Gagauziyada plana koyuldu bu yıl 5 infrastruktura proektını giriştirmää

Gagauziya bölge ilerlemäk agenstvosu kabletti 2022-2024 yıllarında ilerlemäk programasını. Bu yıl Çadır kasaasında başaracȇklar revitalizaţiya proektini,onun paası 4 million ley, hem eni tehnologiyalar için proekt Komrat Devlet Universitetindä 439 bin leya.  2024 yılda düzeceklär «At -prolin» turist kompleksini, onun paası kurdu 14 million ley, malları paketlemäk  kurumun düzülmesi Komrat industrial parkında — 23 million ley hem Çadırda su paklamak stanţiyasının düzülmesinä gidecek 2,5 million ley.

2022 yılda Gagauziyada plana koyuldu giriştirmää altıdan beş  infrastruktura proektını, angıları girdilär devletteki birleşik programasına 2022-2024 yıllarına hem finanslanacȇklar millet ilerlemäk regional fondundan. Proektlerin bütün sayısı yakın 45 million ley kuracȇk. 2022 yılda bu proektleri başlattirmaa deyni verilecek 14 miliondan zeedä.  İlerlemäk programalarını hem  kabledilmiş proektları açıkladı Gagauziya bölge ilerlemäk agenstvosunun uzmanı  Svetlana Gradinar.

«Biz gösterdik  dinamikayı,  nekadar var kurum Gagauziyada, orta kazanç parasını    bakarak işçilerin sayısına. Hepsi bunnar göstererlär, ani 3 yılın süresindä  Gagauziya kaplardı üüsek eri ekonomika uurunda», — nışanadı Svetlana Gradinar.

İnfrastruktura  ministerliin  politika bakannın başı İgor Malay  nışannadı, ani regional programası 2022-2024 yıllara uyȇr millet prioritetlarına.

« Sade isteerim, ki regional proektlarına, angılarını vereceniz analiz için,  katılsınnar  kolaylıksız hem başka insannar da», — urguladı İnfrastruktura ministerliin politika bakannıın başı İgor Malay.

Regional ilerlemäk programası  kuruldu ekspertlerin yardımınnan hem geçti cümnä seslemeklerini, verildi  Gagauziyanın  Regional nasaatına  kararlansın deyni.

Preview foto: gder.md
Источник grt.md
203

İlgili statyalar

Gagauziyanın primariyaları var nicä katılsınnar küülerin hem kasabaların ilerlemesi için proektların yarışmasına

İnfrastruktura Ministerlii hem Gagauziyanın bölgeyi ilerlemäk Agenstvosu haberledilär, ani proekt yarışmasını çekettirerlär. O geçer «Evropalı küü» Millet programasının çerçevesindä. Proektlär finanslanacȇklar Millet dolay hem kasaba – küü ilerlemesi fondundan. İstekleri para kabletmää deyni var nicä vermää baba marta ayın 22-dän çiçek ayın 20-nädän. Gagauziyanın primariyaları var nicä pay alsınnar proektlar yarışmasında ölä isteklärlän nicä su, kanalizaţıya, yaslaları, okulları, Kultura evleri düzülmesi için.Var nicä olsun proektlär erideki biznesın ilerlemesi için hem ȇnergiyanın koruması için. «Biz isteriz nekadar taa çok erideki kuvetlär pay alsınnar yarışmakta hem tarasınnar proektleri. Ama diil lääzım unutmaa, ani bu yarışmak yapıldı ,ki en ii proektleri aslıya çıkarmaa.…

Gagauziyanın ilerlemäk sovedin oturuşun çıkışları

Ceviz ayın 27-dä  Gagauziyanın ilerlemäk  sovedi  kendi  oturuşunu geçirdi.  Açiklandı  raport  avtonomiyada  proektlerin giriştirlenmesi için. Bu yıl Gagauziyada 6  proekt  aslıya çıkacȇk . Onnarın arasında  proekt ,angısı  baalı  «At-Prolin» fermasınnan. Programayı  proektlerin giriştirlenmesindä ,angısını  hükümet  imzaladı  girdi  6 proekt  Gagauziyadan da. Onnarın arasında  «At-Prolin» ferması  için proekt. Plana koyuldu  at  fermasını  turistik obyektini  yapmaa. VALERİY  MİTİOGLO  proektlerin uurunda  menedjer : «Bu proektin paasını  biraz  üüselttik 2  million 985  bin leyä.Şindi  turistik obyektini  başa çıkarmaa deyni  lääzım olacȇk  17 million 199 bin 364  ley. Hep  bölä  shemaya göörä  kontribuţıyalar da  üüseldilär » . Şindiki zaman Çadırda  başladı  işlär  «At-Prolin» fermasının diişilmesindä…

Çadır-Lunga soveti danıştı deputatlara tuttursunnar “At Prolin” turistik kompleksin düzülmesi proektini

Çadır kasabasının nasaatçıları maasuz oturuşunu geçirdilär. Onun süresindä onar baktılar soruşu, angısı baalı GHT danışmaklan. Ne iş için yazıldı bu danışmak, annadı AlönaTerzi. Nasaatçılara bakılmaya  teklif edildi sade bir soruş, angısı baalı GHT danışmaklan “At Prolin” turistik kompleksin düzülmesi proektinä kontribuţiya vermesi için.  Proektin bütün paası 17 mln.199 bin ley kurȇr, bakannık komitetin kontribuţiyası 1mln.900 bin ley lääzım olsun. Konstantin Keleş,  “At Prolin” fermasının öndercisi: “Korumaa deyni bu kurumu biz pek çok düşündük. Çok iş yapıldı proekti yapannarlan. Bitki-bitkiyä biz inandırdık onarı, ani bu proekt lääzım bizä”. Nikolay Kiseev, Çadır-Lunga kasabasının nasaatçısı: “Biz kaybedärseydik büün bu proekti, islää olmayacek. Diil…

Deputatlar ensedilär başkanın vetosunu baş investiţıyalar kanonuna

Orak ayın 5-dä Gagauziya Halk topluşu  masuuz oturuşunda kanon kurucular Başkanın vetosunu «Baş investiţıyalar» Kanonu için ensedilär. 22 deputat kendi  sesini  verdi ki  diişilmeklär kanonda olsunnar. «Baş  investiţıyalar» Kanonu ilk sıra  2017-ci  yılda  hazırlandı  hem kabledildi. Gagauziya Halk topluşu deputatları  mehanizmayı  kurdular  baş investiţıyaların pay edilmesindä. Paralar  maasuz formulaya görä  verilerlär. 50%  bütün  paradan veriler bölge  maanalı  proektlerin çalışmasına, angılarını giriştirer Bakannıık komiteti, öbür  50% erideki  proektlerä  düşer, angılarını  primariyalar  teklif ederlär. ALEKSANDR  TARNAVSKİY,  GHT başının yardımcısı: «Bundan kaarä  kuruldu  taa bir  platforma. Ona görä  küülär, neredä az kişi  yaşȇȇr, taa zeedä  investiţıya kableder. Bir kaç yıl kanon bölä mehanizmaylan …

28 09 21 İŞ ÖTÄÄ DOORU İLERLEYECEK

Moldova Devletin İnfrastruktura hem Regional ilerlemesi devlet sekretari Anna Mardare pay aldı Gagauziyanın Regional ilerlemesi Agenstvosunun oturuşunda hem nışannadı, ani iş ilerleyecek ileeri dooru. MD-dä diil çoktan geçti ministerliklerin restrukturizaţiyası. Buna görä İnfrastruktura hem Regional ilerlemesi uurları birleştirildilär bir ministerlää. Kurumun devlet sekretari Anna Mardare nışannadı, ani bu iş engel etmeyecek ileeri dooru da başarılı işlemää. «Biz ilerledecez işi eni strategiyaya görä. O yardımcı olacek bizim işimizdä. Bundan kaarä işledileceklär regional operaţion programaları, angıları yardım olaceklar bizä palannanmış proektleri ilerledip, başa çıkarmaa», — söledi devlet sekretari. Gagauziyanın başkanın yardımcısı Olesä Tanasoglo açıkladı kendi umudunu, ani iş ötää dooru da hep…