Gagauziyada 13 bin ayledän zeedä danıştılar suuk vakıdında para yardımı için

13 bin ayledän zeedä verdilär dokumentlerini ki suuk zamanda regional posobiyayı kabletmää deyni.  Dokumentleri taa kablederlär. Angı zamanadan onnar kabledilecek insandan hem kim bunu var nicä yapsın, üürendi Valentina Çoban.
Источник grt.md
180

İlgili statyalar

Gagauzianın yaşayannarı kabledeceklär yardım suuk vakıdı için. Kimä hem neredä onu vererlär?

Avtonomiyanın 2023-cü yılın bücetinä konuldu 30 million ley ki yaşayannara suuk vakıtta yardımı vermää. Bu yıl yardımın verilmesinnän baalı programaya kimi diişilmekleri giriştirdilär. 700 ley bir ayleyä. Bölä para sayısı bakılȇr bir ayleyä. Gagauziya kuvetleri yaptılar bunu ki ȇnergetika krizisin çıkışlarını insan taa ilin geçirsin hem taa çok insanı kaplasın, haberledi Gagauziya saalık bakanı Svetlana Duleva. O urguladı, ani  bu posobiyayi var nasıl kabletsinnär aylelär, angılarında var  pensionerlar. Svetlana Duleva nışannadı, ani hepsi pensionerlarda var hak kabletmää posobiyaları suuk zamanı için. Svetlana Duleva  haberledi, ani 700-zär ley kabledeceklär aylelär, kim respublika uurundan bölä yardımı kabletmeer. Suuk zamanı için 700 ley…

Nicä vermää danışmayı suuk vakıdı para yardımı için: ne bunu için lääzım hem nereye danışmaa

Gagauziya yaşayannarın danışmakları suuk vakıdında para yardımının kabledilmesi için zeedelener. Ayın parası 700 ley kurȇr. Soţial asistentlerinä 13 bin ayledän taa çok insan danıştı. Saalık hem soţial koruması Bakannıında belli ettilär, ani yardımı kabledennär — aylelär, angılarında yaşȇȇr makar bir kişi, angısı uyȇr kanonnan bakılı sekiz kategoriyaya. Ne uurda büün gider insannarın danışmaklarını kabletmäk işi, üürendi Mariya Statova. Soţial asistentlerin izmetindä vatandaşları çin sabaalendän kablederlär. Yaşayannarın taa çoyu – pensionerlar. Yardım parasını — 700 leyi kabletmäk için region büdjetindän lääzım aylenin kişi sayısı için kiyadı getirmää. Komratta primariyanın haberlemäk merkezindä vererlär. Kabledenin yanında lääzım olsun aylä kişilerin kimniklerin kopiyaları.  «Hemprimariya,…

4mln leydän zeedä subsidiya Gagauziyanın bücetindän ödenecek 25 çiftçi çorbacılıına

Gaguziyanın 25 çiftçilik kurumu kabledeceklär subsidiyaları yapılmış yatırımnar için 2021 yılda deyni kendi kurumnarını illerletmää. Bunu için  kararı kabletti Gagauziya Bakannık komiteti. Çiftçilik kurumnarı, angıları danıştılar subsidiyalar için, kendi kurumnarını illerletmää deyni harcadılar 226 mln leydan zeedä. Subsidiyaların da sayısı 2021 yıl için 4 mln leydän zeedä kurȇr, açıkladı GRT FM yayınında Gagauziya Çiftçilik bakanı Andrey Dimitroglo. “Hepsi, kim verdiydi dokumentlerini, da onnar uydular lääzımnı koşullara kanona görä, kabledeceklär yardımı. Biz onnarın kiyatlarını baktık, da maasuz proţedurayı geçtiktän sora etiştilär Bakannık Komitetinä, neredä kararlandı bu iş adamnarına vermää subsidiyaları”, — açıkladı çiftçilik bakanı. Andrey Dimitroglo urgulardı, ani subsidiyaları kabledeceklär ekonomika…

Gagauziya aksakallar sovedi açıkladı yaşlı insannarın problemalarını kış vakıdında  

Gagauziyada 27 bin pensioner var. Komratta yaşȇȇr 4 bin yaşlı bulunan insan. Onnardan 200 yufka kolaylıklarlan. Gagauziya aksakalların sovedı  barabar primariya çalışannarınnan herzaman üürenerlär durumu, ki yardım etmää fukaarä insannara. Angı problemalarlan onnar büünkü günä karşı gelerlär, aksakallar açıkladılar toplantısında. Suuk vakıtta Gagauziyanın zor durumda bulunan yaşayannarı karşı gelerlär bir sira zorluklan. Çözmää onnarı yardım ederlär kuvet götürücüleri. Bu kış 400 skladometra odun verdilär lgota paaya görä fukaarä aylelerä. 80 aylä kabletti birär skladometra odun. Ama aksakallar sovet azaları nışannadılar ani bu yardım etmeer, ki yaşta bulunan insannar kışı geçirsinnär. Onnarın soşial ödemekleri pek küçük, para etmeer gazı – şafkı…

Diil hepsi açılacek: Gagauziyada angı dinnenmäk lagerleri kabledeceklär uşakları bu yazın?

Gagauziyada uşaklar için birkaç dinnenmek lageri var. Pandemiya beterinä iki yıl onnar kapalıydılar. Angı lagerlär bu yazın hazır kabletmää uşakları dinnenmeyä hem ne günü açılkaceklar, Zinaida Efremova. Yaz – uşak lagerlerin vakıdı, neredä üürenicilär dinnenmäk yaz vakıdını var nicä ii uurda geçirsinnär. Bu yıl Kirsova küüyun dinnenmek bazası plannȇr açılmaa orak (iyul) ayında, haberledi yaşamak punktun başı Sergey Sapunjı. Ama hep o vakıt da kahırlanȇr, ani bu iş var nicä olmasın, çünkü paalar kalktılar üüsek uura hem da koşullar da lääzım uysunnar zamandaş standartlara görä. “Plana koyduk açmaa lageri orak ayında, ama paalar taa diil belli. Bizdä çalışȇrlar ii uzmannar,…