Germaniyadakı GIZ kurumu yardım edecek Komratta eni proektları giriştirmää

Komratta geçti buluşmak erideki kuvetlerin temsilcilerinnän hem GİZ kurumun delegaţiyasınnan. Taraflar baktılar soruşları, baalı  eni proektın giriştirilmesindä soţial hem ekonomika uurunda.

«Kaavi cumnenär hem bizness Moldova için» proektın başı Tomas Förh nışannadı, ani Komratan kaarä, yardım olacek devletin başka yaşamak punktlarına da.

“Bu proekt iki kasabada olacek — Komratta hem Sorakada, hem da Edineţ, Leova, Strȇşeni dolaylarında. Bu proekta para verilecek Almaniyadan hem Evropa Nasaatından hem sürtecek 4 yıl”, — açıkladı proektın başı.

Yakın zamanda taraflar genä buluşaceklar deyni  bu uurda kaavileştirmää baalantıları hem belli etmää işin sırasını, nışannadı kasabanın başı Sergey Anastasov. O ekledi, ani  taa ileri ii proektları bu kurumun yardımınnan şansora giriştirildilär, getireräk gözäl çıkışları. Erideki kuvetlär umut ederlär, ani bölä uurda iş genä gidecek.

“Diil ilk keret GİZ bizä geler, Almaniyaylan hep çalıştık, çok yolları düzdük, uşak başçalarına yardım oldu hem ekologiya uurunda problemnarı çözmää yardım olacek. Diil sade bu soţial soruşları, ama Ukrainadan kaçan insannara da yardım hem da başka faydalar. Biz hazırız ii uurda birerdä onnarlan çalışmaa”, — söledi Komradın başı.

Proekt finanslanacek Almaniyanın Hükümetinnän hem Evropa Birliinnän. Bütünnä programmanın büdjetı 18 mln evro kurȇr. Gagauziyanın baş kasabasına o büük fayda getirecek soţial ekonomika uurunda.
Источник grt.md
319

İlgili statyalar

Komratta yardımcılık konţertindä topladılar para yaşlı insannar için

Komratta geçti “Yardım Eli” yardımcılık konţerti. O doorudulu  yardım etmää fukaarä insannara. Konţertta pay aldılar Kultura Evindä işleyän kollektivlär hem “Yardım Eli” kurumun başı Elena Akbaş. Pazar günü, bakmadaan yaamura, insannar geldilär Kultura Evinä yardımcılık konţerdini seslemää hem yardım etmää fukaarä hem büük yaşta insannara. Olayın kurucuların biri — “Yardım Eli” kurumun başı Elena Akbaş. «Bana telefon etti Kultura Evin başı Marina Manjul da teklif etti genä yapmaa konţerdı – marafonu deyni yardım etmää fukaarä insannara Paskellä yortusuna karşı», — annattı Elena Akbaş. Konţerdin önemliini çizgiledi Moldova Parlamentin deputatı İvanna Köksal. «Şindi hepsi insannar kahırlı halda bulunȇrlar, bu konţert getirer…

Almaniya Gagauziyanın iş panayirını üürener

Almaniyadan delegaţıyanın temsilcileri Gagauziyanın iş panirlarını üürenerlär, ki ileriya doorubarabar çalışmaa. Bu neetlän onnar dolaştılar yabançı işletmeleri ki annamaa, ne türlü iş başladıktan sora ilerleer. 1992-ci  yılda  30  yıl geeri Almaniya hem Moldova diplomatik baalantılarını kurdular.  Bu yılların içindä  Moldovada  100 kuruma yakın Almaniyanın finans  yardımınnan  açıldı,  9  bin  iş eri kuruldu. Almaniyanın para yatırımnarı  Moldovada  300  million ley  kurdu. Bu baalantıları lääzım ilerletmää, sayerlar Almaniyadan delegaţiyanın azaları. «Buluşmanın baş neeti — üürenmää iş panayırları için, ki  ileriyä  dooru  burayı  sizä deyni  halklararası investorları  getirmää, eni iş erlerini  açmaa», — açıkladı  Almaniyadan delegaţıyasının başı Klaudia Raffelhüşen. Komradın primarı Sergey Anastasov…

Gagauziya Aksakallar soveti yapılmış işlerin çıkışlarını açıkladı

Geçän dinnenmäk günnerindä Komratta geçti Gagauziya Aksakallar assoţiaţıyasının oturuşu. Belli edildi kurumun iş çıkışları 2019-2021 yıllarda. Buluşmanın pay alnnarı ayırdılar nasaatın azalarını hem administratorunu. Aksakallar asoţiaţiyanın öndercisi genä ayırıldı Vasiliy Arnaut, sekretar – Mihail Kedigelär, revizor – Afanasiy Kıvırjik, onnardan kaarä sovetä girdi taa 7 aza. «Gagauziya Aksakallar soveti» Cümnä topluluun başı Vasiiy Arnaut belli etti yapılmış işin çıkışlarını bitki üç yılın içindä. O nışannadı , ani topluluun rolü büük hem avtonomiya uurunda, hem küülerdä. Sade birerdä işleyeräk erideki kuvetlärlän var nicä çözmää hergünkü problemaları, urguladı Vasiliy Arnaut. O hep ölä mışannadı, ani bu yılların içindä  ihtiarlara verildi pek çok…

“Soţial izmetlerdä eni adım”. Gagauziada başladıldı eni proekt soţial koruması uurunda

Kirsovo küüyündä  «Çehiya hem  Gagauziyada  soţial sistemanın  kurulması hem ilerlemesi» proektin açılması geçti. Onda pay aldılar primarlar, dolayların öndercileri, soţial bakannıkların  temsilcileri. Toplantının baş davasıydı – kaliteli koşulları yaşayannara onlayn vermää,  kolaylatmaa  insananarın danışmalarını türlü bölümnerä. «Çehiya hem  Gagauziyada  soţial sistemasının  kurulması hem ilerlemesi» proekti – bu eni yol koşulların ilerlemesi için Gagauziyada. Bu proekta avtonomiya gitti üç yıl, ama GOVİD – 19 hastalıın beterinä plannar biraz diiştilär, onun için proektin  giriştirilmesi çeketti biraz ta sora, nışannadı Gagauziyanın Bakanık komitetin başın yardımcısı Olesä Tanasoglo. «Praktika kendisi gösterer bizä, ani pek önemli kurmaa  IT malını, IT programasını  onlayn rejımında. Onun için,…

Komratta Almaniyanın GIZ kurumun yardımınnan var nicä yapılsın taa iki büük proekt

Kıran ayın 8-dä  Komradın primariyasının çalışannarı  Almaniya agenstvosunun  Strong Buisness Comunity from Moldova (SBC)  proektin  azalarınnan buluştular. Laf gitti SBC proektin ikinci komponentin plana koyulmuş olayları için. Proektin  bu  komponenti  doorudulu  ilerletmää  Komrat kasabasını. Buluşmanın süresindä  SBC proektin temsilcileri bildirttilär kolaylıkları, angılarını  verecek proekt  Komradın ilerlemesi için. Proektin başı  Rudolf  Gref  nışannadı, ani onnar yardım edeceklär muniţıpal işçilerä hazırlamaa hem  finanslamaa iki  infrastruktura proektlerini. Bundan kaarä proektin azaları  üüredeceklär   proektlerin sırasını  plannamaa. » Neylän biz sizä  var  nicä  yardım edelim? Sizinnän bilä  belli edecez  en önemli  proektleri kasabanın ilerletmesi için. Biz birkaç  adım ileri bakȇrız. Diil sade  3-4  yıla, ama …