Gagauziyada ilk klaslara uşakları kablederlär

Gagauziyada uşakları ilk klaslara kablederlär. Angı kurallara görä bu proţes geçiriler, annattı avtonomiyanın üüretim bakanı Natalya Kristeva.

Her yıl üüretim planına görä ilk klaslara uşakların kabledilmesi iki etapta geçiriler. İlk etap, Natalya Kristevanın laflarına görä, Kirez ayın 14-dä başarlandı. Bakarak buna şindän sora var nasıl esaplamaa kaç ilk klas Gagauziyada ceviz ayın birindä açılacek.

NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın üüretim bakanı: «İlk etapın çıkışlarına görä bizdä 68 klas kuruldu. Bu yakın 1400 ilk klaslarda üürenici, ama bu sayı taa üselecek neçin ki anaların-bobaların çoyu üüretim kurumnarına üüretmäk yılına kaarşı gelerlär. Bu üzerä Harman ayın ortasında uşakların sayısı taa çok olacek».

Bakmayarak buna, üüretim bakanı paylaştı kahırlı tendentiyalan, baalı uşak başçalarında hem okullarda uşakların sayısının azalmasınnan. Sade bu yaz kurumnardan çok üürenici gitti.

NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın üüretim bakanı: «Bu baalı onunnan, ani aylelerin çoyu yaşamak erlerini diiştirerlär, baalı zor soţial-ekonomika durumunnan nicä devlettä, ölä komuşu devlettä dä. Biz bölä işi bitki 3-4 yıl esaplamadıydık. Sade bu yaz okullardan şindän sora 205 kişi gitti, uşak başçalarından-98 uşak».

Hep okadar üüretim bakannıı umutlanȇr ki toplyabilecek ilk klaslara üürenicileri. Kabledilmiş kurallara görä ilk klaslar küülerdä diil taa aaz 15 uşaktan lääzım kurulu olsun, kasabalarda – dil taa aaz 25-tän. Ama praktikaya bakarak sayı klaslarda nicä taa aaz ölä taa çok da olȇr.

NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın üüretim bakanı: «Bizdä var ölä yaşamak punktları, neredä pek zor bukadar uşak ilk klasa toplamaa. Bu Ruskaya Kiseliya, Ferapontyevka, Budjac hem Kotovskoe küüleri, neredä 10 uşak da yok. Ama hep okadar biz bu üüretim kurumnarına yardım edecez. Çoyu onnardan uzak kasabalardan bulunȇrlar, uşaklar da küçük, ama onnarda var hak kendi küyün okulunda üürenmää».

Yaşamak eri prinţipı ilk klaslara kabledärkän yok, onuştan ana-boba var nasıl uşaan dokumentlerini herbir üüretim kurumuna versin. Önemli ki orada o vakıt serbest erlär ilk klslarda olsun. Nesoy sa kontrol testları ki bakmaa nekadar uşak okula hazır bir dä üüretim kurumunda avtonomiyada geçirilmer. Lääzım nışannamaa, ani dokumentlerin kabledilmesinin 2 –ci etapı Harman ayın 12 başarlanȇr. Bundan sora Harman ayın 15-dän şindän sora herbir okulda lääzım belli edilsin listelär neredä belli edili uşaklar kimi ilk klaslara kablettilär.
Источник grt.md

İlgili statyalar

Gagauziyada bakalavr ekzamenerini verdilär bitirennerin 90% zedä

Gagauziyada bakalavr ekzamennerini verä bildi 90 zeedä 12 klasların başarannarı. Bunu avtonomiyanın üüretim bakanı Natalya Kristeva haberledi, intervyu vereräk bizim kanala. Bu takım çıkışları başarannar kazandılar kullanıp iki  ekzamen sesiyasını. Çıkışta yakın 93 proţent üürenici olabildi bakalavr statusunu kabletsin. NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın üüretim bakanı: «Pazertesi günü bitki diplomnar başarannara verildi. Bütünnä 489 kişi 2022 yılda ekzamen verdi. Bundan kaarä 15 uşak bıldırkı yıllardan borçları vardı. Ama çıkış bit taa sık bu yılın başarannarına görä yapȇrız. 489 üürenicidän 453 kişi bakalavr statusunu yaptı». Bölä çıkışlara üürenicilär diil birdän etişmää becerdilär. İlk turun çıkışları pek sevindirmedilär. Yakın 100 başaran verämedi ekzamenneri. NATALYA…

Ukrainadan uşaklar başladılar gezmää Gagauziyanın okullarına

Ukainadan cenk çeketmesindän beeri Moldovaya pek çok uşak analarlan geldilär. Kimisi onnardan büün isteerlär Moldovanın üürenmäk kurumnarında bilgileri kabletmää. Veriler mi onnara bu kolaylık, annadı bizim kor. Büünkü gündä Gagauziyanın uşak başçalarına gezerlär 20 uşak Ukrainadan gelmä, liţeylerinä dä 15 uşak. Gagauziyanın Üüretim Baş bakannıın başı nişannadı, ani büün taa yok belliedili bir dokument, angısına görä bu uşaklar Moldovanın şkolalarına gitsinnär yakışȇr. NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın Üüretim Baş bakannıın başı: “Biz lääzım annayalım, ani herbir uşaan üürenmesi için şkolada yada uşak başçasına finans veriler. Büün, eer küü  başı yada üürenmäk kurumun önderciliindä varsa kolaylık, onnar, elbetki lääzım kabletsinnär bu uşakları üürenmäk…

Gagauziyada liţey klaslarına dokumentleri kablederlär

Avtonomiyanın liţeyleri orak ayın 11-dän 9 klasların başarannarından dokumentleri kablederlär. Angı kurallara görä bu proţes geçer, Gagauziyanın üüretim bakannın başın yardımcısı Nadejda Gaydarji annattı. Derindän süjedımızda. Ekzamennerin verilmesi gimnaziya kursu için bu sade ilk adımnar büüklerin yaşamasına girärkän, var çok başka da. Çoyu başarannar liţey klaslarına kararlȇr dokumentlerini vermää ki 12 klastan sora bakalavr statusunu kabletmää, angısınnan var kolaylık universitetlerdä üürenmää.  Butakım kolaylıı Gagauziyanın 20-dän zeedä liţey verer. Bu yıl, nışannadı avtonomiyanın üüretim bakannıın başın yardımcısı Nadejda Gaydarji, dokumenlerin verilmesi liţey klaslarında üürenmää deyni hep ölä nicä bıldır. NADEJDA GAYDARJİ, Gagauziyanın üüretim bakannıın başın yardımcısı: «Kandidatlarda yanında lääzım olsun bu…

Video: “ÜÜREDİCİ ETMEER, AMA BİZ İLERİ GİDERİZ”

Üüredici zanaatı çeker insandan pek çok kuvet. Bu zanaata kendilerini verän insannarın etmemezlii duyulȇr Gagauziyanın üüretim kurumnarında, annattı Gagauziyanın üüretmäk Baş bakannıın başı Natalyä Kristeva. Gagauziyanın üüretmäk  uurunda, 46 üürenmäk kurumunda  16 bin üürenici büün var. Onnarlan 3 bin üüredici işleerlär. Ama onnarın sayısı etmeer. «Bukadar uşak üüretmää deyni bizä çok üüredici dä lääzım. Geneldän bizdä 3000 üüredici var. Hepsi onnar bizim uşaklarımızı iilää, gözellää, ariflää üürederlär», — söledi Kristeva. Natalyä Kristeva nışannadı, ani  nicä dä her zaman, büün dä üüretmäk uurunda duyulȇr uzmannarın etmemezlii. «Bakmayarak buna, biz herbir şkolada herbir disţiplinaya üüretmää savaşȇrız», — nışannadı üüretim bakannıın başı. Bu…

Video: GAGAUZİYANIN STUDENTLERİN ÜÜRENMESİ İÇİN GRANT PROGRAMASI GENİŞLENER

2018 — ci yıldan beeri Gagauziyada işleer studentlerä grant vermäk programası, angısına görä avtonomiyanın gençleri Moldovanın Tehnik Universitetindä üürenerlär. Bu yıldan beeri programa genişlendi. Bu yıl Gagauziyanın studentlerin üürenmesi için programasının grant sayısı zeedelendi. Bu yıldan beeri üüremnäk için para yardımını var nicä kabletsinnär diil sade Moldovanın Tehnik Universitetindä üürenän studentlär, ama başka universitetlerin studentleri dä. NATALYÄ  KRİSTEVA, Gagauziyanın üüretim bakanı: «Eer avtonomiyanın liţeyini başaran üürenici ayırarsaydı o zanaatı, angısı pek lääzım bizä, angı universitettä dä o üürenmesä, o yakışȇr bu yardımı kabletsin.  Herbir uşak bizä var nicä danışsın da biz ona yardımcı olacȇz. Yardımın sayısı yllık kontrakt paasını kapȇȇr».…