Gagauziyada üzlärlän ektar kır hem daa yandı kuru otların yakmasının beterinä

Gagauziyada üzlärlän ektar kır hem daa yandı kuru otların yakmasının beterinä

Kuru otların yakması getirdi büük yangınnara Gagauziyanın tolokalarında hem daalarında. Geçan dinnenmäk günnerindä Dezginja küüyündä yakın 100 ektar daa hem toloka yandı. Ama Çok — Maydan küüyündä bir aftanın içindä yandı yakın 130 ektar toloka.

Dezinja küüyün türlü taraflarında cumertesi hem pazar günnerindä birkaç yangın oldu. Bunu için haberledi primar Vasiliy Kapsamun. O nışannadı, ani kurtarcılar hem ateş sündürücüleri çemrek işledilär da vakıtçasına ateşleri sündürdülär.

“Sündürärdik barabar brigadalarlan Leovodan, Komrattan, Yargaradan, Dezginja küüyündän. Yandı yakın 100 ektar, biraz daa, biraz da toloka erleri”, — açıkladı Dezinja küüyün primarı.

20 ektardan zeedä siirek ot yandı Bucak küüyündä bulunan devlet tarafından korunan kırda. Primar Nikolay Dudoglo haberledi, ani yangının sebepleri diil belli.

“Bu devletin erleri, da burada 130 ektarda türlü otlar büüyerlär, angıları Kırmızı kiyada yazılı. Yangınnar bir erdä birkaç keret oldular.  Biz insannan işleeriz, haberleriz ki ateşleri  yakmasınnar. Kurtarcıların yardımınnan  ateşleri vakıtçasına sündürdülär.

Dinnenmäk günnerindä da Bucakta sazlar tutuştuydu. Sebep hep diil belli, ekledi Nikolay Dudoglo.

Çok — Maydan küüyündä yandı 130 ektar toloka hem iki ektar insanın payları, annattı primariyanın uzmanı Anatoliy Zadır.

“Ateş yaklaştı insanın evlerinä. Yapıldı hepsi işlär ki ateşi vakıtçasına sündürmää. İki günün içindä yandı 57 ektardaa hem 100 ektar toloka. Bütündän yandı 130 ektar toloka, — açıkladı Anatoliy Zadır.

Anatoliy Zadır nışannadı, ani yangınnarın sebepi — tutuşturmak. Belli oldular kabaatlılar da, angıları insanın meralarını tutuşturdular primariyanın uzmanı.

“Ama ne baalı tolokalarlan, kabaatlı bulȇrlar çobannarı. İnsan gezer kırlarda da tutuşturer kuru otu, da giderlär, ateşi brakȇrlar yanarak. Lüzgär kaavileşer, da ateş taa ateş büüyer hem tez yayılȇr”, — söledi Çok – Maydan primariyanın uzmanı.

Gagauziyanın hatalı olaylarda bakannıın haberlerinä görä, bir aftanın içindä kurtarcılar 75 keret çıktılar ateş sündürmelerinä, açan kuru otlar yanardılar. Bakanıın uzmanı Dmitriy Konstantinov haberledi, ani ateş yaktı 300-zä yakın ektar toprak.

“Kurtarcılar çıktılar taa 9 yangına, angılar razgeldilär Çok-Maydan, Komrat, Çadır, Joltay, Etuliya, Avdarma, Bucak hem Beşalma küülerindä. Zararın sayısı belli ediler. Kimsey zararlanamadı. Önceki bilgilerä görä yangınnarın sebepleri — ateşin diil dooru kullanması, evlerin aullarında kuru yaprakların hem otların yakması”, — haberledi Gagauziyanın hatalı olaylarda bakannıın uzmanı.

Hem kurtarcılar, hem primarlar danışerlär insannara yakmasınnar gübürleri, kuru yaprakları hem otları.

“Biz diil bir keret danıştık hem danışerız insana tutuşturmasınnar otları. Neçin ki bu yangınnar getirerlär zarar tabiyata, insannarın saalıına, hayvannara”, — nışannadı bakannıın uzmanı.

Onnar, kim kanona karşı yaker kuru otları hem yaprakları, paraylan cezalanȇrlar. İnsannara 4,5 bin ley ceza bakılı, kurumnara da 15 bin leyadan.
Источник grt.md
226

İlgili statyalar

Büük yangın Çok-Maydan küüyüdä razgeldi

Dün Çok-Maydan küüyüdä oldu büük yangın. Çeketti yanmaa kuru saman kırda, ondan sora nicä başardılar biçmää boodayı, da sürmedilär topraa. Sıcak havanın beterinä ateş tez kapladı büük erleri da geçti genç daaya. İlk bilgilerä görä, ateş çeketti kırda neredä bereketi toplamaktan sora toprak sürülmedi, da tutuştu kuru saman.Yangın hızlı geçti daaya. Yangı süündürmää deyni geldi üç kurtarıcı brigadası Komrattan, Çimişlidän hem Besarabkadan.  Hep ölä süündürmää ateşi yardım ettilär Komrat daa çorbacılıın uzmannarı hem yaşayannar. Durgutmaa deyni ateşin yayılmasını trakturlar sürdülär kırların dolaylarını hem   isladılar. Yakın 40 ektar  kır neredä bereket toplanıldı, hem genç daa yandılar. Ateşi süündürärdilär beş saatan zeedä.…

Dün gecä Komradın üülen tarafındakı kenarında yangından zararlandı 3 ektar daa

Büük yangın oldu mart ayın 21 — dä geçä Komrat kasabasının kenarında üülen tarafından. Zarar gördülär genç aaçlar. Hatalı olaylar izmetin uzmannarı yok ettilär yangını. Sölener, ani yangın ateşin dikkatsız kullanmasının beterinä oldu. Yangın getirdi zarar 3 ektar daaya. Yangın için Hatalı olaylar izmetinä insannar haber verdilär. Kurtarıcılar kısa vakıtta süündürdülär ateşi. «Bu büük ateş kayıplara getirdi, yandı salkım aaçları. Üç ektar yokedildi. İnsannar lääzım tutuşturmasınnar kuru otları hem gübürleri, çünkü kuraklıkta hem lüzgärlı havada herbir çivi yakması var nicä büük ateşi kızıştırsın. Düşünerim, ani beki da isteyip tä yangını yarattılar. Dün yangınnar vardı taa Kongazda hem Çok –Maydanda. Ateş…

Yılın çeketmesindän Moldovada yandı 1000 ektardan zeedä meralar

Taa çoyu yangın olayları razgeldilär Moldovanın Teleneştı, Kaul, Orhey dolaylarında, onnarın aralarında Gagauz avtonomiyası hem devletin baş kasabası da. Hatalı olaylar izmetin uzmannarı yokettilär yangınnarı. Hatalı olaylar için kurum haberleer yaşaynnarı — tutuşturmasınnar kuru otları hem gübürleri, çünkü kuraklıkta hem lüzgerli havada herbir çivi yakması var nacä büük ateşi kızıştırsın. Yangın sa var nasıl kaplasın daa   hem ev çorbacılıklarını, ne büük kayıplara getirsin. Herlim yaşayannarın aralarında bir kimsey razgelirsadı bölä olaylarlan, mutlaka telefon açsınnar numaraya 112. Gagauziyada küçük ayın 14-20 kadar hatalı olaylar izmetin haberlerinä görä 46 hatalı olay belli edildi, neredä kuru otluklar yandılar. Ateş kayıp etti 196 ektar…

Gagauziada sıklaştı samanın yakması

Ateş, tütün hem yanık er. Bölä durumu var nasıl görmää kırlarda, neredä başardılar ekinnerin bereketini toplamaa. Avtonomiyada sıklaştılar olaylar, açan kırlarda kalmış samanı yakerlar. Yandı şansora 135 ektardan zeedä. Taa derindän Natalya Andrieş.  Geçän afta yangın sündürücülerin  hem kurtarcıların brigadaları 18 keret çıktılar kuru otun hem samanın  sündürmesinä. Zararlandı 170 ektar, onnardan 13-tä  kalan kırlarda saman yandı. Bu iş için haberledi Gagauziyanın hatalı olaylardab akannın uzmanı Stanislav Slesarçuk. STANİSLAV SLESARÇUK, Gagauziya Hatalı olaylar bakannın uzmanı: «Kuru otları kırlarda Komratta, Çok-Maydanda, Ȇtuliyada, Gaydarıda hem Dezgincedä yakȇrlar». Stanislav Slesarçuk nışannadı, ani yangının sebepinnän tutuşturmak oldu. Ki ateşlär yanmasın kırlarda bereket toplamasının vakıdında…

Komratta “Zayalpujie” dolayında yangından zararlandı genç fidannar

Mardın 30-da avşamnen Komrat “Zayalpujie” dolayında büük yangın oldu. Hatalı olaylar izmetin uzmannarı yokettilär ateşi. Bizim çekim grupamız bulundu yangının erindä. Yangının yoketmesindä yardım ettilär Hatalı olayların bakannıın uzmannarına insannar, angıları yakında yaşȇȇrlar. «Biz yaşȇȇriz şarap zavodun dolayında, gördük ateşi. Pindik arabaya da geldik buraya».   «Bän bakardım televizoru da annamadım, ne olȇr. Açan gördük yangını sündürmäk arabasını, annadık, ani nesa yanȇr».   «Çok saa olsun hepsi insannar hem yangından kurtarıcılar». Angı kayıplara getirdi yangın, haberledi Hatalı olaylar bakannıın çalışanı Dmitriy Konstantinov. « Dün yandı diil sade kuru ot, am genç daa da. Tabiyata getirildi büük zarar. Ateşi tutuşturmaa geldi…