Gagauziya iş adamnarınnan bakıldı kolaylıklar, nicä  ilerletmää  küçük hem orta  biznesi Moldovada

Komratta «Nicä  ilerletmää  küçük hem orta  biznesi» konferenţıyası geçti. Pay alannar lafettilär biznes ilermesinin perspektivaları  için. Açıkladılar  problemaları, angıları  engel  ederlär  küçük hem orta biznesi  götürmää. Belli ettilär, koly mı ya da zor Moldovada  kendi  biznesını  açmaa çiftçi, yapıcılık, trasport, IT, alış veriş sektorlarında. Hep ölä açıklandı  investiţıya, para  hem  grant  kabledilmesi  temaları.

İş  adamnar  biznes  ilermesi için   kolaylıkları  üürendilär, nicä hükümetin tarafından yardımı kabletmää, tanıştılar  başarılı  iş adamnarınnan. ODİMM annatı  iş adamnara  üüretim kursları için, türlü sergilerdä pay almaları için. Hep  ölä açıklandı  Gagauziyadan  proktlerin içindelii hem  onnarın kolaylıkları  grant  kabledilmesindä.

«Gagauziyada  bölä  buluşmaklar  her yıl  isteeriz geçirmää, ki yardım etmää kurmaa baalantıları finans kaynakları temsilcilerin  hem  iş adamnarın aralarında», — açıkladı PRİAevents kurumun temsilcisi Raluka Voyvozänu.

Gagauziyada var 6826 iş adamı. Onnarın  91% — di küçük hem orta biznes uurunda kurumnar.

«Küçük hem  orta biznes şindiki zaman yardımsız ilerleyämecek. Bu  oluş yardım edecek  paraylan hem  informaţıyalan», — nışannadı Gagauziya investiţiya agentstvosunun başı Natalya  Kojokar.

Küçük hem orta biznes bölgenin ekonomikasının temeli  var nicä  olsun. Bu uurda çalışan iş adamnarı Moldovanın  gelirlerini  islä  zeedelederlär, nışannadı  Gagauziyanın ekonomika ilerlemesi hem  turizm bakannıın başı  Natalya Çuvalskaya.

«Devlettän  yardım kableder te onnar, kim küçük hem orta biznesi Gagauziyada  sarsıntısız  götürer hem  ii çıkışları  gösterer», — söledi Natalya Çuvalskaya.

Gagauziyanın büük potenţıalı var, iş adamnar  ii başarları  göstererlär. Onnar  iş erlerini  açȇrlar, eni  proektleri  çalıştırȇrlar, cümnenin yaşamasında  pay alȇrlar, soţial  proektlerä  katılȇrlar, çizgiledi  «NEXT iş adamnarın assoţiaţıyasının» başı Vladimir Kara.

«Sayȇrım ki, bu ii bir meydan, neredä  bizim iş adamnar eni kişilärlän tanışacȇklar, kendi  becermeklerini göstereceklär  hem olacȇk  kolaylıkları  şoruşlarını  açıklasınnar», — söledi Vladimir Kara.

Milli  statistika saymaklarına görä,  2019-cu  yılda Moldovada  küçük hem orta biznesinnän zanaatlanan  kişilerin sayısı  56 binä yakın etişti, angısı  98,6% bütün sayıdan kurȇr. Hep  o vakıt  küçük hem orta  biznesin uzmannarın sayısı  kurdu 335 bin, angısı 61,6% kurdu. Küçük hem orta  biznesin kazancı 157 million 335 bin ley oldu, angısı  39,5% kurdu.

«Gagauziyada  taa da zeedä  bölä  kurum var.Onnar ekonomikanın temelindä  durȇrlar. Küçük hem orta biznes bölgenin ekonomikasını ilerleder hem  iş erlerini açȇr», — söledi bankların birinin başı Vitaliy Ţvätkov.

«Nicä  ilerletmää  küçük hem orta  biznesi» konferenţıyasının pay alannarı nışannadılar, ani  bölä oluşlarda onnar başka iş adamnarınnan tanışȇrlar.

«Kendi problemalarımızı lääzım belli edelim. Bir  tarafta  kalarsaydık ölä  dä  yaşayacez. Lääzım kendilerimizi  gösterelim, söleyelim, ani  varız»,  — nışannadı Lüdmila Anastasova.

 

«Region için  önemli  bölä  oluşların geçirilmesi. Genç iş adamnar  problemalarlan karşı gelerlär. Para etişmeer, garantiyalar  yok. Herbir işi büüderiz, ama  ne onnarlan yapmaa sora, bilmeriz», — söledi iş adamı Ülian  Gerţa.

Konferenţıyada pay aldılar: biznes-asoţıaţıyaların temsilcileri, Moldova Devletin küçük hem orta biznesin azaları, mal yapan uzmannar, küçük hem orta biznesin temsilcileri çiftçilik  bölümündän, yapıcılık hem transport bölümnerindän, importlan  hem eksportlan zanaatlanan  iş adamnarı, IT uzmannarı, alış -verişçilär, daavacılar, investorlar, finans  kurumnarı, dolay kuvetlerin temsilcileri.
Источник grt.md
373

İlgili statyalar

Küçük hem orta biznesin temsilcileri Moldovadan dolaştılar Gagauziyayi

Moldova devletin orta hem küçük  ekonomika kurumnarın temsılcıleri geldilär avtonomiyaya. Olayı geçirdi Gagauziyanın biznes adamnarın asoţiaţiyası. Angı neetlän, üürendi Mariya Statova. Küçük hem orta biznesin temsilcileri Orgeev, Kişinöv, Belţı hem Tiraspol kasabalarından geldilär Gagauziyaya ki erli ekonomika agentlerin işinnän tanışmaa. Olayı Gagauziya iş adamnarı asoţiaţiyası barabar Evropalı biznes Asoţiaţiyasınnan hem Evropa Günduusu fondunnan yaptılar. Gagauziya bölgelerindän oldu ilk, nereyä iş adamnarı geldilär becermeklerinnän paylaşmaa. İleri dooru bölä buluşmaklar geçeceklär Orgeevda, Belţı hem Tiraspol kasabalarında. Proekti finanslȇȇr Evropa birlii. Reportör: М. Statova Video: G. Stavilov Kurgu: A. Gerçü Источник grt.md

Başkan buluştu küçük hem orta uurlu biznesin iş adamnarınnan. Angı soruşlar bakıldı?

Dolayın kuvetleri savaşȇrlar yardım etmää erli biznes kurumnarına.  Avtonomiyanın başı İrina Vlah geçirdi buluşmayi biznes adamnarınnan. Buluşmakta devletin biznesın ilerletmäk kurumun başın bir vakıt götüreni Dumitru Pıntä. Gagauziyada 2 bindän zeedä biznes kurumu işler, bu gösterer biznes kulturanın ilerlemesi için, nışannadı Gagauziyanın başkanı İrina Vlah. Onun laflarına görä, bu sayi gösterer ani 2000 aylä gitmedilär devlettän ama savaşȇrlar ii yaşamayi erindä kurmaa. Bakmayarak ona, ani hem Moldova hem Gagauziya ekonimika hem energetika uurlarında türlü zoorluklarlan kaarşı geldi. İRİNA VLAH, Gagauziya Başkanı: «İlk problemaları ekonomikada pandemiyada başladılar. Çoyu sizdän işi azalttılar ya parça vakıda kendi biznȇsını durgutsunar. Bozuldu importun hem ȇksportun…

Komratta Almaniyanın GIZ kurumun yardımınnan var nicä yapılsın taa iki büük proekt

Kıran ayın 8-dä  Komradın primariyasının çalışannarı  Almaniya agenstvosunun  Strong Buisness Comunity from Moldova (SBC)  proektin  azalarınnan buluştular. Laf gitti SBC proektin ikinci komponentin plana koyulmuş olayları için. Proektin  bu  komponenti  doorudulu  ilerletmää  Komrat kasabasını. Buluşmanın süresindä  SBC proektin temsilcileri bildirttilär kolaylıkları, angılarını  verecek proekt  Komradın ilerlemesi için. Proektin başı  Rudolf  Gref  nışannadı, ani onnar yardım edeceklär muniţıpal işçilerä hazırlamaa hem  finanslamaa iki  infrastruktura proektlerini. Bundan kaarä proektin azaları  üüredeceklär   proektlerin sırasını  plannamaa. » Neylän biz sizä  var  nicä  yardım edelim? Sizinnän bilä  belli edecez  en önemli  proektleri kasabanın ilerletmesi için. Biz birkaç  adım ileri bakȇrız. Diil sade  3-4  yıla, ama …

Türkiye iş adamnarı Gagauziyaya para yatırımları kolaylıklarınnan tanıştılar

Moldovanın hem Türkiyenın iş adamnarının aralarında biznes forum geçirildi Gagauziyada. Böeliklän verildi kolaylık Türkiyenın iş adamnarı tanışsınnar Gagauziyanın hem Moldovanın bizneslarını kurmak için koşullarınnan. Komratta başardı işini Moldovada geçirilän biznes forum. Toplantıda pay aldılar iş adamnarı Türkiyenın en büük biznes uurlarından. Katıldı sözlerä Gagauizyada bulunan sayın büük konsul Hasan Akdogan. Türkiyenın diplomatı nışannadı, ani buluşmaklar yardım ederlär gelän musaafirlerä taa yakından tanışmaa Gagauziyaylan hem notalamaa kolaylıkları hem koşulları işlerinin ilerletmesi hem geliştirmesi için. “Gagauziyanın hem Türkiyenın  aralarında özel baalantılar biznes uurunda. İi ki burada var çıkışlar Moldovaya hem Gagauziyaya Evropa birliinä deyni, hem Aziya tarafına”, — söledi Hasan Akdogan. Gagauziya…

Birliktä ilerlemäk

Gagauziyada geçän İnvestiţiya Forumuna toplandılar 600 temsilci 19 devlettän. Temayı ilerleder bizim korr. Birkaç yılın süresindä Gagauziyada geçän İnvestiţiya Forumu MD vizit kartı gibi oldu.  Burada MD hem Gagauziyanın investiţiya kolaylıkları halklararası kompaniyalara temsil edilerlär. NATALYA KOJOKAR Gagauziyanın investiţiya çekmesi hem eksport ilerlemesi agenstvosunun başı: — “Biznes pek bekläärdi bu forumu hem dayma sorardı nezaman biz onu geçirecez. Burada biznes adamnarı türlü buluşmakları yakışȇrlar geçirsinnär hem kendi bakışlarınnan paylaşsınnar. Biz teklif ettik başarılı iş adamnarını ki onnar kendi bakışlarınnan hem tekliflerinnän paylaşsınnar ”. MD Rumıniya investorları asoţiaţiyasının başı Dan Nuţiu nışannadı, ani sıra geldi aşırıdan investorları geeri devletlerinä çekmää. DAN…