maresyeva  tanıştırdı sovetin azalarını kompaniyanın 2022-ci yılın ilk kvartalın otçotunnan. O nışannadı, ani yapıldı büük iş kompaniyanın uzmanarınnan, neçinki hederlez ayın 1 – dän televizion geçti  ţifra yayınnarına. Galina  Maresyeva …

Sade iki isteyän «GRT» cümnä kompaniyasının önderci görevinä var

«GRT» cümnä kompaniyasının önderci görevinä yarışmakta  pay almaa deyni gözledici nasaatına  iki kandidat kendi dokumentlerini verdi.  «GRT» cümnä kompaniyasının Gözledici nasaatın azaları tanıştılar iki kandıdatların dokumentlerinnän, angıları isterläär kompaniyanın önderci görevinä yarşmakta pay almaa. Biri onnardan — biznes adamı Väçeslav Bolgar hem taa öbürü Komrat kasabasının sovetin azası Vadim Anastasov. Yarışmanın çıkışları belli olaceklar harman ayının 26-nda. Источник grt.md

GRT – nın müdürü yakında seçilecek. Büünä var mı isteennär?

“Gagauziya Radio Televizionu” kompaniyasının Gözledici soveti haberledi konkursun geçirmesi için  GRT-nın genel müdürü görevinä. Bildirim tiparlandı “Ȇkspress kanonda” 2022 yılın orak ayın 22 dä. GHT  deputatları 2022 yılın baba — marta ayın 18-dä  yaptılar diişilmekleri “Gagauziya  Radio Televizionu” için kanonun  38 statyasına, angısında bakılı nesoy ayırmaa kompanıyanın genel müdürünü.  Diişilmeklär  baalı onunnan,  ki azaltmaa  kriteriyaları  kandıdatlara, angıları isterlär   bu görevä seçilmää. Çünkü  ilerki  kriteriyalara görä zordu bulmaa  kandidat. Yardım edeceklär mi diişilmeklär ayırmaa  “GRT” kompaniyasının eni genel başını söledi  Gözledici nasaatın başı Mihail Vlah. MİHAİL VLAH, “GRT” CK Cözledici Nasaatın başı: “O diişilmeklär koyardılar köstekleri. Maasuz lääzımdı olsun ekonomika uurunda…