“Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü”: Bilelim. Analım. Unutmayalım.

“Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü”: Bilelim. Analım. Unutmayalım.

“Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü” çerçevesindä Canavar ayın (oktäbri) 16-da Avdarma küüyün istoriya muzeyindä oldu “Bilelim. Analım. Unutmayalım.” adlı bir sıra, neredä annadıldı o 1946-1947 yıllardakı kara günnär hem anıldı hepsi o insannar, ani bir kabaatsız kurban oldular amansız o aaçlaa. Bu sırada pay aldılar Avdarma küüyün primarı, primariya Sovetinin azaları hem primariya zaametçileri, Dimitri ÇELENGİR teoretik liţeyin direktoru hem üüredicileri, uşak başçanın başı hem terbiedicileri, muzeyin işçileri.

Sırayı açtı Avdarma küüyün istoriya muzeyin direktoru Elena KARAMİT laflarlan, angıları epigraf alınmıştı büük gagauz yazıcısının Dionis TANASOGLUnun “Uzun kervan” romanına – “Yok istoriya halksız, nicä da yok halk istoriyasız!” Bundan sora, açıklayıp o günkü sıranın konusunu, Canabisi teklif etti siiretmää Todur ZANETin “Aaçlık” peetinä bir video klip, neredä peeti okuyêr raametli büük artistımız hem rejisörumuz Saveliy KÖSÄ. Bu aar kliptan sora da bir minutluk saygı sussuzluunnan ayakta anıldı hepsi cannar, ani kurban oldular aaçlaa hem kabaatsız öldülär o zulumnu vakıtların kayaları içindä.

Elena KARAMİT annattı Avdarma küüyün hem muzeyin Aaçlıı unutmamaa deyni yapılan sıralar için, angıların birisi oldu Avdarma küüyün istoriya muzeyin kurucusunun İgnat KAZMALInın teklifinä görä yapılan “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda olan aaçlıın 70-ci yıldönümünä “CAN ACISI” aaraştırma konkursu, angısında Gagauziyanın 13 küüyündän hem kasabasından 128 yaşlı insanın aaçlık için annatmaları toplandı (bak: http://anasozu.com/avdarma-kuuyunda-1946-1947-yillarda-olan-aacliin-kurbannarini-andilar/). 2017-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 9-da, bu konkursun ödüllenmä sırasında da insannar ellerini kaldırdılar, ani “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü” kurulsun, buyurup GHT deputatlarına Elena KARAMİTä hem Ekaterina JEKOVAya, Gagauziya Halk Topluşun deputatlarına, hazırlasınnar GHTya bu iş için zakoncasına danışmasyı. Eridir sölemää, ani bu iş için karar ilk denemedän GHTda geçämedi, sadecä yarım yıldan sora bu iş zar-zor oldu (bak: http://anasozu.com/aslisi-2017-ci-yilin-kucuk-ayin-fevral-27-da-istoriyamizin-taa-bit-kara-gunu/

hem http://anasozu.com/canavar-ayin-oktabri-19-zu-gagauziyada-1946-1947-yillarda-aaclik-kurbannarini-anmak-gunu-oldu/).

Sora söz verildi Avdarma küüyün istoriya muzeyin kurucusuna İgnat KAZMALIya, angısı kısadan annattı muzeyin kurulmasını, o zorlukları, ani muzey materiallarını toplamakta aaraştırmacıların önnerindä peydalandıydılar. Canabisi büük saygıylan şükür etti Avdarma primariyasının ozamankı sekretarinä İrina Stepanovna YANİOGLUya, ani yardımcı olmuş arhivlerdän 1946-1947 yıllarda ölennär için dokumentleri kabletmää hem hepsi avdarmalılara muzeyä yardımnarı için ayırıca saa olsunnar dedi.

İgnat KAZMALI söledi, ani Canavar ayın (oktäbri) 19-da aaçlık kurbannarını anmaa deyni, “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü”nü kurmasını teklif etti 2017-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 9-da akademik hem poet Todur ZANET, Avdarmadakı toplantıda. Zerä bu gündä Moldaviya SSRın Komunist Partiyasının Merkez Komitetınä hem Ministerliklär Sovetinä, ofițial olarak, etişti aaçlık için ilk yazı “Komrat rayonun aar durumnan ilgili Açıklama Kiyadı”, angısını yazdıydılar Komrat rayonunun RK KP (b) sekretari hem Komrat rayispolkomun predsedateli, hem neredä açıklanardı, ani gagauzların arasında aaçlık başladı.

“Bilelim. Analım. Unutmayalım.” adlı sırayı ilerledäk, Avdarma küüyün istoriya muzeyin direktoru Elena KARAMİT, tekrarlayıp Todur ZANETin “Aaçlık” (1986) peetindän sıracıkları

“Kim söleycek: kaç insanı

Başka hiç görmedi tarla?

Kaç uşacıyn annısını

Öpämedi yalpak ana?

Aala, canım, aala…”

teklif etti o günkü sıranın şannı musaafiri, Gagauz Millli Gimnanın avtoru, akademik hem poet Todur ZANET buyursun da okusun kendisinin “REKVİEM” poemasını, ani adanmış bir kabaatsız kırılan GAGAUZ Halkına. Nedän sora avtor, poemanın herbir bölümü için detalli açıklamalar yaparak, büük sancıylan hem acıylan okudu kendi yaratmasını.

Bu yaslı hem acılı sırayı kapatmadaan, Elena KARAMİT okudu insannara “CAN ACISI” aaraştırma konkursunda annadan Kazayak küüyüdän, ozaman 87 yaşındakı Elena İvanovna VARBANın sözlerini: “Allaa vermiş, kızım, kahırı daaya – daa kurumuş, taşlara vermiş kahırı – taşlar çatlamış, ama insan – dayanmış!”

“Bilelim. Analım. Unutmayalım.” adlı sıra sonunda Avdarma küüyün primarı Marina Danilovna KAPSAMUN candan-ürektän şükür etti hepsinä bu gözäl sıra için. Nedän sora da sırada pay alannar gittilär  “Acı köşesinä – Avdarmanın 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarın anmak Memorialına”, neredä taşlara çiçek koydular hem genä bir minutluk saygı sussuzluunnan saygı borcunu Aaçlık kurbannarına verdilär.

Dimu ERİBAKAN

“Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü”: Bilelim. Analım. Unutmayalım.

“Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü”: Bilelim. Analım. Unutmayalım.

“Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü”: Bilelim. Analım. Unutmayalım.

“Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü”: Bilelim. Analım. Unutmayalım.

“Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü”: Bilelim. Analım. Unutmayalım.

Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Büün Gagauziyada “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü”

Gagauziya Halk Topluşu deputatlarının Elena KARAMİTin hem Ekaterina JEKOVAnın danışmasına görä Gagauziya Halk Topluşu 2019-cu yılın Canavar ayın (oktäbri) 15-dä aldı karar, ani her yılın Canavar ayın (oktäbri) 19-da Gagauziyada“Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” bakılsın. Gagauzların istoriyasında 1946-1947 yıllarında Sovet rejımının  tarafından gagauzlara karşı zorlan yapılan aaçlık – bu gagauzların en büük tragediyasıdır, zerä bu aaçlık gagauzların yarısından çoyunu mezarlara soktu (bak: http://anasozu.com/gagauzlara-karsi-yapilan-aaclik-genitidin-70-ci-kara-yildonumu-hem-o-genotidin-buunku-sonuclari/). Onuştan biinnärlän kabaatsız aaçla kurban olan insannarımızı analım. Topracıkları ilin olsun! Источник anasozu.com

Çeşmäküüyündä Aaçlık kurbannarını Anmak Memorialı açıldı

2020-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 19-da, “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü”ndä, Çeşmäküüyündä açıldı Aaçlık kurbannarını Anmak Memorialı. Memorialın erindä bulunêrlar kardaş mezarlar, nereyi 1946-1947 yıllarda aaçlıktan ölän bir binä yakın çeşmäküülü gömüldü. Bu Memorial olması için Çeşmäküüyü Soveti birebir aldı karar 2020-ci yılın Hederlez ayın 25-dä, “Genç gagauz yazıcılar Birliin” Cümne Birlii başının Alla ÇERNİOGLUnun (Alla Büük) danışmasına görä (bak: http://anasozu.com/cesmakuuyunda-1946-1947-yillarda-olan-aacliin-kurbannarina-anmak-kompleksi-kurulacek/) hem o karara küüyün primarı Sofiya JEKOVA da yanı oldu. Bu Memorialın olması için çok zaamet etti Çeşmäküüyündän Gagauziya Halk Topluşu deputatı Ekaterina JEKOVA. Çeşmäküüyündä Aaçlık kurbannarını Anmak Memorialı açılışına toplandı o kara günneri geçirän hem o günneri…

Allaa korusun, gelmesin kimseyin başına!

1946-1947 yıllar. Gagauz halkın istoriya sayfasında – kara yıllar. Aaçlık. Çok insan bir kabaatsız kaybeldi, geçindi. Biz, büünkü evlad boyları, lääzım üürenelim, aaraştıralım istoriyayı, deyni Canavar ayın (oktäbri) 19-zu – Aaçlık vakıdın anmak günü – unudulmasın, zerä Aaçlık – gagauzların bitişmäz yarası! Komrat kasabasının Süleyman DEMİREL adına gimnaziya-uşak başçasında Canavar ayın (oktäbri) 16-19 günnerindä geçti Aaçlık kurbannarını anmak sıraları. Gimnaziyanın Parlamentindän 6-9 klaslardan üürenicilär Canavar ayın (oktäbri) 16-da gittilär Avdarma küüyünä, neredä çiçek koydular aaçlık kurbannarın anmak memorialana. Bulunup bu acılı erdä, onnar sansın duydular, kendi gözlerinnän gördülär o zeet çekän insannarı, küçük uşakları, ani uzadıp ellerini, istärdilär imää. Aklına…

Video: Aaçlik kurbanarını anmak eri Kazayak küüyündä

Tutalım aklımızda da hiç unudulmasın o kara sayfalar 1946-47 yIllar      gagauzların  istoriyasında.  Kazayak  küüyündä 2012 yılda  düzüldü  çasovna, angısı getirer insannarın aklılarına o zoor aaçlık vakıtlarını hem kurbannarını. Aaçlık 1946-47 yıllarda — kara vakıt gagauzların halkına deyni. Aaçlık  aldı  binnärnän insanın yaşamasını, insannar diil lääzım unutsunnar o zoor, çirkin vakıtları. Kazayak küüyündä erdä, neredä 1946-47  yıllarda gömülüydü insannar, angıları öldülär aaçlıktan, 2012 yılda  yapıldı çasovna. Üç binä yakın insan gömülü o erdä. Kazayak  küüyün klisenin  popazı  Nikolay  Formuzal nışannadı, ani  çasovnenin düzülmetisinä hepsi küülülär katıldılar. O nicä bir ayozlu  er Kazayak küüyünä deyni. İstorik  Kazayak  küüyündän  Födor Kılçik  sayȇr,  ani  şindiki  vakıtta insan, angısı görmemiş, geçirmemiş…

1563-cü yılda kurulan Avdarmanın günü bakıldı

Kirez ayın 5-dä, 1563-cü yılda kurulan Gagauziyanın Avdarma küüyü, burada 1811-ci yılda ilk erleşän 19 gagauz aylesinin zamanının 210-cu yıldönümünü kutladı. Kutlamalar başladılar Avdarmada ilk gagauzların erleşmesinin 210-cu yıldönümünä baaşlanan Yortulu sırardan, neredä gösterildi bir kino, ani annadıldı Avdarma küüyün kurulması, istoriyası hem önemni erleri. Bu sırada pay aldılar hem avdarmalıları bu gözäl günnän kutladılar Avdarma küüyün Primarı Marina Kapsamun, Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, Türkiye Respublikasının Gagauziya Komrat Başkonsulunnan Hasan AKDOĞAN, Türkiye Büükelçiliin 3-cü sekretari Özlem OKUYUCU, Avdarma küüyündän Gagauziya Halk Topluşu deputatı Elena KARAMİT, GHT deputatları Ekaterina JEKOVA, Mihail JELEZOGLU, Aleksandr TARNAVSKİY, komşu küülerin primarları Valentina KAYKI (Kiriyet)…


150

İnsannarın cuvapları: