Gagauziyada lafediler herbir uurdan deputatların toplantısının geçirilmesi için

Gagauziya Halk Topluşun (GHT) deputatları açıkladılar bakışlarını Moldovada ȇkonomika durumu için. GHT deputatları Nikolay İvançuk, Sergey Çimpoeş hem Mihail Jelezoglo press — konferenţiyada açıkladılar belli edilmiş kolaylıkları ki yardım etmää bu uurlarda.

Energetika, imäk mallarına hem izmetlerä paalar büüyerlär her gün. Bölä durumda Gagauziyanın kuvetleri lääzım birleşsinnär, da maasuz çözümneri işletsinnär.

Sergey Çimpoeş:“Pek büük kuraklık bu yıl, da biz pek düşüneriz berekedin az olması için, nesoy mallar satılaceklar hem neredän çiftçilär paraları kazanaceklar”.

Paraları lääzım erli bücettan aarttırmaa, nışannadı GHT deputatı Mihail Jelezoglo. Ama bu uurda meraları lääzım teklif etsin hem göstersin Gagauziyanın Bakannık komiteti.

Mihail Jelezoglo: “Şindiki zamannnarda, açan paalar üüselerlär herbir uurda, lääzım kabledilsinnär sırasız ölçülär. O üzerä Bakannık komiteti  onnarı lääzım  geliştirsin. Hep ölä vatandaşları tutturmak için ölçüleri göstersinnär, ki GHT onnarı gerçekleştirsin, çünkü onnarın tekliflerinä görä sade var nasıl kanon kurucuları kabletsinnar onnarı”.

GHT deputatı Nikolay İvançuk teklif etti hepsi kuvetleri katılmaa da çözmää devlet uurunda soruşları.

Nikolay İvançuk: “Biz diil lääzım saklanalım, nicä seçim kampaniyalarında adadık insannara, lääzım toplanıp açıklayalım dertleri hem aarayalım kolaylıkları nicä onnarı çözmää”.

Nikolay İvançuk teklif etti çaarmaa  herbir uurdan deputatların toplumunu, neredä açıklamaa cümnä hem ekonomika dertlerini.
Источник grt.md
291

İlgili statyalar

“Kapital  investiţıyalar” hem “Aydınnanmış küü programası” kanonnarına diişilmeklär bakıldı cümnä seslemeklerindä

Gagauziya Halk Topluşu deputatları cümnä seslemeklerin süresindä  nışannadılar, ani “Kapital  investiţıyalar» hem “Küüleri aydınnatmak”kanonnarında diişilmeklär lääzım olsun. Kanon kurucuları  teklif ettilär  beş kanon iniţıativasını iki kanona. Gagauziya halk toluşu  deputatları teklif ederlär kapital  investiţıyaların  bir payını  vermää  avtonomiyanın küülerin hem kasabaların primariyaların ilerlemesinä. Bölä olacȇk kolaylık  taa faydalı  işi  kurmaa kuvetlerin  arasında. Hep ölä  deputatın kayıllıı lääzım olacȇk,  deyni giriştirmää investiţıya proektleri  onun  kasabasında yada küüyündä. Deputatın imzası lääzım olcȇk  sade  te o proktlerä, angıları  devlet hem bölgä  bücetlerindän ödeneceklär. Gagauziya  halk  topluşun iki deputatı  Aleksandr  Tarnavskiy  hem Mihail  Jelezoglo   bu  diişilmeklerin avtorları. Deputatlar taa isteerlär, ki investiţiya proektlerin sayısını …

Üürenicilär için kompensaţiyanın sayısı belli edildi

GHT deputatları kablettilär kanon proektini , angısına görä Gagauziyanın üüretim kurumnarın üürenicileri kabledeceklär kompensaţiyaları. Dokumentä görä  binär ley verilecek herbir uşak için 1-ci klastan -12-ci klassadan. Taa 500-är ley verilecek   fukaara aylelerdän herbit uşaa. İlktän avtonomiyanın bücetından plana koyuluydu vermää 500 ley herbir üüreniciya.  Bundan sora deputatlar Aleksandr tarnavskiy, Mihail Jelezoglo hem Dmitriy Manastirli  yazdılar kanon proektini, angısında sölenilärdi, ani herbir fukaarä aylä lääzım kabletsin 2 bin leydän diil taa az, ki uşakları şkolaya hazırlamaa. Üçüncü iniţiativaya görä , angısını açıkladılar deputatlar Elena Yurçenko, Leonid Kiosä, Mihail Popov hem Aleksandr Dinjos , teklif edildi vermää hepsi uşaklara 1-ci klastan 12…

Halk Topluşu kabletti “Baş investiţiyalar için” kanonuna diişilmekleri

GHT deputatları yaptılar diişilmekleri “Baş investiţiyalar için” kanona. Onnarın biri — avtonomiyanın bücetndan finansları regional hem erli proektlerä kabletmää deyni lääzım olacek erli deputatın izini. Diişilmekleri teklif etmiş deputatlar sayȇrlar, ani “Baş investiţiyalar için” kanonuna lääzım yapılsınar diişilmeklär, çünkü onnarın baş neeti — dooru hem birtürlü pay etmää cümnä finanslarını, nışannadı GHT deputatı Aleksandr Tarnavskiy. “ 2017 – ci yılda kanon başka uurda çalışardı. Oldu ölä, ani iki yıln süresindä Bakannık Komiteti doorudardı paraları eski proektlerin bitirilmesinä. Primariyalar sa  iki yıl kabletmeerlär paraları. Biz isteeriz diiştirmää bu prinţipı. Biz isteeriz ilkin pay edilsin hepsi bu uura bücettä bakılan paralar dooru…

Halk Topluşunda teklif ederlär giriştirmää Gagauziyada başbakan görevini

GHT reglament komissiyası  geçirdi büün «Bakannıık komitetin bakannıkları için» kanon proektinin cümnä seslemeklerini. Onun avtoru  Gagauziya Halk Topluşun başının yardımcısı  Georgiy Leyçu. Bakannıklar  kurulȇrlar Bakannık komitetin strukturasında  hem Gagauziya Başkanın tekliflerinä görä. «Bakannıık komitetin bakannıkları için» kanon proektindä GHT hem Bakannıık komitetin  hakları  belli  edildi. Kanon kurucu hem yönetim kuvetleri olmaz karışsınnar bakannıkların  işinä, sayȇr Gagauziya Halk topluşu başının yardımcısı  Georgiy Leyçu. Büün  hepsi  bakannıklar itaat ederlär  Gagauziyanın başkanına. Ama  GHT kendi  sırasında var nicä  karışsın eerlim bakannıklarda yada onnara ilgili  bölümnerindä  kabledildiysä  kanona karşı karar. Bu  punktu  deputatlar isteerlär Gagauziyanın baş  kanonuna — Ulojeniyeyä eklemää. «Şindiki zaman Gagauziyanın baş…

Halk Topluşun deputatları teklif ederlär diiştirmää Bakannık komitetin strukturasını

Komratta Bakannık komitetin işi için kanona görä geliştirmelerinä cümnä okumakları geçti. Eniliklerä görä lääzım olacek birkaç bakannıkları  birleştirmää, M. Maruneviç adına Bilim-Aaraştırmak merkezini hem  İnvestiţiya agenstvosunu çıkarmaa Bakannık  komitetindän. Te bu  enilikleri  deputatlar teklif ettlilär  kabletmää. Reglament komisiyanın başı ,Gagauziya Halk topluşun deputatı  Mihail  Jelezoglo nışannadı,ani “Bakannık komitetin işi için” kanonuna enilikleri Gagauziya Halk topluşun başın yardımcısı Georgiy Leyçu teklif etti kabletmää. Deputatlar  isteerlär  2018-ci yılda kabledilmiş Bakannık  komiteti  için kanonu  diiştirmää. MİHAİL JELEZOGLO GHT reglament komisiyasının başı: «İsteeriz belli etmää  bir sıra  kriteriya hem sorumnarı  Bakannıık komitetin  azalarına. İlerdän onar yoktu. Bakannık Komitetin azası hem bakan var nicä olsun…