Gagauziyada liţey klaslarına dokumentleri kablederlär

Avtonomiyanın liţeyleri orak ayın 11-dän 9 klasların başarannarından dokumentleri kablederlär. Angı kurallara görä bu proţes geçer, Gagauziyanın üüretim bakannın başın yardımcısı Nadejda Gaydarji annattı. Derindän süjedımızda.

Ekzamennerin verilmesi gimnaziya kursu için bu sade ilk adımnar büüklerin yaşamasına girärkän, var çok başka da. Çoyu başarannar liţey klaslarına kararlȇr dokumentlerini vermää ki 12 klastan sora bakalavr statusunu kabletmää, angısınnan var kolaylık universitetlerdä üürenmää.  Butakım kolaylıı Gagauziyanın 20-dän zeedä liţey verer. Bu yıl, nışannadı avtonomiyanın üüretim bakannıın başın yardımcısı Nadejda Gaydarji, dokumenlerin verilmesi liţey klaslarında üürenmää deyni hep ölä nicä bıldır.

NADEJDA GAYDARJİ, Gagauziyanın üüretim bakannıın başın yardımcısı: «Kandidatlarda yanında lääzım olsun bu takım dokumentlär: ayırılmış profilä yzılı danışmak, gimnaziyanın başarılması için dokument, pasportun kopiyası, ya üürenci  16 yaşını tamannamadıysa lääzım duuması için dokumentin kopiyasını getirsin, 4 patret 3×4 hem varsaydı diplomnarın kopiyaları, ani o türlü olimpiadalarda, yaraşmaklarda pay aldı. Hepsi bu her zaman bakılȇr».

Liţey klaslarına üürenmää gidärkäna, başarannar real hem gumanitar profillerin aralarından ayırȇrlar. Taa sık metodologiyaya görä liţeylerdä ikişär klas kurulȇr. Bıldır Gagauziyanın 2 üüretim kurumunda 3 klas toplanıldı neçin ki pek çok isteyän dokumentlerini verdi. Ama vardı ölä kurumnar da, angıları hiç bir dä liţey klasını açmadılar.

NADEJDA GAYDARJİ, Gagauziyanın üüretim bakannıın başın yardımcısı: «Var ölä dä liţeylär, nicä gösterer bıldırkı yıllar, neredä üüretim bakannın komisiyası, liţeyin danışmasına görä, kararlȇr sade birär liţey klasını açmaa. Bakılȇr geçän yılların çıkışlarına, didaktika uurunda kadralarına, üürenicilerin olimpiadalarda payalmasına hem başarlara, gimnaziya uurunda ekzamennerin çıkışlarına. Er biz göreriz, ani liţey bu uurlarda başarlı, ozaman vereriz bölä kararı».

Dokumentlerin kabledilmesi iki etaptan kurulu. İlk orak ayın 11- 29 uzanȇr. İkinci tur  lääzım analara-bobalara hem üürenicilerä, kim etiştirmedi bunu yapmaa hem klaslarda üürenicilerin sayısını zedeletmää. Karar kimi kabletmää üürenmää liţey klasında, yaraşmak orta balına görä kablediler. Vardı ölä olaylar, açan üürenici başardı 9-cu klası bir liţeydä, ama bala görä yaraşmayi geçmedi da kalamadı bu liţeydä ileri dooru üürenmää.

NADEJDA GAYDARJİ, Gagauziyanın üüretim bakannıın başın yardımcısı: «Burada genä profilä görä bakılȇr. Er bu real profil, ozaman matematika, biologiya, himiya hem informatika predmetlerin notaları bakılȇr. Gumanitar profilindä dillerdä notaları bakılȇr. Onnara taa rumın hem genel istoriyası katılȇr. Bizdä var taa sportiv liţeyi dä. O da pek sorumnu uşakların aralarında. Orada sa kabletmäk özeli baalı sportiv uurunda başarlarlan».

Gagauziyanın üüretim bakannıın temsilcisi urguladı, ani liţey klaslarına düşmää deyni lääzım hem ii üürenmää gimnaziya uurunda, hem hızlı dokumentleri da vermää. Bu baalı onunnan, ani avtonomiyanın birkaç liţeyi taa sorumnu nekadar öbürlär başarannarın aralarında. Bu üzerä bu kurumnarda liţey klasları en ilk dolȇr.

Lääzım nışannamaa, ani dokumentlerin kabletmesinin ilk payı şindän sora orak ayın 29 başarlanȇr. İkinci payı harman ayın 8-16-dan uzayacek.
Источник grt.md

İlgili statyalar

Gagauziyada ilk klaslara uşakları kablederlär

Gagauziyada uşakları ilk klaslara kablederlär. Angı kurallara görä bu proţes geçiriler, annattı avtonomiyanın üüretim bakanı Natalya Kristeva. Her yıl üüretim planına görä ilk klaslara uşakların kabledilmesi iki etapta geçiriler. İlk etap, Natalya Kristevanın laflarına görä, Kirez ayın 14-dä başarlandı. Bakarak buna şindän sora var nasıl esaplamaa kaç ilk klas Gagauziyada ceviz ayın birindä açılacek. NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın üüretim bakanı: «İlk etapın çıkışlarına görä bizdä 68 klas kuruldu. Bu yakın 1400 ilk klaslarda üürenici, ama bu sayı taa üselecek neçin ki anaların-bobaların çoyu üüretim kurumnarına üüretmäk yılına kaarşı gelerlär. Bu üzerä Harman ayın ortasında uşakların sayısı taa çok olacek». Bakmayarak buna,…

Ukrainadan uşaklar başladılar gezmää Gagauziyanın okullarına

Ukainadan cenk çeketmesindän beeri Moldovaya pek çok uşak analarlan geldilär. Kimisi onnardan büün isteerlär Moldovanın üürenmäk kurumnarında bilgileri kabletmää. Veriler mi onnara bu kolaylık, annadı bizim kor. Büünkü gündä Gagauziyanın uşak başçalarına gezerlär 20 uşak Ukrainadan gelmä, liţeylerinä dä 15 uşak. Gagauziyanın Üüretim Baş bakannıın başı nişannadı, ani büün taa yok belliedili bir dokument, angısına görä bu uşaklar Moldovanın şkolalarına gitsinnär yakışȇr. NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın Üüretim Baş bakannıın başı: “Biz lääzım annayalım, ani herbir uşaan üürenmesi için şkolada yada uşak başçasına finans veriler. Büün, eer küü  başı yada üürenmäk kurumun önderciliindä varsa kolaylık, onnar, elbetki lääzım kabletsinnär bu uşakları üürenmäk…

Video: ÖN DAVA – KALİTELİ ÜÜRETMÄK

Gagauziyanın  üüretim  bakanıı  2020-ci  2021-ci  üüretim  yılın başlankı  hem gimnaziya klasların çıkışlarını  açıkladılar. 5 üüretim kurumnarın administraţıyası, angıları  başka okulların arasında  en ii sayılȇrlar, ödülleri kablettilär. Nota okullara koyulȇr  başarılı  ilerlemäk için, kaavi  bilgileri  verän  için, kriteriyalara görä. İlk erdä  Komrat muniţıpiyasının  G.Gaydarjı  adına liţeyi  bulunȇr, ikincidä  — Avdarma küüyün Kazmalı  adına gimnaziyası  hem  Çadır  muniţıpiyasının Guboglo  adına  liţeyi.  Üçüncü  erdä  Komradın Eminesku  liţeyi. 4-cü hem 5-ci  erdä  iki liţey  bulunȇr.  Baranovski  adına hem  Yanakoglo  adına  Kopçak küüyündän. Источник grt.md

Gagauziyada bakalavr ekzamenerini verdilär bitirennerin 90% zedä

Gagauziyada bakalavr ekzamennerini verä bildi 90 zeedä 12 klasların başarannarı. Bunu avtonomiyanın üüretim bakanı Natalya Kristeva haberledi, intervyu vereräk bizim kanala. Bu takım çıkışları başarannar kazandılar kullanıp iki  ekzamen sesiyasını. Çıkışta yakın 93 proţent üürenici olabildi bakalavr statusunu kabletsin. NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın üüretim bakanı: «Pazertesi günü bitki diplomnar başarannara verildi. Bütünnä 489 kişi 2022 yılda ekzamen verdi. Bundan kaarä 15 uşak bıldırkı yıllardan borçları vardı. Ama çıkış bit taa sık bu yılın başarannarına görä yapȇrız. 489 üürenicidän 453 kişi bakalavr statusunu yaptı». Bölä çıkışlara üürenicilär diil birdän etişmää becerdilär. İlk turun çıkışları pek sevindirmedilär. Yakın 100 başaran verämedi ekzamenneri. NATALYA…

Video: “ÜÜREDİCİ ETMEER, AMA BİZ İLERİ GİDERİZ”

Üüredici zanaatı çeker insandan pek çok kuvet. Bu zanaata kendilerini verän insannarın etmemezlii duyulȇr Gagauziyanın üüretim kurumnarında, annattı Gagauziyanın üüretmäk Baş bakannıın başı Natalyä Kristeva. Gagauziyanın üüretmäk  uurunda, 46 üürenmäk kurumunda  16 bin üürenici büün var. Onnarlan 3 bin üüredici işleerlär. Ama onnarın sayısı etmeer. «Bukadar uşak üüretmää deyni bizä çok üüredici dä lääzım. Geneldän bizdä 3000 üüredici var. Hepsi onnar bizim uşaklarımızı iilää, gözellää, ariflää üürederlär», — söledi Kristeva. Natalyä Kristeva nışannadı, ani  nicä dä her zaman, büün dä üüretmäk uurunda duyulȇr uzmannarın etmemezlii. «Bakmayarak buna, biz herbir şkolada herbir disţiplinaya üüretmää savaşȇrız», — nışannadı üüretim bakannıın başı. Bu…