Gençlerä tehnologiya kolaylıkları veriler: Komratta açıldı TEKWİLL merkezi

İnformaţion tehnologiyalarında TEKWİLL merkezi açtı kendi kapularını Komratta. Bu maasuz proekt angısı giriştirleneer Amerika hem Şveţiya Büükelcliklerin yardımınnan.

Tekwill merkezın açılması — o yeni bir punkt, ne verecek kolaylık doorutmaa soţıal ekonomika  durumunun ilerlemesina, söledi  Gagauziya Basşkanı İrina Vlah.

Bu merkezda geçirilecek üüretmek toplantıları informaţion tehnologlyalarına herbir uurda, angıları cuvap eder  büünkü zamanın istemeklerina, söledi TEKWİLL proektlerin başı Anna Kiriţa.

Burada studentlar hem kalan genölar da yakışacek alsınnar yeni bilgileri, kabletsınnar maasuz zanaat yada dııştırsınnar kendi zanaatlarını IT sektoruna. Bu vercek kolaylık durgutmaa gençlerın sınır aşırıya gitmesini.

Bu IT merkezi buluner Komrat devlet Universitedin ikinci katında. Bu uura deyni yapıldı remont işlerı, getirildi zamandaş tehnika  ki taa effektiv olsun  üürenmek proţesi studentlera hem büük klasslarda üürnicilera, söledi KDU rektoru Sergey Zahariya.

Hep büünkü açılışta büük klasslardan üürenicilar tanıttılar kendi proektlerini ekologiya uurunda, angıları koruyaceklar tabiatı, ama onnarın giriştirmesi informaţion tehnologiyalarsız olmaz.

Bu merkez bir vakıda buluner Komrat devlet Universitredinda, ama ötää dooru var umut anı olacek çok taa büük bir merkez IT Digital Hub proekti gerçekleştirdiynän.
Источник grt.md
329

İlgili statyalar

Komratta açıldı informaţiya tehnologiyaları merkezi

Komrat  Devlet universitetindä açıldı POWER IT  kompaniyasının ikinci  filialı Moldovada. Bu kurumun baş neeti, ki genç olannar, studentlär hem iş adamnarı Moldovanın üülen tarafından olsunnar taa yakın eni tehnologiyalara, türlü konsultativ kolaylıklara. Gagauziada yapılȇr hepsi, ki gençlerin olsun kolaylıkları eni tehnologiyaları üürenmää, nışannadı avtonomiyanın Başkanı İrina Vlah. O çizgiledi IT sektorun ilerlemesinin önemliini bizim avtonomiyamızda. “İlk, ne lääzımdı yapmaa, lääzımdı açmaa regionu, sölemää kendimiz için. Bana geler, ani siz bizi üürendiniz da siz büün buradaysınız. İkincilää, lääzımdı inandırmaa sizi, bzizim partnörları, gelmää bizä. Da göräsiniz bizim kolaylıkları, bizim genç olannarı. Bizim gençlär  pek talantlı, da biz istämeeriz onnarı bireri kolvermää”,…

KDU-dä Poloniya elçiliin yardımınnan yapılmış pınarı hem dinnenmäk erini şannı açtılar

Canavar  ayın 25-dä  ofiţial vizitinnän  Gagauziyaya geldi  Poloniya Büük elçisi Moldovada Tomaş Kobzdey. O buluştu avtonomiyanın Başkanınnan . Vizitin taa büük payı geçti Komrat Devlet universitetindä.  Geldiynän Gagauziyaya Poloniya  Büük elçisi  Tomaş Kobzdey ilktän buluştu avtonomiyanın başınnan. Onnar buluştular başkanın  kabinetında, sora birerdä gittilär pınarın açılışına Komrat Devlet Universitetinä. Polonoyanın finans yardımınnan bu üürenmäk kurumunda  peydalandı pınar  kaliteli suylan hem dinnenmäk zonası parasız internetlan. “Burada pınarın derinnii 20 metra, pak hem kaliteli su, burada var  kolaylık gençlerä deyni dinnenmää. Biz tertipledik dolayını, geçirdik şafk. Biz umutlanȇrız, ani bu yer olacek o er, neredä var nicä lafetmää, diişmää bakışlarlan. Bän umutlanȇrım,…

Komratta risk altına düşän uşaklar için maasuz merkez açılacek

Konuya uygun foto. Kaynak: autogear.ru Komrat kasabasında kurulacek yardımnamak merkezi, neredä olacek kolaylık erleştirmaa o uşakları, angıları bakımsız kaldılar ana — boba tarından, ya da başka manalara göra zor durmda bulunerlar. Böla bir merekzin açılması çok önemli Komrat dolayı için, zera bırda 146 ayıla hem 393 uşak risk altında bulunȇrlar. Bunun için annattı Komrat dolay administrațiyasının başı İvan Topal.O açıkladı, ani bu bir ortaklık proekt, angısı yapıler  «Vesta» cümna kurumun yardımınnan. «Pek hem çoktan lääzımdı bu proekt. Biz bir yıl işledik “Vesta” kurumunnan. Bulduk maasuz eri, ilkin 8 uşak için. Çocuklara hem kızlara ayırı odalar lääzımnı koşullarlan olacek”, — açıkladı…

Almaniya yardım edecek Komratta “Univer” sportkompleksini tertiplemää

Moldovanın hem Almaniyanın diplomatik baalıntılarının 30 yıldönümünä baalı sergi  Komrat Devlet universitetindä geçti. Bu üzerä universiteti Almaniyadan deputatlar dolaştılar. Onnarı karşıladılar Gagauziyanın bașkanı İrina Vlah, KDU rektoru Serghey Zahariya, üüredicilär hem studentlär. Moldova  hem Almaniya  aralarında diplomatik baalantıları 1992 yılda kuruldular. 30 yılın içinda Moldovada açıldı 100 kompaniya, 9 000 iş eri, buna Almaniya 300 million dollardan zeedä yatırdı. Gagauziyada bu urda ekonomika hem soțial proektleri çalıştırılêrlar, haberledi Gagauziya Başkanı İrina Vlah. KDU-dä „Erasmus” programası çalışêr, ona göra bizim studentlär aşırıya universitetlerä giderlär, Almaniyaya da. Rektor Sergey Zahariya söledi, ani Almaniyanın yardımınnan universitedin „Univer” sport kolmpleksindä temelli remont yapılacek. Almaniya deputatları…

Moldovada 27 universitet erinä kalacek beş. Bu reformayı tutturmadı Gagauziyanın başkanı

Hükümetin oturuşunda bakıldı proekt, angısı baalı Moldovada universitetlerin birleştirmesinnän. 27 var olan universitedin erinä kalacek beş. Üüsek üüretmäk kurumnarın reformasına girän studentleri zanaat uurunda üürenmeyi ilerledeceklär, kontrakt paaları hep ölä kalaceklar. Aaraştırmak universitetleri kendi strukturalarını 2023-cü yılın dekabrinin 23-dän koruyaceklar. Reformaya karşı kendi bakışını Gagauziyanın başkanı İrina Vlah açıkladı. «Söleersiniz, ani isteersiniz gençlerimiz burada kalsınnar üürenmää, ama rus dilindä üüredilän okullarda uşaklara deyni devlet dili lääzımnı uurunda üüredilmeer hem kolaylıklar verilmeerlär. Gagauziyanın liţeylerinä devlet hem ana dilinin-gagauz dilinin üüredilmesinä  6 mln. ley kararlandı vermää, ama hükümet, tutturmadı. Belli ki uşaklar, angıları rus dilindä okulu başarȇrlar, aşırıya gideceklär, devlet onnarın üürenmesini…