Gagauziyadan gençlär tanıştılar Alexandru cel Bun asker akademiyasında üürenmäk koşullarınnan

«Alexandru cel Bun»  asker  akademiyası  «Açık kapular günü»  oluşunu geçirdi. Baş  neetti  meraklandırmaa gençleri bu üüretim kurumunda üürenmesinnän. Musaafirlerä  gösterdilär  kazarmaları, üürenmäk  bölümnerini, bibliotekayı  hem  imäk  zalasını. Şindiki  zaman  asker  akademiyasında  Gagauziyadan  4  kursant  üürener.

«Alexandru cel Bun»  asker  akademiyası  her yıl  teklif etmää deyni  eni studentleri «Açık kapular günü»  geçirer.  Bu  gün  geçer maasuz te o genç olannara deyni, agıları  isteer  bu  üüretim kurumunda üürenmää. Oluşta bütün Moldovadan büük klasların üürenicileri pay aldılar.

«Te o üürenicilär, angıları  geldi, kendileri  var nicä  üüretim kurumunna tanışsınnar, klasları, imäk  zalasını görsünnär.  Gençlär  görerlär, angı  koşullarda  studentlär  yaşȇrlar», — söledi Anatoliy  Bukuç, polkovnik, «Alexandru cel Bun» asker akademiyasının rektoru.

«Alexandru cel Bun»  asker  akademiyasını  Dezgincä  küüyün yaşayanı Nadejda Dimitroviç 3 yıl  geeri  başardı. Büün o  hodulluklan  izmet eder vatanına şannı bekçi rotasında.

«Asker akademiyası  terbiettii  beni. Yardım etti  bana  asker  bölümündä  ilerlemää», — Nadejda  Dimitroviç.

«Alexandru cel Bun» asker akademiyasının informatika hem  asker baalantıları  kafedrasında yakın 80 genç olan üürener. 25%  onnarın arasında kızlar.

«Bizim  kafedra  üüreder  İT  tehnologiyaların  temelinä görä kompyüterleri, radioları, dronnarı  kullanmaa», — açıkladı Andrey  Medvedeţkiy,  informatika hem  asker  baalantıları  kafedrasının başı.

Oluşta 300-zä yakın genç olan hem kız pay aldı. Onnar istedilär üüretim kurumun sıradakı gününnän tanışmaa. Onnarın aarasında askerä  hazırlayannnar hem  Gagauziyanın liţey  başarannarı vardı.

«Gagauziyanın  üüretim  bakannıın hem  erli  asker  merkezin  yardımınnan  getirdik  abiturientları  tanıştırmaa akademiyalan. İsteeriz ki olsun onnarda da kolaylık  Moldovanın tek  akademiyasına  üürenmää  girsinnär. Görsünnär  nicä  kursantlar yaşȇȇrlar, öndercilerin  hem studentlerin  ilişkilerini», — açıkladı Grigoriy  Kaypak,  Gagauziyada askerlää alan  bölümün başı.

 

«Büün gördüm nicä  üürenicilär  yaşȇȇrlar, nesoy koşullar onnara deyni yapılı, ne onnar iyerlär. Beendim akademiyayı. Düşünerim gelmää akademiyaya üürenmää»,- paylaştı Daniil Mavrodi, G. Gaydarcı  adına liçeyin üürenicisi.

Musafirlerä hazırlanmış sergidä temsil ettilär  milli  armatanın silahlıını: Kalaşnikov tüfeeni, snayper  tüfeeni, makinalı tüfeklerini, amerikanın asker maşınaların modellerini.

«Hepsini  burada beendim. Herersi  gözäl. Düşünerim akademiyaya gelmää üürenmää», — paylaştı Dina  Mitioglo,  N. Tretyakov  adına liţeyin  üürenicisi.

 

«Pek  gözäl  akademiya. Bölä  bişey ilerdän görmediydim», — Marina  Tukan, Tretyakov  adına liţeyin  üürenicisi.

Oluşun süresindä kursantlar — askerlär gösterdilär nicä güreşerlär, becermeklerini tehnikayı  kullanmaa, silahları hem  baalantı  tedarlıklarını.
Источник grt.md
152

İlgili statyalar

Asker akademiyasının temsilcileri Komratta hem Çadırda liçeycilärlän buluştular 

Aleksandru  çel  Bun  asker  akademiyasının administraţiyası  geldi  Gagauziyaya, ki  tanıştırmaa liţeyi bitirennerini bu üüretim kurumunnan.  İki  günün içindä  akademiyanın temsil edenneri bulundular Komratta hem Çadırda. Buluşmaların baş  neetiydi inandırmaa gençleri gelmää üürenmeyä bu üüsek okulda. Aleksandru  çel  Bun  asker  akademiyası türlü zanaatlara görä uzman hazırlȇȇrlar. Akademiyaya var nicä  gelsinnär  üürenmää diil  sade  çoçuklar, ama kızlar da. «Geldik Komrada, ki  başarannara temsil etmää  bizim üüretim  kurumumuzu. Umutlanȇrız, ani  gençlär  isteyeceklär  gelmää  bizdä  üürenmää», — haberledi İgor  Sofronesku, Aleksandru  çel  Bun  asker  akademiyasının bilim işlerdä  prorektor. 30  minudun içindä  asker akademiyasının temsilcileri Komratta başarannarı tanıştırdılar  üüretim kurumun kolaylıklarınnan. «Bän  Kişinöva isteerim gitmää …

«Askerlik akademiyası girginnii terbi eder». Nicä Moldovanın tek askerlik üüsek okulun studentı olmaa

Moldovanın Aleksandr Çel Bun adına tek asker akademiyası işleer Kişinöv kasabasında. Onun baş davası hazırlamaa ofiţerları Moldovanın Milli armatasında çalışmak için. Her yıl üüretim kurumunu başarêrlar uzmannar pehotada, arteleriyada, baalantılar, sınır korumasında hem karabinerlar. Nesoy kullanmaa kolaylıı da girmää üürenmää akademiyaya, üürendi bizim çekim grupamız. Üürenmää akademiyada var kolaylık nicä genç olannarda, ölä da kızlarda. Abiturientlar lääzım göstersinnär bakalavra êkzamennerinin sertifikatını. İlk üürenmäk yıllar zor, önemli olsun dayanmak, kuvet hem becermeklär, nışannadı Akademiyanın rektoru Anatoliy Bukuç. “Aleksandru çel Bun adına Akademiyası — tek üüretim kurumu asker uurunnan. Bizdä var çok türlü zanaatlar Molodovanın gençlerinä deyni. Burada hepsi üürener parasız. Hepsi…

Gagauziyanın 8 okulu üürenicilär için notebook-ları kablettilär

Avtonomiyanın 8 üüretim kurumu 20 notebook kablettilär proektin çerçevesindä, angısını giriştirer Moldovada YMCA kurumu (Young Men’s Christian Association) barabar halklararası kompyüter yapan kompaniyasınnan. Moldovada YMCA kurumu (Genç insannar hristian asoţiaţiyası) barabar halklararası kompyüterlerı yapan  kurumunnan eni  proektä görä çalışmaa başladılar. Ona görä 5 bindän zeedä eni zamandaş kompyüterları Moldovanın  üüretim kurumnarına vereceklär. «Mutluyuz, ani  yakıştı  eni tehnikayı Gagauziyanın 8 üüretim kurumuna pay etmää. 160 notebook-tan zeedä  üüredicilär  kabledeceklär. Onnarın bütün paası  5 million leydän zeedä kurȇr», — açıkladı Dmitriy Roybu, Moldovada YMCA kurumun prezidenti. Gagauziyanın 8 üüretim kurumu 20 notebook  kablettilär informatika kabinetlerinä. » Bu  kompyüterlar  bizim uşaklar için. Onnar…

Komratta 1045 asker bölümün 28-ci kuruluş yılı  

1045 karabiner bölümü, angısı Komratta bulunȇr 28-ci kuruluş yılını kutlȇȇr. Bölük 1994-cü yılda kuruldu. 28 yıl geeri burayı ilk armatayı yapannarını kablettilär. Bunun için sayı 1994 -ün iyülün 30-da gider. Karabinerlar askerindä şindiki  vakıtta askercilär kontrakt uurunda geçerlär. 1045 askerlik bölümündä  100 askerci izmet eder. 17 yıl burada izmet eder ofiţer-psiholog Marianna Zlatova.  O belli etti, ani karabinerlar asker izmetini götürärkenä cümnä usluluunu koruyarak. МАRİANA ZLATOVA, ofiţer-psoholog 1045 asker bölümündä: «Adamnarlan bir uurda işlemää var nicä hem taa da islää. Karı tarafı burada karşılaşȇr. Bana kalsa sokaklarda karılar-askercilär donak gibi görüner». 1045 asker bölümündä Lüdmila Stratila da işleer. O- iç…

Valkaneş Doljnenko adına liţeyi kabletti uşakları Ukrainadan

Hergün  avtonomiyaya Ukrainadan  uşaklar  kendi  aylelerinnän gelerlär, kimi onnarın  arasından kendi  başına sınırı  geçerlär. Gözletmelerä  görä, onardan taa çoyu okullarda üürenerlär. Birkaç gün geeri onnar kendi Vatanında şkolaya gezärdilär, ama bir kıpımda hepsi diişildi, onnar zorlan  kendi  duuma erini braktılar. Gagauziyanın üüretim  kurumnarı vererlär kolaylıı bu uşaklara ilerletmää üürenmeyi. Valkaneş  kasabasının A.Doljnenko  adına  liţeyi  kabletti 9 uşaa. Onnar gelerlär okula sesleyici olarak. Nota onnara koymȇȇrlar. Uşaklar ana üüretim kurumnarın onlayn derslerini da var nicä seslesinnär. Ukrainda cenktän kaçan insannarın uşaklarını kablettilär Valkaneş kasabasında Aksenty Doljnenko adına liţeyinä. Onnar tez üüretim proţesinä katıldılar. Korkunçlu durumun beterinä Odessa kasabasında Aleksey hem onun…