Gagauziya kuvetlerin binasının önündä miting geçti. İnsannar istedilär onnarı işitsinnär

Gagauziyanın yaşayannarı istemektän kaarä, ki onnarı işitsinnär, neetlenärdilär kabletmää cuvapları onnarın baş soruşuna — nicä bölä paalarlan ileri dooru yaşamaa.

Mitingın kurucuların birisi Mihail Vlah nışannadı, ani etmeer, ki insannar protest akţiyalarına çıksınnar hem kendi kahırlarını açıklasınnar. Lääzım kuvetlär dä yaşayannarın problemalarını işitsinnär hem istesinnär onnarı çözmää. Bu neetlän mitingın pay alannarı Bakannık komitetin hem Halk topluşun binanın önündä toplandılar.

Mitingta pay aldılar diil sade Komrat dolayın temsilcileri, ama Çadır hem Valkaneş dolayların yaşayannarı da.

Avtonomiyanın karıların adından söz tüttu Komrat muniţipiyasının yaşayanı. O nışannadı, ani kendi vakıdında o avtonomiyanın hakları için başka insannarlan barabar güreşti, ama şindi bu yaşayannar için yok kim düşünsün.

Mitingta pay aldı yakın 200 kişi. Ama onun kurucusu Mihail Vlah nışannadı, ani pek az genç insan çıkȇr. Onnardan baalı devletin hem avtonomiyanın gelecää.

İnsannarlan buluştu Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah. O teklif etti  geçirmää  protest akţiyanın temsilcilerinnän oturuşu onun kabinetında da  taa derindän açıklamaa soruşları, angıları insannarı dalgalandırȇrlar. Buluşmak başkannan geçti kapalı formatta.
Источник grt.md
264

İlgili statyalar

Çadır-Lungada mitinga çıkmış insannar isteerlär işitsinnär onnarin kahırlarnı

Geçän pazar, harman ayın 7-dä, Çadır kasabasında geçti taa  bir miting,  zor  vakıtlar devlettä  kahırlandırêr  insannarı.  Çekim grupamız lafetti kasabasının   yaşayannarınnan da üürendi onnarın  bakışlarını. Büük paalar gaza, şafka, mallara hem izmetlerä — hepsi  bunnar dürter insannarı mitinglara çıkmaa. Her  keret  mitingta  pay alannarın sayısı  taa  zeedelener, insannar danışêr devletin baş  kuvetlerinä  yaşayannara  yakın  olsunnar. «Bu ihtiyär insannar 1,5  binä pensiyasını yok nereyi çeksin, o tarafa mı, bu  tarafa mı, insan aç  gezer. Bakêrsın  babulara olmuş  iki  kat, gençlär  düşünerlär  gitmää, ama o insan nereyi  gidecek? O kalêr burada, o deer: “Benim  evim  burada, bän  gitmeyecäm  birercää». «Şindi  annaşılêr, ama …

Düüşçü Aleksandr Romanov hem onun treneri ödüllendilär başkannan

Komratlı düüşçü Aleksandr Romanov, angısı taradı UFS turnirindä, ödüllendi başkanın gramotasınnan avtonomiyanın başından İrinaylan Vlah. Regionun başı buluştu Aleksandr Romanovlan hem onun trenerınnan Eduardlan Kösä.   Avtonomiyanın başı İrina Vlah  şükür etti Aleksandr Romanovu hem Ȇduardı Kösä büük başarları için nışannayıp, ani bölä çıkışlar kazanılȇrlar sade kendi teerinnän. İrina Vlah verdi sportçulara gramotaları. Aleksandr bir aydan zeedä bulundu Amerikada, geçirdi sınışları ki taa becerikli  hazırlanmaa düüşlerä.  Onnar getirdi ii çıkışlara. Kendi konkurentın düüşlerini o üürendi ilerdän, da ölä hazırlandı, ki almaa esaba onun hepsi priömlarını. Trener  Ȇduard Kösä  nışannadı, ani onun terbiedoleni pek kaavi düüştü hem başardı koyulmuş onun önündä davada. Gagauz düüşçüsü Aleksandr Romanov  taradı  kendi…

Bakannık Komitetin azaları hazır açıklamaa kendi bakışlarını bücet için

Gagauziya Halk topluşun deputatları kablettilär bücet kanonu 2022 yılına. Onu lääzım olacek imzalasın avtonomiyanın Başkanı. Büün bucet kanonu için Bakannık Komitetin azaları kendi bakışını açıkladılar. Gagauziya Bakannık komitetin başı İrina Vlah danıştı bakannara açıklasınnar türlü platformalarda  ekomomika uurunda  ekspertlärlän  diişilmekleri, angları kabledildi avtonomiyanın 2022 yılına bücet kanonunda. Bundan kaare Bakannık komitetin azaları nışannadılar, ani hazır  bunun için GHT deputatlarınnan da buluşmaa ki bir karara gelmää. Gagauziya Bakannık komitetin başı İrina Vlah çizgiledi, ani bücet kanonundan çekiler avtonomiyanın ekonomika ilerlemesi hem vergilär. Bakannık komitetin azaları açıkladılar kendi bakışını  bücet kanonuna diişilmeklär için. Lääzım korumaa bücet kanonunda proektleri, angıları halklarasi partnörlarınnan finanslanȇrlar,…

Halk Topluşunnan yapılmış cümnä seslemeklerindä bakıldı başkannan imzalanmamış kanonnar

Gagauziya Halk  Topluşunda cümnä okumakları geçti iki kanon için, angılarına deputatlarlan mardın 18-dä kabledilmiş diişilmeklerinnän diil kayıl avtonomiyanın başkanı. Gagauziya  Halk Topluşun cümnä okumaklarında laf gitti 3 kanon diişilmesi için: Bakannık komitetin strukturası için, Bakannık Komitetin aza kandidatların hem Halk Topluşun deputatların gagauzça bilmesi için. Bu kanonnara diişilmeklerini Gagauziyanın başkanı imzalamadı hem çevirdi onnarı geeri Halk Topluşuna. Herzamankı reglament, immunitet hem deputat etikası komisiyasının başı Mihail Jelezoglo nışannadı, ani o kanonnarı, angılarını geeri verdi başkan, yollandırıldılar Halk Topluşun maasus komisiyasına o 10 günün süresindä çıkışlarını yapsın hem versin prezidiuma. O verecek kanonnarı Halk Topluşuna. Deputatlar da kendi sırasında lääzım olacȇk…

Türkiye Devletin hem Gagauziyanın annaşmakları ilerleerlär

Gagauziyaya büün ofiţial vizitinnän geldi  Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı Mustafa Şentop. O buluştu avtonomiyanın  kuvetlerinnän. Buluşmada  laf gidärdi soruşlar için, angıları baalı  barabar annaşmaklarınnna. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanını  karşıladılar bakannık komitetin hem HT binanın önündä Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah hem GHT başı D Konstantinov. Saygılı musaafiri karşıladilar  gagauz adetlerinä görä. Kaarşılamayı taa şıralı yaptı Düz Ava ansamblisi gagauz halk oyunnarınnan. Dil, kultira  hem adetlär bu en önemli işlär halkın ilerlemesindä. Nışannadı Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı Mustafa Şentop.  Bu uurda Türkiya  destekleer gagauziyayı. Bundan  kaare lääzım üürenmää devlet dilini dä çizgildi   Büyük Millet Meclisi başkanı Mustafa Şentop. Türkiya  …