Gagauziyanın şannı izmetçisi adını kablettilär üzdän zeedä uzman türlü sferalarda

Gagauziyanın şannı izmetçisi adını kablettilär üzdän zeedä uzman türlü sferalarda

Komratta kutlanıldılar kendi izmetindä üüsek başarılara etişän uzmanarı.

Gagauziyanın şannı izmetçileri ödüllerini her yıl kablederlär Avtonomiyada türlü uurlarda çalışan uzmannar. Onnarın arasında çiftçilär, üüredicilär, jurnalistlär, mediţina, kultura hem sport  izmetçileri. Gagauziyanın M.Maruneviç adına bilim – aaraştırma merkezin 2 uzmanı kablettilär M.Çakır adına ordenı.

 “Saa olunuz, ani topladınız bizi büün bu salonda. Burada büün toplandılar Gagauziyanın en seçilmiş insannarı. Onnar kazandılar burada bulunmayi, ki onnarı bütün Gagauziya görsün. İi başarılar işimizdä, hepsi ne yapılȇr fayda getirsin halkımıza”,  — danıştı şannı izmetçi adını kabledennerä BAM  aaraştırıcısı Mariya Kopuşçu.

Sport uurunda üüsek başarlara etişmäk için hem uşaklarda sporta sevgiyi terbietmäk için M.Çakir adına ordenını kabletti Moldovanın şannı treneri Pötr Kuru.

“Pek sevinerim, ani benim zaametimi esaba aldılar. Bizim işimiz beki diil okadar belli, ama biz büüderiz saalıklı uşakları, halkımızın saalıı bizdän çekiler”, — söledi Pötr Kuru.

Üüsek ödülü bilim uurunda zaamet için  kabletti KDU filologiya bilgileri doktoru İvanna Bankova.

“Bän kendi izmetimdä çalışacam ötää dooru da. Saa olsunnar, ani esaba aldılar benim işimi”, — söledi İvanna Bankova.

Yıl yıldan ödülleri kabledennerin sayısı diyişer,  ama sade bir iş diişmedik kalȇr, ödüllär verilerlär en çalışkan, en başarılı uzmannara.

“Büün burada bulunȇrlar Gagauz halkının en başarılı hem en talantlı insannarı. Siz kendi hergünkü işinizi bütün ürektän yaptınız, istämeyeräk baaşış. Siz işinizlän örnek oldunuz. Saa olunuz sizä bu iş için. İnanȇrım, ani siz yapacenız bizim cümnemizi, dolayımızı, Vatanımızı taa islää”, — danıştı ödülleri kabledennerä Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah.

Önemli urgulamaa, ani ödüllenmiş uzmannarın taa çoyu üüsek uurlara etiştilär yıllar boyunca çalışkannıınnan, göstereräk örnek herbirimizä.
Источник grt.md

İlgili statyalar

Gagauziyadan şannı trener Pötr Kuru oldu Evropa çempionu dzüdo uurunda

Kirez (iyün) ayın ikisindän Greţıyada Krit adasında İraklion kasabasında geçer Evropa çempionatı dzüdo uurunda veterannarın aralarında. Yarışmaklarda pay aldı Moldova toplumunnan gagauz sportçusu, şannı trener Pötr Kuru, angısı kazandı Evropa çempionu titulunu. Gagauziyanın hem Moldovanın şannı trenerı dzüdo hem sambo uurunda Pötr Kuru pay aldı 100 kilalık kategoriyada. O geçirdi üç güreş, angılarını taradı. Üçüncü güreşi ilk er için ipon çalımınnan taradı konkurentını Almaniyadan. Karşıtlan taa ileri buluşmadı, onun için koydu bütün kuvedini, da kazandı çempion titulunu.  Yarışmaklarda pay aldılar sportçular 36 devlettän. “Yarışmaklar  geçtilär üüsek uurda, hepsi çempionnar güreştilär , geçirip üçär-dördär güreş, taradılar kendi konkurentlarını, da kazandılar ilk…

09 09 21 MİHAİL ÇAKİR – GAGAUZ HALKIN APOSTOLU

Ceviz ayın 8 — dä  77 yıl geeri  geçindi gagauz aydınadıcısı  protoierey Mihail Çakir. Bu büük kayıplıktı diil sade moldovanın cümnesinä deyni,  ama gagauz halkına da.  Onun  anmak günündä Moldovanın Devlet Universitetindä  geçirildi bilim-praktik konferenţıyası «Tarih ecellerin birlii». Mihail Çakirin anmak günündä Moldovanın Devlet Universitetin klisesindä geçti slujba onun adına. Gagauz aydınnadıcısı  bu klisedä  işledi 35 yıl. Din izmetçileri, angıları büün ilerlederlär onun işini, sölerlär, ani o braktı büük zenginnik nicä din tarafından, ölä da başka bölümnerdä. «Biz bulunȇrız o  vakıtta, açan biz savaşȇrız enidän kaldırmaa bizim kulturayi, istoriya zenginniklerini. Bizim büük zenginiimiz, bu bölä insan, nicä Mihail Çakir. Da…

150-dän zeedä gencecik güreşçi gösterdi uurunu Gagauziyanın çempionatında

Serbest güreşi yarışmakları geçti Kıpçak küüyündä. Bu yarışmaklar yardım ederlär genç güreşçilerä hazırlanmaa Moldovanın serbest güreş çempionatına. Gagauziyanın serbest güreşi çempionatında Kıpçak küüyündä pay aldılar 13 yaşınadan güreşçilär bütün avtonomiyadan. Yıl-yıldan taa çok uşak havezlän geler güreşä. Yarışmaklarda pay aldılar 150 güreşçidän zeedä, güreşlär geçtilär 13 aarlık kategoriyasında. Hepsi güreşçilär gösterdilär kendilerini üüsek uurda. “Bizdä Gagauziyada 800 kişiya kadar çoçuk güreşlän zanaatlanêr, işleer 26 trener. Onuştan biz yapêrız çempionatı etaplara görä. Büün Kıpçak küüyündä, taa Kongazda yaptık, olacek Komrat kasabasında da”, — açıkladı Gagaziya sport bakannıın uzmanı Pötr Kuru. Yarışmakların davacısı Mihail Molla çizgiledi, ani bu çepmionat yardım edecek bulmaa…

Gagauziyanın en ii üüredicileri ödülledilär başarları için işindä

Oktäbrinin 18-dä Komratta Gagauziyanın en ii üüredicilerini ödülledilär.  Yortulu oluş Bütün dünnä üüredilär gününä adalıydı.   Çok yılık zaamet, üüsek profesionallık hem evlad boyun terbietmesi için avtonomiyanın kuvetleri şannı üüredicileri nışannadilar. Ödülleri hem diplomnari Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah baaşaldı. Halkalarası dillerin çalışmaları hem büük profesionallık Gagauz topraanda zaameti için şannı adı «Gagauziyanın şannı vatandaşı» Moldovada ANTEM programasının başı Luçiya Kuku kabletti. LUÇİYA KUKU, Moldovada ANTEM programasının başı: «Devlet dilinin 70 üüredicisinnän hem 120 gagauz dilin üüredicilerinnän birliktä, kim uşak başçalarında işleerlär, biz ţalışȇrız uşakları üüretmää iki dildä lafetmää. Sevineriz, açan uşaklar gelärkenä uşak başçalarına iki dildä selemneşerlär».   İRİNA VLAH,…

Gagauziyada olimpiadalar  tarayannarı ödüllendilär

Devlet hem dolay olimpiadalarında bu yıl pay aldılar 1,5 bin üürenicidän zeedä bütün Gagauziyadan.  Tarayannarı ödülledilär Komrat kasabasının kultura evindä. Respublika olimpiadalarında pay aldılar 234 üürenici, onnarın 42-si üüsek bilgileri gösterdilär. Dolay olimpiadalarında da 865 üünenicidän 280-ni ödül kabletilär. Üürenicilerin kimisi pay aldılar birkaç olimpiadada birdän. Bu iş engel etmedi onnara üüsek bilgileri göstermää dä ödül erlerini kazanmaa. “Pek sevinerim bu sţenada bulunmaa. Yoktu umudum, ani bukadar çok er kazanacam. Şükür ederm üüredicilerimi ani beni inandılar”, — söledi Çadır-Lunga kasabasının M.Guboglo adına liţeyin üürenicisi Evgeniy Lülenov.   “Şükür ederim bu yortu için. Şükür ederim üüredicimi, angısı inandı hem hazırladı beni…