Gagauziyanın uşak başçalarında Dionis Tanasoglunun 100 yaşına baalı anmak olayları geçer

Aprel ayı Gagauziyada Ana dilinnän baalı. D. Tanasoglunun 100 yaşına görä 2022 yıla avtonomiyada onun adı verildi. Buna görä üüretmäk kurumnarında geçirilecek oluşlar gagauz dilindä, angıları baalı yazıcının, pietçinin, dramaturgun Dionis Aganın yaradıcılıına. Beşgioz küüyündä geçti bölä bir oluş.

Yazıcının Dionis Tanasoglunun 100-cü yaşına baalı yortulu oluş gagauz dilindä Beşgioz küüyündä «Güneşçik» uşak başçasında geçirildi.

«Mardın bitkisindän çekettik oluşları yaslada geçirmää. «Мasal-masallansın» ikinci grupadan çekettiynän terbiedilennärlän göstereriz, şiirleri okuyȇrız, oyunnarı oynȇȇrız», — annattı uşak başçasının başı Nadejda Stoyanova.

Üüredicilär uşaklarlan türlü boyda geçirdilär yarışmayı pak gagauz dilindä Dionis Tanasoglunun yaratmalarınnan.

«Bu gün, uşaklar, biz tanışacez D.Tanasoglunun şiir yaradıcılıınnan. Yazıcı, şayır bu yıl 100 yaşını tamannayaceydı. O natura, aylä, dostluk için yazardı», — söledi gagauz dili üüredicisi Elena Çolak.

«Güneşçik» uşak başçasında geçirilän oluşların hazırlanmasında aktiv pay alȇr terbiedilennerin ana-bobaları da, söleer kurumun öndercisi.

«Ana-bobalar uşaklarlan hem üüredicilärlän birerdä bibliotekalarda şiirleri ayırȇrlar da üürenerlär», — söledi o.

Peetçi D. Tanasoglu yazdı şiirleri nicä küçüklerä, ölä dä büüklerä deyni. Onun yaratmaları girerlär üüretmäk programalarına.
Источник grt.md
262

İlgili statyalar

Dionis Tanasoglunun yaradıcılıına baalı oluş geçti Komrat S.Kuroglo adına gimnaziyasında

Komrat kasabasının Stepan Kuroglo adına gimnaziyasında geçti toplantı, angısı adalıydı  yazıcının, üüredicinin, muzıkantın, dramaturgun  Dionis  Nikolaeviç Tanasoglunun 100 – cü yıldönümünä. İki ayın süresindä Komrat kasabasının Stepan Kuroglo  adına gimnaziyasında  geçiriler oluşlar, baalı peetçiya, yazıcıya,dramaturga, folklorista, gagauz dilindä  ilk yaratmanın avtoruna Dionis Tanasogluya. Hepsi onnar hazırlanȇr üürenmäk kurumun gagauz dili,  literatura, gagauz halkın adetleri üüredicisinnän Vera Arakelännan. Gimnaziyanın başlankı klasların üürenicileri  hazırladılar programayı avtorun yaratmalarına görä. Dionis Nikolaeviç Tanasoglunun 100 –cü yıldönümü için üürenmäk kurumu plana koydu  geçirmää bir sıra toplantıları, angıları geçeceklär nicä erli, ölä da regioun uurunda. Источник grt.md

Baurçü küüyündä Dionis Tanasoglunun yaradıcılıına baalı tombarlak masa geçti

Baurçu küüyün bibliotekasında geçti tombarlak masa hem sergi, baalı yazıcının, peetçinın Dionis Tanasoglunun100 –cü yıldönümünä. Gagauz yazıcısı, gagauz dilindä ilk romanın avtoru, şayır, üüredici, muzicacı, kompozitor, gagauz alfabetin kurucusu, folklorist, dramaturg, Milli teatru incäzanaatın kurucusu Dionis Tanasoglu bu yıl 100 yaşını tamannayaceydı. Tombarlak masa adalıydı bu büük insana. İstorik hem yazıcı Konstantin Kurdoglo çizgiledi, ani  bölä insannarın yaratmak yolu için lääzım hepsi bilsinnär. «Elbetki,bu şannı adam derin iz braktı istoriyada. Var taa bölä laflar halkların arasında, ani açan adam talantlı, o diil sade bir uurda talantlı. О çok açık her taraftan. Haliz Tanasoglo bölä bir adamdı. Bizä örnek nicä patriot…

Dionis Tanasoglunun yaptıkları unudulmadı

Orak ayın 7-dä  Komrat  Devlet  universitetindä  «Dialog millet dili  için hem  onun rolü kultura, üüretim hem incäzanaat ilerlemesindä» temayalan bilim – praktika konferenţıyası geçti. Oluş baalıydı Dionis Tanasoglunun duumasından 100 yıldönümünä. Sabaalen  Gagauziyanın bilim adamnarı, üüredicilär, Dionis Tanasoglunun  dostları, ortakları Komrat  Devlet  universitetin şannı  alleyasında toplandılar, ki  anmaa gagauz yazıcısını hem onun büstuna çiçekleri  koydular. «Büün önemli gün. Dionis  Tanasoglu nekadar  yaşadı  hepbir  sölärdi, ani  biz diil lääzım gagauz dilini  unudalım. Koruyunuz  Gagauziyayı, ilerledin gagauz dilini «, — söledi KDU rektoru Sergey Zahariya. Esaba alarak  Dionis Tanasoglunun yaptıklarını  gagauz dilin korumasında hem ilerlemesindä hem  onun 100-cü  yıldönümünü, M.Maruneviç adına  bilim…

Yortulu oluşu D.Tanasoglonun 100 yaşına baalı geçirdilär Baurçuda gimnaziyasının üürenicileri

Baurçu küüyün gimnaziyasında geçti yortulu oluş baalı yazıcıya, peetçiya, dramaturga, folkloristä, gagauz dilindä ilk romanın avtoruna Dionis Tanasogluya, angısı bu yıl tamanaceydı 100 yaşını, hem gagauz dili Gününä karşı. Baurçu küüyün üürenmäk kurumun 5 – 9 klaslarda üürenicilär annatılar gagauz  yazısının kurulmak yolunun ilk ȇtapları için, hem Dionis Tanasoglunun gagauz üüretim hem kultura uurunda katkıları için. Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah çizgiledi üürenmäk kurumun üüredicilerin üüsekprofessionallıını, hep ölä danıştı üürenicilerä istemeklän üürensinnär kendi ana dilini. Gimnaziyanın öndercisi Galina Pamujak çizgiledi, ani üürenicilär kendi ana dilini üürenerlär büütün üürektän, da hepsi bunnar olȇr üüredicilerin yarımınnan. Dionis  Nikolaeviç Tanasoglonun 100 –cü yıldönümü için…