Gagauziyanın en ii başarannarı hem üüredicileri ödüllendilär

Bakalavra ȇkzamennerin çıkışlarına görä, Gagauziyanın en ii başarannarını belli ettilär. Yortulu oluş Коmratta geçti. Ödülleri kablettilär 50 kızdan hem çocuktan zeedä. BАК — 2022  sesiyasının çıkışlarına görä 9 hem 10 notasına hepsi ȇkzamenneri dört başaran verdi. Onar da «Altın» medaliyi üürenmäk için kablettilär, gümüşü — 49 başaran. Ödülleri tamannadı premiyalar: 30.000 ley altın için hem 15.000 gümüş için. Ödüllendi 16 üüredici dä.

Kendi geleceeni başarannarın çoyu artık seçtilär. Kimileri mediţinayı, kimileri tehnik universitetini, KDU hem Rusiyanın universitetlerini. Yana Mitioglo Valkaneşin A.Doljnenko adına liţeyindän bu yılın başaranı, söledi, ani mediţina institidina girdi üürenmää.

YANA MİTİOGLO,  Valkaneş A.Doljnenko adına liţeyin başaranı: «Ȇkzamennerä üürenmenin sırasında lääzım hazırlanmaa, cuvaplı hem esaplı hem korkmamaa, ani nesä unudacan».

Kongaz Suleyman Demirel adınaMoldo-türk liţeyin başaranı Stepan Yularji Moldovanın tehnika universitetinä girdi üürenmää.

STEPAN YULARJİ, Kongaz S. Demirel adına Moldo-türk liţeyin başaranı: «Bakalavra ȇkzamennerini başarlı verdim, sınışlar zordular. Bu yıl programalar diiştilär, ama yapabildik onnarı. Bizim liţeyin başarannarı islää verdilär».

Üürenmenin başarlı çıkışları-hergünkü hem yılların büük zaameti, söledi Gagauziyanın Genel üüretim bakannıın başı Natalya Kristeva. Te bunun için avtonomiyanın kuvetleri kararladılar gagauz liţeyistlerini-başarannarını.

NATALYA KRISTEVA, Gagauziyanın Üüretim bakanı: «Gözäl bir yortu avtonomiyamızda. O baaşlanılȇr onnara, kim gururlu liţeyi başardı, kim islää ȇkzamenneri verdi da kendi üüretmäk okulun hodulluu oldu. İsteerim bu gün çok vakıt aklınızda taa kalsın».

Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah başarannarı üüsek notalarlan kutladı hem çizgiledi, ani avtonomiyanın zoru var doktorlarda, üüredicilerdä hem injinerlarda.

İRİNA VLAH, Gagauziyanın Başkanı: «Hodulluu canımda bu gün duyȇrım hem mayıl olȇrım sizä, çünkü büün biz en başarlı başarannarı kutlȇȇrız. Siz çalışkansınız, talantlıysınız hem neetliysiniz. Siz – üürenmäk güreşindä bizim çempionnarsınız».

Ödüllendi 16 üüredici da, kimin terbiedilenneri üüsek başarları gösterdilär.

En ii başarannarı kutlamak artık adetli yortu oldu. Bu yılın bakalavra ȇkzamennarın çıkışlarına görä 489 başaranından – 453 kandidat verdi. Bütün Moldovada 35 kandidat ȇkzamen sesiyasını verämedi.
Источник grt.md

İlgili statyalar

Gagauziyada bakalavr ekzamenerini verdilär bitirennerin 90% zedä

Gagauziyada bakalavr ekzamennerini verä bildi 90 zeedä 12 klasların başarannarı. Bunu avtonomiyanın üüretim bakanı Natalya Kristeva haberledi, intervyu vereräk bizim kanala. Bu takım çıkışları başarannar kazandılar kullanıp iki  ekzamen sesiyasını. Çıkışta yakın 93 proţent üürenici olabildi bakalavr statusunu kabletsin. NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın üüretim bakanı: «Pazertesi günü bitki diplomnar başarannara verildi. Bütünnä 489 kişi 2022 yılda ekzamen verdi. Bundan kaarä 15 uşak bıldırkı yıllardan borçları vardı. Ama çıkış bit taa sık bu yılın başarannarına görä yapȇrız. 489 üürenicidän 453 kişi bakalavr statusunu yaptı». Bölä çıkışlara üürenicilär diil birdän etişmää becerdilär. İlk turun çıkışları pek sevindirmedilär. Yakın 100 başaran verämedi ekzamenneri. NATALYA…

Gagauziyanın hepsi üüretim kurumnarın bitirennerin balosu geçti Komradın meydanında

Biyaz balonnar hem Biyaz avşam. Bu yıl liţeyleri başarannarın avşamına toplandılar Gagauziyanın üürenmäk kurumnarının 500 — zä yakın başaranı. 2022-cı yılın başarannarın arasında bulundular Gagauziyanın 19 liţeyin, 2 kolecin, 3 profesional uçilişçesinin hem KDU üürenicileri. Gözäl, akıllı hem gelecektä eni işleri gerçeklemeyä hazır üürenicilär, yortunun baş kahramannarı oldular.  “Bän pek bekledim bu günü. Bän bileerim nereyi bän gidecäm, isteerim olmaa profesor hem sanȇȇrım, ani Allah bana yardım edecek”. “Bän pek mutluyum büünkü gündä hem biraz darsıma içindä var ani bitirerim 12-ci klası hem geldim bir yolun da düşünerim, ani ileeri dooru hepsi islää olacek”. “Bän hiç pişman olmȇȇrım, ani bän…

Video: GAGAUZİYANIN EN  İİ ÜÜREDİCİLERİ ÖDÜL KABLETTİLÄR

Gagauziyanın  üürenmäk kurumnarın 80 üüredicilerini hem da terbiedennerini baaşışladılar diplomnarlan. Toplantı baalıydı  üüredicilerin  yortusunnan. Baaşlamak ţeremoniyas geçti Kirsova küüyündä. Bu yıl Gagauziyanın  üürenmäk kurumnarın 80 üüredicilerini hem da terbiedennerini baaşışladılar diplomnarlan türlü nominaţiyalara görä, angılarını notaadılar onnarın kollegaları, üürenicilär hem da uşakların ana – bobaları. Gagauziyanın   baş üüretim  bakannın öndercisi  Natalya Kristeva  nişannadı, ani kararlandılar kriteriyalar, angıaları  lläzımdılar  uysunnar üüredicilerä.  Bölä proţes, ayırmaa deyni en ii üüredicileri  sayılȇr enilik gibi  bu yıl. NATALYA  KRİSTEVA, Gagauziyanın   Baş üüretmäk  bakannıın başı: “Bu  takım ayırıldı Gagauziyanın  üürenmäk kurumnarın 80 üüredicilerini hem da terbiedennerini  türlü nominaţiyalara  görä, deecez —  en ii rus dilindä üüredici, en…

01 10 21 «TEKWİLL HERBİR ŞKOLADA» PROEKTİN ÇIKIŞLARI

Gagauziyanın üüretim baş bakannıın önemli taraflarının birisi — uşakları İT zanaantarın kabletmesinä hazırlamaa. Bu neetlän Gagauziya katıldı «TEKWİLL HERBİR ŞKOLADA»  progamasına. «TEKWİLL HERBİR ŞKOLADA»  programanın yardımınnan 2021-2022 ci üürenmäk yılında binnärlän üürenici bütün devlettä üürenäbileceklär İT tehnologiyalarınnan baalı zannatları. Gerçeklemää deyni bu neetleri, programada avtonomiyanın üüredicileri aktiv pay aldılar. «Sayȇrım ani bu pek önemli bir proekt. Bakarak proţentlerä, Gagauziyada taa çok üürenmäk kurumu programaya katıldılar, nekadar Moldovada. Burayı girdilär bizim en aktiv üüredicilerimiz informatika uurunda. Onnar çok eni kendilerinä deyni üürendilär.  Veb dizayn, sayt kurulması, mobil kolaylıkları, elektron intellekt- hepsini bunnarı onnar veräbileceklär bizim uşaklarımıza da.  İsteerim sölemää, ani ceviz…

Gagauziyanın üürenmäk kurumnarına etmeer para sıcaan ödemesi için

Gagauziyanın taa çoyu üürenmäk kurumnarı şansora harcadılar o finansları, angılarını plannadıydılar bu yıla sıcaan ödemesi için. Bunu açıkladı Gagauziyanın Üüretim baş bakannıın başı “Dialog v studiyi” programasında. Gazın birdän paalılanması getirdi ona, ani regionun üürenmäk kurumnarında etmeer finanslar sıcak için ödemää. Gagauziyanın Üüretim baş bakannıın başı Natalya Kristeva nışannadı, ani kimi üürenmäk kurumnarı kapadılar borçları kazanç paraları için verilän paralardan. “Taa çoyu üürenmäk kurumnarda 2022-ci yılın küçük ayında bu uura verilän paraların yarısından zeedesi harcandı. 10 üürenmäk kurumunda etmeyän paralar alındılar işleyennerin ay kazançları ödemesi için finanslarından”, — söledi Natalya Kristeva. Dezgincä küüyündä kurumnarı yısıtmak için 2021-2022 üürenmäk yılında plannandıydı…