Gagauziyanın üürenicileri taradılar «Yaşadılan klassika» devletlär arası yarışmanın Moldova finalında

Gagauziyanın üürenicileri taradılar «Yaşadılan klassika» devletlär arası yarışmanın Moldova finalında

Başarıldi «Yaşadılan klassika» devletlär arası yarışmanın respublika finalın 2-ci etabi. Onda taradı Kongaz küüyün T. Zanet adına liţeyin üürencisi Olga Buzadjı. Nicä o enseyäbildi bu yarışmada, Olga paylaştı Zinaida Efremovaylan.

Yarışmakta pay almaa deyni, lääzımdı yazmaa 5 minutluk videoyu, angısında okumaa lääzımdı rus literaturanın avtorların proza yaratmalarından kimi parçaları. Jüri notalardı ayırılmış tekstın uygunnunnuu, okumasının estetika hem duygu uurunu, dikţiyayı hem başka.

En ii deklamaţiya tanıldı Kongaz küüyun T.Zanet adına teoretik liţeyin üürenicisindä Olgada Buzadjı,angısı okudu Galina Balabanovanın yaratmasını «Sçastye v poduşke».

“Bän katıldım bu yarışmaya, neçinki halk yaratmaların okuması – o bir büük mutluluk, neçinki çok severim literaturayı. Bän bütün üräämi koyȇrım bu işä hem onunnan da yaşȇrım”, — annattı Olga.

Deyni ii çıkışa etişmää, Olga lääzımdı birkaç sıra videoyu yazsın.

“Hep o prozayı okuyacam finalda da,sade biräz kısaldacam.Onun üürenmesinä hem yazmasına bir afta harcadım.Hergün kendi kendimä onu sölärdim,da böleliklän aklımda tuttum”, — dedi Olga.

Çıkış üsteledi hepsi beklentileri, en ii duygular bu yarışmaktan sade kaldılar, urguladı Olga.

“Açan annadım,ani ilk eri aldım , çok sevindim. Anam hem bobam da hep mutluydular, onnar hodullanȇrlar benimnän hem dua ederlär eni başarlarıma”, — paylaştı tarayıcı.

Yarışmakta pay aldılar 30 üürenicidän zeedä. Tarayıcıların arasında var başka gagauz üüretim kurumnarın üürenicileri dä: İrina Kiroglo, Kazayak küüyun teoretik liţeyin üürenicisi hem Çadır kasabasının Kazmalı adına gimnaziyasının üürenicisi Aleksandr Karabadjak. Yarışmanın bitki payında Molodvayı temsil edeceklär 1-ci hem 2-ci erleri kazanannar.
Источник grt.md
183

İlgili statyalar

Genel gagauz dilindä diktantın çıkışları belli oldular

Çiçek ayın 20-dä avtonomiyada 500-dän zeedä kişi birleşik gagauz dilindä diktantına katıldılar. Bu yarışmayı Üüretim bakannıı hem M.V.Maruneviç aadına bilim — aaraştırmak merkezi birliktä hazırlȇȇrlar hem geçirerlär. Bu yıl bu olay “Ana dili” yortusuna hem anılmış gagauz yazıcısının, dramaturgun, folklorcunun, bilimcinin D. Tanasoglunun 100-cü yıldönümünä adalıydı. Yarışmanın çıkışlarını hederlez ayın 27-sindä açıkladılar. “Gagauz dilimiz anamızın südünnän geler. Gagauz dilimiz bizim geleceemiz. Gagauz dili olmasa gagauzlar hiçbir zaman kalamayacȇklar bu dünnedä. Şükür ederim herbirini, kim katıldı bu akţiyaya. Düşünerim, ani önümüzdeki yılda pay alacȇk taa da çok kişi. Yaşasın Ana dilimiz!”, — danıştı diktantı yazannara M.V.Maruneviç adına bilim — aaraştırmak merkezin…

Kongazın Todur ZANET adına teoretik lițeyin 180-ci yıldönümü yortusu

Kırım ayın (dekabri) 18-dä kongazlılar hem Kongaz küüyün Todur ZANET adına teoretik lițeyinä gelän musaafirlär bu lițeyin 180-ci yıldönümü kutladılar, sayarak o zamandan, açan țarlı Rusiyanın devlet varlıı ministrusunun Pavel Dimitrieviç KİSELEVun 1841-ci yılın emirinä görä Basarabiya guberniyasının 21 küüyündä (koloniyasında) kliselär yanında lankaster şkolaları açıldı. O 21 küüyün arasında Kongaz küüyün da  birinci şkolası vardı. Büünkü gündä, klise yanındakı lankaster şkolası olarak yola çıkarak, bu şkola başlangıç şkolasından 7 klaslık şkolaya, sora 8 klaslık, sora da orta şkolasına (1-ci şkola) etişip, son-sonunda lițey oldu. Bu büük yortunun başında Todur ZANET adına teoretik lițeyin direktoru Mariya Dimitrievna ÇEBANOVA, nicä düşer…

 “Girginnik şkolasının” pay alannarı: “Üürendik faydalı işlerä hem nicä kendimizi eldä tutmaa”

İki günün süresindä Gagauziyanın liţeylerinin 120 üürencisi kablettilär bilgileri nicä ilk mediţina yardımını vermää, yol razgelmeleri olaylarında yaşayannara yardım etmää.   Bunnardan kaarä geçirildilär sport yarışmakları hem intelektual konkursları da. Girginnik şkolasını geçirdilär “Olimpieţ” dinnenmäk lagerindä. Uşaklara gösterildi hem annadıldı nesoy lääzım götürmää kendini türlü hatalı olaylarda. Bundan kaarä uşakların oldu kolaylıkları zanaatlanmaa sportlan da. “Burada uşaklar kablettilär pek lääzımnı bilgileri. Uşaklara deyni bu iş pek meraklı oldu”, — söledi Gagauziya gençlik hem sport bakannıın başı Sergey Stoyanoglo. Çıkışlara görä ilk er verildi Kıpçak küüyünün Baranovskiy adına liţeyin üürenicilerinä. Onnar kablettilär başkan baaşışını 3 bin ley. İkinci eri kazandı Gaydarci adına…

Dm.Karaçoban adına liţeyin üürenicileri bir günä üüredici oldular

Komrat kasabasının  D.Karaçoban adına liţeyin üürenicilerinä verildi kolaylk bütün gün geçirmää urokları üüredicilerin erinä. Bölä iniţiativaylan çıktılar okulun büük klasların üürenicileri. Bu günün baş neeti topluydu onda, ani vermää kolaylık üürenicilerä duymaa üüredicilik işin cuvapçılıını hem taa annayışlı üüredicilerä dooru kendilerini götürmää.  YANA, Komrat kasabasının  D.Kara Çoban adına liţeyin üürenicisi: «Bän pek sevdim bölä dersleri, onnar vererlär bizä kolaylık ilerletmää bilgilerimizi. Yardım ederlär bizä annamaa üüredici zanaatını derindän». Büük klasların üürenicileri büük dikkatlıklan kendilerini üüredicilik uurunda denedilär. Çoyu, sevip urokları geçirmää, gelecektä bu zanaatlan balamaa kendilerini isteerlär. ALEKSANDRA KARAYANİ, Komrat kasabasının  D.Kara Çoban adına liţeyin üürenicisi: «Bän denedim kendimi büün…

Gagauziyada olimpiadalar  tarayannarı ödüllendilär

Devlet hem dolay olimpiadalarında bu yıl pay aldılar 1,5 bin üürenicidän zeedä bütün Gagauziyadan.  Tarayannarı ödülledilär Komrat kasabasının kultura evindä. Respublika olimpiadalarında pay aldılar 234 üürenici, onnarın 42-si üüsek bilgileri gösterdilär. Dolay olimpiadalarında da 865 üünenicidän 280-ni ödül kabletilär. Üürenicilerin kimisi pay aldılar birkaç olimpiadada birdän. Bu iş engel etmedi onnara üüsek bilgileri göstermää dä ödül erlerini kazanmaa. “Pek sevinerim bu sţenada bulunmaa. Yoktu umudum, ani bukadar çok er kazanacam. Şükür ederm üüredicilerimi ani beni inandılar”, — söledi Çadır-Lunga kasabasının M.Guboglo adına liţeyin üürenicisi Evgeniy Lülenov.   “Şükür ederim bu yortu için. Şükür ederim üüredicimi, angısı inandı hem hazırladı beni…