Gagauziyada “Aylä, sevgi hem saygı” yortusu bakıldı: 50 ley 5 minut için kam tuzluca! Kalanı gözäldi!

Gagauziyada “Aylä, sevgi hem saygı” yortusu bakıldı: 50 ley 5 minut için kam tuzluca!  Kalanı gözäldi!

Gagauziya Halk Topluşun Kararınnan, Gagauziya İspolkomun teklifinä görä 08.07.2022 günündä Gagauziyada bakıldı “Aylä, sevgi hem saygı” yortusu, angısı karşı koydu o manaflık mındarlıına, ani Moldovanın eni kuvetlerin zaametinnän üstümüzä akmaa başladı: https://anasozu.com/bu-mindarliin-propagandasi-hem-onnarin-paradlari-gagauziyada-zapa-altina-koyuldu/.

Gagauziyanın “Aylä, sevgi hem saygı” yortusunun sırası yapıldı Kazayak küüyündä. Yortuda gösterildi tarafımızın aylä adetleri hem din sıraları. Bu yapıldı ufak vidioroliklerin yardımınnan, angıları çekildilär Gagauziyanın küülerindä hem kasabasında.

“Aylä, sevgi hem saygı” yortusunda kutladılar Kazayak küüyün en yaşlı çiftini.

Yortu sırasında oldu bir büük konțert, neredä, Gagauziya artistlerindän kaarä, pay aldılar Çadır, Kıpçak hem Svetloe küülerin kliselerin türkücüleri dä.

Bundan kaarä yortuda türlü el işeri hem ustalık sergileri vardı, uşaklara deyni master-klaslar yapıldı, oyun zonaları kuruldu.

Açık, uzun hem kıvrak bu yortuda uşaklara atrakționnar işledi, ama yazık, ani onnar paralıydılar hem pek paalıcaydılar. Pek islää olaceydı herliim bu yortuya herkezi kendi serviç maşinalarınnan gelän Gagauziya, İspolkom hem rayonnar öndercileri tutaydılar bir ortak avtobus da ölä gelsinnär. Bundan  maşinaların benzininä ekonomiya yapıp, o ekonomiyanın paralarınnan uşaklara parasız atrakționnar kuraydıları. Ya sevinmelik olaceydı! Çünkü herbir aylä bu zor zamannarda 50 ley 5 minutluk sevnmelik için yok nicä  hem yok neredän ödesin. Onuştan 50 ley 5 minut için kam tuzluca!

Kalanı gözäldi!

Gagauziyada “Aylä, sevgi hem saygı” yortusu bakıldı: 50 ley 5 minut için kam tuzluca!  Kalanı gözäldi!

Gagauziyada “Aylä, sevgi hem saygı” yortusu bakıldı: 50 ley 5 minut için kam tuzluca!  Kalanı gözäldi!

Gagauziyada “Aylä, sevgi hem saygı” yortusu bakıldı: 50 ley 5 minut için kam tuzluca!  Kalanı gözäldi!

Gagauziyada “Aylä, sevgi hem saygı” yortusu bakıldı: 50 ley 5 minut için kam tuzluca!  Kalanı gözäldi!

Gagauziyada “Aylä, sevgi hem saygı” yortusu bakıldı: 50 ley 5 minut için kam tuzluca!  Kalanı gözäldi!

Gagauziyada “Aylä, sevgi hem saygı” yortusu bakıldı: 50 ley 5 minut için kam tuzluca!  Kalanı gözäldi!

Gagauziyada “Aylä, sevgi hem saygı” yortusu bakıldı: 50 ley 5 minut için kam tuzluca!  Kalanı gözäldi!

Gagauziyada “Aylä, sevgi hem saygı” yortusu bakıldı: 50 ley 5 minut için kam tuzluca!  Kalanı gözäldi!
Источник anasozu.com
229

İlgili statyalar

Bu mındarlıın propagandası hem onnarın paradları Gagauziyada zapa altına koyuldu

Moldova kuvetleri sevinmeliklän açıkladılar, ani Kirez ayın (iyün) 13-19 günnerindä Kişinevda geçecek biri-birlerini yalayan karıların, biri-birlerini kıçlarına kakakan adamnarın, çift seksli – hem yalayan hem kakan kişilerin, Allahtan verilän kendilerinin kulluunu diiştirän eriflerin festivali. Bu haber peydalandıı gibi, Gagauziya Halk Topluşu deputatları  hemen toplandılar da bu maskaralaa karşı Karar aldılar: bu mındarlıın propagandası hem onnarın paradları Gagauziyada zapa altına koyulêr. Valkaneşin 10-cu seçim bölümündän deputat Pötr FAZLI urguladı, ani bu festifal “şeytannık hem diavıllok sırası, onuştan onu zapa altına lääzım koymaa. Bu propaganda bizim Hristiannık temellerinä ters gider. Allahtan verilmiş, ani aylä – bu adam, karı hem uşaklar. Biz lääzım…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Orak ayın (iyül) nomerı

Orak ayın (iyül) 29-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Orak ayın (iyül) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Dionis TANASOGLUnun duumasından 100 yıl”, “Gelinnerimiz kara kaşlı – gözäl, kıvrak hem yakışıklı”, “Prezident Recep Tayyip  ERDOĞAN Gagavuz Yeri Başkankasını kabul etti”, “Gagauziyanın Başkankası TİKAda kabledildi”, “Moldova Prezidentı Maya SANDU neçinsä Gagauziyaya gelmedi”, “Gagauzka İrina PERÇEMLİ Universitetının brincilär arasında”, “Gagauziya sesini kaldırêr: kuvettä bulunannar işidincä mitinglar olacek”, “15 Temmuz – Demokratiya hem milli birlik Günü”,“Çadırda Türkiyenin 15 Temmuz şehitlerinä saygı”, “Aylä, sevgi hem saygı” yortusu bakıldı: 50 ley 5 minut için kam tuzluca!  Kalanı gözäldi!”, “Başkanka küsülüydü, kalanı – haliz gücenikti” h.t.b. 2022-ci yılın…

Gagauziyada sıradakı “Gagauz şarap yortusu – 2023” bakıldı

Gagauzların en büük yortularından birisi olan Kasım yortusuna (Kasımın 7-si) karşı, Kasım ayın 4-dä, Gagauziyada sıradakı “Gagauz şarap yortusu – 2023” bakıldı. “Gagauz şarap yortusu – 2023” geçti Gagauziyanın baş kasabasının Komradın baş meydanında. Burada kurulan sțenadan yortunun musaafirlerinä danıştılar Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL hem Gagauziya Halk Topluşun Başı Dimitriy KONSTANTİNOV. Sora da meydanda Gagauziyanın artistleri hem ansamblileri gösteri yaptılar. Bu iş başarıldıynan, Gagauziya öndercileri, İspolkom azaları, GHT deputatları, kimi Moldova partiyaların azaları kurulan aulları gezdilär, şarplan hem gagauz milli imeklerinnän ikramnandılar. İsteyinnerä deyni el ustaların panayırı kurulmuştu. Bütün gün hem avşam “Gagauz şarap yortusu – 2023” musaafirlerinä sțenadan çaldılar…

Gagauziyada “Hederlez – 2023” yortusu geniştän kutlanıldı

Bu yıl Hederlez yortumuz genä Gagauziyaiyanın Çadır kasabasında pek büük tantanalıklan hem şenniklän kutlanıldı. Biraz taa yufkaca o bakıldı Valkaneş kasabalarında hem kimi küülerimizdä. Hederlez yortusunu kutlamaa deyni hazırlıklar yapıldı Çadır kasabasının “At-prolin” tamazlık at fermasının ipodromunda da Hederlez ayın 6-da hepsi şenniklär burada geçtilär. O günü bu yortuya gelän insannarın arasında vardılar Gagauziya Başkankası İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Çadır primarı Anatoliy TOPAL, Moldova kultura ministrusu Sergiu PRODAN, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Moldovada bulunan büükelçilär, diplomatiya misiyaların temsilcileri hem taa başka çok musaafirlär. Adetä görä, Hederlezin baş sırası oldu “Altın At” at koşuları, angısının…

Çadırda Türkiyenin 2016-cı yılın 15 Temmuz şehitlerinä saygı

Gagauziyanın Çadır kasabasında, Türkiye Respublikasının “Demokratiya hem Milli Birlik Günü”n 6-cı yıldönümü çerçevesindä, 2022-ci yılın Orak ayın (iyül) 16-da Türkiyenin 2016-cı yılın 15 Temmuz şehitlerin anmasının saygı sırası oldu, angısı yapıldı Çadır kasabasının primariyasının kararınnan hem Türkiye Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) yardımınnan bu kasabnın“İzmit kardaşlık parkında” kurunan 15 Temmuz şehitlerinä anmak nışan taşı yanında. Sıra başladı 2016-cı yılın 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) gecesi FETÖ tarafından Türkiyedä devlet devrimi denemesinä karşı koyan 251 şehiti hem yaralannan insannara saygı duruşundan, nedän sora 15 Temmuz şehitlerini anmak nışan taşına çiçeklär koyldu. Çiçek koyma sırasında, başta Türkiye Kişinev Büükelçisi…