Gagauziyanın hepsi üüretim kurumnarın bitirennerin balosu geçti Komradın meydanında

Biyaz balonnar hem Biyaz avşam. Bu yıl liţeyleri başarannarın avşamına toplandılar Gagauziyanın üürenmäk kurumnarının 500 — zä yakın başaranı.

2022-cı yılın başarannarın arasında bulundular Gagauziyanın 19 liţeyin, 2 kolecin, 3 profesional uçilişçesinin hem KDU üürenicileri. Gözäl, akıllı hem gelecektä eni işleri gerçeklemeyä hazır üürenicilär, yortunun baş kahramannarı oldular.

 “Bän pek bekledim bu günü. Bän bileerim nereyi bän gidecäm, isteerim olmaa profesor hem sanȇȇrım, ani Allah bana yardım edecek”.

“Bän pek mutluyum büünkü gündä hem biraz darsıma içindä var ani bitirerim 12-ci klası hem geldim bir yolun da düşünerim, ani ileeri dooru hepsi islää olacek”.

“Bän hiç pişman olmȇȇrım, ani bän başardım liţeyi hem çok mutluyum bu gün. Bän doktor olmaa isteerim uşakları ilaçlamaa isteerim. Üürenecam Kişinövda”.

“İleri istäärdim taa hızlı başarmaa, ama büün bira gücenikim. İsteerim yüriik fakultetinä üürenmää gitmää”.

“Şkola başarıldı, bunda bişey korkunç yok. İsteerim psiholog olmaa. İsteerim kalmaa Moldovada”.

Açılayarak umudunu, ani büünkü başarannar birkaç yıldan sora döneceklär Gagauziyaya üüsek uurda uzmannar gibi, herbirini kutladılar gagauziyanın Bakannık Komitetin hem Halk Topluşun temsilcılerı.

“Bän bileerim, ani siz bizdän taa islääsınız. Bän inanȇrım, ani siz yapaceenız taa gözäl bir dünnää. Sizin yaşamanızda başarılȇr bir pay hem başlȇȇr eni bir pay, angısında sizin bilgileriniz yardım edeceklär ileeri gitmää”, — söledi Gagauziyanın başkanı İrina Vlah.

 “Sizin aranızda var öleleri, angıları aşırıda üüreneceklär. Ama tutunuz aklınızda, ani siz Gagauziyadansınız. İlerlediniz bu adı. İnanȇrım, ani siz döneceeniz geeri üüsek uurda uzman olarak”, — söledi GHT başı Dmitriy Konstantinov.

“Bän bakȇrım sizä, da annȇȇrım, ani siz bilersiniz nereryi gitmää, siz annȇȇrsınız ne lääzım sizä bu yaşamaktan. Siz pek akıllıysınız, siz arifsiniz. Bän bileerim, ani siz diyştireciniz bu dünneyi ii tarafa”, — söledi Gagauziyanın Üüretim baş bakannıın başı Natalya Kristeva.

Gagauziyanın üürenmäk kurumnarını bu yıl başardılar 490 üürenici. Çoyu onnardan plannȇȇrlar katılmaa Gagauziyaylan  MD Tehnik Universitetindä üürenmesi için verilän programasına.

“Bu eni bir adım. Bän isteerim MD Tehnik universitetindä üürenmää. Burada islää bir destek programası var. O yardım edecek bizä ayaa kalkmaa”.

“Bän şansora girdim MD Tehnik universitetinä. Sayȇrım, ani bölä programalar lääzım olsunnar. Umutlanȇrım ani çoyu isteyeceklär katılmaa buprogramaya”.

Bu yıl avşamı simbolik adı oldu  “Biyaz Avşam”. O nışannȇȇr birlii, usluluu, açık yolu hem eni bşarıların çeketmesini.

“Hem sevinmelik var hem biraz zor, ani gierlär bizdän. Dileerim onnara bulsunnar kendi yollunu da kaldırsınnar Gagauziyayı hem Moldovayı üüsek uura”, — söledi Kıpçak küüyünün B.Yanokoglo adına liţeyin öndercisi Olga Hadjioglo.

Avşamın sonunda başarannar oynadılar kendi son valsını hem kolverdilär göklerä biyaz balonnarı. Onnara gösterildi maasuz kanţert programası.
Источник grt.md
111

İlgili statyalar

Gagauziyanın en ii başarannarı hem üüredicileri ödüllendilär

Bakalavra ȇkzamennerin çıkışlarına görä, Gagauziyanın en ii başarannarını belli ettilär. Yortulu oluş Коmratta geçti. Ödülleri kablettilär 50 kızdan hem çocuktan zeedä. BАК — 2022  sesiyasının çıkışlarına görä 9 hem 10 notasına hepsi ȇkzamenneri dört başaran verdi. Onar da «Altın» medaliyi üürenmäk için kablettilär, gümüşü — 49 başaran. Ödülleri tamannadı premiyalar: 30.000 ley altın için hem 15.000 gümüş için. Ödüllendi 16 üüredici dä. Kendi geleceeni başarannarın çoyu artık seçtilär. Kimileri mediţinayı, kimileri tehnik universitetini, KDU hem Rusiyanın universitetlerini. Yana Mitioglo Valkaneşin A.Doljnenko adına liţeyindän bu yılın başaranı, söledi, ani mediţina institidina girdi üürenmää. YANA MİTİOGLO,  Valkaneş A.Doljnenko adına liţeyin başaranı: «Ȇkzamennerä…

Üüretim grantları programasının yardımınnan üürenmiş gençlär Tehnik universitetini bitirdilär

Gagauziyaya geldilär ilk uzmannar, angıları üürenmäk grantlarına görä Moldovanın Tehnik universitetindä zanaat kablettilär. Onnarlan buluştu İrina Vlah. Üürenicilerä, angıları istedilär üürenmää MD Tehnik Universitetinä, verildi finans yardımı Gagauziyanın tarafından. Bu programa işlemää başladı 2018-ci yılda. Büün ilk uzmannar şansora geeri Gagauziyaya döndülär. “Siz ilksiniz hem siz okadar bizä deyni önemliyiniz, ani biz isteeriz ki bizimnän barabar koyulmuş kuvet hem neetlär üüsek uurda gerçeklensinnär. 4 yılın süresindä pek çok kuvet koyuldu hem biz herzaman düşünärdik ne yapmaa taa, ki sizä taa meraklı üürenmää olsun”, — söledi Gagauziyanın Başkanı. İrina Vlah nışannadı, ani üürenmäk uuruna koyulan investiţiyalar büün en önemli hem gelecektä…

Çadır-Lungada M. Guboglo adına liţey 30 yıldönümünü kutladı

Kasım ayın 26 — da Çadır — Lunganın Mihail  Guboglo adına liţeyi nışannadı 30 yıldönümünü.  Üüretim kurumun üürenicileri  hem  üüredicileri  hazırladılar  yortulu  programasını. Çadır — Lunganın Mihail  Guboglo adına liţeyi Gagaziyanın  üüretim  kurumnarın arasında hep en iilerindän biri sayılêr. Liţeyin üüredicilerin hem işçilerin profesional uuru üüsek,  üürenicilär her keret  üüsek  erleri  alêrlar regional hem respublika olimpiyadalarında. Üüredicilär üürenicilärlän hem bu liţeyi bitirennärnän bilä kutladılar kendi paalı liţeyin 30 –cu yıldönümünü. «Liţey — o bizim evimiz,  angısını  biz  düzdük  bilä. Bilä  üürenicilärnän, bilä  üüredicilärlän, bilä  analarlan — bobalarlan, bilä  musaafirlärnän,  agıları  büün  bizimnän  bilä. Hepsi koydu  kendi payını  bu düzülmeyä, biz …

Gagauziyada olimpiadalar  tarayannarı ödüllendilär

Devlet hem dolay olimpiadalarında bu yıl pay aldılar 1,5 bin üürenicidän zeedä bütün Gagauziyadan.  Tarayannarı ödülledilär Komrat kasabasının kultura evindä. Respublika olimpiadalarında pay aldılar 234 üürenici, onnarın 42-si üüsek bilgileri gösterdilär. Dolay olimpiadalarında da 865 üünenicidän 280-ni ödül kabletilär. Üürenicilerin kimisi pay aldılar birkaç olimpiadada birdän. Bu iş engel etmedi onnara üüsek bilgileri göstermää dä ödül erlerini kazanmaa. “Pek sevinerim bu sţenada bulunmaa. Yoktu umudum, ani bukadar çok er kazanacam. Şükür ederm üüredicilerimi ani beni inandılar”, — söledi Çadır-Lunga kasabasının M.Guboglo adına liţeyin üürenicisi Evgeniy Lülenov.   “Şükür ederim bu yortu için. Şükür ederim üüredicimi, angısı inandı hem hazırladı beni…

Video: GAGAUZİYANIN STUDENTLERİN ÜÜRENMESİ İÇİN GRANT PROGRAMASI GENİŞLENER

2018 — ci yıldan beeri Gagauziyada işleer studentlerä grant vermäk programası, angısına görä avtonomiyanın gençleri Moldovanın Tehnik Universitetindä üürenerlär. Bu yıldan beeri programa genişlendi. Bu yıl Gagauziyanın studentlerin üürenmesi için programasının grant sayısı zeedelendi. Bu yıldan beeri üüremnäk için para yardımını var nicä kabletsinnär diil sade Moldovanın Tehnik Universitetindä üürenän studentlär, ama başka universitetlerin studentleri dä. NATALYÄ  KRİSTEVA, Gagauziyanın üüretim bakanı: «Eer avtonomiyanın liţeyini başaran üürenici ayırarsaydı o zanaatı, angısı pek lääzım bizä, angı universitettä dä o üürenmesä, o yakışȇr bu yardımı kabletsin.  Herbir uşak bizä var nicä danışsın da biz ona yardımcı olacȇz. Yardımın sayısı yllık kontrakt paasını kapȇȇr».…