Gagauziyanın üüredicilerinä kompensaţiyalar için proekt geçmedi

Ministruların kabinedı kayıl olmadı kanon proektinnän, angısında Üüretim kodeksın kimi diyşilmeklär bakılı. Dokumendä görä avtonomiyanın merkez dolaylarını Moldovanın başka dolaylarınnan hem muniţipiyalarınnan bir uura getirmää ki genç üüredicilerä para yardımı ödensin.

Hükümetin oturuşunda teklif edildi zap etmää bu takım kanon proektini, soleyip, ani bütünnä Üüretim kodeksına diyşilmeklerini lääzım hazırlamaa. Bu takım kararlan kayıl olmadı Gagauz Eri  bakannık komitetin başın yardımcısı Olesä Tanasoglo, angısı hep ölä bu oturuşta pay aldı. O urguladı ki Üüretim kodeksında var bölümnär, angıları biri birinä kaarşı giderlär. Bunun beterinä kimi genç uzmannarda, angıları avtonomiyanın üüretmäk kurumnarına çalışmaa gelerlär, yok hakları evin arendası için hem energetika koşulları için kompensaţiyaları kabletsinär.

OLESÄ TANASOGLO, Gagauz Eri Başkanın yardımcısı: «Kararda gösteriler, ani hepsi bu Üüretim kodeksın gelän diişilmeklerindä bakılacek. Ama kimi zorluklar büün var, dün dä vardı, saba da olaceklar, er biz bölä kararı kabledecez. O köstek koyer kodeksın birtürlü kullanılmasına türlü erlerdä».

Sölärkäna genç üüredicilerin hakları için, Olesä Tanasoglo çizgiledi, ani devlet teklifeder onnara yaşamak erin arendası için hem energetika koşulları için kompensaţiyaları, ama bu yardımnan Moldovanın diil hepsi üüredicileri var nasıl kullansınar. Olesä Tanasoglo teklif etti bu soruşu çıkarmaa povestkadan da gelän oturuşta onu baktırmaa.

OLESÄ TANASOGLO, Gagauz Eri Başkanın yardımcısı: «Üüredici, angısı sade başler bu bölümdä çalışmaa kimi erlerdä garantiyaları kableder, başka erdä kabletmer. Bununnan hepsi baalı, neet ki üüredicilär, angıları ceviz ayın 1-dä okula geleceklär, hep ölä garantiyaları kabletsinär. Bu zorluk hem Gagauziyada var, hem Moldovanın kimi dolaylarında da. O iş, ani biz bu soruşun bakılmasını soraya brakȇrız, getirecek üüredicilerin azalmasına».

Başbakan Natalya Gavriliţa üüretmäk ministerliin başına sınış verdi kısa vakıtta avtonomiyanın temsilcilerinnän buluşsun ki bu soruşu taa derindän bakmaa.

NATALYA GAVRİLİŢA, Moldova Başbakanı: «Da laflaşalım nesoy bizdä kararlar var baalı üüretmäk kodeksın diişilmeklerindä. Sizdä şindän sora proekt var. O baalı diil sade bu soruşlan, ama başkaylan da. Biz isteriz ceviz ayın 1-dän o şindän sora Parlamenttä olsun».

Bakmayarak buna başbakan Natalya Gavriliţa teklif etti kabletmää kararı kanon proektin zap edilmesi için.
Источник grt.md
280

İlgili statyalar

Video: GAGAUZİYANIN EN  İİ ÜÜREDİCİLERİ ÖDÜL KABLETTİLÄR

Gagauziyanın  üürenmäk kurumnarın 80 üüredicilerini hem da terbiedennerini baaşışladılar diplomnarlan. Toplantı baalıydı  üüredicilerin  yortusunnan. Baaşlamak ţeremoniyas geçti Kirsova küüyündä. Bu yıl Gagauziyanın  üürenmäk kurumnarın 80 üüredicilerini hem da terbiedennerini baaşışladılar diplomnarlan türlü nominaţiyalara görä, angılarını notaadılar onnarın kollegaları, üürenicilär hem da uşakların ana – bobaları. Gagauziyanın   baş üüretim  bakannın öndercisi  Natalya Kristeva  nişannadı, ani kararlandılar kriteriyalar, angıaları  lläzımdılar  uysunnar üüredicilerä.  Bölä proţes, ayırmaa deyni en ii üüredicileri  sayılȇr enilik gibi  bu yıl. NATALYA  KRİSTEVA, Gagauziyanın   Baş üüretmäk  bakannıın başı: “Bu  takım ayırıldı Gagauziyanın  üürenmäk kurumnarın 80 üüredicilerini hem da terbiedennerini  türlü nominaţiyalara  görä, deecez —  en ii rus dilindä üüredici, en…

Halk Topluşunda soruş şkolalarda sanitar odaların düzülmesi için geçmedi

Merkezdän gelän finansları Gagauziyanın şkolalarına vermäk için soruşunu bakarkan, deputatlarda peydlandılar kimi soruşlar. Gagauziyanın Üüretim bakanı Natalya Kristeva nışannadı, ani merkezdän gelän finansları teklif ediler vermää üüredicilerä transport ödemesi için, uşakları gezdirmäk için, küçük gimnaziyaları finanslamaa deyni hem kimi okullarda sanitar odalarını düzmäk için. “Büünkü gündä 2 mln ley lääzım bu uura vermää. Gagauziyada her yıl düzüler 3,4 sanitar odası. Büün sanitar odaları yok Bucakta, Çebanov adına gimnaziyasında hem Rudenko adına üürenmäk kurumunda. Bu finanslarlan biz yapabilecez 3 sanitar oadasını”, — açıkladı Natalya Kristeva. GHTdeputatı Elena Ürçenko  nışannadı, ani bu kararı lääzım kabletmää, çünkü düzüntücülük işlerini en uygun yaz dinnenmäk…

Bakannık Komiteti kayıl oldu Moldova Üüretim kodekdinä teklif edilän çoyu diişilmeklärlän

Bakannık komiteti açıkladı bakışını üüretim kodeksinä diişilmeklär için. Bu diişilmekleri teklif etti Moldova üüretim ministerlii. Moldova üüretim ministerlii yolladı Gagauziyaya Bakannık Komiteti baksın deyni  Üüretim kodeksinä diişilmeklär kanon proektini. Bakannık Komiteti kendi oturuşunda  açıkladı  kendi bakışını bu dokument için. “Bakannık Komiteti tutturȇr bu diişilmekleri. Kanona görä onnar yapılaceklar 18, 21, 48, 134 statylarına. Bitki yılların süresindä Bakannık Komiteti herzaman açıklardı, ani bu statyalara lääzım diişilmekleri yapmaa. Bu bölümnär baalı üüretim sferasında menecmentlan. Lääzım  baş funkţiyaları pay etmää”, — söledi Gagauziya üüretim bakanı  Natalya Kristeva. Üüretim bakanın laflarına görä diişilmeklerin listesindä var punktlar, angıları için çoktan  Bakannık Komiteti sölärdi. “Biz çoktan…

Bakannık Komiteti teklif eder eni kanonnarı üüredicileri desteklemäk için

Gagauziyanın Bakannık Komiteti hazırladı iki kanon proektini, angıları doorudulu     üüredicilerin ay kazançlarının zeedeletmesinä.  Bu iş lääzım zeedeletsin üüredicilerin sayısını regionumuzda. Gagauziyanın üürenmäk kurumnarında 114 üüredici büün etmeer. Statistikaya görä genç uzmannarın sade yarısı kendilerinä zanaat uurunda iş bulȇrlar. “Yazık, ama kimi disţiplinaların üüredicileri 60 yaşını aykırladılar. Matematika hem fizika disţiplinalarında üüredicilär  65 yaştan büük. Bu problema bütün devlettä 3- yıldan sora duyulacek”, — nışannadı Bakannık Komitetin başı İrina Vlah. Gagauziya  üüretim bakanı Natalya Kristeva nışannadı,  ani Gagauziyada işleyän genç uzmannarın taa çoyu her yıl 7 bin leyä kadar  kaybederlär sade o sebeptän, ani regionumuzun dolayların statusu belli edilmer kanonda.  Başka…

Halk Topluşunda hazırladılar iniţiativayi yardım için yufka durumda insannara kışın

GHT başın yardımcısı Aleksandr Tarnavskiy Gagauziyanın zor halda bulunan yaşayannarına yısıtmak vakıdında finans yardımın verilmesi için kanon proektini teklif etti. Proektin baş daavaları hem neetleri için o Gagauz adiosunun cannı yayında programasında açıkladı. Derindän ilerki süjedımızda. O üzerä, ani energetika mallarına paalar gün — gündän üüselerlär da bu proţes hiç durgunmȇr, Gagauziyanın çoyu yaşayannarı ödeyämerlär kullanılan koşullar için. Bu üzerä GHT başın yardımcısı Aleksandr Tarnavskiy  «KALİTELİ YAŞAMAK» fondun kurulması için kanon proektini teklif etti. Bu kanon, umutlanȇr deputat, yardım edecek makar bir damna ilinnetmää insanın harçlarını yısıtmak vakıdında. Soţial yardımını teklif ediler 1 bin leylik yapmaa. Bu para verilecek aylenin…