Gagauziyada daaların 23 bin ektarında belli ettilär kanona karşı aaçların kesmesini

Yavaş-yavaş Moldovanın daa çorbacılıkların aaçları eksilerlär. Hırsızlar gecä-gündüz aaçları azaldȇrlar. Böleliklän savaşêrlar poara kazanmaa, satıp oduna fidannarı. Gagauziyada 23 bin ektar daa var, onnarın da aralarında belli edildi bütün yıl hırsızlıklar. Nicä nışannadılar uzmannar Moldsilva agenstvosundan, bu oldu artık biznes, neyi onnar çalışêrlar durgutmaa.

Söz gider aaçalrın yıkması için, angıları bulunêrlar devlet, kasabaların hem memlketin fondlarında daa zenginniindä. Hep ölä sıralara katılêrlar parklar, alleyalar, daa boyların ekimleri, yol boyundan aaçlar, bakmayarak ona, onnar kendileri mi osadı insannan eikili mi.

“Kanona karşı aaçların yıkması, çamnarın kesmesi hem başka çok yıllık fidannarın yok etmesi. Cezaların sayısı esaplanêr bakarak nekadar kub aaç kesildi, para ödekleri sade kayıplık için kuracek 1000 leydän 2000 binä kadar, alarak esaba tabiatın zararını, ama var başka sayılar da, orada aaçların paası, oduna, angıları satılêrlar”, — açıkladı İvan Kioroglo, Moldsilva agenstvosunun daaları korumak injineri.

Tabiatı koruyan inspektorlar barabar poliţiyaylan aaraştırêrlar hem yakalêrlar olayları baalı aaçların kanona karşı kesilmesinnän. Hakları aykırlamak kodeksında bakılı cezalar 1500 leydän özel insannara hem üridik kurumnarına deyni 15 000 ley. Bundan kaarä, kabaatlılar lääzım kayıpları çevirsinnär, ki tabiata zararı verilmiş olayları kaplasınnar. Büük kayıpların belli etmesindä açılêr ceza.

“Aaçların kesilmesi, hem hayvannarın gütmesi baş kanona karşı koymakları oldular, angılarını bu yılın çeketmesindän belli ettilär Moldsilva uzmannarı. Onnar gecä-gündüz hep bir keserlär, kendi kişileri hererdä var”, — annattı İvan Kioroglo, Moldsilva agenstvosunun daaları korumak injineri.

Herlim kayıpların esapları bir kubometra paasından taa zeedä olarsadı, hırsıları cezalayaceklar.   Hakları aykırlamak kodeksindä 122 bölümündä bakılı cezalar özel vatandaşlara deyni 40-50 bölüm, ne kurêr 2000 yada 2500 ley, yada üridik kurumnarına deyni 400- 500 bölüm ne kurêr 20000 ley yada 25000 ley, yada var nasıl işletsinnär hırsızları 40 hem 60 saat.

 
Источник grt.md
119

İlgili statyalar

Gagauziyada iki dinnenmäk günün içindä belli oldu 90-dan zeedä kanona karşı olaylar

Geçan dinnenmäk günnerdä Gaguziyada sayıya koyuldu 90-dan zeedä türlü kanona karşı yaptıklar hem olaylar . May ayını başlayan yortuları, nicä Hederlez hem Büük Enseyiş günü, geçtilär avtonomiyada uslu,  nışannadı  Poliţiya bakannın presa baalantıları ofiţerı Olga Dutka. Ama May ayın 7-dä hem 8-dä uzmannar kablettilär 92 haber türlü kanona karşı gitmeklär için hem oluşlar. «Onnardan 3 olayda insannar yaralandı, 3 haber hırsızlık için, 6 haber yol razgelmeleri için, angılarında insannar saa kaldılar, transport sa zararlandı. Bundan başka 2 olayda tutklandı sarfoş şoförlar», — açıkladı сообщила Olga Dutka. Bu olaylar aaraştırılaceklar poliţiya uzmannarınnan deyni manaalarını bulmaa. Gagauziyanın poliţiya bakannıı danışȇr yaşayannara ki…

Video: Yol vermedin – kablet cezanı. Poliţiya geçirdi Komradın yollarında maasuz operaţiyayi

Komratta poliţiya uzmannarı geçidilär maasuz operaţiyayi deyni belli etmää yolda gezmäk kurallarını tutmayan şoförları, angıları yol vermeerlär hızlı medik yardımı arabalarını, kurtarıcıların arabalarını, poliţıya  arabasını. Yol kurallarında yazılı, ani poliţiya maşınasına, koşulu ses hem mavi renktä  signalınnan,  başka  yol  payalannarı  hemen lääzım  yol versinnär.  Yazık ki, operaţiyanın süresindä  belli  edildi  bir  sıra  kanona karşı  gidän  arabacılar. Arabalarda var bir sıra  sebep  neçin onnar  esaba almadılar  yol kurallarını:  büük seslän muzika ötärdi, onuştan da  işidilmedi  poliçıya maşınası yada  etiştirmedilär  yol yapmaa, yada başka yol payalannarı brakmadılar poliţıyayı  kolvermää. Ama  Komradın yollarında geniş da var  kolaylık  yol yapmaa, onuştan da  hepsi  kanona  karşı gitmeklär belli  edildi, onnarın  kabaatı  üürenilecek. «Güneş şılȇȇr, yol  maşınaylan  dolu. Masus maşınayı esap…

Gagauziyanın daa çorbacılıında tuumnardan büüdülmüş fidancıkları pitomniyä dikerlär

Hepsi biler, ani bir fidan — saalıın sızıntısı. O her gün verer okadar kislorod, nekadar lääzım 30  kışıya. Daaların etişmemezliin sebebin beterinä Moldovada  belli ediler havanın zihirlenmesi. Bu üzerä plana koydular devlettä ileri dooru  zeedeletmää daaların plantaţiyalarını 15  proţendä kadar. Her yıl Gagauziyanın daa çorbacılıı  diker 200 ektar daa.  Şkolkaları büüderlär kendi pitomniindä. Dikilmiş  fidancıkların  bir payını her yıl vererlär  primariyalara eşilletmää deyni yaşamak erlerini, kalan payını da  eni daaların dikmesinä. “Biz bulunȇrız pitomniktä, angısı 20 ektar kaplȇȇr. Da o kullanılmȇȇr bütündän.  Ekeriz o erdä, nekadar bizä lääzım. Büünkü vakıda Gagauziyaya deyni lääzım büütmää million şkolka türlü çeşitlerdä”, — annattı…

Komradın merkezindä izinsiz kesildi iki büük aaç

Komrat kasabasının merkezindä  kasabanın alış – veriş merkezin önündä iki büük aacı kestilär. Onnarın erinä gencecik tuya aaçlarını diktilär. Primariyada nışannadılar, ani vermedilär izini aaçların kesmesinä. Kim bunu yaptı, aaraştırȇr poliţiya. Problema, baalı aaçların kesmesinnän, hepsi yaşayannarı dalgalanȇr. «Bu diil dooru. Eşillik lääzım çok olsun».   «Bän sayȇrım, ani tuya aaçazları yok nicä yaraştırmaa büük üüzek aaçlarlan». Laf gider iki aaç için, angıları kesildilär «Южный» alış-veriş merkezin yanında. Komradın primarı Sergey Anastasov açıkladı, var mi onun haberi bu olaydan. «Bän ölä bir izin vermedim dä bilmeerim ne oldu”, — söledi Anastasov. Tabiyatı korumak kurumun uzmanı Nikolay Gerçoglo söledi, ani aalaşmaklarınnan…

Video: Gagauziyada 89 bin leyä cezalandılar yaşayannar antikovid kurallarına uymaması için  

Antikovid kurallarına karşı gitmäk için vatandaşlara ceza parası 2000 leydän 5000 leyädän koyulacȇk er o bir sıra kurallara karşı tuttularsa. Bunu baktıran kararı kabletti Cämnä saalıını korumak Millet komisiyası. Er insan ikinci hem taa çok keret tutuklanarsa, 15 bin leydän zeedä cezayı ödeyecek. Koronavirusa karşı profilaktika kolaylıkları bakılmarsalar, insana ceza  2000 — 5000, yuridik kompaniyalarına sa 10 000 35 000 bin leyädän koyulacȇk. NATALYA GRIU-YAKİMOVA, Gagauziyanın Poliţiya Bakannıın baş ofiţeri: «Enidän kurallara karşı gitmäk, 1 statyaya görä, bir yılın içindä, insana ceza koyulacȇk 15 000 leydän 25 000 leyädän, yuruduk kompaniyalarına 50 000 leydän 75000 leyädän». Yannış bilgileri ȇpidemiologiya kartasına yazmak için ceza 2 500 leydän 7500 leyädän kurȇr. Bu yıl 9 ayın içindä ceza koyuldu 649 vatandaşa: Коmrat…