Gagauziyada bakalavr ekzamenerini verdilär bitirennerin 90% zedä

Gagauziyada bakalavr ekzamennerini verä bildi 90 zeedä 12 klasların başarannarı. Bunu avtonomiyanın üüretim bakanı Natalya Kristeva haberledi, intervyu vereräk bizim kanala.

Bu takım çıkışları başarannar kazandılar kullanıp iki  ekzamen sesiyasını. Çıkışta yakın 93 proţent üürenici olabildi bakalavr statusunu kabletsin.

NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın üüretim bakanı: «Pazertesi günü bitki diplomnar başarannara verildi. Bütünnä 489 kişi 2022 yılda ekzamen verdi. Bundan kaarä 15 uşak bıldırkı yıllardan borçları vardı. Ama çıkış bit taa sık bu yılın başarannarına görä yapȇrız. 489 üürenicidän 453 kişi bakalavr statusunu yaptı».

Bölä çıkışlara üürenicilär diil birdän etişmää becerdilär. İlk turun çıkışları pek sevindirmedilär. Yakın 100 başaran verämedi ekzamenneri.

NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın üüretim bakanı: «Güceneriz, ani bu yıl 35 uşak verämedilär hepsi ekzamenneri. Var prost notalar 1-2 predmettä. Bundan kaarä var bir başaran, angısını heptän kooladılar ekzamendän zerä o saklı informaţiyayi da kullandı ekzamenneri verärkän. O üüreniciyi dil sade kooladılar, ama taa ileri verilmiş ekzamennerin notalarını da saymadılar».

Üürenicilär, kim ilk kerettän verämedi ekzamenneri, ikinci sıra denedilär bunu yapmaa. Çoyuna bu denemäk başarlı çıktı. Bundan kaarä kimisi apeläţiaya notalarını verdilär. Bundan sora çoyun notaları da diyşti.

NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın üüretim bakanı: «İlk sesiyadan sora 99 başaran ekzamenneri verämedi. Apeläţiyadan hem ikinci sesiyadan sora bizdä kaldı 35 kişi borçlan. 50 — dän zeedä uşak kullandı ikinci denemeyi, o üç hazırlamak aftadan sora oldu, da  hepsi bu ii çıkışlara getirdi».

Te o liţeycilär, angıları ikinci turda da verämedilär kimi ekzamenneri, var nasıl taa iki yılın süresindä bunu yapsınar. Ama önemli vakıtçasına listeya yazılmaa. Bunu lääzım küçük ayın 15-nädän yapmaa. Er kaçırmaa bu vakıdı, ozaman bu başaran kaybedecek kolaylıı bakalavr ekzamennerin sesiyasında pay almaa, urguladı üüretim bakanı Natalya Kristeva.
Источник grt.md

İlgili statyalar

Gagauziyada ilk klaslara uşakları kablederlär

Gagauziyada uşakları ilk klaslara kablederlär. Angı kurallara görä bu proţes geçiriler, annattı avtonomiyanın üüretim bakanı Natalya Kristeva. Her yıl üüretim planına görä ilk klaslara uşakların kabledilmesi iki etapta geçiriler. İlk etap, Natalya Kristevanın laflarına görä, Kirez ayın 14-dä başarlandı. Bakarak buna şindän sora var nasıl esaplamaa kaç ilk klas Gagauziyada ceviz ayın birindä açılacek. NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın üüretim bakanı: «İlk etapın çıkışlarına görä bizdä 68 klas kuruldu. Bu yakın 1400 ilk klaslarda üürenici, ama bu sayı taa üselecek neçin ki anaların-bobaların çoyu üüretim kurumnarına üüretmäk yılına kaarşı gelerlär. Bu üzerä Harman ayın ortasında uşakların sayısı taa çok olacek». Bakmayarak buna,…

Bakalavr-2022 hepsi kurallara görä geçecek

Bakalavr-2022 geçecek hepsi kurallara görä, angıları geçän yıl vardı. Pandemiya da bu işi zeedä dolaştırmayacek. Ekzamennär geçeceklär eni programalara görä, esaba alarak eni plannarı, angılarını 2019 yılda kararladılar. Bu yıl Bakalavr ekzamennerini geçireceklär, bakmayadan pandemiya durumuna, angısı koronaviruslan baalı. Bunu için haberledi Gagauziya üüretim bakanı Natalya Kristeva GRT FM yayınında. O nışannadı, ani ekzamennarı kolaylatmayaceklar, nicä geçän yılda. “Biz ölä sınaştık türlü kataklizmalara, ani hepsi olaylara hazırız. Ama bügün laf gitmeer, ani ekzamennär var nicä nesoysa sebeplerä görä geçmesinär”, — söledi üüretim bakanı. Gelän vakıtta liţey üürenicileri ilk testları yazaceklar, ki bakalavr eksamennara kadar kendi bilgi uurunu denemää. “Ekzamennar hep…

Gagauziyanın en ii başarannarı hem üüredicileri ödüllendilär

Bakalavra ȇkzamennerin çıkışlarına görä, Gagauziyanın en ii başarannarını belli ettilär. Yortulu oluş Коmratta geçti. Ödülleri kablettilär 50 kızdan hem çocuktan zeedä. BАК — 2022  sesiyasının çıkışlarına görä 9 hem 10 notasına hepsi ȇkzamenneri dört başaran verdi. Onar da «Altın» medaliyi üürenmäk için kablettilär, gümüşü — 49 başaran. Ödülleri tamannadı premiyalar: 30.000 ley altın için hem 15.000 gümüş için. Ödüllendi 16 üüredici dä. Kendi geleceeni başarannarın çoyu artık seçtilär. Kimileri mediţinayı, kimileri tehnik universitetini, KDU hem Rusiyanın universitetlerini. Yana Mitioglo Valkaneşin A.Doljnenko adına liţeyindän bu yılın başaranı, söledi, ani mediţina institidina girdi üürenmää. YANA MİTİOGLO,  Valkaneş A.Doljnenko adına liţeyin başaranı: «Ȇkzamennerä…

Video: GAGAUZİYANIN STUDENTLERİN ÜÜRENMESİ İÇİN GRANT PROGRAMASI GENİŞLENER

2018 — ci yıldan beeri Gagauziyada işleer studentlerä grant vermäk programası, angısına görä avtonomiyanın gençleri Moldovanın Tehnik Universitetindä üürenerlär. Bu yıldan beeri programa genişlendi. Bu yıl Gagauziyanın studentlerin üürenmesi için programasının grant sayısı zeedelendi. Bu yıldan beeri üüremnäk için para yardımını var nicä kabletsinnär diil sade Moldovanın Tehnik Universitetindä üürenän studentlär, ama başka universitetlerin studentleri dä. NATALYÄ  KRİSTEVA, Gagauziyanın üüretim bakanı: «Eer avtonomiyanın liţeyini başaran üürenici ayırarsaydı o zanaatı, angısı pek lääzım bizä, angı universitettä dä o üürenmesä, o yakışȇr bu yardımı kabletsin.  Herbir uşak bizä var nicä danışsın da biz ona yardımcı olacȇz. Yardımın sayısı yllık kontrakt paasını kapȇȇr».…

Bakannık Komiteti teklif eder eni kanonnarı üüredicileri desteklemäk için

Gagauziyanın Bakannık Komiteti hazırladı iki kanon proektini, angıları doorudulu     üüredicilerin ay kazançlarının zeedeletmesinä.  Bu iş lääzım zeedeletsin üüredicilerin sayısını regionumuzda. Gagauziyanın üürenmäk kurumnarında 114 üüredici büün etmeer. Statistikaya görä genç uzmannarın sade yarısı kendilerinä zanaat uurunda iş bulȇrlar. “Yazık, ama kimi disţiplinaların üüredicileri 60 yaşını aykırladılar. Matematika hem fizika disţiplinalarında üüredicilär  65 yaştan büük. Bu problema bütün devlettä 3- yıldan sora duyulacek”, — nışannadı Bakannık Komitetin başı İrina Vlah. Gagauziya  üüretim bakanı Natalya Kristeva nışannadı,  ani Gagauziyada işleyän genç uzmannarın taa çoyu her yıl 7 bin leyä kadar  kaybederlär sade o sebeptän, ani regionumuzun dolayların statusu belli edilmer kanonda.  Başka…