Gagauziyanın daa çorbacılıında tuumnardan büüdülmüş fidancıkları pitomniyä dikerlär

Hepsi biler, ani bir fidan — saalıın sızıntısı. O her gün verer okadar kislorod, nekadar lääzım 30  kışıya. Daaların etişmemezliin sebebin beterinä Moldovada  belli ediler havanın zihirlenmesi. Bu üzerä plana koydular devlettä ileri dooru  zeedeletmää daaların plantaţiyalarını 15  proţendä kadar. Her yıl Gagauziyanın daa çorbacılıı  diker 200 ektar daa.  Şkolkaları büüderlär kendi pitomniindä.

Dikilmiş  fidancıkların  bir payını her yıl vererlär  primariyalara eşilletmää deyni yaşamak erlerini, kalan payını da  eni daaların dikmesinä.

“Biz bulunȇrız pitomniktä, angısı 20 ektar kaplȇȇr. Da o kullanılmȇȇr bütündän.  Ekeriz o erdä, nekadar bizä lääzım. Büünkü vakıda Gagauziyaya deyni lääzım büütmää million şkolka türlü çeşitlerdä”, — annattı daa çorbacılıın uzmanı Viktor Bass.

Taa çok fidancıkların dikmesindä hem onnarın hazırlamasında çalışȇrlar karılar. İş zor bakmadaan, ani yardıma geler tehnika da, söleer  brigadir. Ama nekadar da işleer insan, hem el etişmeer.

“Lääzım işçilär, ama  gelerlär işlerlär birär ay, da giderlär.  Şindi biz ekeriz şkolka kuş kirazını (Çerömuha), dün ektik kül fidanını. Sora insannar hazırladılar salkım fidancıklarını primariyalara deyni”, — açıkladı brigadir Sergey Kaşu.

Daa çorbacılıına diil çoktan aldılar eni tehnikayı, çünkü onsuz yapmaa çoyu işleri zor, ama nicä söleer traktorist, o da etmeer çorbacılıkta.

Korumaa deyni  eni hem eski daaları lääzım  birliktä  toplanmaa. Nicä nışannȇrlar  daacılar,  diil hepsi bunu annȇȇr. Onnar aktiv güreşerlär  kanona karşı  fidannarın kesmesinnän, koyunnarın otlatmasınnan hem yangınnarlan, angılarını belli ederlär her yıl.

“Bizdä barabar ekologiyaylan hem poliţiya izmetlerinnän geçireriz  gecä kontrolleri, çıkȇrız  ozaman, açan  geler signal.  Belli ederiz insannarı,  administrativ uurunda cezalanȇrlar onnar.  İsteeriz ki olsun  kanon uurunda taa büük cezalar, te onnara kim keser fidannarı kanona karşı. Zerä bizdä pek sık fidannarı keserlär, ama geeri biz onu büüdämeriz”, — söledi Komrat daa çorbacılıın uzmanı Nikolay Şukanov.

Evropa devletlerindä daalar kaplȇrlar 45 proţent.  Moldovada bu sayı sadece 10 proţent bütün devlettä. Bu söleer onun için, ani straposferanın yok ak ceerleri. Bütündän Gagauziyada daa büümnerinnän  kaplı 13 bin ektardan zeedä. Onnardan 10 bin ektar daa, kalanı pitomniklär, türlü daa kulturaları.
Источник grt.md
224

İlgili statyalar

Gagauziyanın üürenicileri yardım ederlär dikmää daaları

Eşilletmäk ayın içindä daa çorbacılıın uzmannarı Komrat hem Çadır dolaylarında barabar üürenicilärlän  başladılar dikmää daaları. Moldovada sade 12 poroţent daa var. Uzmannarın bakışlarına görä bu sayı lääzım olsun taa zeedä, bakarak bizim kuru havaya. Bir gündä Komratta, Başküüyüdä hem Aydarda daa çorbacılıın uzmannarı barabar uşaklarlan  Gagauziyanın üç üürenmäk kurumnarından diktilär 6 ektar daa. Bir- iki yıldan sora fidancıklar büüyüp dönüşeceklär genç daaya. Devlet koydu davaayı zeedeletmää daa plantaţıyalarını 15 proţenda gelecek yıllarda. Gagauziyanın daa çorbacılıın başı Aleksey Kulikov  nışannadı, ani zaametçilerin hem uşakların  birleşik işi verecek ii çıkışları. “Bizim neetimiz  terbietmää uşakları hem  üüretmää onnarı korumaa hem  sevmää daaları. Biz…

Gagauziyada daaların 23 bin ektarında belli ettilär kanona karşı aaçların kesmesini

Yavaş-yavaş Moldovanın daa çorbacılıkların aaçları eksilerlär. Hırsızlar gecä-gündüz aaçları azaldȇrlar. Böleliklän savaşêrlar poara kazanmaa, satıp oduna fidannarı. Gagauziyada 23 bin ektar daa var, onnarın da aralarında belli edildi bütün yıl hırsızlıklar. Nicä nışannadılar uzmannar Moldsilva agenstvosundan, bu oldu artık biznes, neyi onnar çalışêrlar durgutmaa. Söz gider aaçalrın yıkması için, angıları bulunêrlar devlet, kasabaların hem memlketin fondlarında daa zenginniindä. Hep ölä sıralara katılêrlar parklar, alleyalar, daa boyların ekimleri, yol boyundan aaçlar, bakmayarak ona, onnar kendileri mi osadı insannan eikili mi. “Kanona karşı aaçların yıkması, çamnarın kesmesi hem başka çok yıllık fidannarın yok etmesi. Cezaların sayısı esaplanêr bakarak nekadar kub aaç kesildi,…

Başkan dolaştı Komratta çilek emişini büüdän çorbacılıı

Gagauziyanin Başkanı İrina Vlah   bulundu Komrat kasabanın  kurumunda, angısı büüder  çilek emişini. Kuruldu kurum 2020 yılda, koyup tepliţa kompleksını 1 ektara hem taa bir ektar ekip dışarda, onnar geçirdilär su damnamak sistemasını. Var nicä mi bizdä büütmää çilek emişini, hem var mı bu uura yardım devlettän, üürendi Zinayida Kanţır. 2019 yılda  agrariyalar  Maksim Diyanov  hem Väçeslav Uzun  kararladılar koymaa tepliţaları da büütmää emişleri. Düşüüünüp ayırdılar çılek emişini, çünkü regionda onu yok kim büütsün.  Da ikinci yıl onnar kaplȇȇrlar erli panayırda üüsek eri. Bu yıl bakarak geçän yıla bereket taa ii, söleer Väçeslav Uzun.  Çilää büütmää  kapalı gruntta taa ii nekadar, açık erdä. Butakım, bereketin…

Çiftçi bakannıın başı: Gagauziyada suuk havalardan güzlüklär zararlandılar

Foto: apkgagauzii.md Serın ilkyaz hem yaamursuz havalar getirdilar ona, ani büünkü günä toprakta pek aaz nemnik. Bu kötü duyuler güzlüklerin halında hem durgudȇr ilkyaz ekmäk zamanını. Çiftçilik uurunda durum kahırlandırȇr. Buna sebep oler birkaç faktor, bölä nicä kuraklık, yakacak mallarına, tohumnara, beesleycilera paaların kalkması. Gagauziya çiftçi bakannın başı Andrey Dimitroglo söleer, ani bitki ayazların beterina güzlüklar bulunȇrlar diil islaa durumda. “Gecä olȇr suuk, alȇr ayazlar 3, 4, 5 gradusadan, gündüz sıcak diildi pek. Bu yapȇr stres büümnerä, onnar var nicä hastalansınnar. Lääzım olacek genä serpmää hastalıklardan onnarı, hem da toprakta yok nem. Bu bizi pek kahırlandırȇr. Güzlüklär taa aşaa kalan…

İLKYAZ İŞLÄR BAALARDA

Gagauiyanın baacılarında cuvaplı bir vakıt. Şindi onnar geçirerlär eşil operaţiyaları, başka laflarlan, dalların kırmasını hem yaprakların siireltmesini. ”Biyaz salkım” çorbacılıın başın Vera Yabanjının laflarına görä üzüm çotuu yapȇr taa çok tomburukları, nekadar var nasıl  büütsün hem doyursun. Bunun için baacılara sıra geler aaaltmaa üzüm pandalların sayısını, ki  çotuklar kurumasın. VERA YABANJI  ”Biyaz salkım” çorbacılıın başı «Pandalıın uzunnuu 5-10 santim olȇr ilerlemäk fazasında. Da kabletmää kaliteli  üzümü deyni, onun sayısı çotukta  lääzm belli edilmiş olsun. Bunun için kimileri biz çotuktan alȇrız. O  normirovkanın ilk   fazası, angısında biz yok ederiz   ufak üzümü. Hep ölä baalamak ta. Birkaç gündän sora  olacek eşil baalaması.…