Gagauziyanın üürenicilerini üürederlär korkunç olaylarda kendilerini dooru götürmää

Hederlez ayın  13-dän 14-dän iç işleri ministerliin hem üüretim ministerliin barabar kararlarına görä «Barabar  riskleri  iisilderiz» uşaklara deyni girginnik  okulu  geçirildi «Olimpieţ» lagerindä.  Olayı  Bakannıık komiteti, Gagauziya Hatalı olaylar bakannıı,  üüretim bakannıı , gençlik hem  sport  bakannıı  barabar hazırladılar.

«Barabar  riskleri iisilderiz» girginnik okulu terbiedecek  genç  olannarda  becermekleri  çemrek  çıkış  bulmaa  zor durumda, hatalı olayda hem  ekstrimal oluşlarda. Bilgilär  yardım edecek  uslu hem  faydalı  ilk  medik  yardımını  vermää  lääzım olarsa.

«İlk  sıra  kişi düştüynän  hatalı olaya,  ister-istemez  korktuynan  var nicä ansızdan  kötü  bişey  yapsın. Statistika gösterer, ani  insan bilärkänä  temel  becermekleri, 50 %  var  nicä  yardım  versin», — açıkladı Gagauziyanın hatalı  olaylar bakannıın başı Vitaliy  Kassa.

120  liţeyci  iki  günün süresindä üüreneceklär  nicä  dooru  medik  yardımını vermää, yol kurallarını, nicä  kendini  götürmää  hatalı olayda hem  başka yaşamakta lääzımnı  becermekleri. Hep ölä  planda var  hem  sport, hem dä  bilgi  yarışmaklarını  geçirmää.

«İslä  olacȇydı  te o bilgileri  hem becermekleri  yaşamanızda  kullanasınız. Beki lääzım olacȇk dostunuza yardım», — danıştı gençlerä Gagauziya hatalı  olaylar bakannıın haberlemäk  bölümün başı Oleg Malışevskiy.

Gagauziyanın başı  İrina Vlah  selämlaştı liţeyin üürenicilerinnän hem  üüredicilerinnän. O  diledi, ki  iki  gün  geçsin pek  faydalı.

«Te neyä  sizi  iki  günün süresindä  üüredeceklär, sade fayda  getirecek. Sorumnu bu işä lääzım katılasınız”, — söledi başkan.

Pay alannar » Barabar  riskleri  iisilderiz» girginnik okula Komrattan, Çadırdan, Başküüdän, Avdarmadan, Kıpçaktan üürenicilär geldilär. Herbir takım 12 pay alan temsil etti.

» İi bir oluş  hazırlamışlar. Çok takım toplandı. Hepsi  kim geldi, artık tarayıcı», — açıkladı fikirini Anar  Kendigelän.

 

» Bölä  oluşlar vererlär gençlerä faydalı  bilgileri. Üürederlär, nicä  hatalı olayda  kendini  götürmää», — paylaştı Anna Zlatovçena.

 

«En zordu  balonu giimää. O aar, kostümnär büük», — açıkladı ilk zoorlukları için yarışmaklarda Marina  Uzun.

Oluşun neeti — üüretim-terbietmäk hem sport. Onu hazırladılar  genç olannara deyni, ki  maasuz bilgileri vermää. «Barabar  riskleri iisilderiz» girginnik okulu hazırlayacȇk evlatları  dooru  yaptıklara hatalı olayda, kaaviledecek uşakların saalıını  hem güüdesini.
Источник grt.md
191

İlgili statyalar

 “Girginnik şkolasının” pay alannarı: “Üürendik faydalı işlerä hem nicä kendimizi eldä tutmaa”

İki günün süresindä Gagauziyanın liţeylerinin 120 üürencisi kablettilär bilgileri nicä ilk mediţina yardımını vermää, yol razgelmeleri olaylarında yaşayannara yardım etmää.   Bunnardan kaarä geçirildilär sport yarışmakları hem intelektual konkursları da. Girginnik şkolasını geçirdilär “Olimpieţ” dinnenmäk lagerindä. Uşaklara gösterildi hem annadıldı nesoy lääzım götürmää kendini türlü hatalı olaylarda. Bundan kaarä uşakların oldu kolaylıkları zanaatlanmaa sportlan da. “Burada uşaklar kablettilär pek lääzımnı bilgileri. Uşaklara deyni bu iş pek meraklı oldu”, — söledi Gagauziya gençlik hem sport bakannıın başı Sergey Stoyanoglo. Çıkışlara görä ilk er verildi Kıpçak küüyünün Baranovskiy adına liţeyin üürenicilerinä. Onnar kablettilär başkan baaşışını 3 bin ley. İkinci eri kazandı Gaydarci adına…

«Korkunçsuz günü»

Çok-Maydan küüyün liţeyindä üüretmäk oluşu geçirildi. O adalıydı cümnenin korkunçsuz gününä. Cümnä korkunçluksuz üürenmesinin geçirilmesindäpay aldı poliţiya çalışannarı, «Yug» regional izmetin bakannıı hem Gagauziyanın hatalı olaylarda bakannıın izmeti. STEPAN STOYNOV Komradın poliţiya bölümün başı:- «Kabledilmiş haberdän sora liţeyin administraţiyası üürenicileri üüretmäk kurumundan ȇvakuaţiyayı korkunçsuz  erä geţirdilär. Bütündän iş 5 minut tuttu». Avtonomiyanın Hatalı olaylar izmetin temsilcileri kendi işini yaptı. STANİSLAV SLESARÇUK Gagauziya Hatalı olaylarda izmetin ofiţeri:- «Bizim borcumuz – belli etmää, ani yapıda kimsey kalmadı. Hepsi durumdan çekiler». Korkunçsuz günün sırasında «Yug» regional bakannıı liţeyin üürenicilerinä zanaat tehnikasını gösterdilär hem annattılar, nicä işleer. LÜDMİLA STRATİLA  «Yug» regional bakannıın bölümün başı:…

Video: Koruyucular üürederlär yaşayannarı doru kullanmaa isıtmak tedarıklarını

Suuk havaların gelmesinnän yaşayannar isıtmaa evlerini başlȇȇrlar. Ama hep bu vakıttan çekederlär peydalanmaa türlü yangın razgelmelär. Bu baalı sobaların, kotölların hem başka yısıtmak tedarıkların diil dooru işinnän. Neetlän tanıştırmaa yaşayannarı lääzımnı kurallarlan, Gagauziyanın hatalı olaylarda bakannın uzmannarı insannarlan buluşȇrlar. Hatalı olaylarda bakannın uzmannarı evdän evä gezärkän türlü yanışlıkları belli ederlär. Çoyu yaşayannar vakıtça sobalarını hem bacaları küldän paklamȇrlar. Bu işlär var nasıl kötü olaylara getirsinär. DMİTRİY KONSTANTİNOV, Gagauziyanın hatalı olaylarında bakannıın uzmanı: “Sobalarda çatlakları bularsaydık, annadȇrız nesoy bu problemayi yok etmää, ne türlü bacalar koyulsun lääzım. Hem annadȇrız ki bacaların hem ventiläţiya erlerin paklanılmasınnan maasuz kurumun uzmannarı lääzım zaanatlansınar”. Yaşayannar nışannȇrlar, ani kabledilmiş bilgilär yardım edeceklär…

Komratta “Zayalpujie” dolayında yangından zararlandı genç fidannar

Mardın 30-da avşamnen Komrat “Zayalpujie” dolayında büük yangın oldu. Hatalı olaylar izmetin uzmannarı yokettilär ateşi. Bizim çekim grupamız bulundu yangının erindä. Yangının yoketmesindä yardım ettilär Hatalı olayların bakannıın uzmannarına insannar, angıları yakında yaşȇȇrlar. «Biz yaşȇȇriz şarap zavodun dolayında, gördük ateşi. Pindik arabaya da geldik buraya».   «Bän bakardım televizoru da annamadım, ne olȇr. Açan gördük yangını sündürmäk arabasını, annadık, ani nesa yanȇr».   «Çok saa olsun hepsi insannar hem yangından kurtarıcılar». Angı kayıplara getirdi yangın, haberledi Hatalı olaylar bakannıın çalışanı Dmitriy Konstantinov. « Dün yandı diil sade kuru ot, am genç daa da. Tabiyata getirildi büük zarar. Ateşi tutuşturmaa geldi…

Gagauziyanın 8 okulu üürenicilär için notebook-ları kablettilär

Avtonomiyanın 8 üüretim kurumu 20 notebook kablettilär proektin çerçevesindä, angısını giriştirer Moldovada YMCA kurumu (Young Men’s Christian Association) barabar halklararası kompyüter yapan kompaniyasınnan. Moldovada YMCA kurumu (Genç insannar hristian asoţiaţiyası) barabar halklararası kompyüterlerı yapan  kurumunnan eni  proektä görä çalışmaa başladılar. Ona görä 5 bindän zeedä eni zamandaş kompyüterları Moldovanın  üüretim kurumnarına vereceklär. «Mutluyuz, ani  yakıştı  eni tehnikayı Gagauziyanın 8 üüretim kurumuna pay etmää. 160 notebook-tan zeedä  üüredicilär  kabledeceklär. Onnarın bütün paası  5 million leydän zeedä kurȇr», — açıkladı Dmitriy Roybu, Moldovada YMCA kurumun prezidenti. Gagauziyanın 8 üüretim kurumu 20 notebook  kablettilär informatika kabinetlerinä. » Bu  kompyüterlar  bizim uşaklar için. Onnar…