Gagauziyanın yaşayannarı denedilär gagauz dilindä bilgilerini yazıp genel diktantı

Çiçek ayın 20-dä  gagauz dilindä  genel  diktant geçti.  Gagauziyanın yaşayannarı  denedilär, nekadar  islä  gagauz dilini  bilerlär. Bu  yıl diktantı Komrat muniţıpiyasının S.Kuroglo adına gimnaziyasında yazdılar hem online. Akţıyanın kurucuları  nışannadılar, ani  yıl-yıldan  isteyennerin sayısı zeedelener.

Bu  yıl  genel  diktantta  pay aldılar üürenicilär 7 -ci klaslardan-12 klaslaradan, kolecin hem KDU  studentleri. Diktantı  pay alannar yazdılar nicä  online ölä dä  offline formatlarında. 70  isteyän  offline yazmaa geldilär Komrat muniţıpiyasının S.Kuroglo adına gimnaziyasına.

Diktanta girdi 162 laf hem açıklaardı Dionis Tanasoglunun yaratmak yolunu.

Nicä nışannadı Üüretim bakannıın başın yardımcısı Anna Russu, diktant geçiriler  o neetlän, ki ilerletmää dilimizi avtonomiyada. Oluşu yardım eder hazırlamaa Gagazuiyanın Bilim-Aaraştırmak merkezi.

«Yıl -yıldan pay alannarın sayısı  zeedelener. Göreriz, ani  uşaklar havezlän  gelerlär yazmaa diktantı. Büüklär taa az katılȇrlar. Ama  üürenicilär  sevdilär bu akţıyayı», — söledi Anna Russu.

Gagauz dili — haliz zenginnik. Onu avtonomiyanın yaşayannarı lääzım  ilerletsinnär. Zamandaş  evlatların ön daavası  ana dilimizi  korumaa, nışannȇȇrlar  diktantın pay alannarı.

«Diktant diildi zor,vardı nicä yazmaa. İi ,ani  bölä  oluşlar geçiriler».

 

«Diktant kolaydı  hem annaşılıydı. Sanȇrım, ani  islä onu yazdım. Pay alȇrım bu akţıyada  zerä  isteerim  yannışlıksız gagauz dilindä  yazmaa. Büük yortu  «Ana Dili» diil lääzım unudulsun. Dionis Tanasoglu  da  çok iş  yaptı,  ki gagauz dili  yaşasın».

Genel  diktantın  tarayıcılarını  açıklayacȇklar  hederlez ayın 13-dä. Üüretim bakannıı  geçirecek şannı  oluşu, neredä  iki kategoriyaya görä  baaşışlayacȇklar  te onnarı,  kim en  ii  diktantı  yazdı.
Источник grt.md
264

İlgili statyalar

Çiçek ayın 20-dä Avtonomiyada geçecek akţiya «Genel Diktant Gagauz dilindä»

Gagauz Yeri üüretim baş bakannıı açıklêêr, ani Çiçek ayında Gagauziya nışannayacek önemni milli yortusunu – Ana Dilimiz – gagauz dili gününü hem anılmış aydınnadıcının, yazıcının, poetın, dramaturgun Dionis Nikolaeviç Tanasoglunun 100-cü yıldönümünü. Gagauz millet yortusuna «Ana Dilimiz» karşı bütün Avtonomiya bölgesindä geçecek akţiya «Genel Diktant Gagauz dilindä». Tek diktantı hazırlêêrlar barabar Gagauz Yeri üüretim baş bakannıı hem Gagauziya M.V. Maruneviç adına bilim-aaraştırma merkezi. Diktant gagauz dilindä geçecek çiçek ayın 20-sindä saat 12-dä online formatında hem offline — Komrat kasabasının S. Kuroglunun adına gimnaziyasında. Online formatında diktant sölenecek  Gagauziya baş bakannıın hem Gagauziya M.V. Maruneviç adına bilim-aaraştırma merkezinin ofiţial sayfalarında Facebook-ta.…

Genel gagauz dilindä diktantın çıkışları belli oldular

Çiçek ayın 20-dä avtonomiyada 500-dän zeedä kişi birleşik gagauz dilindä diktantına katıldılar. Bu yarışmayı Üüretim bakannıı hem M.V.Maruneviç aadına bilim — aaraştırmak merkezi birliktä hazırlȇȇrlar hem geçirerlär. Bu yıl bu olay “Ana dili” yortusuna hem anılmış gagauz yazıcısının, dramaturgun, folklorcunun, bilimcinin D. Tanasoglunun 100-cü yıldönümünä adalıydı. Yarışmanın çıkışlarını hederlez ayın 27-sindä açıkladılar. “Gagauz dilimiz anamızın südünnän geler. Gagauz dilimiz bizim geleceemiz. Gagauz dili olmasa gagauzlar hiçbir zaman kalamayacȇklar bu dünnedä. Şükür ederim herbirini, kim katıldı bu akţiyaya. Düşünerim, ani önümüzdeki yılda pay alacȇk taa da çok kişi. Yaşasın Ana dilimiz!”, — danıştı diktantı yazannara M.V.Maruneviç adına bilim — aaraştırmak merkezin…

Dionis Tanasoglunun yaradıcılıına baalı oluş geçti Komrat S.Kuroglo adına gimnaziyasında

Komrat kasabasının Stepan Kuroglo adına gimnaziyasında geçti toplantı, angısı adalıydı  yazıcının, üüredicinin, muzıkantın, dramaturgun  Dionis  Nikolaeviç Tanasoglunun 100 – cü yıldönümünä. İki ayın süresindä Komrat kasabasının Stepan Kuroglo  adına gimnaziyasında  geçiriler oluşlar, baalı peetçiya, yazıcıya,dramaturga, folklorista, gagauz dilindä  ilk yaratmanın avtoruna Dionis Tanasogluya. Hepsi onnar hazırlanȇr üürenmäk kurumun gagauz dili,  literatura, gagauz halkın adetleri üüredicisinnän Vera Arakelännan. Gimnaziyanın başlankı klasların üürenicileri  hazırladılar programayı avtorun yaratmalarına görä. Dionis Nikolaeviç Tanasoglunun 100 –cü yıldönümü için üürenmäk kurumu plana koydu  geçirmää bir sıra toplantıları, angıları geçeceklär nicä erli, ölä da regioun uurunda. Источник grt.md

Dionis Tanasoglunun yaptıkları unudulmadı

Orak ayın 7-dä  Komrat  Devlet  universitetindä  «Dialog millet dili  için hem  onun rolü kultura, üüretim hem incäzanaat ilerlemesindä» temayalan bilim – praktika konferenţıyası geçti. Oluş baalıydı Dionis Tanasoglunun duumasından 100 yıldönümünä. Sabaalen  Gagauziyanın bilim adamnarı, üüredicilär, Dionis Tanasoglunun  dostları, ortakları Komrat  Devlet  universitetin şannı  alleyasında toplandılar, ki  anmaa gagauz yazıcısını hem onun büstuna çiçekleri  koydular. «Büün önemli gün. Dionis  Tanasoglu nekadar  yaşadı  hepbir  sölärdi, ani  biz diil lääzım gagauz dilini  unudalım. Koruyunuz  Gagauziyayı, ilerledin gagauz dilini «, — söledi KDU rektoru Sergey Zahariya. Esaba alarak  Dionis Tanasoglunun yaptıklarını  gagauz dilin korumasında hem ilerlemesindä hem  onun 100-cü  yıldönümünü, M.Maruneviç adına  bilim…

Çadırdakı M. Guboglu adına liţeyin hepsi klaslardan üürenicilär “Ana dilimiz” yortusuna baalı açık dersi hazırladılar

Çadır kasabasının M. Guboglu adına lițeyindä  geçti açık ders.  Literatura-muzika olayı baalıydı «Ana dilimiz» yortusuna, angısını avtonomiyada nışannayaceklar çiçek ayın 27-ndä, hem gagauz yazıcısının Dionis Tanasoglunun 100-ncü yoldönümünä. Çadır kasabasının Guboglu adına lițeyin 1 — 11 klaslardan üürenicilär açık urokta aktiv pay aldılar. Onnar gösterdilär muzika kompozițiyalarını gagauz dilindä, okudular şiir, annattılar şannı gagauz yazıcıları için hem kultura insannarı için. “Bu yortuya  hazırlandık 1 ay. Türküleri, şiirleri ürendik, kendimiz hazırladık bu yortuyu. Uşakların kalbinä yakın bu yortular. İsteerlär pay almaa, getirerlär eksponatları. Bizim liţeyimizdä uşaklar lafederlär gagauz dilindä”, — söledi üürenicilerin biri.   “Bizim şkolamızda geçti D. Tanasoglu için urok. …